Tiếng Anh 7 CLIL 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

Bài 1

SCIENCE 

(Khoa học)

Antibiotics

(Thuốc kháng sinh)

 

Antibiotics

(Thuốc kháng sinh)

1 _______________

Antibiotics are very important medicines in our lives. Doctors use them to fight many different kinds of infections. Before 1928 scientists didn't know about them! At that time lots of people died for unimportant reasons such as cuts on the skin. Alexander Fleming, a Scottish scientist, discovered an antibiotic called penicillin-just by mistake! Now, we use antibiotics all the time to protect us from bacteria.

Tạm dịch:

Thuốc kháng sinh là loại thuốc rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Các bác sĩ sử dụng chúng để chống lại nhiều loại nhiễm trùng khác nhau. Trước năm 1928, các nhà khoa học không biết về chúng! Vào thời điểm đó, rất nhiều người đã chết vì những lý do không đáng kể như vết cắt trên da. Alexander Fleming, một nhà khoa học người Scotland, đã phát hiện ra một loại kháng sinh có tên là penicillin - chỉ do nhầm lẫn! Bây giờ, chúng ta sử dụng thuốc kháng sinh mọi lúc để bảo vệ chúng ta khỏi vi khuẩn.

 

2 _______________

However, antibiotics are not for all illnesses. Doctors will not give patients antibiotics if these patients have the flu or a cold or a food allergy.

Tạm dịch:

Tuy nhiên, thuốc kháng sinh không dành cho mọi bệnh tật. Các bác sĩ sẽ không cho bệnh nhân dùng thuốc kháng sinh nếu những bệnh nhân này bị cúm, cảm lạnh hoặc dị ứng thực phẩm.

 

3 _______________

Unnecessary antibiotics can even be harmful when we don't have a bacterial infection. If we take unnecessary antibiotics, they may not work when bacteria attack our body. Therefore, you should not buy or take antibiotics without doctor's advice. When you have to take antibiotics, you should strictly follow the doctor's instructions.

Tạm dịch: 

Thuốc kháng sinh không cần thiết thậm chí có thể có hại khi chúng ta không bị nhiễm trùng do vi khuẩn. Nếu chúng ta dùng thuốc kháng sinh không cần thiết, chúng có thể không có tác dụng khi vi khuẩn tấn công cơ thể. Vì vậy, bạn không nên tự ý mua hoặc uống thuốc kháng sinh khi chưa có lời khuyên của bác sĩ. Khi phải dùng thuốc kháng sinh cần tuân thủ nghiêm ngặt chỉ định của bác sĩ.

4 _______________

Better still, you should take care of your health. You should give up bad habits and do regular exercise. If we do so, we may not need to use antibiotics so often.

Tạm dịch:

Tốt hơn hết, bạn nên quan tâm đến sức khỏe của mình. Bạn nên từ bỏ những thói quen xấu và tập thể dục thường xuyên. Nếu làm như vậy, chúng ta có thể không cần sử dụng kháng sinh thường xuyên.

1. In groups of four, discuss all what you know about antibiotics. Then share with the class. 

(Trong nhóm bốn người, thảo luận về tất cả những gì bạn biết về thuốc kháng sinh. Sau đó chia sẻ với cả lớp.)

 

 

Lời giải chi tiết:

A: Antibiotics are used to treat infections caused by bacteria, fungi and some parasites.

(Thuốc kháng sinh được sử dụng để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, nấm và một số ký sinh trùng gây ra)

B: They are widely sold in every pharmacies all over Vietnam at a competitive price.

(Thuốc được bán rộng rãi ở mọi hiệu thuốc trên khắp Việt Nam với giá cạnh tranh.)

Bài 2

Bài 2

2. Read the text and match the information A-D with sections 1-4.

(Đọc văn bản và nối thông tin A-D với phần 1-4.)

A. Good health habits (Những thói quen tốt cho sức khỏe)

B. The first antibiotics (Thuốc kháng sinh đầu tiên)

C. No need for antibiotics (Không cần kháng sinh)

D. Useful advice on using antibiotics (Lời khuyên hữu ích về việc sử dụng kháng sinh)

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. D

4. A

Bài 3

Bài 3

3. Read the text and decide whether the statements are true (T) or false (F).

(Đọc văn bản và quyết định xem câu trả lời là đúng (T) hay sai (F).)

1. Antibiotics are powerful medicines for infections. (Thuốc kháng sinh là loại thuốc mạnh cho các bệnh nhiễm trùng.)

2. Alexander Fleming discovered penicillin in 1928. (Alexander Fleming phát hiện ra penicillin vào năm 1928.)

3. Antibiotics are good for all diseases.(Thuốc kháng sinh tốt cho tất cả các bệnh.)

4. If you have a cold, you should take some antibiotics.(Nếu bạn bị cảm lạnh, bạn nên uống một số loại thuốc kháng sinh.)

5. If you want to be healthy, you should give up bad habits.(Nếu bạn muốn khỏe mạnh, bạn nên từ bỏ những thói quen xấu.)

Lời giải chi tiết:

1. True

2. True

3. False

4. False

5. True

Bài 4

Bài 4

4. Work in pairs. Why do you think people often take unnecessary antibiotics?

(Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ tại sao mọi người thường dùng thuốc kháng sinh không cần thiết?)

Lời giải chi tiết:

Because people don’t want to go to the hospital to be diagnosed. They think that using antibiotics can cure all of their symptoms. In addition, they can save more money by using medicines themselves.

(Bởi vì mọi người không muốn đến bệnh viện để được chẩn đoán. Họ nghĩ rằng sử dụng thuốc kháng sinh có thể chữa khỏi tất cả các triệu chứng của họ. Ngoài ra, họ có thể tiết kiệm nhiều tiền hơn bằng cách tự sử dụng thuốc.)

Bài 5

Bài 5

5. PROJECT (Dự án)

(Làm việc theo cặp. Bạn nghĩ tại sao mọi người thường dùng thuốc kháng sinh không cần thiết?)

 Use the Internet to search for information about : 

  • a new antibiotic (e.g, name of the antibiotic, who invented, time of invention) 
  • diseases that don't need antibiotics
  • reasons why people take unnecessary antibiotics

Tạm dịch:

Sử dụng Internet để tìm kiếm thông tin về:

  • một loại kháng sinh mới (ví dụ: tên của loại kháng sinh, người phát minh ra, thời điểm phát minh)
  • những bệnh không cần dùng kháng sinh
  • lý do tại sao mọi người dùng thuốc kháng sinh không cần thiết

Lời giải chi tiết:

  • a new antibiotic - Halicin

(một loại kháng sinh mới - Halicin)

  • diseases that don't need antibiotics - colds and flu; most cases of pharyngitis and bronchitis (85-95%) are caused by viruses.

(các bệnh không cần dùng kháng sinh - cảm lạnh và cúm; hầu hết các trường hợp viêm họng và viêm phế quản (85-95%) là do virus.)

  • reasons why people take unnecessary antibiotics - people don’t understand the difference of diseases so they think that antibiotics can cure them all

(Lý do tại sao mọi người dùng thuốc kháng sinh không cần thiết - mọi người không hiểu sự khác biệt của các bệnh nên họ nghĩ rằng thuốc kháng sinh có thể chữa khỏi tất cả)

Bài 6

Bài 6

6. PROJECT (Dự án)

Write a report (60-80 words) about the information you find in Exercise 5. Present your report to the class. Remember to add pictures.

(Viết báo cáo (60-80 từ) về thông tin bạn tìm được trong Bài tập 5. Trình bày báo cáo của bạn trước lớp. Nhớ thêm hình ảnh.)

Lời giải chi tiết:

A new type of antibiotics has been found recently by AI. It is going to be developed in the near time. Nowadays, people often use antibiotics due to their effectiveness. However, some people take unnecessary antibiotics, which may cause heavy consequences later. There are many diseases that don't need antibiotics like colds and flu; most cases of pharyngitis and bronchitis (85-95%) are caused by viruses. In these case, antibiotics has no effect on them. The reasons why people take unnecessary antibiotics is that people don’t understand the difference of diseases so they think that antibiotics can cure them all.

Tạm dịch:

Một loại kháng sinh mới đã được AI tìm ra gần đây. Nó sẽ được phát triển trong thời gian gần. Ngày nay, người ta thường sử dụng thuốc kháng sinh do tính hiệu quả của chúng. Tuy nhiên, một số người lại uống thuốc kháng sinh trong những trường hợp không cần thiết, điều đó có thể gây ra những hậu quả nặng nề về sau. Có nhiều bệnh không cần dùng kháng sinh như cảm lạnh, cúm; hầu hết các trường hợp viêm họng và viêm phế quản (85-95%) là do virus. Trong những trường hợp này, thuốc kháng sinh không có tác dụng với chúng. Lý do mà mọi người dùng thuốc kháng sinh không cần thiết là mọi người không hiểu sự khác biệt của các loại bệnh, vì vậy họ nghĩ rằng thuốc kháng sinh có thể chữa khỏi tất cả.

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi