Tiếng Anh 10 Unit 1 1.8 Speaking

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Read and listen to the dialogue. between Nam and Lan. Decide if the statements are true (T) or false (F)

(Đọc và nghe đối thoại giữa Nam và Lan. Quyết định xem các tuyên bố là đúng (T) hay sai (F))

Nam: Can you help me clean these windows? I can't stand cleaning windows.

Lan: Maybe I can help you. What windows do you need to clean?

Nam: I need to clean the windows in front of the house. I've already done the ones in the back of the house.

Lan: Ok. Let's swap. I'll clean the windows and you do the ironing.

Nam: That sounds good. Don't you like to do the ironing?

Lan: I think ironing is OK, but I prefer washing things.

Nam: Maybe you can wash the dishes too.

Lan: Fine. I'll wash the dishes and you do the vacuuming and dusting. The bookshelves are really dusty. It's a deal. I think dusting is not bad.

Lan: Good. Who is going to do the shopping and do the laundry?

Nam: Let's ask Minh to help us.

Lan: I don't know. He doesn't like shopping very much.

Nam: Yes, you're right. I love shopping, so I'll do it.

Lan: Great.

Nam: And can you do the laundry?

Lan: I hate doing the laundry. I think we'll ask Minh to do it. He has to do something.

Nam: Sure. Anyway, he likes doing the laundry.

1. Lan doesn't mind cleaning the windows.

2. Minh can't stand shopping.

3. Minh likes doing the laundry.

4. Nam loves shopping.

5. Nam thinks ironing is OK, but he prefers washing things.

Phương pháp giải:

Dịch bài:

Nam: Bạn có thể giúp tôi lau những cửa sổ này được không? Tôi không  muốn lau cửa sổ.

Lan: Có lẽ tôi có thể giúp bạn. Bạn cần lau những cửa sổ nào?

Nam: Tôi cần lau cửa sổ trước nhà. Mấy cái ở phía sau nhà tôi đã lau xong rồi.

Lan: Ok. Thế đổi đi. Tôi sẽ lau cửa sổ còn bạn ủi quần áo.

Nam: Nghe hay đấy. Bạn không thích ủi quần áo à?

Lan: Tôi nghĩ là ủi cũng được, nhưng tôi thích giặt đồ hơn.

Nam: Có lẽ bạn cũng có thể rửa bát.

Lan: Được thôi. Tôi sẽ rửa bát và bạn hút bụi và quét bụi. Giá sách thật sự rất bụi. Đó là một thỏa thuận. Tôi nghĩ lau chùi bụi cũng không tệ.

Lan: Tốt thôi. Ai sẽ đi mua sắm và giặt giũ?

Nam: Nhờ Minh giúp nhé.

Lan: Tôi không biết. Anh ấy không thích mua sắm cho lắm.

Nam: Ừ, bạn nói đúng. Tôi thích mua sắm, vì vậy tôi sẽ làm điều đó.

Lan: Tuyệt vời.

Nam: Và bạn có thể giặt quần áo không?

Lan: Tôi ghét giặt quần áo. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ yêu cầu Minh làm điều đó. Anh ấy phải làm gì đó.

Nam: Chắc chắn rồi. Dù sao thì anh ấy cũng thích giặt giũ.

Lời giải chi tiết:

1. T2. T3. T4. T5. F

Bài 2

2. Look at the SPEAKING FOCUS. Tick () the phrases that Nam and Lan use in the dialogue.

(Nhìn vào phần nói trọng tâm. Đánh dấu () vào các cụm từ mà Nam và Lan sử dụng trong đoạn hội thoại.)

SPEAKING FOCUS

  • Do / Don't you like (ironing/vacuuming)?
  • What household chores do you like?

I like... I love...

I like... very much ...very

My favourite (chore) is...

I think (taking the dog for a walk) is fun/not bad/OK.

I don't like... (very much)

I hate / can't stand...

I think (doing the washing up) is awful/ terrible / rubbish.

I think (ironing) is OK, but I prefer ...

Bài 3

3. Which do you prefer? Use the structures in the SPEAKING FOCUS to help.

(Bạn thích cái nào hơn? Sử dụng các cấu trúc trong phần nói trọng tâm để làm gợi ý).

1. water the plants / take the rubbish out.

I think watering the plants is OK, but I prefer taking the rubbish out.

2. do the laundry/feed the dog.

3. sweep the floor/ do the shopping.

4. vacuum the floor / wash the dishes.

5. set the table / fix things in the house.

6. do the cooking / make the bed.

Lời giải chi tiết:

1. I think watering the plants is OK, but I prefer taking the rubbish out.

2. I think doing the laundry is OK, but I prefer feeding the dog.

3. I think sweeping the floor is not bad, but I prefer doing the shopping.

4. I think vacuuming the floor is fun, but I prefer washing the dishes.

5. I don’t like setting the table, I prefer fixing things in the house.

6. I hate doing the cooking, I prefer making the bed.

Bài 4

4. In group of four, interview your friends using the phrases in Exercise 3.

(Làm việc với nhóm bốn người, phỏng vấn bạn bè của bạn bằng cách sử dụng các cụm từ trong Bài tập 3.)

Lời giải chi tiết:

1. I think sweeping the floor is awful, hence, I prefer doing the shopping.

2. I think vacuuming the floor is terrible. I prefer washing the dishes.

3. I don’t like setting the table. I prefer cleaning  in the house.

4. I hate doing the cooking, I prefer making the bed.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi