1. Bài 33. Cơ cấu, vai trò, đặc điểm, các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố dịch vụ

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1.1
Câu 1 1.2
Câu 1 1.3
Câu 1 1.4
Câu 1 1.5
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu 1 1.1
Câu 1 1.2
Câu 1 1.3
Câu 1 1.4
Câu 1 1.5
Câu 2
Câu 3
Câu 4
Câu 5

Câu 1 1.1

Người ta chia dịch vụ thành ba nhóm là

A. dịch vụ xã hội, dịch vụ sản xuất, dịch vụ đời sống.

B. dịch vụ kinh doanh, dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ công.

C. dịch vụ công, dịch vụ xã hội, dịch vụ kinh doanh.

D. dịch vụ tiêu dùng, dịch vụ sản xuất, dịch vụ đời sống.

Phương pháp giải:

Đọc thông tin mục 1 về cơ cấu ngành dịch vụ

Lời giải chi tiết:

Khu vực dịch vụ có cơ cấu rất đa dạng và phức tạp. Người ta thường chia dịch vụ thành 3 nhóm:

- Dịch vụ kinh doanh: tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, vận tải hàng hóa, bán buôn, bán lẻ,…

- Dịch vụ tiêu dùng: y tế, giáo dục, thể dục, thể thao, du lịch, bưu chính viễn thông,…

- Dịch vụ công: hành chính công, thủ tục hành chính.

=> Chọn đáp án B.

Câu 1 1.2

Đặc điểm nào dưới đây không phải của ngành dịch vụ?

A. Sản phẩm phần lớn là phi vật chất.

B. Quá trình sản xuất (cung ứng) và tiêu dùng (hưởng thụ) thường diễn ra đồng thời.

C. Việc cung cấp dịch vụ thường diễn ra trong không gian rộng.

D. Khoa học – công nghệ phát triển làm thay đổi hình thức, cơ cấu, chất lượng dịch vụ.

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về đặc điểm của ngành dịch vụ -> chọn ra đáp án không chính xác.

Lời giải chi tiết:

Đặc điểm của ngành dịch vụ:

- Sản phẩm dịch vụ phần lớn là phi vật chất => việc đánh giá chất lượng và quy mô cung cấp dịch vụ khó.

- Quá trình sản xuất (cung cấp) dịch vụ và tiêu dùng (hưởng thụ) dịch vụ thường diễn ra đồng thời.

- Sự phát triển của khoa học và công nghệ đã làm thay đổi hình thức, cơ cấu, chất lượng của ngành dịch vụ.

=> Chọn đáp án C

 

Câu 1 1.3

Đối với ngành dịch vụ, nhân tố có ý nghĩa chủ yếu trong việc thu hút vốn đầu tư, nguồn lao động chất lượng cao, tiếp cận thị trường bên ngoài là

A. vị trí địa lí.

B. nhân tố tự nhiên.        

C. nhân tố kinh tế - xã hội.

D. tất cả các nhân tố.

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ:

Vị trí địa lý có ý nghĩa trong việc thu hút vốn đầu tư, nguồn lao động chất lượng cao, tiếp cận thị trường bên ngoài, thực hiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Nhân tố tự nhiên các tác động tới trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của một số loại hình dịch vụ: Địa hình, khí hậu tác động trực tiếp đến hoạt động của giao thông vận tải và dịch vụ.

Nhân tố kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng nhất tới sự phát triển và phân bố dịch vụ.

+ Trình độ phát triển kinh tế mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển và quy mô của dịch vụ.

+ Đặc điểm dân số, lao động ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, cơ cấu, mạng lưới dịch vụ.

+ Vốn đầu tư, khoa học công nghệ ảnh hưởng đến quy mô, trình độ phát triển dịch vụ.

+ Thị trường ảnh hưởng tới hướng phát triển, tốc độ và quy mô phát triển của ngành dịch vụ.

=> Chọn đáp án A

Câu 1 1.4

Nhân tố ảnh hưởng trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của một số loại hình dịch vụ như giao thông vận tải, du lịch, … là

A. vị trí địa lí.

B. nhân tố tự nhiên.

C. trình độ phát triển kinh tế.

D. đặc điểm dân số và lao động.

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ:

Vị trí địa lý có ý nghĩa trong việc thu hút vốn đầu tư, nguồn lao động chất lượng cao, tiếp cận thị trường bên ngoài, thực hiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Nhân tố tự nhiên các tác động tới trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của một số loại hình dịch vụ: Địa hình, khí hậu tác động trực tiếp đến hoạt động của giao thông vận tải và dịch vụ.

Nhân tố kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng nhất tới sự phát triển và phân bố dịch vụ.

+ Trình độ phát triển kinh tế mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển và quy mô của dịch vụ.

+ Đặc điểm dân số, lao động ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, cơ cấu, mạng lưới dịch vụ.

+ Vốn đầu tư, khoa học công nghệ ảnh hưởng đến quy mô, trình độ phát triển dịch vụ.

+ Thị trường ảnh hưởng tới hướng phát triển, tốc độ và quy mô phát triển của ngành dịch vụ.

=> chọn đáp án B

Câu 1 1.5

Nhân tố kinh tế - xã hội mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển và quy mô của ngành dịch vụ là

A. đặc điểm dân số và lao động.

B. vốn đầu tư, khoa học – công nghệ.

C. thị trường.

D. trình độ phát triển kinh tế.

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

Lời giải chi tiết:

Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ:

Vị trí địa lý có ý nghĩa trong việc thu hút vốn đầu tư, nguồn lao động chất lượng cao, tiếp cận thị trường bên ngoài, thực hiện toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Nhân tố tự nhiên các tác động tới trực tiếp tới sự phát triển và phân bố của một số loại hình dịch vụ: Địa hình, khí hậu tác động trực tiếp đến hoạt động của giao thông vận tải và dịch vụ.

Nhân tố kinh tế - xã hội có ý nghĩa quan trọng nhất tới sự phát triển và phân bố dịch vụ.

+ Trình độ phát triển kinh tế mang tính quyết định đến định hướng phát triển, trình độ phát triển và quy mô của dịch vụ.

+ Đặc điểm dân số, lao động ảnh hưởng đến tốc độ phát triển, cơ cấu, mạng lưới dịch vụ.

+ Vốn đầu tư, khoa học công nghệ ảnh hưởng đến quy mô, trình độ phát triển dịch vụ.

+ Thị trường ảnh hưởng tới hướng phát triển, tốc độ và quy mô phát triển của ngành dịch vụ.

=> Chọn đáp án D

Câu 2

Hãy sử dụng các cụm từ sau để hoàn thành đoạn văn dưới đây:

 

Phương pháp giải:

Đọc kĩ đoạn văn, đọc lại kiến thức về khái niệm dịch vụ để điền các cụm thích hợp cho trước từ vào chỗ chấm.

Lời giải chi tiết:

(1) xã hội

(2) vô hình

(3) sản xuất

(4) đời sống

Câu 3

Hoàn thành sơ đồ bằng cách thêm nội dung và các mũi tên.

 

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về vai trò của ngành dịch vụ để hoàn thiện nội dung và nối mũi tên phù hợp.

Lời giải chi tiết:

(1) thông suốt, đạt hiệu quả cao và giảm rủi ro.
(2) khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

Câu 4

Ghép các ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp

Phương pháp giải:

Đọc lại kiến thức về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ để nối cho phù hợp

Lời giải chi tiết:

1 – a,b,c; 2 – d,e; 3 – b,c; 4 – a,c,d

Câu 5

Dựa vào bảng số liệu, vẽ biểu đồ cơ cấu GDP thế giới theo ngành kinh tế năm 2000 và 2019. Nhận xét sự thay đổi tỉ trọng của ngành dịch vụ.

Phương pháp giải:

- Xác định dạng biểu đồ: biểu đồ  (từ khóa “ cơ cấu”, thời gian 2 năm)

- Tính bán kinh đường tròn: 2 đường tròn sẽ có bán kính bằng nhau do số liệu tương đối (%).

- Nhận xét về sự thay đổi tỉ trọng của các ngành kinh tế trong giai đoạn 2000 – 2019: ngành nào chiếm tỉ trọng lớn, tỉ trọng tăng hay giảm.

Lời giải chi tiết:

- Vẽ biểu đồ

 

- Nhận xét

+ Cơ cấu GDP của thế giới theo ngành kinh tế có sự thay đổi từ năm 2000 – 2019

  • Ngành nông nghiệp giảm tỉ trọng từ 5.2% -> 4.2%.
  • Ngành công nghiệp  - xây dựng giảm tỉ trọng từ 30.7% -> 27.9%.
  • Ngành dịch vụ tăng tỉ trọng từ 64.1% -> 67.9%.

+ Trong cơ cấu GDP của thế giới theo ngành kinh tế: ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất (năm 2019: 67.9%), ngành nông nghiệp – lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỉ trọng thấp nhất (năm 2019: 4.2%)

Như vậy trong nền kinh tế thế giới hiện nay, sự phát triển của ngành dịch vụ đóng vai trò động lực quan trọng nhất để thúc đẩy kinh tế phát triển.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi