Grammar Reference

  Tiếng Anh 10 Grammar Reference Unit 9

  Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5
  Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
  Bài 1
  Bài 2
  Bài 3
  Bài 4
  Bài 5

  Bài 1

  Lesson A

  A. Complete the conversation with the comparative form of the adjectives in parentheses. 

  (Hoàn thành bài hội thoại với dạng so sánh hơn của các tính từ trong ngoặc.)

  A: I like your new car. Was it expensive?

  B: No, it was (1) _____ (cheap) than my old car. But it’s much (2) _____ (fast)!

  A: Can I sit in it?

  B: Sure!

  A: Oh, it’s (3) _____ (comfortable) than your other car, too. It also feels (4) _____ (big) inside.

  B: Yes, I think it is. The design is much (5) _____ (good).

  Lời giải chi tiết:

  1. cheaper

  2. faster

  3. more comfortable

  4. bigger

  5. better

  (1) No, it was cheaper than my old car.

  (Không, nó rẻ hơn chiếc xe cũ của tôi.)

  Giải thích: tính từ “cheap” – rẻ là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “cheaper

  (2) But it’s much faster!

  (Nhưng nó nhanh hơn nhiều!)

  Giải thích: tính từ “fast” – nhanh là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “faster

  (3) Oh, it’s more comfortable than your other car, too.

  (Ồ, nó cũng thoải mái hơn chiếc xe khác của bạn.)

  Giải thích: tính từ “comfortable” – thoải mái là tính từ dài => dạng so sánh hơn là “more comfortable

  (4) It also feels bigger inside.

  (Nó cũng to hơn ở bên trong.)

  Giải thích: tính từ “big” – to là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “bigger

  (5) The design is much better.

  (Thiết kế là tốt hơn nhiều.)

  Giải thích: tính từ “good” – tốt là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “better

  Tạm dịch:

  A: Tôi thích chiếc xe mới của bạn. Nó có đắt không?

  B: Không, nó rẻ hơn chiếc xe cũ của tôi. Nhưng nó nhanh hơn nhiều!

  A: Tôi có thể ngồi nó không?

  B: Chắc chắn rồi!

  A: Ồ, nó cũng thoải mái hơn chiếc xe khác của bạn. Nó cũng to hơn ở bên trong.

  B: Vâng, tôi nghĩ là vậy. Thiết kế là tốt hơn nhiều.

  Bài 2

  2. B. Make comparative sentences

  (Đặt câu so sánh hơn.)

  1. This motorcycle / fast / your car.

  This motorcycle is faster than your car.

  2. My brother / tall / you.

  ______________________________________________

  3. The Amazon River / long / the Ganges River.

  ______________________________________________

  4. Your apartment / much / big / mine.

  ______________________________________________

  Phương pháp giải:

  - So sánh hơn với tính từ ngắn: S1 + be + adj_er + than + S2

  - So sánh hơn với tính từ dài: S1 + be + more + adj + than + S2

  Lời giải chi tiết:

  1. This motorcycle is faster than your car.

  (Cái xe máy này nhanh hơn ô tô của bạn.)

  2. My brother is taller than you.

  (Anh trai tôi cao hơn bạn.)

  Giải thích: tính từ “tall” – cao là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “taller

  3. The Amazon River is longer than the Ganges River.

  (Sông Amazon dài hơn sông Hằng.)

  Giải thích: tính từ “long” – dài là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “longer

  4. Your apartment is much bigger than mine.

  (Căn hộ của bạn to hơn nhiều so với căn hộ của tôi.)

  Giải thích: tính từ “big” – to là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “bigger

  Bài 3

  Lesson C

  3. C. Complete the sentences with the superlative form of the adjectives in parentheses. 

  (Hoàn thành các câu ở dạng so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.)

  1. Mount Everest is the highest (high) mountain in the world.

  2. Mexican food is hotter than Chinese food, but Indian food is _____ (hot).

  3. Which one is _____ (cheap)?

  4. I like a lot of European cities, but Paris is _____ (beautiful).

  5. Elephants are heavy, but blue whales are _____ (heavy) animals in the world.

  6. I think I’m _____ (bad) math student in my class.

  7. Cotton is cheaper than silk, but polyester is _____ (cheap) material.

  8. I like those two sweaters, but this one is _____ (warm).

  Phương pháp giải:

  - So sánh nhất với tính từ ngắn: S + be + the + adj_est + (N)

  - So sánh nhất với tính từ dài: S + be + the + most + adj + (N)

  Lời giải chi tiết:

  2. the hottest3. the cheapest4. the most beautiful5. the heaviest6. the worst7. the cheapest8. the warmest

  1. Mount Everest is the highest mountain in the world.

  (Đỉnh Everest là đỉnh núi cao nhất thế giới.)

  2. Mexican food is hotter than Chinese food, but Indian food is the hottest.

  (Đồ ăn Mexico cay nóng hơn đồ ăn Trung Quốc, nhưng đồ ăn Ấn Độ là cay nóng nhất.)

  Giải thích: tính từ “hot” – cay nóng là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “the hottest

  3. Which one is the cheapest?

  (Cái nào rẻ nhất?)

  Giải thích: tính từ “cheap” – rẻ là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “the cheapest

  4. I like a lot of European cities, but Paris is the most beautiful.

  (Tôi thích rất nhiều thành phố châu Âu, nhưng Paris là đẹp nhất.)

  Giải thích: tính từ “beautiful” – đẹp là tính từ dài => dạng so sánh nhất là “the most beautiful

  5. Elephants are heavy, but blue whales are the heaviest animals in the world.

  (Voi thì nặng, nhưng cá voi xanh là động vật nặng nhất trên thế giới.)

  Giải thích: tính từ “heavy” – nặng là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “the heaviest

  6. I think I’m the worst math student in my class.

  (Tôi nghĩ mình là học sinh kém toán nhất trong lớp.)

  Giải thích: tính từ “bad” – tệ là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “the worst

  7. Cotton is cheaper than silk, but polyester is the cheapest material.

  (Bông rẻ hơn lụa, nhưng polyester là chất liệu rẻ nhất.)

  Giải thích: tính từ “cheap” – rẻ là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “the cheapest

  8. I like those two sweaters, but this one is the warmest.

  (Tôi thích hai cái áo len đó, nhưng cái này là ấm nhất.)

  Giải thích: tính từ “warm” – ấm là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “the warmest

  Bài 4

  4. D. Add the missing adjectives, comparatives, or superlatives to the table

  (Thêm các tính từ, các từ so sánh hơn hoặc so sánh nhất còn thiếu vào bảng.)

  Adjective

  Comparative

  Superlative

  slow

  slower

  slowest

  short

  1. 

  shortest

  2. 

  bigger

  3. 

  4. 

  5. 

  heaviest

  dangerous

  6. 

  7.

  8. 

  better

  9.

  bad

  10.

  11.

  Lời giải chi tiết:

  Adjective

  Comparative

  Superlative

  slow (chậm)

  slower

  slowest

  short (ngắn)

  1. shorter

  shortest

  2. big (to)

  bigger

  3. biggest

  4. heavy (nặng)

  5. heavier

  heaviest

  dangerous (nguy hiểm)

  6. more dangerous

  7. most dangerous

  8. good (tốt)

  better

  9. best

  bad (xấu)

  10. worse

  11. worst

  Bài 5

  5. E. Write the missing letters to complete the words. Some are comparatives and some are superlatives.

  (Viết các chữ cái còn thiếu để hoàn thành các từ. Một số từ ở dạng so sánh hơn và một số từ ở dạng so sánh nhất)

  1. My sister is old___ than me.

  2. I’m the old___ student in my class.

  3. New York is big___ than San Francisco.

  4. I think my grandfather is the happ___ person in the world!

  5. This movie is funn___ than the other one.

  6. That cafe serves the wors___ food in the world! It’s horrible.

  Lời giải chi tiết:

  1. older

  2. oldest

  3. bigger

  4. happiest

  5. funnier

  6. worst

  1. My sister is older than me.

  (Chị gái tôi lớn hơn tôi.)

  Giải thích: tính từ “old” – già là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “older

  2. I’m the oldest student in my class.

  (Tôi là học sinh lớn tuổi nhất trong lớp.)

  Giải thích: tính từ “old” – già là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “oldest

  3. New York is bigger than San Francisco.

  (New York to hơn San Francisco.)

  Giải thích: tính từ “big” – to là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “bigger

  4. I think my grandfather is the happiest person in the world!

  (Tôi nghĩ ông tôi là người hạnh phúc nhất trên thế giới!)

  Giải thích: tính từ “happy” – hạnh phúc là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “happiest

  5. This movie is funnier than the other one.

  (Phim này vui nhộn hơn phim kia.)

  Giải thích: tính từ “funny” – hài hước/ vui nhộn là tính từ ngắn => dạng so sánh hơn là “funnier

  6. That cafe serves the worst food in the world! It’s horrible.

  (Quán cà phê đó phục vụ đồ ăn tệ nhất trên thế giới! Thật kinh khủng.)

  Giải thích: tính từ “bad” – tệ là tính từ ngắn => dạng so sánh nhất là “worst

  Fqa.vn
  Bình chọn:
  0/5 (0 đánh giá)
  Bình luận (0)
  Bạn cần đăng nhập để bình luận
  FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
  Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
  Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
  Tải ứng dụng FQA
  Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
  Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
  gift-box
  survey
  survey
  Đặt câu hỏi