Unit 1 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading

Listening

You will hear five short conversations. You will hear each conversation twice. There is one question for each conversation. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).

(Bạn sẽ nghe năm cuộc trò chuyện ngắn. Bạn sẽ nghe thấy mỗi cuộc trò chuyện hai lần. Có một câu hỏi cho mỗi cuộc trò chuyện. Đối với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời đúng (A, B, hoặc C).)


Phương pháp giải:

Bài nghe:

Conversation 1:

Speaker 1: Hey, Jane. Are you free? Let's go shopping.

Jane: Sorry, I have to do some chores.

Speaker 1: Ohh. Can you ask your brother, James to do them?

Jane: He never helps me. He cleans his room like once a month.

Speaker 1: Really? I'd never know that looking at him.

Jane: He likes to dress nicely but his room is a mess. Anyway, how about later at four?

Speaker 1: Okay.

Conversation 2:

Emma: Matt, can you help me vacuum the floor? You always make me do the vacuuming.

Matt: Well, then do you want to clean the kitchen and the bathroom or mop the floor?

Emma: I'll do the vacuuming.

Matt:That's about the only chore you do besides helping dad in the garden.

Emma: I know. I know. I'll help you wash the dishes tonight.

Matt: Good.

Conversation 3:

Speaker 1: What are you doing after school?

Speaker 2: I'm going to Noah’s house. He bought a new game.

Speaker 1: What's he like?

Speaker 2: He's nice. He might seem a bit grumpy at first but he's actually really friendly. However, he doesn't always keep his promises. He said he'd help me do my vlogs every week but he's only help once.

Speaker 1: Uh, okay.

Conversation 4:

Speaker 1: What's your mom like, Kelly?

Kelly: She's intelligent and hard working. She's busy so we help or do housework.

Speaker 1: What chores do you do?

Kelly: I do the laundry and dishes. Sometimes, I make dinner.

Speaker 1: What about your dad and your brother?

Kelly: My dad doesn't do much, just a shopping. My brother and I vacuum and mop the floor. We also helped my mom clean the bathroom and kitchen.

Conversation 5:

Mom: Marley, have you tied it up your room?

Marley: I'll do it now. I forgot because I was looking for clothes online.

Mom: You already have so many clothes.

Marley: Sorry mom.

Mom: When you're done help me make lunch. Your sixteen now and you can't even do housework or make a simple meal. How you take care of yourself when you're in college?

Tạm dịch:

Cuộc trò chuyện 1:

Người nói 1: Này, Jane. Bạn rảnh không? Hãy đi mua sắm nào.

Jane: Xin lỗi, tôi phải làm một số công việc.

Người nói 1: Ohh. Bạn có thể yêu cầu anh trai của bạn, James làm chúng?

Jane: Anh ấy không bao giờ giúp tôi. Anh ta dọn dẹp phòng như mỗi tháng một lần.

Người nói 1: Thực sao? Tôi không bao giờ biết anh ấy như vậy.

Jane: Anh ấy thích ăn mặc đẹp nhưng căn phòng của anh ấy là một mớ hỗn độn. Dù sao, làm thế nào về sau lúc bốn?

Người nói 1: Được rồi.

Cuộc trò chuyện 2:

Emma: Matt, bạn có thể giúp tôi hút bụi không? Bạn luôn luôn hút bụi giúp tôi.

Matt: Chà, sau đó bạn có muốn dọn dẹp nhà bếp và phòng tắm hoặc lau sàn nhà không?

Emma: Tôi sẽ hút bụi.

Matt: Đó là về việc nhà duy nhất bạn làm ngoài việc giúp bố trong vườn.

Emma: Tôi biết. Tôi biết. Tôi sẽ giúp bạn rửa các món ăn tối nay.

Matt: Tốt.

Cuộc trò chuyện 3:

Người nói 1: Bạn đang làm gì sau giờ học?

Người nói 2: Tôi sẽ đến nhà Noah. Anh ấy đã mua một trò chơi mới.

Người nói 1: Anh ấy như thế nào?

Người nói 2: Anh ấy tốt. Anh ấy có vẻ hơi gắt gỏng lúc đầu nhưng anh ấy thực sự rất thân thiện. Tuy nhiên, anh không phải lúc nào cũng giữ lời hứa. Anh ấy nói anh ấy sẽ giúp tôi làm các vlog của tôi mỗi tuần nhưng anh ấy chỉ giúp đỡ một lần.

Người nói 1: Uh, được rồi.

Cuộc trò chuyện 4:

Người nói 1: Mẹ của bạn như thế nào, Kelly?

Kelly: Cô ấy thông minh và chăm chỉ. Cô ấy bận nên chúng tôi giúp đỡ hoặc làm việc nhà.

Người nói 1: Bạn làm việc gì?

Kelly: Tôi giặt đồ và các món ăn. Đôi khi, tôi làm bữa tối.

Người nói 1: Còn bố và anh trai của bạn thì sao?

Kelly: Bố tôi không làm gì nhiều, chỉ là mua sắm. Anh trai tôi và tôi hút bụi và lau sàn nhà. Chúng tôi cũng giúp mẹ tôi dọn dẹp phòng tắm và nhà bếp.

Cuộc trò chuyện 5:

Mẹ: Marley, con đã dọn phòng của côn chưa?

Marley: Con sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Con quên mất vì tôi đang tìm kiếm quần áo trực tuyến.

Mẹ: Con đã có rất nhiều quần áo.

Marley: Xin lỗi mẹ.

Mẹ: Khi con xong, hãy giúp mẹ làm bữa trưa. Năm nay con 16 tuổi và con thậm chí không thể làm việc nhà hoặc làm một bữa ăn đơn giản. Làm thế nào con chăm sóc bản thân khi bạn con đại học?

Lời giải chi tiết:

1. B

2. C

3. C

4. A

5. B

1. What does she say about her brother? - B. He’s lazy.

(Cô ấy nói gì về anh trai mình ? B. Anh ấy lười biếng.)

2. Who often does the most chores? - C. Emma

(Ai thường làm nhiều việc nhà nhất ? C. Emma)

3. What does he say about Noah? - C. He’s unreliable.

(Anh ấy nói gì về Noah? - C. Anh ấy không đáng tin cậy.)

4. Who’s the least helpful family member? - A. her dad

(Ai là thành viên gia đình ít giúp đỡ nhất? - A. bố cô ấy)

5. The mom wants her daughter to - B. do chores and learn how to cook.

(Người mẹ muốn con gái mình - B. làm việc nhà và học cách nấu ăn.)

Reading

Five sentences have been removed from the text below. For each question, choose the best answer (A-H). There are three extra sentences which you do not need to use.

(Năm câu đã được xóa khỏi văn bản dưới đây. Đối với mỗi câu hỏi, chọn câu trả lời tốt nhất (A-H). Có ba câu bổ sung mà bạn không cần sử dụng.)

My Unique Family

Many people don’t know this, but my family isn’t a typical one. My mom didn’t give birth to any babies, but she has two children: my sister and me. She took me in when my parents died in an accident. (1)____ About two years after I came to live with her, we visited an orphanage, and she took in my sister. (2)____

My mom’s very kind and takes good care of us. She told me she hadn’t known how to cook, but after she got us, she learned how to cook our favorite dishes. (3)____ She often forgets where she puts things because she rarely puts them in their right place. My sister is lazy, so I often have to tidy things up. (4)____ But she’s really sweet and sometimes helps me out, so I don’t mind doing more chores than she does.

I really love my mom. (5)____ I have grandparents, uncle, aunts, and cousins. We aren’t related by blood, but we care for each other, and I’m very happy to have my family.

A. Mom’s a bit untidy, though.

B. She was my real parents’ best friend.

C. We volunteer at the hospital once a week.

D. And that’s how the three of us became a family.

E. Thanks to her, I now have a big, loving family.

F. My sister’s intelligent and gets very good grades at school.

G. The only chore my sister does is cooking, but she cooks maybe twice a month.

H. I want to become a lawyer like my mom.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Gia đình độc đáo của tôi

Nhiều người không biết điều này, nhưng gia đình tôi không phải là một người điển hình. Mẹ tôi đã sinh ra bất kỳ em bé nào, nhưng bà có hai con: em gái tôi và tôi. Cô ấy đưa tôi vào khi bố mẹ tôi qua đời trong một tai nạn. (1) ____ Khoảng hai năm sau khi tôi đến sống với cô ấy, chúng tôi đã đến thăm một trại trẻ mồ côi và cô ấy đã đưa em gái tôi. (2) ____

Mẹ tôi rất tốt bụng và chăm sóc chúng tôi tốt. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã biết cách nấu ăn, nhưng sau khi cô ấy có được chúng tôi, cô ấy đã học cách nấu những món ăn yêu thích của chúng tôi. (3) ____ Cô ấy thường quên nơi cô ấy đặt mọi thứ bởi vì cô ấy hiếm khi đặt chúng vào đúng vị trí của họ. Em gái tôi lười biếng, vì vậy tôi thường phải ngăn chặn mọi thứ. (4) ____ Nhưng cô ấy thực sự ngọt ngào và đôi khi giúp tôi, vì vậy tôi không ngại làm nhiều việc hơn cô ấy.

Tôi thực sự yêu mẹ tôi. (5) ____ Tôi có ông bà, chú, dì và anh em họ. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng chúng tôi chăm sóc lẫn nhau, và tôi rất vui khi có gia đình.

A. Mặc dù vậy, mẹ có một chút không gọn gàng.

B. Cô ấy là người bạn thân của cha mẹ thực sự của tôi.

C. Chúng tôi tình nguyện tại bệnh viện mỗi tuần một lần.

D. Và đó là cách mà ba chúng tôi trở thành một gia đình.

E. Cảm ơn cô ấy, bây giờ tôi có một gia đình lớn, yêu thương.

F. Chị tôi thông minh và đạt điểm rất cao ở trường.

G. Công việc duy nhất mà em gái tôi làm là nấu ăn, nhưng cô ấy nấu ăn có thể hai lần một tháng.

H. Tôi muốn trở thành một luật sư như mẹ tôi.

Lời giải chi tiết:

1. B

2. D

3. A

4. G

5. E

My Unique Family

Many people don’t know this, but my family isn’t a typical one. My mom didn’t give birth to any babies, but she has two children: my sister and me. She took me in when my parents died in an accident. She was my real parents’ best friend. About two years after I came to live with her, we visited an orphanage, and she took in my sister. And that’s how the three of us became a family.

My mom’s very kind and takes good care of us. She told me she hadn’t known how to cook, but after she got us, she learned how to cook our favorite dishes. Mom’s a bit untidy, though. She often forgets where she puts things because she rarely puts them in their right place. My sister is lazy, so I often have to tidy things up. The only chore my sister does is cooking, but she cooks maybe twice a month. But she’s really sweet and sometimes helps me out, so I don’t mind doing more chores than she does.

I really love my mom. Thanks to her, I now have a big, loving family. I have grandparents, uncle, aunts, and cousins. We aren’t related by blood, but we care for each other, and I’m very happy to have my family.

Tạm dịch:

Gia đình độc đáo của tôi

Nhiều người không biết điều này, nhưng gia đình tôi không phải là một người điển hình. Mẹ tôi đã sinh ra bất kỳ em bé nào, nhưng bà có hai con: em gái tôi và tôi. Cô ấy đưa tôi vào khi bố mẹ tôi qua đời trong một tai nạn. Cô ấy là người bạn thân của cha mẹ thực sự của tôi. Khoảng hai năm sau khi tôi đến sống với cô ấy, chúng tôi đã đến thăm một trại trẻ mồ côi và cô ấy đã đưa em gái tôi. Và đó là cách mà ba chúng tôi trở thành một gia đình.

Mẹ tôi rất tốt bụng và chăm sóc chúng tôi tốt. Cô ấy nói với tôi rằng cô ấy đã biết cách nấu ăn, nhưng sau khi cô ấy có được chúng tôi, cô ấy đã học cách nấu những món ăn yêu thích của chúng tôi. Mặc dù vậy, mẹ có một chút không gọn gàng. Cô ấy thường quên nơi cô ấy đặt mọi thứ bởi vì cô ấy hiếm khi đặt chúng vào đúng vị trí của họ. Em gái tôi lười biếng, vì vậy tôi thường phải ngăn chặn mọi thứ. Công việc duy nhất mà em gái tôi làm là nấu ăn, nhưng cô ấy nấu ăn có thể hai lần một tháng. Nhưng cô ấy thực sự ngọt ngào và đôi khi giúp tôi, vì vậy tôi không ngại làm nhiều việc hơn cô ấy.

Tôi thực sự yêu mẹ tôi. Cảm ơn cô ấy, bây giờ tôi có một gia đình lớn, yêu thương. Tôi có ông bà, chú, dì và anh em họ. Chúng tôi không có quan hệ huyết thống, nhưng chúng tôi chăm sóc lẫn nhau, và tôi rất vui khi có gia đình.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi