Unit 1: Back to school - SBT Phonics-Smart 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lesson 1 Bài 1
Lesson 1 Bài 2
Lesson 1 Bài 3
Lesson 1 Bài 4
Lesson 2 Bài 1
Lesson 2 Bài 2
Lesson 2 Bài 3
Lesson 2 Bài 4
Lesson 3 Bài 1
Lesson 3 Bài 2
Lesson 3 Bài 3
Lesson 3 Bài 4
Phonics Bài 1
Phonics Bài 2
Learn more Bài 1
Learn more Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Lesson 1 Bài 1
Lesson 1 Bài 2
Lesson 1 Bài 3
Lesson 1 Bài 4
Lesson 2 Bài 1
Lesson 2 Bài 2
Lesson 2 Bài 3
Lesson 2 Bài 4
Lesson 3 Bài 1
Lesson 3 Bài 2
Lesson 3 Bài 3
Lesson 3 Bài 4
Phonics Bài 1
Phonics Bài 2
Learn more Bài 1
Learn more Bài 2

Lesson 1 Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Listen and complete.

 


 

2. Phương pháp giải

Nghe và hoàn thành.

 

3. Lời giải chi tiết

1. teacher2. classmate3. Green4. too

 

Bài nghe:

a.

Good morning. This is your new teacher, Mr David.

(Chào buổi sáng. Đây là giáo viên mới của bạn, thầy David.)

Hello, my name is David. Nice to meet you.

(Xin chào tên tôi là David. Rất vui được gặp các em.)

b.

Hi! I'm your new classmate.

(Xin chào. Tôi là bạn cùng lớp mới của bạn.)

What's your name?

(Bạn tên gì?)

My name’s Sue.

(Tôi là Sue.)

c.

Hi, my name is Sam.

(Chào, tôi là Sam.)

Hi, tell me your school name.

(Xin chào, cho tôi biết tên trường học của bạn.)

it's green. G-R-E-E-N.

(Nó tên là Green. G-R-E-E-N.)

 I know it's Green School.

(Tôi biết nó là trường Green.)

d.

My name is Paul.

(Tôi tên là Paul.)

Nice to meet you.

(Rất vui được gặp bạn.)

I’m May. Nice to meet you, too.

(Tôi là May. Tôi cũng rất vui được gặp bạn.)

Lesson 1 Bài 2

1. Nội dung câu hỏi 

Fill in the blank with a suitable word from the box.

 

 

2. Phương pháp giải

Điền vào chỗ trống với một từ thích hợp từ hộp.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Good          2. friend3. name4. basketball5. meet

 

a. Good morning. I'm Julia, your new teacher.

(Chào buổi sáng. Tôi là Julia, giáo viên mới của bạn.)

b. This is your new friend, Paul.

(Đây là bạn mới của bạn, Paul.)

c. Hi my name's Emma. Tell me your name, please. I’m Rita.

(Xin chào tên tôi là Emma. Làm ơn cho tôi biết tên của bạn. Tôi là Rita.)

d.

That is my friend, Sue.

(Kia là bạn của tôi, Sue.)

Her favourite sport is basketball.

(Môn thể thao yêu thích của cô ấy là bóng rổ.)

e.

I’m Matt. Nice to meet you.

(Tôi là Matt. Rất vui được gặp bạn.)

I’m Tim. Nice to meet you, too.

(Tôi là Tim. Tôi cũng rất vui vì được gặp bạn.)

1. Good       

2. friend

3. name

4. basketball

5. meet

Lesson 1 Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Reorder the sentences to make complete dialogues.

 

 

2. Phương pháp giải

Sắp xếp lại các câu để tạo thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh.

 

3. Lời giải chi tiết

a.

Hi, Emma. This is my new friend, Charlie.

(Chào Emma. Đây là bạn mới của tôi, Charlie.)

Hi, Charlie.

(Chào Charlie.)

How do you spell your name?

(Bạn có thể đánh vần tên của bạn được không?)

That’s C-H-A-R-L-I-E.

(Nó là C-H-A-R-L-I-E.)

Nice to meet you, Charlie.

(Rất vui khi được gặp Charlie.)

Nice to meet you, too.

(Tôi cũng rất vui vì được gặp bạn.)

b.

Hi, Lucy. How are you?

(Chào Lucy. Bạn có khỏe không?)

Hi, Rita. I'm fine. And you?

(Chào Rita. Tôi ổn. Còn bạn thì sao?)

I'm good. Look! This is my new uniform.

(Tôi ổn. Nhìn này! Đây là đồng phục mới của tôi.)

Wow! It's very nice.

(Ồ! Nó rất đẹp.)

Thank you. Your uniform is nice, too.

(Cảm ơn. Đồng phục của bạn cũng rất đẹp đấy.)

Lesson 1 Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Write about yourself.

 

 

2. Phương pháp giải

Viết về bản thân bạn.

Answer the questions to make an introduction about yourself.

(Trả lời các câu hỏi để giới thiệu về bản thân.)

- What’s your name?

(Bạn tên là gì?)

- How do you spell your name?

(Bạn đánh vần tên bạn như thế nào?)

- How old are you?

(Bạn bao nhiêu tuổi?)

- What do you like doing in your free time?

(Bạn thích làm gì trong thời gian rảnh?)

 

3. Lời giải chi tiết

My name’s Lisa, L-I-S-A. I’m 9 years old. I like playing football in my free time.

(Tên tôi là Lisa, L-I-S-A. Tôi 9 tuổi. Tôi thích chơi bóng đá trong thời gian rảnh rỗi.)

Lesson 2 Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read and match.

 

 

2. Phương pháp giải

Đọc và nối.

 

3. Lời giải chi tiết

ten (số 10) - d

twenty-nine (số 29) - a

fifteen (số 15) - c

twenty-one (số 21) - h

twenty-six (số 26) - g

twelve (số 12) - f

twenty- three (số 23) - e

twenty (số 20) - b

Lesson 2 Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Write the next numbers.

 

 

2. Phương pháp giải

Viết các số kế tiếp.

 

3. Lời giải chi tiết

a. twelve (số 12) - fourteen (số 14) - sixteen (số 16) - eighteen (số 18) - twenty (số 20)

b. twenty (số 20) - twenty-two (số 22) - twenty-four (số 24) - twenty-six (số 26) - twenty-eight (số 28)

c. nineteen (số 19) - twenty-one (số 21) - twenty-two (số 22) - twenty-three (số 23)

d. twenty- one (số 21) - twenty-three (số 23) - twenty-five (số 25) - twenty-seven (số 27) - twenty-nine (số 29)

e. seventeen (số 17) - twenty (số 20) - twenty- three (số 23) - twenty-six (số 26) - twenty-nine (số 29)

Lesson 2 Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Listen and circle T (True) or F (False).

 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và khoanh vào T hoặc F.

 

3. Lời giải chi tiết

1. F2. F3. T4. F5. T

 

Bài nghe:

a.

What class are you in, Mary?

(Bạn học lớp nào, Mary?)

I'm in class 4C.

(Tôi học lớp 4C.)

b.

How many girls and boys are there in your class?

(Có bao nhiêu bạn nữ và bạn nam trong lớp học của bạn?)

There are 21 girls and 16 boys in my class.

(Có 21 nữ và 16 nam trong lớp học của tôi.)

c.

What is our teacher's name?

(Tên giáo viên của chúng mình là gì?)

Her name is Betty.

(Tên cô ấy là Betty.)

How do you spell her name?

(Bạn đánh vần tên của cô ấy như thế nào?)

That's B-E-T-T-Y.

(Đó là B-E-T-T-Y.)

d.

I'm in class 4G.

(Tôi học lớp 4G.)

I’ m in class 4H.

(Còn tôi đang học lớp 4H.)

Oh, your class is next to my class.

(Ồ, lớp bạn cạnh lớp tôi đấy.)

e

Look! That's my friend.

(Nhìn kìa! Đó là bạn của tôi.)

No. That is my new teacher.

(Không phải đâu. Đó là giáo viên mới của tôi đấy.)

What's your teacher's name?

(Giáo viên của bạn tên gì?)

 His name is Paul.

(Thầy ấy tên là Paul.)

Lesson 2 Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Read and correct the sentences.

 

 

2. Phương pháp giải

Đọc và sửa lại câu cho đúng.

 


3. Lời giải chi tiết

a. Tim and Rita go to the Happy class.

(Tim và Rita đến lớp học Happy.)

=> Tim and Rita go to Happy School.

(Tim và Rita đến trường học Happy.)

b. They are in class 4D.

(Họ học lớp 4D.)

=> They are in class 4C.

(Họ học lớp 4C.)

c. There are 30 boys in their class.

(Có 30 học sinh nam ở trong lớp.)

=> There are 22 boys in their class.

(Có 22 học sinh nam ở trong lớp.)

d. Tim and Rita have got three teachers.

(Tim và Rita có 3 giáo viên.)

=> Tim and Rita have got two teachers.

(Tim và Rita có 2 giáo viên.)

e. Mr. Jack can sing.

(Thầy Jack có thể hát.)

=> Mr. Jack can play the guitar.

(Thầy Jack có thể chơi đàn ghi-ta.)

f. Miss Daisy is drawing a guitar.

(Cô Daisy đang vẽ một cây đàn ghita.)

=> Miss Daisy and Mr Jack are drawing a tree.

(Cô Daisy và thầy Jack đang vẽ một cái cây.)

 

Tạm dịch:

Chúng tôi là Tim và Rita. Chúng tôi học ở Trường Happy. Chúng tôi học lớp 4C. Có 30 nữ sinh và 22 nam sinh trong lớp học của chúng tôi. Giáo viên của chúng tôi là cô Daisy và thầy Jack. Cô Daisy có thể hát và thầy Jack có thể chơi ghi-ta. Bây giờ họ đang vẽ một cái cây. Họ là những giáo viên tuyệt vời.

Lesson 3 Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Write the numbers.

 

 

 

2. Phương pháp giải

Viết các số.

 

3. Lời giải chi tiết

forty: 40

seventy: 70

one hundred: 100

thirty: 30

eighty: 80

fifty: 50

ninety: 90

sixty: 60

Lesson 3 Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen and tick.

 


 

2. Phương pháp giải

Nghe và đánh dấu tick.

 

3. Lời giải chi tiết

a. 65b. 30c. 814. 100

 

Bài nghe: 

a. sixty five (65)

b. thirty (30)

c. eighty-one (81) 

d. one hundred (100)

Lesson 3 Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Read and complete.

 

 

2. Phương pháp giải

Đọc và hoàn thành.

 


3. Lời giải chi tiết

 

Tạm dịch:

Đây là một tấm ảnh của gia đình tôi. Ông tôi đã tám mươi tuổi. Bà tôi đang đứng cạnh ông. Bà đã 72 tuổi. Có cha tôi và mẹ tôi. cũng vậy. Bố tôi 51 tuổi. Mẹ tôi năm nay 46 tuổi. Đây là anh trai tôi, Nam. Anh ấy 13 tuổi. Em gái tôi 6 tuổi và tôi 9 tuổi.

Lesson 3 Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Write true sentences about your family.

 

 

2. Phương pháp giải

Viết những câu đúng về gia đình của bạn.

 

3. Lời giải chi tiết

a. My name’s Lisa. I’m 9 years old. (Tôi là Lisa. Tôi 9 tuổi.)

b. My grandfather’s Park. He’s 90 years old. (Ông tôi là Park. Ông ấy 90 tuổi.)

c. My grandmother is Lan.  She ‘s 82 years old. (Bà tôi là Lan. Bà ấy 82 tuổi.)

d. My father’s Hung. He is 51 years old. (Bố tôi là Hưng. Ông ấy 51 tuổi.)

e. My mother’s Jane. She is 46 years old. (Mẹ tôi là Jane. Bà ấy 46 tuổi.)

Phonics Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Listen and tick the picture with the same sound.

 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và đánh dấu vào hình có âm giống nhau.

 

3. Lời giải chi tiết

 

Bài nghe: 

a. 

/j/

uniform (n): đồng phục

sixteen: số 16

b.

/j/

yellow (adj): màu vàng

classmate (n): bạn cùng lớp

c.

/s/

horse (n): con ngựa

eighteen: số 18

d.

/j/

yes: đúng

bounce (v): ném

e.

/s/

teacher (n): giáo viên

bus (b): xe buýt

 

Phonics Bài 2

1. Nội dung câu hỏi 

Say the sounds. Say the words. Complete.

 

 

2. Phương pháp giải

Nói những âm. Nói từ. Hoàn thành.

 

3. Lời giải chi tiết

1. baseball2. uniform3. classmate4. seventeen5. Yes

 

a. I'm playing baseball in the playground.

(Tôi đang chơi bóng chày ở sân chơi.)

 

b. Our uniform are nice and fun.

(Đồng phục của chúng tôi rất đẹp và đáng yêu.)

c. We've got a new classmate.

(Chúng tôi có một bạn cùng lớp mới.)

d. There are seventeen boys in my class.

(Có mười bảy chàng trai trong lớp học của tôi.)

e. Can you ride a bike?

(Bạn có thể đi xe đạp?)

Yes, I can. I go to school by bike.

(Vâng tôi có thể. Tôi đi học bằng xe đạp.)

Learn more Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Listen and draw lines.

 


 

2. Phương pháp giải

Nghe và nối.

 

3. Lời giải chi tiết

 

Bài nghe:

a. I'm David.I study at the library.

(Tôi là David. Tôi học ở thư viện.)

b. I'm Emma. I search the internet and have online classes.

(Tôi là Emma. Tôi tìm kiếm trên internet và có các lớp học trực tuyến.)

c. I’m Tim. I have online classes and learn from friends.

(Tôi là Tim. Tôi có các lớp học trực tuyến và học hỏi từ bạn bè.)

d. I’m Alice.I learn from friends and  search the internet.

(Tôi là Alice. Tôi học hỏi từ bạn bè và tìm kiếm trên internet.)

e. I’m Rita. I haven't got a computer. I study at the library and learn from friends.

(Tôi là Rita. Tôi không có máy tính. Tôi học ở thư viện và học từ bạn bè.)

Learn more Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Tick your ways to learn. Write.

 

 

2. Phương pháp giải

Đánh dấu vào cách học của bạn. Viết.

 

3. Lời giải chi tiết

I haven't got a computer. I study at the library and learn from friends.

(Tôi không có máy tính. Tôi học ở thư viện và học từ bạn bè.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi