Tiếng Anh 7 Unit 7 Vocabulary: Music and instruments

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
THINK!
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Finished?
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
THINK!
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Finished?

THINK!

THINK!

THINK! How many musical instruments can you write down in 60 seconds?

(SUY NGHĨ! Bạn có thể viết ra bao nhiêu nhạc cụ trong 60 giây?)


Lời giải chi tiết:

I can write down eight instruments in 60 seconds. They are piano, guitar, drum, violin, trumpet, flute, organ,

and harmonica. 

(Tôi có thể viết ra tám nhạc cụ trong 60 giây. Đó là piano, guitar, trống, vĩ cầm, kèn trumpet, sáo, organ và

harmonica.)


Bài 1

Bài 1

1.Read the music quiz. Then add the blue words to the categories in the table. Listen and check.

(Đọc câu đố âm nhạc. Sau đó, thêm các từ màu xanh vào các danh mục trong bảng. Nghe và kiểm tra.)

MUSIC QUIZ

1. The invention of the piano and violin changed the sounds of classical music. Violins become popular in the

a. 6th century.           b. 16th century.                 c. 20th century.

2. Traditional music is played with traditional instruments like these drums. Salsa and samba are two types

of traditional music. They’re from …

a. the Caribbean and Brazil.

b. Australia.

c. Europe.

3. Pop became big in the 1960s. These are fans at a Beatles concert in the 1960s. The Beatles had more

number one hits than any other pop band. The word ‘pop’ is from …

a. popcorn.                b. population.                     c. popular.

4. Rock is harder, louder music than pop. Some 1970s bands were famous for their crazy clothes and angry

lyrics. Their music was called …

a. punk rock.                 b. soft rock.                   c. rebel rock.

5. Hard rock and heavy metal have very loud vocals, guitars and bass. There’s a type of heavy metal called

a. black metal.

b. hot metal.

c. chilli metal

6. The first hip-hop and rap came from DJs in …

a. London.                     b. Rio de Janeiro.                      c. New York.

Types of music

Musical instruments

Other words

classical

piano

fans

Lời giải chi tiết:

Types of music (loại nhạc)

Musical instruments (nhạc cụ)

Other words (các từ khác)

Classical (cổ điển)

Traditional (truyền thống)

Salsa (nhạc salsa)

Samba (nhạc samba)

Pop (pop)

Rock (rock)

Hard rock (nhạc Hard rock)

heavy metal (nhạc heavy metal)

hip-hop (hip-hop)

rap (rap)

Piano (dương cầm )

Violin (vĩ cầm)

Drums (trống)

Vocals (loại nhạc)

Guitars (ghi-ta)

Bass (ghi-ta điện)

Fans (người hâm mộ)

DJs (DJ)

Concert (buổi biểu diễn)

Hits (bản hit)

Band (ban nhạc)

Lyrics (lời bài hát)

Vocals (giọng hát)


Bài 2

Bài 2

2.Do the music quiz and compare your answers with your partner's.

(Làm bài trắc nghiệm về âm nhạc và so sánh câu trả lời của bạn với câu trả lời của bạn đồng hành.)


Lời giải chi tiết:

1.b

2.c

3.c

4.a

5.a

6.c

MUSIC QUIZ (CÂU HỎI ÂM NHẠC)

1. The invention of the piano and violin changed the sounds of classical music. Violins become popular in the

16th century.

(Sự phát minh ra piano và violin đã thay đổi âm thanh của âm nhạc cổ điển. Violins trở nên phổ biến vào thế

kỷ 16.)

2. Traditional music is played with traditional instruments like these drums. Salsa and samba are two types

of traditional music. They’re from Europe.

(Âm nhạc truyền thống được chơi với các nhạc cụ truyền thống như những chiếc trống này. Salsa và samba

là hai loại hình âm nhạc truyền thống. Chúng đến từ Châu Âu.)

3. Pop became big in the 1960s. These are fans at a Beatles concert in the 1960s. The Beatles had more

number one hits than any other pop band. The word ‘pop’ is from popular.

(Pop đã trở nên lớn vào những năm 1960. Đây là những người hâm mộ tại một buổi hòa nhạc của Beatles

vào những năm 1960. The Beatles có nhiều bản hit số một hơn bất kỳ ban nhạc pop nào khác. Từ 'pop' là từ

phổ biến.)

4. Rock is harder, louder music than pop. Some 1970s bands were famous for their crazy clothes and angry

lyrics. Their music was called punk rock. 

(Rock là nhạc thô hơn, to hơn pop. Một số ban nhạc những năm 1970 nổi tiếng với trang phục điên rồ và lời

bài hát tức giận. Âm nhạc của họ được gọi là punk rock.)

5. Hard rock and heavy metal have very loud vocals, guitars and bass. There’s a type of heavy metal called black metal.

(Hard rock và heavy metal có giọng hát, guitar và bass rất lớn. Có một loại heavy metal được gọi là black

metal.)

6. The first hip-hop and rap came from DJs in New York.

(Hip-hop và rap đầu tiên đến từ các DJ ở New York.)


Bài 3

Bài 3

3.Watch or listen. What type of music does each person listen to, and what do they think of the

music they hear? Complete the ‘Type of music’ column and draw a symbol for each name in the

‘Opinion’ column.

(Xem hoặc nghe. Mỗi người nghe loại nhạc nào và họ nghĩ gì về loại nhạc họ nghe? Hoàn thành cột "Loại

nhạc" và vẽ ký hiệu cho từng tên trong cột "Ý kiến".)

like                                    dislike

Name 

Type of music

Opinion 

Words and phrases

1.Elijah 

reggaeton

 

2.Rebecca

   

3.Lily

   

4.Harry

   

5.Renee

   

Phương pháp giải:

like (thích)                         dislike (không thích)

Name (tên)

Type of music (loại nhạc)

Opinion (quan điểm)

Words and phrases (từ

hoặc cụm từ)

1.Elijah 

reggaeton

 

2.Rebecca

   

3.Lily

   

4.Harry

   

5.Renee

   

Bài 4

Bài 4

 4.Watch or listen again. Which of the key phrases do you hear? Fill in the ‘Words and phrases’

column in exercise 3.

(Xem hoặc nghe lại. Bạn nghe thấy cụm từ khóa nào? Điền vào cột 'Từ và cụm từ' trong bài tập 3.)

KEY PHRASES

Talking about music

What do you think of this song?

It sounds (like) …

It’s / It isn’t very catchy.

I’m (not) into heavy metal.

It’s got a good beat / rhythm.

It’s / It isn’t a good one for dancing to.

It’s a bit too heavy / slow / weird for me.

I like / don’t like the vocals / lyrics / guitar.

There’s a really cool video for this / that.

Phương pháp giải:

KEY PHRASES (cụm từ khóa)

Talking about music (Nói về âm nhạc)

What do you think of this song? (Bạn nghĩ gì về bài hát này?)

It sounds (like) …(Nó nghe giống như) …)

It’s / It isn’t very catchy. (Nó / Nó không hấp dẫn lắm.)

I’m (not) into heavy metal. (Tôi (không) mê  heavy metal.)

It’s got a good beat / rhythm. (Nó có một nhịp điệu / giai điệu hay.)

It’s / It isn’t a good one for dancing to. (Nó không phải là nhạc hay để khiêu vũ.)

It’s a bit too heavy / slow / weird for me. (Nó hơi quá to / chậm / lạ đối với tôi.)

I like / don’t like the vocals / lyrics / guitar. (Tôi thích / không thích giọng hát / lời bài hát / guitar.)

There’s a really cool video for this / that. (Có một video thực sự thú vị cho bài này / bài kia.)

Bài 5

Bài 5

5.USE IT! Listen to three pieces of music. Answer questions 1–3 for each piece.

(THỰC HÀNH! Nghe ba bản nhạc. Trả lời câu hỏi 1-3 cho mỗi phần.)

1 What type of music is it?

2 What instruments do you hear?

3 What do you think of the music?


Phương pháp giải:

1 Đó là loại nhạc gì?

2 Bạn nghe thấy những nhạc cụ nào?

3 Bạn nghĩ gì về nhạc này?


Finished?

Finished?

Finished? Write (40 – 60 words) about your favourite piece of music. What type of music is it?

How does it sound? Why do you like it?

(Bạn đã hoàn thành? Viết (40 - 60 từ) về bản nhạc yêu thích của bạn. Đó là thể loại âm nhạc nào? Nó nghe

như thế nào? Tại sao bạn thích nó?)


Lời giải chi tiết:

See You Again is one of my favourite songs. It is a song by American rapper Wiz Khalifa, featuring American

singer-songwriter Charlie Puth. It is a hip hop and pop-rap ballad.It was commissioned for the soundtrack of

the 2015 film Furious 7 as a tribute to actor Paul Walker, who died in a vehicle accident on November 30,

2013. I love it because its lyrics were about so emotional friendship.

Tạm dịch:

See You Again là một trong những bài hát yêu thích của tôi. Đó là một bài hát của rapper người Mỹ Wiz

Khalifa, kết hợp với ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ Charlie Puth. Nó là một bản ballad hip hop và pop-rap. Nó

được đặt làm nhạc nền của bộ phim Furious 7 năm 2015 để tưởng nhớ nam diễn viên Paul Walker, người đã

qua đời trong một vụ tai nạn xe vào ngày 30 tháng 11 năm 2013. Tôi thích nó vì ca từ của nó nói về tình

bạn rất xúc động.


Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi