3. Reading - Unit 7 VBT Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

Task 1. Read the following paragraph and complete it with one suitable word. (Đọc đoạn văn sau và điền vào chỗ trống một từ thích hợp )

Lời giải chi tiết:

Think of all the things you throw away: juice bottles, soft drink cans, candy wrappers. It adds up. (1) How much trash do you produce? Americans throw away an average of one ton of trash per person (2) per year. Most of this trash gets buried (3) in big holes in the ground called landfills. A lot of this garbage can be recycled, or turn back (4) into something useful. Just about any material can be recycled. The main things we recycle today are (5) made from metal, paper, glass, or plastic.


People recycle for many reasons. One of the (6) main reasons is to conserve resources Making new aluminum cans out of old ones means less aluminum is needed (7) for new cans. This leads to a second reason people recycle: It saves energy. Recycling old aluminum cans takes a lot (8) less energy than making new aluminum. To make new aluminum, you (9) need to mine metal ore from the ground, remove the impurities, and refine it into a finished metal Recycling also conserves valuable land. (10) By recycling, we produce less garbage. That means fewer landfills are needed for dumping our trash.


Tạm dịch:

Hãy nghĩ về tất cả những thứ bạn vứt đi: chai nước trái cây, lon nước ngọt, gói bọc kẹo. Nó cộng lại. Bạn sản xuất bao nhiêu rác? Người Mỹ vứt trung bình một tấn rác mỗi người mỗi năm. Hầu hết rác này được chôn trong các lỗ lớn trên mặt đất gọi là bãi rác. Rất nhiều rác thải này có thể được tái chế, hoặc biến trở lại thành thứ gì đó hữu ích. Chỉ cần là bất kỳ vật liệu có thể được tái chế. Những thứ chính chúng ta tái chế ngày nay được làm từ kim loại, giấy, thủy tinh hoặc nhựa.

Mọi người tái chế vì nhiều lý do. Một trong những lý do chính là để bảo tồn tài nguyên Làm cho lon nhôm mới ra khỏi cái cũ có nghĩa là cần ít nhôm hơn cho lon mới. Điều này dẫn đến một lý do thứ hai mọi người tái chế: Nó tiết kiệm năng lượng. Tái chế lon nhôm cũ tốn ít năng lượng hơn so với làm nhôm mới. Để tạo ra nhôm mới, bạn cần khai thác quặng kim loại từ mặt đất, loại bỏ tạp chất và tinh chế nó thành kim loại thành phẩm Tái chế cũng bảo tồn đất có giá trị. Bằng cách tái chế, chúng tôi sản xuất ít rác hơn. Điều đó có nghĩa là cần ít bãi rác hơn để đổ rác của chúng tôi.

Bài 2

Bài 2

Task 2. Choose the correct word by underlining it at each number in the following paragraph, then answer the questions.

(Chọn từ đúng bằng cách gạch chân từ đó, sau đó trả lời các câu hỏi.)

A plastic problem
 

Nowadays, people use a lot of plastic bags and they often (1) throw away / bury the bags afterwards. They don't often (2) pollute / reuse or (3) waste / recycle them. When we (4) destroy / reuse plastic, we pollute the lands or air. It isn't a good idea to (5) burn / poison plastic because it (6) poisons / saves the atmosphere. The alternative is to (7) bury / pollute it, but some plastic doesn't decompose for over a thousand years.

Lời giải chi tiết:

Nowadays, people use a lot of plastic bags and they often (1) throw away / bury the bags afterwards. They don't often (2) pollute / reuse or (3) waste / recycle them. When we (4) destroy / reuse plastic, we pollute the lands or air. It isn't a good idea to (5) burn / poison plastic because it (6) poisons / saves the atmosphere. The alternative is to (7) bury / pollute it, but some plastic doesn't decompose for over a thousand years.

Tạm dịch:

Ngày nay, mọi người sử dụng rất nhiều túi nhựa và họ thường vứt bỏ những chiếc túi sau đó. Họ không thường xuyên tái sử dụng hoặc tái chế chúng. Khi chúng ta phá hủy nhựa, chúng ta gây ô nhiễm đất hoặc không khí. Nó không phải là một ý tưởng tốt để đầu độc nhựa vì nó đầu độc bầu không khí. Cách khác là chôn nó, nhưng một số nhựa không bị phân hủy trong hơn một nghìn năm.

8. Do you throw away or reuse plastic bags?

(Bạn có vứt đi hoặc tái sử dụng túi nhựa?)

9. What do you and your school do with rubbish?

(Bạn và trường học của bạn làm gì với rác?)

10. What things are harmful to the environment in your area?

(Điều gì có hại cho môi trường trong khu vực của bạn?)

Đây đều là những câu hỏi vận dụng, học sinh tự đưa ra quan điểm, thái độ của mình)

Bài 3

Bài 3

Task 3. Choose the correct word A, B or C for each gap to complete the following passage.
 (Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn)

Rivers are (1)______ of the world's most important natural resources. Many cities are on large rivers, and (2)_____ every country has at least one river that (3)______ an important part in the lives of its people. Besides transportation, rivers (4)______ food, water for crops, water to drink, and opportunities for recreation for people who live along their (5)_____. And in order to get water for crops, engineers sometimes build a dam across a river and let the water become a lake (6)_____ the dam. Then people can use their water not only to (7) _____ fields but also to make electricity for homes and industries. (8), the water often becomes polluted when cities on river banks grow (9) size and the number of industries increases. We are learning that it is necessary to (10) rivers clean if we want to enjoy the benefits of the natural resources.

Lời giải chi tiết:

Rivers are (1) one of the world's most important natural resources. Many cities are on large rivers, and (2) almost every country has at least one river that (3) plays an important part in the lives of its people. Besides transportation, rivers (4) provide food, water for crops, water to drink, and opportunities for recreation for people who live along their (5) banks. And in order to get water for crops, engineers sometimes build a dam across a river and let the water become a lake (6) behind the dam. Then people can use their water not only to (7) irrigate fields but also to make electricity for homes and industries. (8) However, the water often becomes polluted when cities on river banks grow (9) in size and the number of industries increases. We are learning that it is necessary to (10) keep rivers clean if we want to enjoy the benefits of the natural resources.

Tạm dịch:

Sông là một trong những tài nguyên thiên nhiên quan trọng nhất của thế giới. Nhiều thành phố nằm trong những con sông lớn và hầu như mọi quốc gia đều có ít nhất một con sông đóng một phần quan trọng trong cuộc sống của người dân.

Bên cạnh giao thông, sông cung cấp thực phẩm, nước cho cây trồng, nước để uống và cơ hội giải trí cho những người sống dọc theo bờ của họ. Và để lấy nước cho cây trồng, đôi khi các kỹ sư xây dựng một con đập qua sông và để nước trở thành một cái hồ phía sau con đập. Sau đó, mọi người có thể sử dụng nước của họ không chỉ để tưới cho các cánh đồng mà còn để sản xuất điện cho nhà ở và các ngành công nghiệp.

Tuy nhiên, nước thường trở nên ô nhiễm khi các thành phố trên bờ sông phát triển quy mô và số lượng ngành công nghiệp tăng lên. Chúng tôi đang học được rằng cần phải giữ sạch các dòng sông nếu chúng ta muốn tận hưởng những lợi ích của tài nguyên thiên nhiên.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi