8.7 - Unit 8 - Tiếng Anh 6 – English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. In pairs, ask and answer the following questions.

(Theo cặp, hãy hỏi và trả lời các câu hỏi sau.)

1. How often do you use the Internet

2. What is your favourite website

3. Do you often share your photo/videos on the Internet?

Lời giải chi tiết:

1. How often do you use the Internet

I use it quite often. Almost everyday

2. What is your favourite website

I really Facebook and Youtube. I can chat and share my moment with my friends on Facebook and I can watch free content on Youtube

3. Do you often share your photo/videos on the Internet?

Not really, I like to see people sharing their moment than to share my own. I am pretty shy.

Bài 2

2. Read the advice from Safety Net Kids website, and decide whether the following statements are True or False.

(Đọc lời khuyên từ trang web Safety Net Kids và quyết định xem những câu sau đây là Đúng hay Sai.)

 

True

False

1. You should tell your parents right away if you people you know online want to meet you.

 

 

2. You should make friends with people you don’t know

 

 

3. You should think carefully before saying or posting anything online.

 

 

4. You shouldn’t tell others your passwords

 

 

5. You should only post photo of yourself

 

 

Lời giải chi tiết:

1. True

2. False

3. True

4. True

5. False

Bài 3

3. Read and complete the following conversation with either should or shouldn’t + verb.

(Đọc và hoàn thành đoạn hội thoại sau với động từ should hoặc not +.)

1   A:     Do you know this guy? (pointing at the computer screen) Which one?

      B:    This one. He’s sending me a friend request.

      A:    No. You _______ (befriend) with someone you don’t know

2    A:    Giang, I’m filling in this form to register for a website; and they’re asking for my email password.

      B:     Be careful! You _______ (provide) your password in online forms.

Lời giải chi tiết:

1. shouldn’t befriend        

2. shouldn’t provide

 

Bài 4

4. Look at the pictures and write some advice about Internet safety under each picture using either should or shouldn’t + verb.

(Nhìn vào các bức tranh và viết một số lời khuyên về an toàn Internet dưới mỗi bức tranh bằng cách sử dụng động từ should hoặc not +.)

Lời giải chi tiết:

1. You should think before you post.

2. You should keep your personal information private.

3. You should be nice to people

4. You should keep your password safe./You shouldn’t tell others your passwords

5. You should not meet someone you’ve met online in person.

Bài 5

5. Work in group sof four. Create a post to give advice about Internet safety. Present your poster to the class.

(Làm việc nhóm bốn. Tạo một bài đăng để đưa ra lời khuyên về an toàn Internet. Trình bày áp phích của bạn trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

You shouldn’t leave mean comment or support cyborg bully.

You shouldn’t spend too much time on social media.

You should keep you private life to yourself don’t post everthing on the internet.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi