Tiếng Anh 7 Unit 5 5. CLIL

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Bài 1

1. How can we preserve ancient wonders?

Listen and read to find out.

(Chúng ta bảo tồn các di tích như thế nào? Nghe và đọc để tìm hiểu.)

 

How to preserve our sites

It’s very sad when people damage a place of natural beauty or an accident monument. Sometimes they may do this without knowing. To make sure this isn’t you, follow these rules. 

Leave everything as you find it.

Scientists can learn more about the past when objects stay where they are. Never take anything away from historic sites, even a stone.

Don’t touch displays.

Natural oils on your hands can damage them.

Watch where you rest.

Don't touch or write on any walls. Treat ancient wonders carefully because you can easily damage them.

Pay your fees.

It may not seem like much but your entrance fee helps support important work. It also helps keep the site in a good condition.

Don’t spoil the path.

Stay on the paths to protect the soil around them. Once stepped on, this can take years to regrow.

 

Phương pháp giải:

Thật buồn khi con người đang tàn phá những cảnh đẹp thiên nhiên hay các di tích. Thi thoảng họ làm điều đó mà không hề hay biết. Để chắc rằng đó không phải là bạn, hãy tuân theo những quy định sau.

Bỏ lại tất cả những gì bạn tìm thấy.

Các nhà khoa học có thể tìm hiểu nhiều hơn về quá khứ khi những đồ vật được giữ nguyên vị trí vốn có. Đừng bao giờ lấy đi bất cứ thứ gì từ các địa điểm lịch sử, kể cả một hòn đá.

Không chạm vào hiện vật.

Dầu tự nhiên trên tay của bạn có thể phá hỏng chúng.

Cẩn thận với nơi bạn đến thăm.

Không chạm hay viết lên tường. Hãy cẩn thận với các di tích vì bạn có thể dễ dàng phá hủy chúng.

Trả phí.

Mức phí dường như không nhiều, nhưng phí vào cửa có thể trợ giúp công việc quan trọng. Nó cũng giúp giữ các địa điểm ở trạng thái tốt.

Đừng làm hỏng đường.

Chỉ đi trên đường để bảo vệ đất xung quanh chúng. Một khi đã bị giẫm lên, chúng sẽ mất nhiều năm để phát triển lại.

 

Lời giải chi tiết:

We can preserve ancient wonders by leaving them as we find them, not touching them or writing on any walls. We can also pay the entrance fees and always stay on paths when you visit them.

(Chúng ta có thể bảo tồn các di tích bằng cách để lại nguyên vẹn vị trí ban đầu, không chạm vào hay viết lên tường. Chúng ta cũng có thể trả phí vào cửa và luôn đi trên các con đường khi chúng ta đến thăm những địa điểm này.)


Bài 2

Bài 2

2. Replace the words in red with the words from the text. 

(Thay thế những từ màu đỏ bằng những từ có trong đoạn văn bản.)

1. You mustn’t remove anything from them. ___________

2. Those on our hands can damage historic buildings. ___________

3. Do not write on them. ___________

4. Paying it helps keep the site in a good condition. ___________

5. If we stay on them, we protect the soil around the sites. ___________

 

Lời giải chi tiết:

1. You mustn’t remove anything from historic sites.

(Bạn không được di chuyển bất cứ thứ gì khỏi các địa điểm di tích.

2. Natural oils on our hands can damage historic buildings. 

(Dầu tự nhiên trên tay chúng ta có thể phá hủy các công trình di tích.)

3. Do not write on walls.

(Không viết lên tường.)

4. Paying entrance fee helps keep the site in a good condition. 

(Trả phí vào cửa để giúp giữ các địa điểm trong trạng thái tốt.)

5. If we stay on paths we protect the soil around the sites. 

(Nếu chúng ta đi trên các con đường, chúng ta có thể bảo vệ đất xung quanh các địa điểm.)

 

Bài 3

Bài 3

3. Use the text to tell the class how to protect our sites.

(Sử dụng đoạn văn bản để nói cho cả lớp cách bảo vệ các địa điểm.)


Lời giải chi tiết:

We can preserve our sites by paying the entrance fee while visiting a monument. This way we can help to keep the monument in a good condition. We should never touch anything with our hands because natural oils in our hands can damage a monument. We should never touch ỏ write on any walls. Finally, we should stay on paths around a monument.

(Chúng ta có thể bảo tồn các địa điểm bằng cách trả phí vào cửa trong khi tham quan các di tích. Bằng cách này chúng ta sẽ giúp các di tích luôn được giữ nguyên trạng thái. Chúng ta nên không chạm vào bất cứ thứ gì bằng tay vì dâu ftuwj nhiên trong tay có thể phá hủy di tích. Chúng ta nên không chạm hay viết lên tường. Cuối cùng, chúng ta nên chỉ đi trên các con đường xung quanh các khu di tích.)


Bài 4

Bài 4

4. Collect more information on how to protect wonders. Prepare a presentation for the class.

(Thu thập thêm thông tin về cách bảo vệ các cảnh quan. Chuẩn bị một bài thuyết trình trước lớp.)


Lời giải chi tiết:

Hi everyone!

Our world is full of wonders and it’s important to protect them. You can follow these simple rules. 

We all love to visit a historic site or ancient monument, but remember to always pay your entrance fee. This will help to keep the site/monument in a good condition. 

Natural oils in our hands can damage the monuments, so just take a look at them but never touch, write or carve on them. 

Next time, when you visit a historical site or an ancient monument, have these simple rules in mind. In this way, they will survive for many generations to come!

Thank you.

(Xin chào mọi người!

Thế giới chúng ta đầy ắp những cảnh đẹp và bảo vệ chúng là điều rất quan trọng. Bạn có thể làm theo các quy tắc dưới đây.

Tất cả chúng ta đều thích đến thăm một di tích lịch sử hoặc di tích cổ, nhưng hãy nhớ luôn trả phí vào cửa của bạn. Điều này sẽ giúp giữ cho địa điểm / di tích trong tình trạng tốt.

Dầu tự nhiên trong tay chúng ta có thể làm hỏng các di tích, vì vậy chỉ cần nhìn vào chúng nhưng đừng bao giờ chạm vào, viết hoặc chạm khắc lên chúng.

Lần tới, khi bạn đến thăm một di tích lịch sử hoặc một di tích cổ, hãy ghi nhớ những quy tắc đơn giản này. Bằng cách này, chúng sẽ tồn tại cho nhiều thế hệ sau!

Cảm ơn.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi