Tiếng Anh 7 Review 4 Language

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

Pronunciation

1. Mark (') the stressed syllables in the underlined words. Then listen, check and repeat.

(Đánh dấu (') các âm tiết được nhấn trọng âm trong các từ được gạch dưới. Sau đó, nghe, kiểm tra và lặp lại.)


1. Driverless trains will be popular.

(Tàu không người lái sẽ phổ biến.)

2. Niagara Falls is Canada's most famous natural attraction.

(Thác Niagara là điểm tham quan tự nhiên nổi tiếng nhất của Canada.)

3. We can save energy by recycling.

(Chúng ta có thể tiết kiệm năng lượng bằng cách tái chế.)

4. All plants and animals need energy.

(Tất cả thực vật và động vật đều cần năng lượng.)

5. He's reading Guidance for Visitors to Scotland.

(Anh ấy đang đọc Hướng dẫn dành cho du khách đến Scotland.)

Lời giải chi tiết:

1.

‘driverless (adj): không có người lái

‘popular (adj): phổ biến

2.

‘natural (adj): thuộc về tự nhiên

at’traction (n): điểm tham quan

3.

‘energy (n): năng lượng

re’cycling (v): tái chế

4.

‘animal (n): động vật

‘energy (n): năng lượng

5.

‘visitors (n): khách du lịch

Bài 2

Vocabulary

2. Write the words in the box next to their definitions.

(Viết các từ vào ô bên cạnh định nghĩa của chúng.)

source                            symbol                        coal                          attraction                      bamboo-copter

1. It is a place or thing that you get something from.

 

2. This means of transport is eco-friendly.

 

3. It is a person or an object that represents a place.

 

4. It is a non-renewable source of energy.

 

5. An object or a place many visitors want to see. 

 

Phương pháp giải:

- source (n): nguồn

- symbol (n): biểu tượng

- coal (n): than đá

- attraction (n): điểm du lịch

- bamboo-copter (n): trực thăng chong chóng tre

Lời giải chi tiết:

1. It is a place or thing that you get something from.

(Đó là một nơi hoặc một thứ mà bạn nhận được một cái gì đó từ đó.)

source

(nguồn)

2. This means of transport is eco-friendly.

(Phương tiện giao thông này thân thiện với môi trường.)

bamboo-copter

(trực thăng chong chóng tre)

3. It is a person or an object that represents a place.

(Đó là một người hoặc một vật tượng trưng cho một địa điểm.)

symbol

(biểu tượng)

4. It is a non-renewable source of energy.

(Đây là một nguồn năng lượng không thể tái tạo.)

coal

(than đá)

5. An object or a place many visitors want to see. 

(Một đối tượng hoặc một địa điểm mà nhiều du khách muốn xem.)

attraction

(điểm du lịch)

Bài 3

3. Complete the sentences with the words below.

(Hoàn thành các câu với các từ dưới đây.)

national                        native                           renewable                         electrical                       public                           natural

1. SkyTrans and driverless buses will be popular ______means of transport.

2. Niagara Falls is a ________wonder of both the USA and Canada.

3. The colours of the UK's ________flag are red, white, and blue.

4. Solar energy and hydro energy are _______sources.

5. Kangaroos are _____to Australia.

6. We can save electricity by using fewer ________appliances.

Phương pháp giải:

national (adj): thuộc về quốc gia

native (adj): thuộc về bản địa

renewable (adj): có thể tái tạo

electrical (adj): thuộc về điện

public (adj): công cộng

natural (adj): thuộc về tự nhiên

Lời giải chi tiết:

1. public2. natural3. national
4. renewable5. native6. electrical
1. SkyTrans and driverless buses will be popular public means of transport.

(SkyTrans và xe buýt không người lái sẽ là phương tiện giao thông công cộng phổ biến.)

2. Niagara Falls is a natural wonder of both the USA and Canada.

(Thác Niagara là một kỳ quan thiên nhiên của cả Hoa Kỳ và Canada.)

3. The colours of the UK's national flag are red, white, and blue.

(Màu sắc của quốc kỳ Vương quốc Anh là đỏ, trắng và xanh lam.)

4. Solar energy and hydro energy are renewable sources.

(Năng lượng mặt trời và năng lượng thủy điện là các nguồn tái tạo.)

5. The kangaroo is native to Australia.

(Chuột túi có nguồn gốc từ Úc.)

6. We can save electricity by using fewer electrical appliances.

(Chúng ta có thể tiết kiệm điện bằng cách sử dụng ít thiết bị điện hơn.)

Bài 4

Grammar

4. Use the correct tense and form of each verb in brackets to complete the sentence.

(Sử dụng thì và dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc để hoàn thành câu.)

1. At present, our class (do) ______a big project on how to save energy in our school.

2. My biggest dream is that I (visit) __________ Edinburgh one day.

3. At present, my city (build) ______stations for skyTrans.

4. In the future, we (use) _______ more renewable energy in our daily life.

5. I hope that we (have) ________ flying cars for faster travel soon.

Lời giải chi tiết:

1. is doing2. will visit3. is building  

1. At present, our class is doing a big project on how to save energy in our school.

(Hiện tại, lớp chúng tôi đang thực hiện một dự án lớn về cách tiết kiệm năng lượng trong trường học của chúng tôi.)

Giải thích: 

Dấu hiệu: at present (ngay lúc này) => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

2. My biggest dream is that I will visit Edinburgh one day.

(Ước mơ lớn nhất của tôi là một ngày nào đó tôi sẽ đến thăm Edinburgh.)

Giải thích: 

Dấu hiệu: one day (một ngày nào đó) => sử dụng thì tương lai đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên thể

3. At present, my city is building stations for skyTrans.

(Hiện tại, thành phố của tôi đang xây dựng các trạm cho tàu trên cao.)

Giải thích: 

Dấu hiệu: at present (ngay lúc này) => sử dụng thì hiện tại tiếp diễn

Cấu trúc: S + is/ am/ are + Ving

4. In the future, people will use more renewable energy in our daily life.

(Trong tương lai, con người sẽ sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.)

Giải thích: 

Dấu hiệu: In the future (trong tương lai) => sử dụng thì tương lai đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên thể

5. I hope that we will have flying cars for faster travel soon.

(Tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm có ô tô bay để đi lại nhanh hơn.)

Giải thích: 

Dấu hiệu: soon (sớm) => sử dụng thì tương lai đơn

Cấu trúc: S + will + V nguyên thể

Bài 5

5. Find and cross (X) ONE incorrect article in each sentence and write the correct one.

(Tìm và gạch chéo (X) MỘT mạo từ trong mỗi câu và viết đáp án đúng.)

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric car.

 

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

 

3. A Statue of Liberty is in the USA.

 

4. The Maori are a native people of New Zealand. 

 

5. Can you give me a example of an electrical appliance?

 

6. The teacher is talking about means of transport in a future. 

 

Phương pháp giải:

 Mạo từ a/ an/ the. 


Lời giải chi tiết:

 

Correct

1. A Roadster is the automatic electric car.

an

2. What is the meaning of a word 'eco-friendly?

the

3. A Statue of Liberty is in the USA.

The

4. The Maori are a native people of New Zealand.

Ø

5. Can you give me a example of an electrical appliance?

an

6. The teacher is talking about means of transport in a future.

the

1. the -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

A Roadster is an automatic electric car.

(Roadster là xe điện tự động.)

2. a -> the

Giải thích: dùng “the” trước danh từ cụ thể, đã được xác định

What is the meaning of the word 'eco-friendly?

(Ý nghĩa của từ 'thân thiện với môi trường là gì?)

3. A -> The

Giải thích: dùng “the” trước địa danh, địa điểm cụ thể

The Statue of Liberty is in the USA.

(Tượng Nữ thần Tự do ở Mỹ.)

4. a -> Ø

Giải thích:

in the future: trong tương lai

The Maori are native people of New Zealand. 

(Cô giáo đang nói về các phương tiện giao thông trong một tương lai.)

5. a -> an

Giải thích: dùng “an” trước danh từ số ít bắt đầu bằng nguyên âm

Can you give me an example of an electrical appliance?

(Bạn có thể cho tôi một ví dụ về một thiết bị điện không?)

6. a-> the

Giải thích: 

Cụm từ: in the future (trong tương lai)

The teacher is talking about means of transport in the future. 

(Giáo viên đang nói về các phương tiện giao thông trong tương lai.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi