Lesson 3 - Unit 1. Family Life - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Writing Skill
Planning a
Planning b
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Writing Skill
Planning a
Planning b
Writing

Listening a

a. Listen to a girl talking to her grandfather about text language. How many words did the girl explain?

(Nghe một cô gái nói chuyện với ông của cô ấy về ngôn ngữ văn bản. Cô gái đã giải thích bao nhiêu từ?)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Stacey: Hello grandpa.

Grandpa: Hi Stacey. Are you at school? I want to ask you something.

Stacey: Yes, it's break time. What is it, grandpa?

Grandpa: I don't understand the text message you sent me this morning. I sent three messages back to ask you but you didn't reply.

Stacey: Sorry grandpa. I'm not allowed to use my phone during class. What didn't you understand?

Grandpa: All these strange letters. What is H. T. H.?

Stacey: H. T. H. Oh, That's hope this helps.

Grandpa: Ahh, I see . How about T. T. Y. L.?

Stacey: Talk to you later.

Grandpa: Here's one more, it wasn't in your message, it was from your mom. What is B. R. B.?

Stacey: Be right back.

Grandpa: Okay this is difficult.

Stacey: I am so sorry grandpa. Students like me don't have much time to use the phones so we try to keep the words as short as we can.

Grandpa: Next time right properly to me. I'm too old for text language.

Stacey: No, you aren't grandpa. I'll teach you this weekend. Oh, I have to get back to class. Bye grandpa.

Grandpa: Okay bye Stacey. Hmm T. T. Y. L..

Stacey: See your learning already.

Tạm dịch:

Stacey: Chào ông.

Ông: Chào Stacey. Con có ở trong trường không? Ông muốn hỏi cháu một điều gì đó.

Stacey: Vâng, đã đến giờ giải lao. Chuyện gì vậy ông?

Ông: Ông không hiểu tin nhắn mà cháu gửi cho ông sáng nay. Ông đã gửi lại ba tin nhắn để hỏi con nhưng con không trả lời.

Stacey: Xin lỗi ông nội. Con không được phép sử dụng điện thoại của mình trong giờ học. Điều gì ông không hiểu ạ?

Ông: Tất cả những chữ cái kỳ lạ này. H. T. H. là gì?

Stacey: H. T. H. Ồ, hy vọng điều này sẽ hữu ích.

Ông nội: Ahh, tôi hiểu rồi. Còn T. T. Y. L. thì sao?

Stacey: Nói chuyện với bạn sau.

Ông: Đây là một tin nhắn nữa, nó không có trong tin nhắn của ông, mà là của mẹ cháu. B. R. B. là gì?

Stacey: Quay lại ngay.

Ông: Được rồi, cái này khó.

Stacey: Con rất xin lỗi ông nội. Những sinh viên như con không có nhiều thời gian để sử dụng điện thoại nên bọn con cố gắng giữ từ ngắn nhất có thể.

Ông: Lần sau khi nhắn với ông viết đúng cách nhé. Ông quá già đối với ngôn ngữ văn bản.

Stacey: Không, ông nội. Con sẽ dạy ông vào cuối tuần này. Ồ, con phải quay lại lớp học. Tạm biệt ông nội.

Ông nội: Được rồi, tạm biệt Stacey. Hmm T. T. Y. L..

Stacey: Gặp ông trong buổi học.

Lời giải chi tiết:

The girl explained three words.

(Cô gái giải thích ba từ.)

Listening b

b. Now, listen and fill in the blanks.

(Bây giờ, hãy lắng nghe và điền vào chỗ trống.)

Lời giải chi tiết:

1. message

2. class

3. HTH

4. “be right back”

5. short

6. weekend

1. Stacy’s grandpa asks her about: the text message she sent him.

(Ông nội của Stacy hỏi cô ấy về: tin nhắn văn bản mà cô ấy đã gửi cho anh ấy.)

2. Stacy isn’t allowed to: use her phone during class.

(Stacy không được phép: sử dụng điện thoại của cô ấy trong suốt giờ học.)

3. Stacy uses the letters: HTH to mean “hope this helps”.

(Stacy sử dụng các chữ cái: HTH có nghĩa là “hy vọng điều này giúp ích (cho bạn)”.)

4. What does BRB mean? be right back”.

( BRB có nghĩa là gì? "Quay lại ngay".)

5. Students try to keep words: as short as they can.

(Học sinh cố gắng giữ lời: càng ngắn càng tốt.)

6. Stacy will teach Grandpa text language: this weekend.

(Stacy sẽ dạy ngôn ngữ văn bản cho ông: cuối tuần này.)

Reading a

a. Write the text language in the box next to its meaning.

(Viết ngôn ngữ văn bản vào ô bên cạnh nghĩa của nó.)

Lời giải chi tiết:

1. idk

2. 4me

3. asap

4. plz

5. 2day

6. fav

1. I don’t know: idk (Tôi không biết: idk)

2. for me: 4me (đối với tôi: 4me)

3. as soon as possible: asap (càng sớm càng tốt: asap)

4. please: plz ( làm ơn: plz)

5. today: 2day (hôm nay: 2day)

6. favorite: fav (yêu thích: fav)

Reading b

b. Read the text from Brian to his mom and circle True and False.

(Đọc văn bản của Brian gửi cho mẹ của anh ấy và khoanh tròn Đúng và Sai.)

Lời giải chi tiết:

1. False

2. False

3. True

4. False

5. True

1. Brian’s mom is busy today. => False

(Hôm nay mẹ của Brian bận. => Sai)

2. Brian wants her to buy a new shirt. => False

(Brian muốn cô ấy mua một chiếc áo sơ mi mới. => Sai)

3. He is going to a party tonight. => True

(Anh ấy sẽ đi dự tiệc tối nay. => Đúng)

4. Brian’s mom isn’t going to take him to the party. => False

(Mẹ của Brian sẽ không đưa anh ấy đến bữa tiệc. => Sai)

5. Brian is going to text his mom later. => True

(Brian sẽ nhắn tin cho mẹ anh ấy sau. => Đúng)

Writing Skill

Using text language to shorten messages

Sometimes you can use symbols >:( (angry), emojis (happy), and letter b4n (bye for now) to shorten your text messages. Text messages don’t usually use punctuation except for question marks ? and exclamation marks ! 

Sometimes the meaning of a message can have different examples of text language. For example, lol (laugh out loud) and :v can both mean laughing.

Tạm dịch: 

Sử dụng ngôn ngữ văn bản để rút ngắn tin nhắn

Đôi khi bạn có thể sử dụng các ký hiệu >:( (tức giận), biểu tượng cảm xúc (vui vẻ) và chữ b4n (tạm biệt bây giờ) để rút ngắn tin nhắn văn bản của mình. Tin nhắn văn bản thường không sử dụng dấu câu ngoại trừ dấu chấm hỏi? Và dấu chấm than!

Đôi khi ý nghĩa của một thông điệp có thể có nhiều ví dụ khác nhau về ngôn ngữ văn bản. Ví dụ, lol (cười lớn) và: v đều có thể có nghĩa là cười.)

Writing Skill

Read about the text language, then rewrite the text messages with proper punctuation and spealling.

(Đọc về ngôn ngữ văn bản, sau đó viết lại tin nhắn văn bản với dấu câu và chính tả thích hợp.)

1. r u gonna come 2 my party? _______________________

2. idk if my mom is 2 let me go _______________________

3. gr8 c u @ school _______________________

4. what’s 4 dinner 2nite? _______________________

5. dad’s >:) bcoz he lost his $$$ _______________________

Lời giải chi tiết:

1. r u gonna come 2 my party?

=> Are you going to come to my party? (Bạn có định đến bữa tiệc của tôi không?)

2. idk if my mom is 2 let me go.

=> I don’t know if my mom is happy to let me go. (Tôi không biết liệu mẹ tôi có vui vẻ khi để tôi đi không.)

3. gr8 c u @ school

=> Great. See you at school! ( Tuyệt vời. Hẹn gặp lại các bạn ở trường!)  

4. what’s 4 dinner 2nite? 

=> What’s for dinner tonight? (Tối nay ăn gì?)

5. dad’s >:) bcoz he lost his $$$

=> Dad’s angry because he lost his money. (Ông giận vì ông ấy bị mất tiền.)

Planning a

a. Prepare to write a message to a family member making a request. Read the example notes.

(Chuẩn bị để viết tin nhắn cho một thành viên trong gia đình đưa ra yêu cầu. Đọc các ghi chú ví dụ.)

 

Example

Your ideas

Who are you writing to?

brother Bill

 

Why are you writing?

ask him to buy food

 

What do they need to do?

buy butter, milk, and eggs

 

When are they going home?

at 4:30 p.m

 

Where do they need to go?

supermarket on Green Street.

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

 

                 Ví dụ

        Ý tưởng của bạn

Bạn viết cho ai?

anh trai Bill

 

Vì sao bạn lại viết?

yêu cầu anh ấy mua thức ăn

 

Họ cần phải làm gì?

mua bơ, sữa và trứng

 

Khi nào họ về nhà?

lúc 4:30 chiều

 

Họ cần đi đâu?

siêu thị trên Phố Xanh..

 

Planning b

b. Now, make notes in the table using your own ideas.

(Bây giờ, hãy ghi chú vào bảng bằng ý tưởng của riêng bạn.)

Lời giải chi tiết:

 

                           Your ideas

Who are you writing to?

my sister

Why are you writing?

ask her to buy some things for birthday party

What do they need to do?

buy hats, candles, and some biscuits

When are they going home?

at 6:00 p.m

Where do they need to go?

Lottle Mart on Lenin Street

Tạm dịch:

 

                   Ý tưởng của bạn

Bạn viết cho ai?

chị gái của tôi

Vì sao bạn lại viết?

yêu cầu cô ấy mua một số thứ cho bữa tiệc sinh nhật

Họ cần phải làm gì?

mua mũ, nến và một ít bánh quy

Khi nào họ về nhà?

lúc 6 giờ chiều

Họ cần đi đâu?

siêu thị Lottle trên đường Lenin

Writing

Use your notes to write a text message. Write 60 to 70 words.

(Sử dụng ghi chú của bạn để viết tin nhắn văn bản. Viết từ 60 đến 70 từ.)

Lời giải chi tiết:

Tạm dịch:

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi