Unit 8: Ecology and the Environment

Lesson 1 - Unit 8. Ecology and the Environment - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Listening a
Listening b
Grammar a
Grammar b
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
New Words a
New Words b
Listening a
Listening b
Grammar a
Grammar b
Writing

New Words a

a. Complete the words with the vowels (a,e,i,o,u) and y.

(Hoàn thành các từ với các nguyên âm (a, e, i, o, u) và y.)

Lời giải chi tiết:

1. damage: thiệt hại

2. reuse: tái sử dụng

3. recycle: tái chế

4. reduce: giảm

5. pollute: ô nhiễm

6. ban: cấm

7. protect: bảo vệ

New Words b

b. Fill in the blanks using the words in Task a.

(Điền vào chỗ trống bằng cách sử dụng các từ trong Task a.)

1. We really need to do more to ___________ the environment.

2. A lot of towns and cities __________ plastic bags to help the environment. People don’t mind using their own bags when they go shopping.

3. Schools can do a lot to ___________ the amount of electricity they use.

4. Coal power plants ___________ the air more than many other kinds of power plant.

5. I think we can _____________ more at school if we have the right kinds of bins.

6. When there’s too much pollution, it can ________ people’s health.

7. I think it’s a good idea to _________ things like plastic bottles. I fill up my bottle at home every morning.

Lời giải chi tiết:

1. protect

2. ban

3. reduce

4. pollute

5. recycle

6. damage

7. reuse

1. We really need to do more to protect the environment.

(Chúng ta thực sự cần phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ môi trường.)

2. A lot of towns and cities ban plastic bags to help the environment. People don’t mind using their own bags when they go shopping.

(Rất nhiều thị trấn và thành phố cấm túi ni lông để giúp ích cho môi trường. Mọi người không ngại sử dụng túi của riêng họ khi họ đi mua sắm.)

3. Schools can do a lot to reduce the amount of electricity they use.

(Trường học có thể làm rất nhiều để giảm lượng điện sử dụng.)

4. Coal power plants pollute the air more than many other kinds of power plant.

(Nhà máy điện than gây ô nhiễm không khí hơn nhiều loại nhà máy điện khác.)

5. I think we can recycle more at school if we have the right kinds of bins.

(Tôi nghĩ chúng ta có thể tái chế nhiều hơn ở trường nếu chúng ta có đúng loại thùng.)

6. When there’s too much pollution, it can damage people’s health.

(Khi có quá nhiều ô nhiễm, nó có thể gây hại cho sức khỏe của con người.)

7. I think it’s a good idea to reuse things like plastic bottles. I fill up my bottle at home every morning.

(Tôi nghĩ sử dụng lại những thứ như chai nhựa là một ý kiến hay. Tôi đổ đầy chai ở nhà vào mỗi buổi sáng.)

Listening a

a. Bill is talking to Megan about his biology project. Listen and tick the pictures you hear.

(Bill đang nói chuyện với Megan về dự án sinh học của anh ấy. Nghe và đánh dấu vào những hình ảnh bạn nghe được.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Megan: Hi, Bill. What are you doing?

Bill: Hi, Megan. I'm working on my biology project.

Megan: What do you have to do?

Bill: I have to think of three ways our town can help reduce damage to the environment.

Megan: So, what are your ideas?

Bill: The first one is to ban plastic bags in all supermarkets.

Megan: How will that protect the environment?

Bill: If we ban plastic bags, they'll be less pollution in rivers.

Megan: Yeah, and oceans, too. What's your next idea?

Bill: The town should put out more recycling bins. If we can recycle more, they'll be less damage to the environment and local wildlife.

Megan: I like it. What about your last idea?

Bill: We should throw away things like clothes, books, bottles, and cans.

Megan: What can we do with old clothes, and books?

Bill: We can donate them to homeless charities.

Megan: Okay. But what about bottles and cans? Charities won't want them.

Bill: There are lots of ways to reuse bottles and cans. If you have a garden, you can grow plants in them.

Megan: Your project sounds really cool.

Bill: Thanks. Maybe you can help me find some pictures online.

Megan: Sure.

Tạm dịch:

Megan: Xin chào, Bill. Bạn đang làm gì đấy?

Bill: Chào Megan. Tôi đang thực hiện dự án sinh học của mình.

Megan: Bạn phải làm gì?

Bill: Tôi phải nghĩ ra ba cách mà thị trấn của chúng ta có thể giúp giảm thiệt hại cho môi trường.

Megan: Vậy, ý tưởng của bạn là gì?

Bill:Đầu tiên là cấm túi nhựa trong tất cả các siêu thị.

Megan: Điều đó sẽ bảo vệ môi trường như thế nào?

Bill: Nếu chúng ta cấm túi nhựa, chúng sẽ ít ô nhiễm hơn ở các con sông.

Megan: Vâng, và cả đại dương nữa. Ý tưởng tiếp theo của bạn là gì?

Bill: Thị trấn nên đặt nhiều thùng rác tái chế hơn. Nếu chúng ta có thể tái chế nhiều hơn, chúng sẽ ít gây hại cho môi trường và động vật hoang dã địa phương hơn.

Megan: Tôi thích nó. Còn ý tưởng cuối cùng của bạn thì sao?

Bill: Chúng ta nên vứt bỏ những thứ như quần áo, sách vở, chai lọ và đồ hộp.

Megan: Chúng ta có thể làm gì với quần áo cũ và sách?

Bill: Chúng tôi có thể quyên góp chúng cho các tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư.

Megan: Được rồi. Nhưng những gì về chai và lon? Các tổ chức từ thiện sẽ không muốn chúng.

Bill: Có rất nhiều cách để tái sử dụng chai và lon. Nếu bạn có một khu vườn, bạn có thể trồng cây trong đó.

Megan: Dự án của bạn nghe rất hay.

Bill: Cảm ơn. Có lẽ bạn có thể giúp tôi tìm một số hình ảnh trực tuyến.

Megan: Chắc chắn rồi.

Lời giải chi tiết:

1. throw away things like clothes, books, bottles, and cans: vứt bỏ những thứ như quần áo, sách vở, chai lọ và đồ hộp.

3. ban plastic bags: cấm túi nhựa trong tất cả các siêu thị

4. donate old clothes, and books to homeless charities: quyên góp quần áo cũ và sách cho các tổ chức từ thiện dành cho người vô gia cư.

Listening b

b. Now, listen and circle.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và khoanh tròn.)

Lời giải chi tiết:

1. Bill’s first idea is to: a. ban plastic bags.

(Ý tưởng đầu tiên của Bill là: a. cấm túi ni lông.)

2. Bill says there will be less pollution in: c. rivers.

(Bill nói rằng sẽ có ít ô nhiễm hơn ở: c. sông ngòi.)

3. Bill’s second idea is to: a. recycle more.

(Ý tưởng thứ hai của Bill là: a. tái chế nhiều hơn.)

4. Bill says you can donate: c. clothes and books.

(Bill nói rằng bạn có thể quyên góp: c. quần áo và sách.)

5. Bill says you can reuse: a. bottles and cans.

(Bill nói rằng bạn có thể sử dụng lại: a. chai và lon.)

Grammar a

a. Underline the mistakes in the sentences. Write the correct words on the lines.

(Gạch chân những lỗi tôi mắc phải trong các câu. Viết các từ đúng vào các dòng.)

1. What will have happened if people don’t stop littering?

___________________

2. If we recycles cans, we will be able to get money for our school.

___________________

3. There will be fewer sick people if we are reducing air pollution.

___________________

4. We will all been happier if the environment is cleaner.

___________________

5. If we were turning off the lights, we can spend less money on electricity.

___________________

6. If we all will start recycling cans, will it help the environment?

___________________

Lời giải chi tiết:

1. What will have happened if people don’t stop littering?

=> What will happen if people don’t stop littering?

(Điều gì sẽ xảy ra nếu mọi người không ngừng xả rác?)

2. If we recycles cans, we will be able to get money for our school.

=> If we recycle cans, we will be able to get money for our school. 

(Nếu chúng ta tái chế lon, chúng ta sẽ có thể kiếm được tiền cho trường học của mình.)

3. There will be fewer sick people if we are reducing air pollution.

=> There will be fewer sick people if we are reduce air pollution.

(Sẽ có ít người ốm hơn nếu chúng ta giảm ô nhiễm không khí.)

4. We will all been happier if the environment is cleaner.

=> We will all be happier if the environment is cleaner.

(Tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc hơn nếu môi trường sạch hơn.)

5. If we were turning off the lights, we can spend less money on electricity.

=> If we turn off the lights, we can spend less money on electricity.

(Nếu chúng ta tắt đèn, chúng ta có thể tốn ít tiền hơn cho tiền điện.)

6. If we all will start recycling cans, will it help the environment?

=> If we all start recycling cans, will it help the environment?

(Nếu tất cả chúng ta bắt đầu tái chế lon, nó có giúp ích cho môi trường không?)

Grammar b

b. Write First Conditional sentences.

(Viết câu điều kiện đầu tiên.)

1. We don’t recycle more plastic. The environment isn’t better.

(Chúng tôi không tái chế nhiều nhựa hơn. Môi trường không tốt hơn.)

____________________________________________________________

2. Many students don’t bring their own water bottles. We won’t reduce plastic pollution.

(Nhiều học sinh không mang theo chai nước của mình. Chúng tôi sẽ không làm giảm ô nhiễm nhựa.)

____________________________________________________________

3. People don’t reuse plastic bags. There are many plastic bags in rivers and oceans.

(Mọi người không tái sử dụng túi nhựa. Có rất nhiều túi ni lông ở sông và đại dương.)

____________________________________________________________

4. There’s lots of plastic trash in our school. Many students use single-use plastic.

(Có rất nhiều thùng rác nhựa trong trường học của chúng tôi. Nhiều học sinh sử dụng đồ nhựa dùng một lần.)

____________________________________________________________

5. Many students don’t turn off the lights when they leave. We use lots of electricity.

(Nhiều sinh viên không tắt đèn khi họ rời đi. Chúng tôi sử dụng rất nhiều điện.)

____________________________________________________________

6. There aren’t many trees in our school. It feels very hot in the summer.

(Không có nhiều cây trong trường học của chúng tôi. Cảm giác rất nóng vào mùa hè)

____________________________________________________________

Lời giải chi tiết:

1. If we recycle more plastic, the environment will be better.

(Nếu chúng ta tái chế nhiều nhựa hơn, môi trường sẽ tốt hơn.)

2. If students bring their own water bottles, we will reduce plastic pollution.

(Nếu học sinh tự mang theo chai nước, chúng ta sẽ giảm thiểu ô nhiễm nhựa.)

3. If people reuse plastic bags, there will be fewer plastic bags in rivers and oceans.

(Nếu mọi người tái sử dụng túi ni lông, sẽ có ít túi ni lông hơn trên các con sông và đại dương.)

If people reuse plastic bags, there won’t be many plastic bags in rivers and oceans.

(Nếu mọi người tái sử dụng túi ni lông, sẽ không còn nhiều túi ni lông trên các con sông và đại dương.)

4. If students stop using single-use plastic, there will be less plastic trash in our school.

(Nếu học sinh ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thì sẽ có ít thùng rác nhựa hơn trong trường học của chúng ta.)

If students stop using single-use plastic, there won’t be much plastic trash in our school.

(Nếu học sinh ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần, thì sẽ không có nhiều thùng rác nhựa trong trường học của chúng ta.)

5. If students turn off the lights when they leave, we will use less/save electricity.

(Nếu học sinh tắt đèn khi tan sở, chúng ta sẽ sử dụng ít hơn / tiết kiệm điện hơn.)

If students turn off the lights when they leave, we won’t use much electricity.

(Nếu sinh viên tắt đèn khi họ rời đi, chúng tôi sẽ không sử dụng nhiều điện.)

6. If there are more trees in our school, it feels very hot in the summer.

(Nếu có nhiều cây hơn trong trường của chúng tôi, nó cảm thấy rất nóng vào mùa hè.)

If we plant more trees in our school, it won’t feel very hot in the summer.

(Nếu chúng ta trồng nhiều cây hơn trong trường học của mình, thì mùa hè sẽ không cảm thấy quá nóng.)

Writing

Look at the table. Write three more ideas for things that your school can do to protect the environment, then write a paragraph saying what your school do. Write about at least two ideas.

(Nhìn vào bảng. Viết thêm ba ý cho những việc mà trường bạn có thể làm để bảo vệ môi trường, sau đó viết một đoạn văn nói về những việc trường bạn làm. Viết về ít nhất hai ý tưởng.)

+ reduce the amount of paper used

______________________________________

+ reuse old clothes

______________________________________

+ ban cars near the school

______________________________________

Lời giải chi tiết:

+ reduce the amount of paper used

(giảm lượng giấy sử dụng)

+ put more trash cans inside and around the school

(đặt nhiều thùng rác hơn trong và xung quanh trường)

+ reuse old clothes

(tái sử dụng quần áo cũ)

+ open second-hand bookstore

(mở hiệu sách cũ)

+ ban cars near the school

(cấm ô tô gần trường)

+ organize school buses

(tổ chức đưa đón học sinh)

I think there are a few things my school can do to reduce pollution and protect the environment. First, put more trash cans inside and around the school. If there are more trash cans, our school will be cleaner. Second, open a second-hand bookstore. Students can donate their old textbooks, and others can buy and reuse them. If we reduce the amount of paper used for producing new textbooks, we can save more trees and protect the forests. Finally, organize school buses for students. If parents don’t have to take their children to school by motorbike or car, the air will be less polluted. 

Tạm dịch:

Tôi nghĩ trường tôi có thể làm một số việc để giảm thiểu ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Đầu tiên, hãy đặt thêm nhiều thùng rác bên trong và xung quanh trường. Nếu có nhiều thùng rác hơn thì trường chúng ta sẽ sạch đẹp hơn. Thứ hai, mở một cửa hàng sách cũ. Học sinh có thể quyên góp sách giáo khoa cũ của họ, và những người khác có thể mua và sử dụng lại chúng. Nếu chúng ta giảm lượng giấy sử dụng để sản xuất sách giáo khoa mới, chúng ta có thể cứu được nhiều cây hơn và bảo vệ rừng. Cuối cùng là tổ chức xe đưa đón học sinh. Nếu cha mẹ không phải đưa con đi học bằng xe máy, ô tô thì không khí sẽ bớt ô nhiễm hơn.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi