Cumulative Review 2 - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

Listening 

1. Read the sentences and underline the keywords. then listen to the information about the London Cinema Museum. Are the sentences true (T) of false (F)? 

(Đọc các câu và gạch chân các từ khóa. sau đó nghe thông tin về Bảo tàng Điện ảnh London. Các câu đúng (T) có sai (F) không?)

1. The London Cinema Museum isn't very well known.

2. The actor Charlie Chaplin once visited the museum.

3 You needn't go on a guided tour if you want to visit the collection. 

4 You don't have to buy a ticket to see a film before the day of the showing. 

5 The museum is difficult to get to.

Phương pháp giải:

Bài nghe

Now, first something is different. The City of London is famous for many museums. The British Museum, a Victoria and Albert Museum. However, there are a number of smaller institutions that are not quite so famous, but they’re worth visiting. This is the case of the London Cinema Museum. 

The London cinema museum houses collections of all kinds of things related to the cinema of the past, including films, equipment. Many of the exhibits, they back to the earlier stage of the cinema in the 1890s. What’s more, the collection is housed in a beautiful building called the Mustard House, which is saved as a place of the cinema history. The building was once a home for poor people and the English actor, Charlies Chaplin spent some time there as a child, when his family has no money to feed him. 

The collection is well worth visiting, but in order to see it, you have to book a guided tour. The museum is open on most days of the year and you can book online or by phone. 

The price is £10 per adult in £17 for students with a student card. As well as the collections, the museum holds regular talks and presentations by some of the most important experts on films and cinema. Several nights a month, there is also a showing of a film from the museum collection. Tickets for these events are available in advance at £8.50 per adult £6.50 for students or first lines at the doors £10 for adults and £7 for students. 

Located in the district of Kennington, to the south of the river, the museum is easy to get to by public transport. The nearest stations are Kennington and Elephant in Castle. Many London buses stop nearby if you prefer traveling over lane. 

So, if you’re a fan of the cinema and you’re spending some time in London, why not find out what's on at the cinema museum? If you manage to pay a visit to with a busy schedule, you won’t be disappointed. 

Bài dịch

Bây giờ, điều gì đó đầu tiên là khác biệt. Thành phố London nổi tiếng với nhiều viện bảo tàng. Bảo tàng Anh, một Bảo tàng Victoria và Albert. Tuy nhiên, có một số học viện nhỏ hơn không quá nổi tiếng nhưng rất đáng để ghé thăm. Đây là trường hợp của Bảo tàng Điện ảnh London.

Bảo tàng điện ảnh London lưu giữ các bộ sưu tập tất cả những thứ liên quan đến điện ảnh ngày xưa, bao gồm cả phim ảnh, thiết bị. Nhiều cuộc triển lãm, chúng quay trở lại giai đoạn trước của rạp chiếu phim vào những năm 1890. Hơn thế nữa, bộ sưu tập được đặt trong một ngôi nhà đẹp có tên là Mustard House, nơi được lưu giữ như một địa danh của lịch sử điện ảnh. Tòa nhà đã từng là nhà của những người nghèo và nam diễn viên người Anh, Charlies Chaplin đã dành một thời gian ở đó khi còn nhỏ, khi gia đình anh không có tiền để nuôi anh.

Bộ sưu tập rất đáng để tham quan, nhưng để xem được, bạn phải đặt một chuyến tham quan có hướng dẫn viên. Bảo tàng mở cửa vào hầu hết các ngày trong năm và bạn có thể đặt vé trực tuyến hoặc qua điện thoại.

Giá là £ 10 cho mỗi người lớn trong £ 17 cho sinh viên có thẻ sinh viên. Cũng như các bộ sưu tập, bảo tàng thường xuyên tổ chức các buổi nói chuyện và thuyết trình của một số chuyên gia quan trọng nhất về phim và điện ảnh. Một vài đêm, cũng có một buổi chiếu phim từ bộ sưu tập bảo tàng. Vé cho những sự kiện này được bán trước với giá £ 8,50 cho mỗi người lớn £ 6,50 cho sinh viên hoặc các tuyến đầu tiên tại cửa là £ 10 cho người lớn và £ 7 cho sinh viên.

Nằm ở quận Kennington, về phía nam của con sông, bảo tàng rất dễ đi đến bằng phương tiện giao thông công cộng. Các ga gần nhất là Kennington và Elephant in Castle. Nhiều xe buýt ở Luân Đôn dừng gần đó nếu bạn thích đi trên làn đường.

Vì vậy, nếu bạn là một người yêu thích rạp chiếu phim và bạn đang dành thời gian ở London, tại sao không tìm hiểu những gì đang diễn ra tại bảo tàng điện ảnh. Nếu bạn sắp xếp để ghé thăm với một lịch trình bận rộn, bạn sẽ không thất vọng.

Lời giải chi tiết:

1. T2. F3. F4. T5.. F

1. The London Cinema Museum isn't very well known. => TRUE

(Bảo tàng Điện ảnh London không nổi tiếng lắm.)

Thông tin: “there are a number of smaller institutions that are not quite so famous, but they’re worth visiting. This is the case of the London Cinema Museum. ”

2. The actor Charlie Chaplin once visited the museum. => FALSE

(Nam diễn viên Charlie Chaplin từng đến thăm viện bảo tàng.)

Thông tin: “The building was once a home for poor people and the English actor, Charlies Chaplin spent some time there as a child”

3 You needn't go on a guided tour if you want to visit the collection. => FALSE

(Bạn không cần phải tham gia một chuyến tham quan có hướng dẫn nếu bạn muốn tham quan bộ sưu tập.)

Thông tin: “The collection is well worth visiting, but in order to see it, you have to book a guided tour”

4 You don't have to buy a ticket to see a film before the day of the showing. => TRUE

(Bạn không cần phải mua vé để xem phim trước ngày chiếu.)

Thông tin: “Tickets for these events are available in advance”

5 The museum is difficult to get to. => FALSE

(Bảo tàng rất khó đến)

Thông tin: “the museum is easy to get to by public transport”

Bài 2

Speaking 

2 Work in pairs. You are at home with a friend and there is nothing you want to watch on TV. You are looking at the films available on the pay-per-view channel. Express your opinions about the films below. Which film will you pay to see, and why? Why are you rejecting the other options?

(Làm việc theo cặp. Bạn đang ở nhà với một người bạn và không có gì bạn muốn xem trên TV. Các bạn đang xem các bộ phim có trên kênh trả phí khi xem. Hãy bày tỏ ý kiến của bạn về những bộ phim dưới đây. Bạn sẽ trả tiền để xem bộ phim nào, và tại sao? Tại sao bạn lại từ chối các lựa chọn khác?)

Films GenreLengthPrice
Guardians of the GalaxyAction122 mins£4
FrozenAnimation108 mins£3.50
Anchorman 2Comedy143 mins£4.50

Lời giải chi tiết:

There are three films for us to choose. The first decision that comes to my mind is frozen. This is a very famous film for every age. As I know it has very good songs during the movie and the characters are very beautiful. £3.50 is the reasonable price, in my opinion. Although my favorite kind of movie is comedy, anchorman 2 is too long and the price is so expensive for us to pay. Guardians of the galaxy is also a popular one, but i have already seen it before, and i think it's not worth to pay £4 for it. Let’s watch frozen together! 

Tạm dịch:

Có ba bộ phim để chúng ta lựa chọn. Quyết định đầu tiên đến với tâm trí tôi là Frozen. Đây là một bộ phim rất nổi tiếng với mọi lứa tuôi. Như tôi biết nó có những bài hát rất hay trong bộ phim và các nhân vật rất đẹp. Theo tôi, 3.50 bảng anh là mức giá hợp lý. Mặc dù thể loại phim yêu thích của tôi là phim hài, nhưng Anchorrman 2 quá dài và cái giá quá đắt mà chúng tôi phải trả. Guardians of the galaxy cũng là một phim nổi tiếng, nhưng tôi đã từng xem nó trước đây và tôi nghĩ rằng không đáng để trả 4 bảng Anh cho nó. Hãy cùng nhau xem Frozen!

Bài 3

Reading

3. Read the text and choose the best answers. Underline the sentences in the text that helped you decide. 

(Đọc văn bản và chọn câu trả lời đúng nhất. Gạch chân những câu trong văn bản đã giúp bạn quyết định.)

1 What is Mike Owen doing today? 

a He is playing computer games. 

b He is watching a TV series from start to finish. 

c He is running a difficult race. 

d He is watching an interesting documentary on TV. 


2 According to the text, waiting for the next episode of a TV series can make viewers feel?

a anxious. 

b bored. 

c delighted 

d frightened. 


3 How much does it cost to use an online streaming service? 

a Nothing - it's free. 

b It depends on the film. 

c The same every month. 

d Users pay by the hour. 


4 Viewers who stream programmes 

a can leave the room during the adverts. 

b needn't receive phone calls. 

c mustn't get up in the middle of a film. 

d don't have to watch at particular times. 


5 What makes Mike choose to watch House of Cards today? 

a It only has thirteen episodes. 

b Many TV channels show it at the same time. 

c It was highly recognised as a huge success. 

d There is just one episode each week.


WHAT ARE YOU WATCHING?

It's dark outside, but eighteen-year-old Mike Owen doesn't notice the time passing. Today, he's only doing one thing: sitting in front of his computer screen, watching all thirteen episodes of a TV drama. 

Binge-viewing - watching several episodes of a TV series in one sitting - is getting more and more popular. And it isn't hard to see why. In the past, viewers had to wait nervously between episodes of their favourite TV series, because they were usually broadcast only once a week. Each episode finished with a moment of suspense called a 'cliffhanger', and fans were often left for seven whole days wondering what would happen next. But all of this has changed with the technology of streaming. For a monthly subscription, viewers can choose films or programmes from an online streaming service, which they can view on their TV, laptop, tablet or mobile phone. 

This system has a number of advantages. Firstly, users can watch what they want when they want. Secondly, they can pause the film or programme so they can get a snack or answer the phone without missing the action. Thirdly, and most importantly for some, their viewing is not constantly interrupted by advertisements. 

Mike is watching a series called House of Cards, a political thriller starring Kevin Spacey and Robin Wright. Instead of introducing one episode a week, all thirteen chapters were streamed online at the same time. The series was extremely popular and won a number of awards. TV executives should take note of the show's success because the future of their own channels may be in danger.

Lời giải chi tiết:

1. b2. a3. c4.  d5. c

1 What is Mike Owen doing today? 

(Mike Owen đang làm gì hôm nay?)

a He is playing computer games. 

(Anh ấy đang chơi trò chơi máy tính.)

b He is watching a TV series from start to finish. 

(Anh ấy đang xem một bộ phim truyền hình từ đầu đến cuối.)

c He is running a difficult race. 

(Anh ấy đang chạy một cuộc đua khó khăn.)

d He is watching an interesting documentary on TV. 

(Anh ấy đang xem một bộ phim tài liệu thú vị trên TV.)

Thông tin: “sitting in front of his computer screen, watching all thirteen episodes of a TV drama.”


2 According to the text, waiting for the next episode of a TV series can make viewers feel?

(Theo bài văn, việc chờ đợi tập tiếp theo của một bộ phim truyền hình có thể khiến người xem cảm thấy như thế nào?)

a anxious. 

(lo lắng.)

b bored. 

(chán)

c delighted 

(vui)

d frightened. 

(khiếp sợ)

Thông tin: “In the past, viewers had to wait nervously between episodes of their favourite TV series”


3 How much does it cost to use an online streaming service? 

(Chi phí sử dụng dịch vụ phát trực tuyến là bao nhiêu?)

a Nothing - it's free. 

(Không có gì - hoàn toàn miễn phí.)

b It depends on the film. 

(Nó phụ thuộc vào bộ phim.)

c The same every month

(Hàng tháng bằng nhau.)

d Users pay by the hour. 

(Người dùng thanh toán theo giờ.)

Thông tin: “For a monthly subscription, viewers can choose films or programmes from an online streaming service”


4 Viewers who stream programmes 

(Người xem phát trực tuyến chương trình)

a can leave the room during the adverts. 

(có thể rời khỏi phòng trong thời gian quảng cáo.)

b needn't receive phone calls. 

(không cần nhận cuộc gọi điện thoại.)

c mustn't get up in the middle of a film. 

(không được đứng dậy giữa phim.)

d don't have to watch at particular times. 

(không cần phải xem vào những thời điểm cụ thể.)

Thông tin: “Firstly, users can watch what they want when they want”


5 What makes Mike choose to watch House of Cards today? 

(Điều gì khiến Mike chọn xem House of Cards ngày hôm nay?)

a It only has thirteen episodes. 

(Nó chỉ có mười ba tập)

b Many TV channels show it at the same time. 

(Nhiều kênh truyền hình chiếu cùng lúc)

c It was highly recognised as a huge success. 

(Nó đã được đánh giá cao là một thành công lớn.)

d There is just one episode each week.

(Chỉ có một tập mỗi tuần.)

Thông tin: “The series was extremely popular and won a number of awards.”

Bài 4

4 Choose the best options to fill in the blanks.

(Choose the best options to fill in the blanks.) 

CINEMA ETIQUETTE

Going to the cinema is supposed to be fun, but sometimes, this is not the case. For example, how (1)___________times have you heard a mobile phone ring while you (2)___________a film? This is one of the most (3)___________things that can happen in the cinema. We are always reminded to turn off our mobiles before the film starts, so there really aren't (4)___________ excuses. And if you forget, you (5)__________ answer your phone, because the person can leave a message on your voicemail.

Sitting next to a baby can also be a pain. Unfortunately, small children don't understand that they (6)___________ be noisy in the cinema. (7)___________ parents may not have anybody to leave their children with, but they don't (8)___________to go to the cinema to see a film. Instead, they could watch one online or rent a DVD.

Finally, there is the issue of people talking. Most of us whisper when we want to say something, but a (9)___________people don't seem to know how. I'm afraid I don't have (10)___________ patience with these rude people, and I usually tell them to be quiet!

1

a. many

b. much

c. some

2

a. watch

b. were watching

c. watched

3

a. annoyed

b. cross

c. annoying

4

a. a lot

b. any

c. some

5

a. musn’t 

b. needn’t

c. don’t 

6

a. needn’t 

b. don’t 

c. mustn’t 

7

a. Some

b. Any

c. A

8

a. have

b. must

c. needn’t

9

a. little

b. lot

c. few

10

a. many

b. much

c. some

Lời giải chi tiết:

1. a2. b3. c4. b5. b6. c7. a8. a9. c10. b

CINEMA ETIQUETTE

Going to the cinema is supposed to be fun, but sometimes, this is not the case. For example, how (1) many times have you heard a mobile phone ring while you (2) were watching a film? This is one of the most (3) annoying things that can happen in the cinema. We are always reminded to turn off our mobiles before the film starts, so there really aren't (4) any excuses. And if you forget, you (5) needn’t answer your phone, because the person can leave a message on your voicemail.

Sitting next to a baby can also be a pain. Unfortunately, small children don't understand that they (6) mustn’t be noisy in the cinema. (7) Some parents may not have anybody to leave their children with, but they don't (8) have to go to the cinema to see a film. Instead, they could watch one online or rent a DVD.

Finally, there is the issue of people talking. Most of us whisper when we want to say something, but a (9) few people don't seem to know how. I'm afraid I don't have (10) much patience with these rude people, and I usually tell them to be quiet!

Tạm dịch:

PHÉP LỊCH SỰ Ở RẠP CHIẾU PHIM

Đi xem phim được cho là vui, nhưng đôi khi, điều này lại không xảy ra. Ví dụ, bao nhiêu lần bạn nghe thấy điện thoại di động đổ chuông khi đang xem phim? Đây là điều khó chịu nhất có thể xảy ra trong rạp chiếu phim. Chúng tôi luôn được nhắc nhở tắt điện thoại di động của mình trước khi bộ phim bắt đầu, vì vậy thực sự không có bất kỳ lời bàochữa nào. Và nếu bạn quên, bạn không cần trả lời điện thoại của mình vì người đó có thể để lại tin nhắn trong thư thoại của bạn.

Ngồi cạnh em bé cũng có thể là một nỗi đau. Thật không may, những đứa trẻ nhỏ không hiểu rằng chúng không được ồn ào trong rạp chiếu phim. Một số bậc cha mẹ có thể không có ai để con cái của họ đi cùng, nhưng họ không phải đến rạp chiếu phim để xem một bộ phim. Thay vào đó, họ có thể xem trực tuyến hoặc thuê đĩa DVD.

Cuối cùng, là vấn đề của những người nói chuyện. Hầu hết chúng ta thì thầm khi muốn nói điều gì đó, nhưng một số ít người dường như không biết làm thế nào. Tôi e rằng mình không đủ kiên nhẫn với những người thô lỗ này, và tôi thường bảo họ im lặng!

Bài 5

Writing 

5. You and a friend watched the first season of a TV series last weekend. Write a letter to another friend in which you: 

• say which series you watched and who you watched it with. 

• give your personal opinion of the series. 

• mention what you did after you finished watching the series. 

• invite your friend to watch the next season of the series with you soon.

(Bạn và một người bạn đã xem phần đầu tiên của một bộ phim truyền hình vào cuối tuần trước. Viết một lá thư cho một người bạn khác, trong đó bạn:

• cho biết bạn đã xem bộ phim nào và bạn đã xem bộ phim đó với ai.

• đưa ra ý kiến cá nhân của bạn về bộ phim.

• đề cập đến những gì bạn đã làm sau khi xem xong loạt phim.

• mời bạn bè của bạn xem phần tiếp theo của bộ phim với bạn.)

Lời giải chi tiết:

Dear Lily

Thanks for sending me the nice skirt last week. It’s comfortable and beautiful. How are you? I had a wonderful Mid - Autumn with Thanh. We went to the CGV cinema to watch Train to Busan movie first season. 

This is an extremely famous film for all ages. The message is very meaningful and the ending is very moving. We cried a lot. 

In addition to ticket, we also bought popcorn with coke. Oh, the cinema sold popcorn with a new flavor, which is strawberry. It was very yummy. We ate it during the film. The film finished late, so we hurried home. 

Are you free next Saturday? I would like to invite you to the new buffet restaurant which has just been opened in the Cresent Mall near my house. I also want to make plan to watch the next season with you. 

I’d better go now. Write again soon. 

Love, 

Trang 

Tạm dịch:

Lily thân mến,

Cảm ơn vì đã gửi cho tôi chiếc váy đẹp tuần trước. Nó thoải mái và đẹp. Bạn khỏe không? Tôi đã có một mùa Trung thu tuyệt vời với Thanh. Chúng tôi đến rạp CGV để xem phim Train to Busan mùa đầu tiên.

Đây là một bộ phim vô cùng nổi tiếng với mọi lứa tuổi. Thông điệp rất ý nghĩa và cái kết rất cảm động. Chúng tôi đã khóc rất nhiều.

Ngoài vé, chúng tôi còn mua bỏng ngô với coca. Ồ, rạp chiếu phim có bán bỏng ngô với một hương vị mới, đó là dâu tây. Nó rất ngon. Chúng tôi đã ăn nó trong suốt bộ phim. Phim chiếu xong muộn nên chúng tôi vội vã về nhà.

Thứ bảy tuần sau bạn có rảnh không? Tôi muốn mời bạn đến nhà hàng buffeet mới được khai trương ở Cresent Mall gần nhà tôi. Tôi cũng muốn lên kế hoạch xem mùa tiếp theo với bạn.

Tôi phải đi ngay. Viết lại sớm.

Yêu và quý,

Trang

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi