Grammar - Unit 1: Family life - SBT Tiếng Anh 10 Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Complete the sentences using the correct present simple or present continuous forms of the verbs in brackets.

(Hoàn thành các câu bằng cách sử dụng các dạng hiện tại đơn hoặc hiện tại tiếp diễn đúng của các động từ trong ngoặc.)

1. Nick and Dave (visit) _________ their parents twice a month.

2. You can’t talk my grandfather now. He (watch) _________ the evening news.

3. I can’t shop for groceries today. The local shops (not open) _________ on Sunday.

4. Lan sometimes (meet) _________ her friends after school.

5. Be quite! My younger brother (study) _________ for his exam.

6. Chris (look) _________ stressed, because he (look) _________ for a new job.

7. Anna often (walk) _________ to work, but her husband (drive) _________ her to her office this morning.

8. What _________ you (cook) _________? The food (smell) _________ so good!

Phương pháp giải:

- Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để nói về thói quen hoặc những việc chúng ta làm thường xuyên.

Ví dụ: My mother cooks every day.

(Mẹ tôi nấu ăn mỗi ngày.)

- Chúng ta sử dụng thì hiện tại tiếp diễn để nói về sự việc đang xảy tại thời điểm nói.

Ví dụ: My mother isn't cooking now. She's working in her office.

(Mẹ của tôi đang không nấu ăn. Mẹ đang làm việc ở văn phòng.)

- Chú ý: Chúng ta không sử dụng thì hiện tại tiếp diễn với những động từ tình thái như like, love, need, want know, agree, etc.).

Lời giải chi tiết:

1. Nick and Dave visit their parents twice a month.

(Nick và Dave đến thăm cha mẹ của họ hai lần một tháng.)

Giải thích: 

Trong câu có “twice a month” (2 lần một tháng) nên động từ ở dạng hiện tại đơn. 

Chủ ngữ “Nick and Dave” số nhiều nên động từ ở dạng nguyên thể. => visit

2. You can’t talk my grandfather now. He is watching the evening news.

(Bạn không thể nói chuyện với ông tôi bây giờ. Ông ấy đang xem tin tức buổi tối.)

Giải thích: 

Trong câu trước có “now” (bây giờ) nên câu sau động từ cũng chia thì hiện tại tiếp diễn. 

Chủ ngữ “he” số ít nên dùng cấu trúc: He is + Ving => He is watching

3. I can’t shop for groceries today. The local shops do not open on Sunday.

(Tôi không thể mua hàng tạp hóa hôm nay. Các cửa hàng địa phương không mở cửa vào Chủ nhật.)

Giải thích: 

Trong câu có “on Sunday” (vào Chủ nhật) chỉ sự lặp lại nên động từ ở trong câu chia thì hiện đơn. 

Chủ ngữ “The local shops” số nhiều nên động từ chia ở dạng: do not open.

4. Lan sometimes meets her friends after school.

(Thỉnh thoảng Lan gặp bạn bè sau giờ học.)

Giải thích: 

Trong câu có “sometimes” (thỉnh thoảng) nên động từ chia ở thì hiện tại đơn. 

Chủ ngữ “Lan” số ít nên động từ thêm “-s” => meets

5. Be quite! My younger brother is studying  for his exam.

(Hãy im lặng! Em trai tôi đang ôn thi.)

Giải thích: 

Trong câu có động từ “Be quite!” (Hãy im lặng!) là dấu hiệu của thì hiện tại tiếp diễn nên ở câu sau , động từ cũng chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 

Chủ ngữ “My younger brother” số ít nên dùng cấu trúc: My younger brother is + Ving => is studying

6. Chris looks stressed, because he is looking  for a new job.

(Chris trông có vẻ căng thẳng, bởi vì anh ấy đang tìm kiếm một công việc mới.)

Giải thích: 

Trong vế đầu của câu có động từ chỉ trạng thái của con người “look” (trông) nên động từ chia ở thì hiện tại đơn; còn ở vế sau của câu có giải thích việc anh ấy đang làm nên động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 

Chủ ngữ “Chris, he” số ít nên động từ “look” thêm “-s” và ở vế sau dùng cấu trúc: he is + Ving => is studying

7. Anna often walks  to work, but her husband is driving her to her office this morning.

(Anna thường đi bộ đến nơi làm việc, nhưng chồng cô ấy đã chở cô ấy đến văn phòng của cô ấy sáng nay.)

Giải thích: 

Trong vế đầu của câu có trạng từ chỉ tần suất “often” (thường) nên động từ chia ở thì hiện tại đơn; ở vế sau của câu có “but…this morning” (nhưng…sáng nay) chỉ sự thay đổi trong thói quen nên động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 

Chủ ngữ của câu là “Anna”“her husband” nên động từ “walk” thêm “-s” và vế sau dùng cấu trúc: her husband is + Ving => is driving.

8. What are you cooking? The food smells so good!

(Bạn đang nấu món gì? Thức ăn có mùi thơm quá!)

Giải thích: 

Trong câu hỏi đầu tiên hành động đang xảy ra tại thời điểm nói nên động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn; ở câu sau có động từ chỉ tình thái nên động từ chia ở thì hiện tại đơn. 

Chủ ngữ ở câu hỏi là “you” nên dùng cấu trúc: are you doing; còn ở vế sau, chủ ngữ là “the food” số ít nên “smell” thêm “-s”.

Bài 2

2. There is a mistake in each sentence. Find and correct it.

(Có một lỗi sai trong mỗi câu. Tìm và sửa nó.)

1. Hi, Anna! Where do you go?

2. What do you do right now?           

3. The children are wanting to have a rest now.

4. I’m seeing you’re working very hard.

5. Sometimes my dad is cooking a good meal for the whole family.

6. I’m thinking that’s a great idea.

7. I can’t go out with you tonight. I work on an important project.

8. My uncle is having a big house in the city centre.

Lời giải chi tiết:

1. Hi, Anna! Where do you go?

(Chào Anna! Bạn đang đi đâu vậy?)

Giải thích

Câu hỏi có nghĩa hành động đang xảy ra tại thời điểm nói nên động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 

Chủ ngữ là “you” là số nhiều, và vì đây là câu hỏi nên ta sẽ đảo động từ tobe lên trước.Vì vậy, phải sửa “do you go => are you going”.

2. What do you do right now?

(Bạn đang làm gì vào lúc này?)

Giải thích: 

Trong câu có “ right now” (ngay lúc này) nên động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 

Chủ ngữ là “you” là số nhiều, và vì đây là câu hỏi nên ta sẽ đảo động từ tobe lên trước.Vì vậy, phải sửa “do you do => are you going”.

3. The children are wanting to have a rest now.

(Bọn trẻ muốn được nghỉ ngơi ngay bây giờ.)

Giải thích: 

Mặc dù trong câu có “now”(bây giờ) là dấu hiệu của hiện tại tiếp diễn, nhưng “want” (muốn) là động từ tình thái, không có dạng tiếp diễn. 

Chủ ngữ “The children” là số nhiều, nên “want” không thêm “-s”.Vì vậy, trong câu này phải sửa “are wanting => want”.

4. I’m seeing you’re working very hard.

(Tôi thấy bạn làm việc rất chăm chỉ.)

Giải thích

“ See” là động từ tình thái, không có dạng tiếp diễn, vì vậy phải sửa.

Chủ ngữ là I sẽ đi với động từ am (viết gọn là ‘m) “’m seeing => see”.

5. Sometimes my dad is cooking a good meal for the whole family.

(Thỉnh thoảng,  bố tôi nấu một bữa ăn ngon cho cả nhà.)

Giải thích: 

Trong câu có trạng từ chỉ tần suất “sometimes” (thỉnh thoảng) nên động từ phải chia ở thì hiện tại đơn. Vì vậy, phải sửa “is cooking => cooks”.

6. I’m thinking that’s a great idea.

(Tôi nghĩ đó là một ý kiến hay.)

Giải thích: 

“ Think” là động từ tình thái, không có dạng tiếp diễn. 

Chủ ngữ là I sẽ đi với động từ am (viết gọn là ‘m). Vì vậy phải sửa “’m thinking => think”.

7. I can’t go out with you tonight. I work on an improtant project.

(Tôi không thể đi chơi với bạn tối nay. Tôi đang làm việc trong một dự án quan trọng.)

Giải thích: 

Trong câu có “today” (hôm nay) nên động từ ở câu sau cũng chia ở thì hiện tại tiếp diễn. Vì vậy phải sửa “work => am working”.

8. My uncle is having a big house in the city centre.

(Chú tôi  có một ngôi nhà lớn ở trung tâm thành phố.)

Giải thích: 

Trong câu  “have” (có) là động từ tình thái thuộc về sở hữu, không có dạng tiếp diễn. 

Chủ ngữ “my uncle” số ít nên động từ chia số ít. Vì vậy, phải sửa “is having => has”.

Bài 3

3. Choose the best answers to complete the sentences.

(Chọn các câu trả lời đúng nhất để hoàn thành các câu.)

1. Nam: I _________ of taking a course in life skills.   Lan: That’s a good ideA.There’s a good life skills centre near my house.

A. will think                           B. am thinking                       C. think

2. Nam: What _________ for?   Lan: My glasses. Do you see them anywhere?

A. do you look                       B. are you looking                  C. will you look

3. Nam: I _________ that you have a new bag.      Lan: Yes. It’s a birthday present.

A. am seeing                          B. will see                              C. see

4. Nam: What’s the matter? Are you OK?   Lan: Not really. I _________ well.

A. am not feeling                   B. won’t feel                          C. don’t feel

5. Nam: What’s your father’s job?   Lan: He _________ as a TV reporter.

A. is working                         B. works                                 C. will work

6. Nam: Has Tom found a new house?    Lan: Not yet. He _________ with us until he finds one near his university.

A. stays                                  B. stayed                                C. is staying

7. Nam: Do you like MD’s new song?    Lan: No, not very much. I _________ it is too sad.

A. am thinking                      B. will think                           C. think

8. Nam: Where’s your sister?    Lan: She_________ her hair at the moment.

A. washes                               B. is washing                         C. will wash

Lời giải chi tiết:

1. Nam: I am thinking of taking a course in life skills.    

(Mình đang nghĩ đến việc tham gia một khóa học về kỹ năng sống.)    

Lan: That’s a good ideA.There’s a good life skills centre near my house.    

(Đó là một ý kiến hay. Gần nhà tôi có một trung tâm dạy kỹ năng sống tốt.)

Giải thích: 

Ta dùng thì hiện tại tiếp diễn cho những sự việc, hoạt động xảy ra ngay thời điểm nói. 

Chủ ngữ trong câu là “I”  nên ta dùng cấu trúc : I am + Ving => I am thinking

2. Nam: What are you looking for?    

(Bạn đang tìm gì vậy?)     

Lan: My glasses. Do you see them anywhere?     

(Kính của tôi. Bạn có thấy nó ở đâu không?)

Giải thích: 

Trong câu hỏi hành động đang xảy ra tại thời điểm nói nên động từ chia ở thì hiện tại tiếp diễn. 

Chủ ngữ là “you” là số nhiều, vì đây là câu hỏi nên ta sẽ đảo động từ tobe lên trướC.Vì vậy, ta chọn đáp án B.are you looking

3. Nam: I see that you have a new bag.    

(Tôi thấy  bạn có một cái túi mới.)     

Lan: Yes. It’s a birthday present.     

(Đúng vậy. Đó là một món quà sinh nhật.)

Giải thích: 

“see” trong câu là động từ tình thái chỉ trạng thái, không có dạng tiếp diễn. 

Chủ ngữ là “I” nên “see” ở dạng nguyên thể. Vì vậy, ta chọn đáp án C. see

4. Nam: What’s the matter? Are you OK?    

(Chuyện gì vậy? Bạn ổn chứ?)      

Lan: Not really. I am not feeling well.     

(Không hẳn. Tôi đang cảm thấy không khỏe.)

Giải thích: 

Ta dùng thì hiện tại tiếp diễn cho những sự việc xảy ra ngay thời điểm nói. 

Chủ ngữ là “I” nên ta sử dụng cấu trúc: I am + Ving => I am not feeling

5. Nam: What’s your father’s job?    

(Bố của bạn làm nghề gì vậy?)    

Lan: He works as a TV reporter.    

(Ông ấy làm phóng viên truyền hình.)

Giải thích: 

Ta dùng thì hiện tại đơn khi hỏi về nghề nghiệp. 

Chủ ngữ trong câu là “he” số ít, nên động từ “work” thêm “-s”. Vì vậy, ở câu này ta chọn đáp án B. works

6. Nam: Has Tom found a new house?    

(Tom đã tìm được nhà mới chưa?)    

Lan: Not yet. He is staying with us until he finds one near his university.    

(Chưa. Anh ấy sẽ ở với chúng tôi cho đến khi anh ấy tìm thấy nhà gần trường đại học của mình.)

Giải thích: 

Ta dùng thì hiện tại tiếp diễn cho những sự việc xảy ra ngay thời điểm nói. 

Chủ ngữ trong câu là “he” số ít, nên ta dùng cấu trúc : he is + Ving => He is staying.

7. Nam: Do you like MD’s new song?    

(Bạn có thích bài hát mới của MD không?)   

Lan: No, not very much. I think it is too sad.   

(Không, không thích lắm. Tôi nghĩ nó quá buồn.)

Giải thích: 

“think” trong câu này là động từ tình thái chỉ trạng thái, không có dạng tiếp diễn, vì vậy, đáp án câu này là C. think

8. Nam: Where’s your sister?    

(Chị của bạn đâu?)   

Lan: She is washing her hair at the moment.   

(Hiện tại chị ấy đang gội đầu.)

Giải thích: 

Trong câu có “at the moment” (bây giờ) nên ta phải chia động từ ở thời tiếp diễn. 

Chủ ngữ “She” số ít nên sử dụng cấu trúc: She is + Ving => She is washing.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi