Looking Back - Unit 1. My New School - Tiếng Anh 6 - Global Success

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng

Bài 1

Vocabulary

1. Look at the pictures. Write the correct words in the gaps.

(Nhìn các bức tranh. Viết từ đúng vào chỗ trống.)

Lời giải chi tiết:

1. uniform

2. pencil sharpener

3. notebook

4. compass

5. calculator

6. ruler

1. Our new uniform is very nice.

(Đồng phục mới của chúng tôi rất đẹp.)

2. I have a red pencil sharpener.

(Tôi có một cái gọt bút chì màu đỏ.)

3. This is my notebook for writing English words.

(Đây là sổ ghi chép của tôi để viết các từ tiếng Anh.)

4. We often use a compass in a maths class.

(Chúng tôi thường sử dụng com-pa trong một lớp học toán.)

5. Can you lend me your caculator for a minute?

(Bạn có thể cho tôi mượn máy tính của bạn trong một chút không?)

6. My new ruler is short.                 

(Cây thước mới của tôi ngắn.)

Bài 2

2. Match the words in A with the words /phrases in B.

(Nối các từ ở cột A với các từ/ cụm từ ở cột B.)

A

B

1. study

a. lunch

2. do

b. the piano

3. play

c. a uniform

4. have

d. exercise

5. wear

e. new words

Lời giải chi tiết:

1 – e

2 – d

3 – b

4 – a

5 – c

1 – e. study new words (học từ mới)

2 – d. do exercise (tập thể dục)

3 – b. play the piano (chơi đàn dương cầm)

4 – a. have lunch (ăn trưa)

5 – c. wear a uniform (mặc đồng phục)

Bài 3

Grammar

3. Complete the sentences with the present simple.

(Hoàn thành câu với thì hiện tại đơn.)

1. He (come)_________ from Da Nang.

2. - Do you learn Russian?

- No, I (not do) _________ .

3. She always (walk) _________to school with her friends.

4.  I often (do) _________ my homework after school.

5. Mr Nam (teach) _________ history at my school.

Lời giải chi tiết:

1. comes

2. don't

3. walks    

4. do    

5. teaches

1. He comes from Da Nang.

(Anh ấy đến từ Đà Nẵng.)

2. - Do you learn Russian? - No, I don't.

(- Bạn có học tiếng Nga không? - Không, tôi không.)

3. She always walks to school with her friends.

(Cô ấy luôn đi bộ đến trường với bạn bè của cô ấy.)

4.  I often do my homework after school.

(Tôi thường làm bài tập về nhà sau giờ học.)

5. Mr Nam teaches history at my school.

(Thầy Nam dạy lịch sử ở trường tôi.)

Bài 4

4. Complete the text with the correct form of the verbs in brackets.

(Hoàn thành văn bản với dạng đúng từ động từ trông ngoặc.)

Hoang lives in a small house in the centre of his village. His house (1. be)________ near his new school. Everyday, he (2. have) ________ breakfast at 6 o'clock Then he (3. walk) ________ to school with his friends. Hoang and his friend (4. study) ________in grade 6 at An Son School. Hoang (5. like) ________his new school.

Lời giải chi tiết:

1. is

2. has

3. walks

4. study

5. likes

Hoang lives in a small house in the centre of his village. His house is near his new school. Everyday, he has breakfast at 6 o'clock Then he walks to school with his friends. Hoang and his friend study in grade 6 at An Son School. Hoang likes his new school.               

(Hoàng sống trong một ngôi nhà nhỏ ở trung tâm làng. Nhà bạn ấy gần trường học mới. Hàng ngày, bạn ấy  ăn sáng lúc 6 giờ, sau đó đi bộ đến trường với các bạn. Hoàng và các bạn cùng học lớp 6 Trường An Sơn. Hoàng thích ngôi trường mới của mình.)

Bài 5

5. Put the adverb in brackets in the correct place in each sentence.

(Đặt trạng từ trong ngoặc vào vị trí đúng trong mỗi câu.)

1. I remember to do my homework. (always)

2. Nick gets good marks in exams. (usually)

3. We do not see a rabbit in town. (often)

4. I read in bed at night. (rarely)

5. Do you sing in the shower? (sometimes)

Lời giải chi tiết:

1. I always remember to do my homework.

(Tôi luôn nhớ làm bài tập về nhà.)

2. Nick usually gets good marks in the exams.

(Nick thường đạt điểm cao trong các kỳ thi.)

3. We do not often see a rabbit in town.

(Chúng tôi không thường thấy một con thỏ trong thị trấn.)

4. I rarely read in bed at night.

(Tôi hiếm khi đọc trên giường vào ban đêm.)

5. Do you sometimes sing in the shower?

(Bạn có thỉnh thoảng hát trong lúc tắm không?)

Từ vựng

1.

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Fqa.vn
Bình chọn:
4/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi