Cumulative Review 5 - SBT Tiếng Anh 10 Friends Global

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

Listening 
1. Listen to four conversations about gadgets and choose the best answers.
(Nghe bốn cuộc trò chuyện về các tiện ích và chọn câu trả lời hay nhất.)
1 Listen to an answerphone message. What is the speaker's intention?
a To apologise to her friend
b To tell her friend about her holiday 
c To thank her friend


2 Listen to a conversation at the police station. What colour is the tablet?
a Black
b Purple 
c White


3 Listen to a radio announcement. What is the speaker's intention?
a To challenge the listeners
b To persuade the listeners to do something 
c To describe something to the listeners


4 Listen to a conversation between a mother and her son. What does she give him for his
birthday? 
a A computer
b A games console
c A television

Phương pháp giải:

Bài nghe
1.
Hi Maisie. It’s Shalla. Are you OK? We went back from our holiday last night. We had a
great time. I want to talk to you about the ebook that you lent me for the trip. I used it a
lot, so thanks for that. The only problem is that I think I come home without it. I terribly
sorry Maisie. I think I left it in the drawer in the cabinet at the hotel room. I will buy you
a new one. I promise
2.
M: Can I help you?
W: Yes, i’dlike to report about a stolen tablet.
M: OK. I'll need some information about the tablet then. What maker is it?
W: It’s an Asus
M: Which model?

W: The Transformer Pad
M: The white one?
W: No it's black. And it's got a purple cover.
M: Where were you when the tablet was taken?
W: I was on the underground. I think someone took it when I was getting off the train.
3.
Gadget July is pleased to announce a fantastic winter sale. Prices have been slashes in all
departments which the best offer is on snatches audiovisual. DVD players have been
reduced by up to 20%. And there are discounts of 40% on all of our digital cameras.
Treat yourself to a new MP3 player. 30% off than normal price. Sale is on Saturday the
19 th at 9am and continue while stock loss. Don’t miss this great opportunity. You will
regret it.
4
W: Happy birthday, Matt!
M: Thanks. Wow that's a big box. What is it?
W: Open it and see!
M: OK. Is it TV for my room?
W: It might be.
M: If it isn't a TV, it could be a new computer.
W: Why don't you open it?
M: OK! Here goes. Wow it's just what I wanted. Let’s set it up and try it out. Where is
the controllers?
W: I think they’re in the box.
M: Yes, here they are. Right! What do you want to play?


Bài dịch
1.
Chào Maisie. Đây là Shalla. Bạn ổn chứ? Chúng tôi đã trở về từ kỳ nghỉ đêm qua. Chúng
tôi đã có một thời gian tuyệt. Tôi muốn nói chuyện với bạn về cuốn sách điện tử mà bạn
đã cho tôi mượn cho chuyến đi. Tôi đã sử dụng nó rất nhiều, vì vậy cảm ơn vì điều đó.
Vấn đề duy nhất là tôi nghĩ rằng tôi trở về nhà mà không có nó. Tôi thực sự xin lỗi
Maisie. Tôi nghĩ tôi đã để nó trong ngăn kéo trong tủ ở phòng khách sạn. Tôi sẽ mua cho
bạn một cái mới. tôi hứa.
2.
M: Tôi có thể giúp gì cho bạn?

W: Có, tôi muốn báo cáo về một cái máy tính bảng bị đánh cắp.
M: Được rồi. Sau đó, tôi sẽ cần một số thông tin về máy tính bảng. Nó là hãng sản xuất
nào?
W: Đó là một chiếc Asus
M: Mô hình nào?
W: Transformer Pad
M: Cái màu trắng?
W: Không, nó màu đen. Và nó có một lớp phủ màu tím.
M: Bạn đã ở đâu khi máy tính bảng bị lấy đi?
W: Tôi đã ở dưới tàu điện ngầm. Tôi nghĩ ai đó đã lấy nó khi tôi xuống tàu.
3.
Gadget Tháng 7 vui mừng thông báo một đợt giảm giá mùa đông tuyệt vời. Giá đã được
cắt giảm ở tất cả các phòng ban mà ưu đãi tốt nhất là các thiết bi nghe nhìn. Đầu DVD
được giảm tới 20%. Và có giảm giá 40% cho tất cả các máy ảnh kỹ thuật số của chúng
tôi. Tự thưởng cho mình một máy nghe nhạc MP3 mới. Giảm 30% so với giá bình
thường. Giảm giá vào thứ Bảy, ngày 19 lúc 9 giờ sáng và tiếp tục trong khi hàng tồn kho
bị lỗ. Đừng bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này. Bạn sẽ hối hận.
4
W: Chúc mừng sinh nhật, Matt!
M: Cảm ơn. Ồ, đó là một hộp lớn. Nó là gì?
W: Mở nó ra và xem!
M: Được rồi. Nó có phải là TV cho phòng của con không?
W: Có thể là như vậy.
M: Nếu nó không phải là TV, nó có thể là một chiếc máy tính mới.
W: Tại sao con không mở nó?
M: Được rồi! Đây rồi. Chà, đó chỉ là những gì con muốn. Hãy thiết lập và dùng thử. Bộ
điều khiển ở đâu?
W: Mẹ nghĩ rằng họ đang ở trong hộp.
M: Vâng, chúng đây. Đúng! Mẹ muốn chơi gì?

Lời giải chi tiết:

1. a2. a3. c4. b

1 Listen to an answerphone message. What is the speaker's intention?
(Nghe tin nhắn trả lời điện thoại. Ý định của người nói là gì?)
a To apologise to her friend

(Để xin lỗi bạn của cô ấy)
b To tell her friend about her holiday 
(Để nói với bạn của cô ấy về kỳ nghỉ của cô ấy)
c To thank her friend
(Để cảm ơn bạn của cô ấy)
Thông tin: “I terribly sorry Maisie. I think I left it in the drawer in the cabinet at the hotel
room.”

2 Listen to a conversation at the police station. What colour is the tablet?
(Nghe một cuộc trò chuyện tại đồn cảnh sát. Máy tính bảng có màu gì?)
a Black
(đen)
b Purple 
(tím)
c White
(trắng)
Thông tin: “No it's black. And it's got a purple cover.”
3 Listen to a radio announcement. What is the speaker's intention?
(Nghe thông báo trên radio. Ý định của người nói là gì?)
a To challenge the listeners
(Để thách thức người nghe)
b To persuade the listeners to do something 
(Để thuyết phục người nghe làm điều gì đó)
c To describe something to the listeners
(Để mô tả điều gì đó cho người nghe)
Thông tin: “Gadget July is pleased to announce a fantastic winter sale.”

4 Listen to a conversation between a mother and her son. What does she give him for his
birthday? 
(Lắng nghe cuộc trò chuyện giữa một người mẹ và con trai của cô ấy. Cô ấy tặng gì cho anh ấy nhân ngày sinh nhật?)
a A computer
(Một máy tính)
b A games console
(Bộ chơi game có điều khiển)

c A television 
(Một cái tivi)
Thông tin: “Let’s set it up and try it out. Where is the controllers?”

Bài 2

Speaking
2. Work in pairs. Look at the photo and answer the questions. 
(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức ảnh và trả lời các câu hỏi.)
1 How do you think the person is feeling?
2 Which is worse in your opinion, a broken computer or a broken mobile phone?
3 When was the last time you had a problem with a gadget? What happened?

Lời giải chi tiết:

1 How do you think the person is feeling?
(Bạn nghĩ người đó đang cảm thấy thế nào?)
Looking at the picture I think she is tired upset and disappointed because I see her
holding her head and her face is sad. Maybe something bad happened to her.
(Nhìn bức ảnh tôi nghĩ cô ấy đang mệt mỏi và thất vọng, vì tôi thấy cô ấy ôm đầu và
khuôn mặt của cô ấy buồn. Có lẽ điều gì đó tồi tệ đã xảy ra với cô ấy.)
2 Which is worse in your opinion, a broken computer or a broken mobile phone?
(Theo bạn, cái nào tệ hơn, một chiếc máy tính bị hỏng hay một chiếc điện thoại di động
bị hỏng?)
I think the worst in my opinion is she is having a problem with her computer. I guess
that because she is looking at the screen of the computer and it looks like she can't
continue working on her computer anymore.
(Tôi nghĩ điều tồi tệ nhất theo ý kiến của tôi là cô ấy đang gặp sự cố với máy tính của
mình. Tôi đoán là vì cô ấy đang nhìn vào màn hình máy tính và có vẻ như cô ấy không
thể tiếp tục làm việc trên máy tính của mình nữa.)
3 When was the last time you had a problem with a gadget? What happened? 
(Lần cuối cùng bạn gặp sự cố với thiết bị là khi nào? Chuyện gì đã xảy ra thế?)

The last time I had a problem with my mobile phone was in May 2022. My mom bought
me a smart phone from my studying. I love it and I bring it everywhere I go. But because
of my carelessness, I dropped it while I was walking to school. Fortunately, there were
some small cracks on the screen and it still worked normally. After that I just needed to
change the screen and it cost me 100.000VND for it. From that time, I try to use my
phone as carefully as possible.
(Lần cuối cùng tôi gặp sự cố với điện thoại di động của mình là vào tháng 5 năm 2022.
Mẹ tôi đã mua cho tôi một chiếc điện thoại thông minh để tôi học tập. Tôi yêu nó và tôi
mang nó đến mọi nơi tôi đến. Nhưng do bất cẩn nên em đã đánh rơi khi đang đi bộ đến
trường. May mắn thay, đã có một số vết nứt nhỏ trên màn hình và nó vẫn hoạt động bình
thường. Sau đó tôi chỉ cần thay màn hình và mất 100.000VNĐ cho việc đó. Từ đó, tôi cố
gắng sử dụng điện thoại cẩn thận nhất có thể.)

Bài 3

Reading 
3. Match texts A-D with questions 1-6 below. Some questions match with more
than one text.
(Nối văn bản A-D với các câu hỏi 1-6 bên dưới. Một số câu hỏi phù hợp với nhiều hơn
một văn bản.)
Which invention(s)...
1 was / were discovered during the scientist's free time? __________________________
2 was / were made when scientists were working on something else? ________________
3 was / were previously used for something different? ____________________________
4 resulted from something getting too hot? _____________________________________
5 is/are used for joining two things together? ___________________________________
6 took the longest to be developed? ___________________________________________

Invented by accident

A MICROWAVE OVEN
This useful kitchen device was invented by an electronics genius called Percy Spencer.
Spencer had been in the Navy, where he had taught himself how to be an engineer. When
he left, he got a job at Raytheon, an important company in the arms industry. In 1945,
Spencer was experimenting with radar when something strange happened. He noticed
that a bar of chocolate in his pocket had melted. Spencer worked out that it was the
microwaves from the radar that had heated the chocolate. Spencer continued investigating
the effects of microwaves on food and developed the microwave oven. The first machine
was sold just a year after Spencer had made his discovery. 


B VELCRO

Velcro was invented by a Swiss engineer called George de Mestral. In 1948, Mestral was
out walking with his dog when he noticed that the dog was covered in small green balls.
The balls were the seeds of a plant which was common in the area. Mestral wanted to
know what made these balls stick to his dog's fur, so he looked at one of them under his
microscope. He saw that it had a lot of tiny hooks. Mestral realised that this technique
could be used to make two strips of material stick together. He experimented with a
variety of materials for years until the invention of nylon, which was perfect for his idea.
The first Velcro was finally produced in 1955. 


C PLAY-DOH 
The children's toy Play-Doh actually started life as a cleaning product. It was made by an
American company called Kutol Products and it was used to clean wallpaper. Sadly, the
wallpaper cleaner did not sell very well, so Kutol Products began losing money. That is,
until the company realised that its product was being used for a different purpose.
Children tad started using it to make Christmas ornaments in the shape of people and
animals. Kutol Products adapted their product almost overnight by taking out the
cleaning ingredient and adding colours and a nice smell. They also gave it a new name.
Play-Doh went on to become one of the best-selling children's toys ever. 


D SUPERGLUE
In 1942, Dr Harry Coover of Eastman-Kodak Laboratories was trying to find a new
material to use for making part of a gun. He was disappointed to see that his latest effort,
a substance called cyanoacrylate, was a complete failure because it stuck to everything it
touched. Coover threw it away and forgot about it. Six years later, he came across
cyanoacrylate once more when his company was developing a new design for part of a
plane. Again, the substance stuck to everything in sight. But this time, Coover realised
that the substance might be useful, because it didn't need heat to make it stick. Coover
carried on experimenting with cyanoacrylate in his lab, and it appeared in DIY stores as
superglue sixteen years after he had first used it.

Phương pháp giải:

Bài dịch

Được phát minh một cách tình cờ

LÒ VI SÓNG
Thiết bị nhà bếp hữu ích này được phát minh bởi một thiên tài điện tử có tên Percy
Spencer. Spencer đã từng ở trong Hải quân, nơi anh đã tự học cách trở thành một kỹ sư.
Khi rời đi, anh nhận được một công việc tại Raytheon, một công ty quan trọng trong
ngành công nghiệp vũ khí. Năm 1945, Spencer đang thử nghiệm với radar thì một điều
kỳ lạ xảy ra. Anh nhận thấy một thanh sô cô la trong túi đã tan chảy. Spencer phát hiện ra
rằng chính vi sóng từ radar đã làm nóng sô cô la. Spencer tiếp tục nghiên cứu ảnh hưởng

của vi sóng đối với thực phẩm và phát triển lò vi sóng. Chiếc máy đầu tiên được bán chỉ
một năm sau khi Spencer thực hiện khám phá của mình.


B VELCRO
Velcro được phát minh bởi một kỹ sư người Thụy Sĩ tên là George de Mestral. Vào năm
1948, Mestral đang đi dạo với con chó của mình thì ông nhận thấy con chó được bao phủ
bởi những quả bóng nhỏ màu xanh lá cây. Những quả bóng là hạt của một loại cây phổ
biến trong khu vực. Mestral muốn biết điều gì khiến những quả bóng này dính vào lông
con chó của mình, vì vậy anh ấy đã xem xét một trong số chúng dưới kính hiển vi của
mình. Anh thấy nó có rất nhiều móc nhỏ. Mestral nhận ra rằng kỹ thuật này có thể được
sử dụng để làm cho hai dải vật liệu dính vào nhau. Ông đã thử nghiệm với nhiều loại vật
liệu khác nhau trong nhiều năm cho đến khi phát minh ra nylon, đây là chất liệu hoàn hảo
cho ý tưởng của ông. Chiếc Velcro đầu tiên cuối cùng đã được sản xuất vào năm 1955.


C PLAY - DOH
Đồ chơi trẻ em Play-Doh thực sự bắt đầu cuộc sống như một sản phẩm làm sạch. Nó
được sản xuất bởi một công ty Mỹ có tên là Kutol Products và nó được sử dụng để làm
sạch giấy dán tường. Đáng buồn thay, chất tẩy rửa giấy dán tường không bán chạy lắm,
vì vậy Kutol Products bắt đầu thua lỗ. Đó là, cho đến khi công ty nhận ra rằng sản phẩm
của họ đang được sử dụng cho một mục đích khác. Trẻ em bắt đầu sử dụng nó để làm đồ
trang trí Giáng sinh hình người và động vật. Kutol Products đã điều chỉnh sản phẩm của
họ gần như qua đêm bằng cách lấy ra thành phần làm sạch và thêm màu sắc và mùi thơm.
Họ cũng đặt cho nó một cái tên mới. Play-Doh tiếp tục trở thành một trong những đồ chơi
trẻ em bán chạy nhất từ trước đến nay.


D SUPERGLUE
Năm 1942, Tiến sĩ Harry Coover của Phòng thí nghiệm Eastman-Kodak đang cố gắng
tìm ra một loại vật liệu mới để sử dụng cho việc chế tạo một bộ phận của súng. Anh ấy
thất vọng khi thấy rằng nỗ lực mới nhất của mình, một chất có tên là cyanoacrylate, đã
thất bại hoàn toàn vì nó dính vào mọi thứ mà nó chạm vào. Coover đã ném nó đi và quên
nó đi. Sáu năm sau, ông tình cờ gặp cyanoacrylate một lần nữa khi công ty của ông đang
phát triển một thiết kế mới cho một phần của một chiếc máy bay. Một lần nữa, chất này
dính vào mọi thứ trong tầm mắt. Nhưng lần này, Coover nhận ra rằng chất này có thể hữu
ích, vì nó không cần nhiệt để làm cho nó dính. Coover tiếp tục thử nghiệm với
cyanoacrylate trong phòng thí nghiệm của mình và nó đã xuất hiện trong các cửa hàng
DIY dưới dạng keo siêu dính mười sáu năm sau lần đầu tiên anh sử dụng nó.

Lời giải chi tiết:

Which invention(s)...
(Phát minh nào…)

1 was / were discovered during the scientist's free time? Velcro
(được / được phát hiện trong thời gian rảnh rỗi của nhà khoa học?)
Thông tin: “Mestral was out walking with his dog when he noticed that the dog was
covered in small green balls.”
2 was / were made when scientists were working on something else? Microwave
oven / Velcro
(được / được tạo ra khi các nhà khoa học đang làm một cái gì đó khác?)
Thông tin:
- “Mestral was out walking with his dog when he noticed that the dog was covered in
small green balls.”
- “Spencer was experimenting with radar when something strange happened. He noticed
that a bar of chocolate in his pocket had melted.”
3 was / were previously used for something different? Play-doh 
(đã / đã được sử dụng trước đây cho một cái gì đó khác?)
Thông tin: “Kutol Products adapted their product almost overnight by taking out the
cleaning ingredient and adding colours and a nice smell.”
4 resulted from something getting too hot? Microwave oven
(do cái gì đó trở nên quá nóng?)
Thông tin: “Spencer worked out that it was the microwaves from the radar that had
heated the chocolate.”
5 is/are used for joining two things together? Superglue
(được / được sử dụng để kết hợp hai thứ với nhau?)
Thông tin: ‘Mestral realised that this technique could be used to make two strips of
material stick together.”
6 took the longest to be developed? Superglue
(mất nhiều thời gian nhất để được phát triển?)
Thông tin: “it appeared in DIY stores as superglue sixteen years after he had first used
it.”

 

Bài 4

Grammar and vocabulary
4. Choose the best options to fill in the blanks.
(Chọn các phương án tốt nhất để điền vào chỗ trống.)
Reach for the sky!

It is incredible what inventors can come up with these days. In the past, people said that it (1) _____ impossible to make a flying motorbike, but a California-based company called Aerofex (2) ______ just that. The Aero X hoverbike runs on normal petrol and it (3) ______ two people to ride up to three metres above the ground at a speed of 70 km/h. The first model (4) ______ back in 2012, but experts (5) _____ the company that it looked very ugly. Since then, the design (6) ______ so that now it looks like something out of the film Star Wars. It has taken so long to produce because this kind of vehicle has always been considered (7) ______ dangerous. You (8) ______ have a pilot's license to use the hoverbike, but all riders will have to do a training course before they buy one. The Aero (9) ____ around 85,000 dollars and can be reserved on the company's website for $5,000. But if you (10) ______ one, you'll have to be quick, because they are sure to be very popular. 
1 a are                      b was                c would
2 a was done          b was doing     c has done
3 a allows                b lets                c prevents
4 a is developed     b developed    c was developed
5 a said                    b told                c told to
6 a is changed        b was changed     c has been changed
7 a enough              b too                 c too much
8 a needn't              b mustn’t          c can’t
9 a costs                 b pays               c charge
10 a wanted            b want              c will want

Lời giải chi tiết:

1. b2. c3. a4. c5. b6. c7. b8. a9. a10. b

Reach for the sky!

It is incredible what inventors can come up with these days. In the past, people said that it (1) was impossible to make a flying motorbike, but a California-based company called Aerofex (2) has done just that. The Aero X hoverbike runs on normal petrol and it (3) allows two people to ride up to three metres above the ground at a speed of 70 km/h. The first model (4) was developed back in 2012, but experts (5) told the company that it looked very ugly. Since then, the design (6) has been changed so that now it looks like something out of the film Star Wars. It has taken so long to produce because this kind of vehicle has always been considered (7) too dangerous. You (8) needn't have a pilot's licence to use the hoverbike, but all riders will have to do a training course before they buy one. The Aero (9) costs around $85,000 and can be reserved on the company's website for $5,000. But if you (10) want one, you'll have to be quick, because they are sure to be very popular.

Bài dịch

Vươn tới bầu trời!

Thật không thể tin được những gì các nhà phát minh có thể nghĩ ra ngày nay. Trước đây, mọi người nói rằng không thể tạo ra một chiếc mô tô bay, nhưng một công ty có trụ sở tại
California có tên là Aerofex đã làm được điều đó. Aero X hoverbike chạy bằng xăng bình thường và nó cho phép hai người đi cách mặt đất tới ba mét với tốc độ 70 km / h. Mô hình đầu tiên được phát triển vào năm 2012, nhưng các chuyên gia nói với công ty rằng nó trông rất xấu. Kể từ đó, thiết kế đã được thay đổi để bây giờ nó trông giống như một cái gì đó trong phim Chiến tranh giữa các vì sao. Phải mất quá nhiều thời gian để sản xuất vì loại phương tiện này luôn bị coi là số quá nguy hiểm. Bạn không cần phải có bằng phi công để sử dụng hoverbike, nhưng tất cả các tay đua sẽ phải tham gia một khóa đào tạo trước khi mua. Aero có giá khoảng 85.000 đô la và có thể được đặt trước trên trang web của công ty với giá 5.000 đô la. Nhưng nếu bạn muốn một chiếc, bạn sẽ phải nhanh chóng, vì chúng chắc chắn sẽ rất phổ biến.

Bài 5

Writing 
5. Imagine you have just returned home from a visit to a science museum.
Write an email to a friend in which you:
- describe the journey to the museum. 
- describe the science museum. 
- tell the story of one of the exhibits
- suggest an activity to do together when your friend visits.
(Hãy tưởng tượng bạn vừa trở về nhà sau chuyến thăm bảo tàng khoa học. Viết email cho
một người bạn mà bạn:
- mô tả hành trình đến bảo tàng.
- mô tả bảo tàng khoa học.
- kể câu chuyện về một trong những cuộc triển lãm
- đề xuất một hoạt động để làm cùng nhau khi bạn bè của bạn đến thăm.)

Lời giải chi tiết:

Dear Laura,

I have just returned home from an exciting trip to Australia and visiting the National Museum of Australia was one of the fabulous activities of this tour. I cannot wait to share my experience with you. 

We stayed in Australia for a week and on our second day, we went to the National Museum of Australia, located on Acton Peninsula, next to the Australian National University in Canberra. The museum's innovative use of new technologies is unprecedented. Initially, I thought that it's not going to be a fun time but to my surprise, I actually got fascinated by the fabulous collection the museum has.The Entrance and the interior blew my mind away. The museum's stunning architecture offered me an extraordinary opportunity to explore the rich and diverse stories of Australia and its people. From pre-colonial settlement to modern Australia, the museum has it all. The Pearling exhibition was excellent from a historical perspective. The museum is divided into 4 galleries and each has many glass cases filled with stories. The experience was stunning.
I wish you had been with me there. I would absolutely recommend you visit this museum whenever. If it’s possible, we would learn more about the story of some exhibits.
I would like to meet you soon and tell you stories about my tour.
Take care.
Yours truly,
Emma

Tạm dịch:
Laura thân mến,
Tôi vừa trở về nhà sau một chuyến du lịch thú vị đến Úc và thăm Bảo tàng Quốc gia Úc là một trong những hoạt động tuyệt vời của chuyến tham quan này. Tôi không thể chờ đợi để chia sẻ kinh nghiệm của tôi với bạn.
Chúng tôi ở lại Úc một tuần và vào ngày thứ hai, chúng tôi đến Bảo tàng Quốc gia Úc, nằm trên Bán đảo Acton, bên cạnh Đại học Quốc gia Úc ở Canberra. Việc sử dụng sáng tạo các công nghệ mới của bảo tàng là chưa từng có. Ban đầu, tôi nghĩ rằng đó sẽ không phải là một thời gian vui vẻ nhưng thật ngạc nhiên, tôi thực sự bị cuốn hút bởi bộ sưu tập tuyệt vời mà bảo tàng có. Lối vào và nội thất đã thổi bay tâm trí của tôi. Kiến trúc tuyệt đẹp của bảo tàng đã mang đến cho tôi một cơ hội đặc biệt để khám phá những câu chuyện phong phú và đa dạng về đất nước và con người Australia. Từ khu định cư thời tiền thuộc địa đến Úc hiện đại, bảo tàng có tất cả. Triển lãm Pearling rất xuất sắc từ góc độ lịch sử. Bảo tàng được chia thành 4 phòng trưng bày và mỗi phòng đều có nhiều tủ kính chứa đầy những câu chuyện.
Trải nghiệm thật tuyệt vời.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi