Tiếng Anh 7 CLIL 1

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Bài 1

ART 

(Nghệ thuật)       

 Why is street art popular?  

(Tại sao nghệ thuật đường phố lại phổ biến?)

      

POPULAR DANCES 

(Những điệu nhảy nổi tiếng)

 

1. Ballet dance 

Ballet dance started in the 1400s, first in Italy and then in France. Ballet dancers can use the dance to express a feeling or tell a story. Many movements in ballet are unusual for the human body. For example, dancers may turn their legs out, instead of having their knees and feet straight forward. They may also point their feet and even dance on the tips of their toes. Dancers need to control their bodies well to perform these types of movements. They also need to have a good understanding of music to dance in time with it.

Tạm dịch:

1. Múa ba lê

Múa ba lê bắt đầu vào những năm 1400, đầu tiên là ở Ý và sau đó là ở Pháp. Các vũ công ba lê có thể sử dụng điệu nhảy này để thể hiện cảm xúc hoặc kể một câu chuyện. Nhiều chuyển động trong múa ba lê là không bình thường đối với cơ thể con người. Ví dụ, vũ công có thể xoay chân ra ngoài, thay vì co đầu gối và bàn chân thẳng về phía trước. Họ cũng có thể nhón chân và thậm chí nhảy bằng đầu ngón chân. Các vũ công cần kiểm soát tốt cơ thể để thực hiện các dạng động tác này. Họ cũng cần phải hiểu biết tốt về âm nhạc để nhảy kịp thời với nó.

2. Tap dance 

Tap dance started in the United States in the early 19th century. It mixes two beautiful arts-dancing and making music-into one. When dancers tap their shoes, the metal plates on the bottom of the shoes create sounds. As tap dancers move across the floor, they make music while they dance! 

Tạm dịch:

2. Nhảy thiết hài

Nhảy thiết hài bắt đầu ở Hoa Kỳ vào đầu thế kỷ 19. Nó kết hợp hai nghệ thuật đẹp mắt là khiêu vũ và âm nhạc hòa làm một. Khi các vũ công gõ vào giày của họ, các tấm kim loại ở đáy giày sẽ tạo ra âm thanh. Khi các vũ công nhảy thiết hài di chuyển trên sàn, họ tạo ra âm nhạc trong khi nhảy!

3. Hip-hop dance 

Hip-hop dance started in New York in the 1970s. It is an exciting style of street dance. It combines a variety of freestyle movements to create a piece of art. Hip-hop steps and movements look simple. However, dancers need a lot of practice before they can perform. There are different styles of hip-hop dance. The main ones are popping, locking, and breaking.

Tạm dịch:

3. Nhảy hip-hop

Nhảy hip-hop bắt đầu ở New York vào những năm 1970. Đó là một phong cách khiêu vũ đường phố đầy thú vị. Nó kết hợp một loạt các chuyển động tự do để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật. Các bước nhảy và chuyển động trong hip-hop trông đơn giản. Tuy nhiên, các vũ công cần luyện tập rất nhiều trước khi có thể biểu diễn. Có nhiều phong cách nhảy hip-hop khác nhau. Những cái chính là popping, khóa và phá vỡ.

1. Match the photos A-C with paragraphs 1-3. 

(Nối các bức ảnh A-C với đoạn văn 1-3.)

Lời giải chi tiết:

1. A

2. B

3. C

Bài 2

Bài 2

2. Read the article again and tick the appropriate column.

(Đọc lại bài báo một lần nữa và đánh dấu vào cột thích hợp.)

 

Ballet dance

Tap dance

Hip-hop dance

1. This dance started in Europe. 

(Điệu nhảy này bắt đầu ở Châu Âu.)

X

  

2. Dancers dance and create music at the same time.

(Các vũ công nhảy và tạo ra âm nhạc cùng một lúc.)

 

X

 

3. This dance requires unusual movements to the body. 

(Điệu nhảy này đòi hỏi những chuyển động khác thường đối với cơ thể.)

X

  

4. This dance combines freestyle movements. 

(Điệu nhảy này kết hợp các động tác tự do.)

  

X

5. This dance starts in the U.S. 

(Điệu nhảy này bắt đầu ở Hoa Kỳ.)

  

X

Bài 3

Bài 3

3. PROJECT. Work in groups. Use the Internet to find out about a popular type of art in your country. Make notes about : 

(DỰ ÁN. Làm việc nhóm. Sử dụng Internet để tìm hiểu về một loại hình nghệ thuật phổ biến ở quốc gia của bạn. Ghi chú về:)

  • places where it is popular (những nơi mà nó phổ biến)
  • some famous artists (một số nghệ sĩ nổi tiếng)
  • why you like / don't like this art (tại sao bạn thích / không thích nghệ thuật này)
  • any other interesting information (bất kỳ thông tin thú vị nào khác)

Lời giải chi tiết:

Cup dance

  • places where it is popular (những nơi mà nó phổ biến)

- One of the Hue traditional folk dance’s forms with the blend of melodies of Chau Van singing – meaning Hue folk song.

(Một trong những loại hình múa dân gian truyền thống của Huế với sự hòa quyện của giai điệu hát Chầu Văn - nghĩa là dân ca Huế.)

  • some famous artists (một số nghệ sĩ nổi tiếng)

- La Cẩm Vân

  • why you like / don't like this art (tại sao bạn thích / không thích nghệ thuật này)

Artists perform dance cup in a flexible and skillful manner with pairs cup in hand with the blend of melodies of Chau van singing. It’s so fascinating. 

(Các nghệ sĩ biểu diễn múa cốc uyển chuyển, điêu luyện với đôi cốc trên tay với sự hòa quyện của các làn điệu hát Châu văn. Thật là hấp dẫn.)

  • any other interesting information (bất kỳ thông tin thú vị nào khác)

Bài 4

Bài 4

4. PROJECT Project. Write a paragraph (60-80 words) about the dance in Exercise 3.

(4. DỰ ÁN DỰ ÁN. Viết đoạn văn (60-80 từ) kể về điệu múa trong bài tập 3.

Lời giải chi tiết:

One of the traditional folk dances that I like the most is the cup dance. Cup dance is one of the Hue traditional folk dance forms with the blend of melodies of Chau Van singing. It is used to perform commonly in Hue Palace. The artists perform dance cups flexibly and skillfully with pairs of cups in hand with the blend of melodies of Chau van singing. It’s so fascinating. I hope this kind of dance can be preserved carefully and thereby passed on to later generations.

Tạm dịch:

Một trong những điệu múa dân gian truyền thống mà tôi thích nhất là múa chén. Múa chén là một trong những loại hình múa dân gian truyền thống của Huế với sự hòa quyện của các làn điệu của tiếng hát Chầu Văn. Nó được sử dụng để biểu diễn phổ biến trong Cung đình Huế. Các nghệ sĩ biểu diễn múa chén uyển chuyển, điêu luyện với những cặp chén trên tay với sự hòa quyện trong giai điệu của hát Châu văn. Nó thật là hấp dẫn. Tôi hy vọng loại hình múa này có thể được bảo tồn cẩn thận và qua đó truyền lại cho các thế hệ sau.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi