Task 1 - What we can do every day to help limit global warming? - SHS Global Success 11 page 61

1. Nội dung câu hỏi

Work in groups. Carry out a survey to find out how people in your area are reducing the negative impact of their daily activities on the environment and trying to limit global warming.

Report your survey results to the class.

The report should include the following points:

• what their daily activities used to involve, e.g. driving to work

• how these activities affect global warming, e.g. releasing carbon dioxide emissions

• what people do to reduce their environmental impact, e.g. cycling to work

• what results people get, e.g. reducing carbon footprint

 

2. Phương pháp giải

Tiến hành phỏng vấn (kết hợp tìm hiểu thông tin trên mạng) để thực hiện bài báo cáo

 

3. Lời giải chi tiết

Report:

Survey on Reducing the Negative Impact of Daily Activities on the Environment and Limiting Global Warming in Hanoi

Introduction:

The purpose of this survey is to find out how people in Hanoi are reducing the negative impact of their daily activities on the environment and trying to limit global warming. The survey focused on the daily activities of people in Hanoi that contribute to carbon emissions and how they are reducing their carbon footprint.

Methodology:

The survey was conducted using a questionnaire, which was distributed online and in-person to a sample of 100 people in Hanoi. The sample was selected randomly to ensure a representative group of respondents.

Results:

The following are the results of the survey:

Daily Activities:

The survey found that most people in Hanoi used to drive to work or school, eat meat regularly, and use plastic bags for shopping.

Impact on Global Warming:

The survey found that these activities have a significant impact on global warming, as they release carbon dioxide emissions and contribute to deforestation and the loss of biodiversity.

Reduction of Environmental Impact:

The survey found that people in Hanoi are taking various steps to reduce their environmental impact. The most common actions were:

- Cycling or walking to work or school

- Eating less meat or becoming vegetarian/vegan

- Using reusable bags for shopping

- Other actions included using public transportation, reducing electricity consumption, and recycling.

Results:

The survey found that these actions have resulted in a reduction of people's carbon footprint. Respondents reported feeling better about their environmental impact and contributing to a more sustainable future.

Conclusion:

The survey indicates that people in Hanoi are taking positive steps to reduce their environmental impact and limit global warming. By continuing to adopt sustainable practices in their daily activities, people in Hanoi can make a significant contribution to protecting the environment and reducing the negative impact of human activities on the planet.

Tạm dịch

Báo cáo:

Khảo sát về Giảm thiểu tác động tiêu cực của các hoạt động hàng ngày đối với môi trường và hạn chế sự nóng lên toàn cầu tại Hà Nội

Giới thiệu:

Mục đích của cuộc khảo sát này là tìm hiểu xem người dân Hà Nội đang giảm tác động tiêu cực của các hoạt động hàng ngày của họ đối với môi trường như thế nào và cố gắng hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Cuộc khảo sát tập trung vào các hoạt động hàng ngày của người dân Hà Nội góp phần tạo ra khí thải carbon và cách họ giảm lượng khí thải carbon của mình.

Phương pháp luận:

Cuộc khảo sát được thực hiện bằng bảng câu hỏi, được phát trực tuyến và trực tiếp tới một mẫu gồm 100 người tại Hà Nội. Mẫu được chọn ngẫu nhiên để đảm bảo tính đại diện cho nhóm người trả lời.

Kết quả:

Sau đây là kết quả của cuộc khảo sát:

Các hoạt động hàng ngày:

Cuộc khảo sát cho thấy hầu hết người dân Hà Nội từng lái xe đi làm hoặc đi học, thường xuyên ăn thịt và sử dụng túi ni lông để đi mua sắm.

Tác động đến sự nóng lên toàn cầu:

Cuộc khảo sát cho thấy rằng các hoạt động này có tác động đáng kể đến sự nóng lên toàn cầu, vì chúng giải phóng khí thải carbon dioxide và góp phần phá rừng và mất đa dạng sinh học.

Giảm tác động môi trường:

Cuộc khảo sát cho thấy người dân ở Hà Nội đang thực hiện nhiều biện pháp khác nhau để giảm tác động đến môi trường. Các hành động phổ biến nhất là:

- Đi xe đạp hoặc đi bộ đến nơi làm việc hoặc trường học

- Ăn ít thịt hoặc trở thành người ăn chay/thuần chay

- Sử dụng túi tái sử dụng để mua sắm

- Các hành động khác bao gồm sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm tiêu thụ điện và tái chế.

Kết quả:

Cuộc khảo sát cho thấy những hành động này đã giúp giảm lượng khí thải carbon của mọi người. Những người được hỏi cho biết cảm thấy tốt hơn về tác động môi trường của họ và đóng góp cho một tương lai bền vững hơn.

Phần kết luận:

Cuộc khảo sát chỉ ra rằng người dân ở Hà Nội đang thực hiện các bước tích cực để giảm tác động đến môi trường và hạn chế sự nóng lên toàn cầu. Bằng cách tiếp tục áp dụng các thực hành bền vững trong các hoạt động hàng ngày, người dân Hà Nội có thể đóng góp đáng kể vào việc bảo vệ môi trường và giảm tác động tiêu cực của các hoạt động của con người lên hành tinh.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi