7.4 Reading - Unit 7 - SHS English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

I can identify main points and details in an advertisement about a life-skills course.

(Tôi có thể xác định các điểm chính và chi tiết trong một quảng cáo về khóa học kỹ năng sống.)

1. Nội dung câu hỏi

In pairs, discuss: What information should be included in a course advertisement? Tick (✓)

 

         course objectives 

         course content

         price of course

         contact people

Then read the text and check what is mentioned.

(Sau đó đọc văn bản và kiểm tra những gì được đề cập.)

 

2. Phương pháp giải

Làm việc theo cặp, thảo luận: Thông tin gì nên được đưa vào quảng cáo về khóa học? Đánh dấu (✓).

 

3. Lời giải chi tiết

         course objectives (mục tiêu khóa học)

         course content (nội dung khóa học)

         price of course (giá của khóa học)

         contact people (người liên hệ)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the text and choose the best heading from below for each paragraph. Write the letter (a-e) next to the paragraph number.

 

a. How to network and build positive social relations

b. How to fail so you can succeed

c. How to create personalized short-term and long-term goals

d. How to save money and spend it wisely

e. How to manage time

Is your teen ready to move out and become fully independent? Most parents think their teenagers need a bit of help. This life-skills course teaches teenagers the necessary skills to become more independent. In this course, teenagers will learn:

1. _________

Successful individuals all set goals for themselves. But goal setting can be a bit tricky. Students will learn effective tips for goal setting in this course.

2. _________

Many teenagers easily waste time on social media or playing video games. Time management helps teenagers devote time to their most important tasks so they can better achieve their goals. This is a skill that teenagers shouldn't miss in our course!

3. _________

The key difference between those who have and don't have money is how much they save and how they spend their money. In our course, teenagers will learn good financial management techniques and how to avoid impulsive buying.

4. _________

Social relations is a key to doing well and to our emotional health. Teenagers need to learn how to build positive social relations to help them along their journey to adulthood.

5. _________

No one automatically becomes a success. Successful people fail a lot, but they do so in a way that helps them develop. Teenagers will learn how to use their dreams as a tool for self-development. The course will begin this autumn. All of the skills will be taught by leading experts in finance management. If you are interested, please contact us for more information about the fees.

 

2. Phương pháp giải

Đọc văn bản và chọn tiêu đề tốt nhất từ bên dưới cho mỗi đoạn văn. Viết chữ cái (a-e) bên cạnh số đoạn văn.

Tạm dịch:

goal setting: thiết lập mục tiêu

time management: quản lý thời gian

social relations: quan hệ xã hội

emotional health: sức khỏe tinh thần

self- development: tự phát triển

 

3. Lời giải chi tiết

 

Is your teen ready to move out and become fully independent? Most parents think their teenagers need a bit of help. This life-skills course teaches teenagers the necessary skills to become more independent. In this course, teenagers will learn:

1. How to create personalized short-term and long-term goals

Successful individuals all set goals for themselves. But goal setting can be a bit tricky. Students will learn effective tips for goal setting in this course.

2. How to manage time

Many teenagers easily waste time on social media or playing video games. Time management helps teenagers devote time to their most important tasks so they can better achieve their goals. This is a skill that teenagers shouldn't miss in our course!

3.  How to save money and spend it wisely

The key difference between those who have and don't have money is how much they save and how they spend their money. In our course, teenagers will learn good financial management techniques and how to avoid impulsive buying.

4. How to network and build positive social relations

Social relations is a key to doing well and to our emotional health. Teenagers need to learn how to build positive social relations to help them along their journey to adulthood.

5. How to fail so you can succeed

No one automatically becomes a success. Successful people fail a lot, but they do so in a way that helps them develop. Teenagers will learn how to use their dreams as a tool for self-development. The course will begin this autumn. All of the skills will be taught by leading experts in finance management. If you are interested, please contact us for more information about the fees.

Tạm dịch:

Con bạn đã sẵn sàng để chuyển ra ngoài và trở nên hoàn toàn độc lập chưa? Hầu hết các bậc cha mẹ nghĩ rằng thanh thiếu niên của họ cần một chút giúp đỡ. Khóa học kỹ năng sống này dạy cho thanh thiếu niên những kỹ năng cần thiết để trở nên độc lập hơn. Trong khóa học này, thanh thiếu niên sẽ học:

1. Cách tạo mục tiêu ngắn hạn và dài hạn được cá nhân hóa

Những cá nhân thành công đều đặt mục tiêu cho mình. Nhưng thiết lập mục tiêu có thể là một chút khó khăn. Học sinh sẽ học các mẹo hiệu quả để thiết lập mục tiêu trong khóa học này.

2. Cách quản lý thời gian

Nhiều thanh thiếu niên dễ dàng lãng phí thời gian trên mạng xã hội hoặc chơi trò chơi điện tử. Quản lý thời gian giúp thanh thiếu niên dành thời gian cho những nhiệm vụ quan trọng nhất để họ có thể đạt được mục tiêu tốt hơn. Đây là một kỹ năng mà các bạn trẻ không nên bỏ lỡ trong khóa học của chúng tôi!

3. Cách tiết kiệm và tiêu tiền một cách khôn ngoan

Sự khác biệt chính giữa những người có và không có tiền là số tiền họ tiết kiệm được và cách họ tiêu tiền. Trong khóa học của chúng tôi, thanh thiếu niên sẽ học các kỹ thuật quản lý tài chính tốt và cách tránh mua sắm bốc đồng.

4. Cách kết nối và xây dựng các mối quan hệ xã hội tích cực

Các mối quan hệ xã hội là chìa khóa để làm tốt và cho sức khỏe cảm xúc của chúng ta. Thanh thiếu niên cần học cách xây dựng các mối quan hệ xã hội tích cực để giúp họ trong suốt hành trình trưởng thành.

5. Thất bại như thế nào để bạn có thể thành công

Không ai tự động trở thành một thành công. Những người thành công thất bại rất nhiều, nhưng họ làm như vậy theo cách giúp họ phát triển. Thanh thiếu niên. sẽ học cách sử dụng ước mơ của mình như một công cụ để phát triển bản thân. Khóa học sẽ bắt đầu vào mùa thu này. Tất cả các kỹ năng sẽ được giảng dạy bởi các chuyên gia hàng đầu về quản lý tài chính. Nếu bạn quan tâm, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về lệ phí.

 

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi 

Read the text again and choose the best option to answer the questions.

 

1. How do parents generally feel about their teenagers' ability to be independent?

a. They feel that teenagers are not yet ready to live on their own.

b. They feel that teenagers need to marry before leaving home.

2. What do successful people do?

a. Spend money wisely

b. Set personal goals

3. What is an important part of time management?

a. Finding ways to spend money wisely and not waste it

b. Spending most of our time on tasks that lead to achieving our goal

4. What will good financial management help you avoid?

a. Impulsive buying

b. Impulsive saving

5. What leads to good emotional health?

a. Having positive social relationships

b. Saving and spending money wisely

6. What is NOT possible for a person?

a. To become successful without failure

b. To become successful without saving money 

 

2. Phương pháp giải

Tạm dịch:

1. Cha mẹ thường cảm thấy thế nào về khả năng tự lập của thanh thiếu niên?

a. Họ cảm thấy rằng thanh thiếu niên chưa sẵn sàng để sống một mình.

b. Họ cảm thấy rằng thanh thiếu niên cần phải kết hôn trước khi rời khỏi nhà.

2. Người thành công làm gì?

a. Tiêu tiền một cách khôn ngoan

b. Đặt mục tiêu cá nhân

3. Phần quan trọng của việc quản lý thời gian là gì?

a. Tìm cách tiêu tiền một cách khôn ngoan và không lãng phí

b. Dành phần lớn thời gian của chúng tôi cho các nhiệm vụ dẫn đến việc đạt được mục tiêu của chúng tôi

4. Quản lý tài chính tốt sẽ giúp bạn tránh được điều gì?

a. mua bốc đồng

b. tiết kiệm bốc đồng

5. Điều gì dẫn đến sức khỏe cảm xúc tốt?

a. Có các mối quan hệ xã hội tích cực

b. Tiết kiệm và tiêu tiền một cách khôn ngoan

6. Điều gì là KHÔNG THỂ đối với một người?

a. Để thành công mà không thất bại

b. Để trở nên thành công mà không cần tiết kiệm tiền

 

3. Lời giải chi tiết

 

1.

Thông tin: “Most parents think their teenagers need a bit of help.”

(Hầu hết các bậc cha mẹ nghĩ rằng thanh thiếu niên của họ cần một chút giúp đỡ. )

2.

Thông tin: “Successful individuals all set goals for themselves.”

(Những cá nhân thành công đều đặt mục tiêu cho mình. )

3.

Thông tin: “Time management helps teenagers devote time to their most important tasks so they can better achieve their goals.”

(Quản lý thời gian giúp thanh thiếu niên dành thời gian cho những nhiệm vụ quan trọng nhất để họ có thể đạt được mục tiêu tốt hơn.)

4.

Thông tin: “In our course, teenagers will learn good financial management techniques and how to avoid impulsive buying.”

(Trong khóa học của chúng tôi, thanh thiếu niên sẽ học các kỹ thuật quản lý tài chính tốt và cách tránh mua sắm bốc đồng.)

5.

Thông tin: “Social relations is a key to doing well and to our emotional health.”

(Các mối quan hệ xã hội là chìa khóa để làm tốt và cho sức khỏe cảm xúc của chúng ta.)

6.

Thông tin: “No one automatically becomes a success. Successful people fail a lot, but they do so in a way that helps them develop.”

(Không ai tự động trở thành một thành công. Những người thành công thất bại rất nhiều, nhưng họ làm như vậy theo cách giúp họ phát triển.)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Complete the sentences with the phrases in the VOCABULARY FOCUS.

 

VOCABULARY FOCUS

emotional health              social relations

goal setting                      time management.

self-development

1. Experts fear that without a good group of friends, teenagers may not have good __________________.

2. If I knew proper __________________ techniques, I would be able to complete my work more quickly.

3. Through __________________ courses, adults can learn how to better communicate and be more successful.

4. __________________ are important for teenagers to build positive social networks.

5. __________________ is useful to help you plan how to achieve your goals.

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành các câu với các cụm từ trong TỪ VỰNG TRỌNG TÂM.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Experts fear that without a good group of friends, teenagers may not have good emotional health.

(Các chuyên gia lo ngại rằng nếu không có một nhóm bạn tốt, thanh thiếu niên có thể không có sức khỏe cảm xúc tốt.)

2. If I knew proper time management techniques, I would be able to complete my work more quickly.

(Nếu tôi biết các kỹ thuật quản lý thời gian phù hợp, tôi sẽ có thể hoàn thành công việc của mình nhanh hơn.)

3. Through self- development courses, adults can learn how to better communicate and be more successful.

(Thông qua các khóa học phát triển bản thân, người lớn có thể học cách giao tiếp tốt hơn và thành công hơn.)

4. Social relations are important for teenagers to build positive social networks.

(Các mối quan hệ xã hội rất quan trọng đối với thanh thiếu niên để xây dựng các mạng lưới xã hội tích cực.)

5. Goal setting is useful to help you plan how to achieve your goals.

(Thiết lập mục tiêu rất hữu ích để giúp bạn lập kế hoạch làm thế nào để đạt được mục tiêu của mình.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

If your parents paid for you to attend the course above, would you join it? Why (not)? Discuss with your group.

 

I would like to join because I need to learn how to better manage my time. I always wait for the last minute to do my work.

(Tôi muốn tham gia bởi vì tôi cần học cách làm thế nào để quản lý thời gian tốt hơn. Tôi luôn luôn chờ đến phút cuối mới bắt tay vào công việc của mình.)

 

2. Phương pháp giải

Nếu bố mẹ bạn trả tiền để bạn tham gia khóa học trên, bạn có tham gia không? Tại sao (không)? Thảo luận với nhóm của bạn.

 

3. Lời giải chi tiết

I don’t want to join because I am a disciplined person. I already know how to manage my time and always finish my work before the deadline 1- 2 weeks. I also don’t believe in the authenticity of the course advertisement. Normally, teachers in these courses don’t teach us everything they mentioned in the advertisement.

(Tôi không muốn tham gia vì tôi là một người có tính kỷ luật. Tôi đã biết cách quản lý thời gian của mình và luôn hoàn thành công việc trước thời hạn 1-2 tuần. Tôi cũng không tin vào tính xác thực của quảng cáo khóa học. Thông thường, giáo viên trong các khóa học này không dạy chúng ta mọi thứ họ đề cập trong quảng cáo.)

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi