Unit 10: New Ways to Learn

Unit 10 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading

Listening

You will hear someone talking about the future of education. For each question, write the correct answer in the gap. Write one or two words.
(Bạn sẽ nghe ai đó nói về tương lai của giáo dục. Đối với mỗi câu hỏi, hãy viết câu trả lời đúng vào khoảng trống. Viết một hoặc hai từ.)

Phương pháp giải:

Bài nghe: On today's program, I'm going to talk about how education will change in the future. Many schools we use apps and software in their classrooms. Exercises in tasks will become more fun for students since they love using technology. Tablets and digital tasks will replace textbooks and paper, and interactive white boards will take the place of the classroom blackboard. Not everyone will have to go to school to study, online learning and virtual classrooms will be an option for many students. They will be able to study in their own homes. Teachers will be able to work with students all around the world, not just ones who attend their school. Artificial intelligence or AI will also change the way we study. Some students won't have a human teacher. Instead, they will learn from programs run by AI. Their lessons will be taught online and their activities will be marked by AI. Students will only need to go to school for their graduation ceremony. These changes are going to improve education and benefit many students.
Tạm dịch:
Trong chương trình hôm nay, tôi sẽ nói về việc giáo dục sẽ thay đổi như thế nào trong tương lai. Nhiều trường học chúng tôi sử dụng ứng dụng và phần mềm trong lớp học của họ. Các bài tập trong các nhiệm vụ sẽ trở nên thú vị hơn đối với học sinh vì chúng thích sử dụng công nghệ. Máy tính bảng và các tác vụ kỹ thuật số sẽ thay thế sách giáo khoa và giấy, và bảng trắng tương tác sẽ thay thế bảng đen trong lớp học. Không phải ai cũng phải đến trường để học, học trực tuyến và lớp học ảo sẽ là lựa chọn của nhiều sinh viên. Các em sẽ có thể học tại nhà riêng của mình. Giáo viên sẽ có thể làm việc với học sinh trên toàn thế giới, không chỉ với những học sinh đang theo học tại trường của họ. Trí tuệ nhân tạo hay AI cũng sẽ thay đổi cách chúng ta nghiên cứu. Một số học sinh sẽ không có một giáo viên dạy con người. Thay vào đó, họ sẽ học hỏi từ các chương trình do AI điều hành. Các bài học của họ sẽ được dạy trực tuyến và các hoạt động của họ sẽ được đánh dấu bởi AI. Học sinh sẽ chỉ cần đến trường để làm lễ tốt nghiệp. Những thay đổi này sẽ cải thiện giáo dục và mang lại lợi ích cho nhiều học sinh.

Lời giải chi tiết:

1. apps   2. Tablets   3. virtual classroom   4. Artificial Intelligence / AI   5. online

+ Many schools will use apps and software in their classrooms. (Nhiều trường sẽ sử dụng ứng dụng và phần mềm trong lớp học của họ.)

+ Tablets and digital desks will replace textbooks and paper, and interactive whiteboards will take the place of the classroom blackboard. (Máy tính bảng và bàn kỹ thuật số sẽ thay thế sách giáo khoa và giấy, và bảng tương tác sẽ thay thế bảng đen trong lớp học.)
+ Online learning and virtual classroom will be an option for many students. (Học trực tuyến và lớp học ảo sẽ là lựa chọn của nhiều học viên.)
+ Artificial Intelligence/AI will also change the way we study. (Trí tuệ nhân tạo / AI cũng sẽ thay đổi cách chúng ta nghiên cứu.)
+ Their lessons will be taught online and their activities marked by AI. ( Các bài học của họ sẽ được dạy trực tuyến và các hoạt động của họ được đánh dấu bởi AI.)

Reading

For each question, choose the correct answer.
(Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng.)

                                                       Modern Learning

Lucas Brown, Grade 10 I’m going to use e-learning apps and play learning games so I can get higher marks at school. Two of my weakest subjects are math and physics. I’m going to download an app called A + Learning that has a lot of courses for different subjects and levels. You can match videos and do exercises that are graded by AI. And you can play games! The best thing is you can chat with other students. I’m going to study at least three times a week to see if my grades improve. My parents weren’t very happy with my history test result because mine was the lowest in the class. I’m going to sign up for an online history course. There are a few students from my school who have studied it already. It’s like a virtual classroom with a real teacher. We’ll do video calls and give presentations. I think it will be fun. I want to learn a language, so I’m going to install a computer game called Star City One. It’s a Spanish game, and all the voice actors use Spanish, and the instructions are written in Spanish. I think I will be able to learn very easily.
1. Lucas has made a learning plan because …
A. he wants to have fun.
B. he wants to improve his grades.
C. learning is boring to him.
2. What does Lucas say about A + Learning?
A. You have to study online every day.
B. It provides many subjects and levels.
C. Teachers mark your work.
3. What does Lucas think is best about A + Learning?
A. You can watch videos.
B. You can play games.
C. You can communicate with other students.
4. What does Lucas say about his online history course?
A. He can study in a real classroom.
B. He doesn’t like giving presentations.
C. He will enjoy it.
5. What would be a good introduction sentence for this essay?
A. I will study in another country in the future.
B. I’m in Grade 10, and my parents want me to improve my grades, so I’ve made a plan to help me study better.
C. Education in many countries is going to change in the future.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

                                                           Học hiện đại

Lucas Brown, Lớp 10 Tôi sẽ sử dụng các ứng dụng học tập điện tử và chơi các trò chơi học tập để có thể đạt điểm cao hơn ở trường. Hai môn học yếu nhất của tôi là toán và lý. Tôi sẽ tải xuống một ứng dụng có tên A + Learning có rất nhiều khóa học cho các môn học và cấp độ khác nhau. Bạn có thể ghép các video và làm các bài tập được chấm điểm bởi AI. Và bạn có thể chơi trò chơi! Điều tốt nhất là bạn có thể trò chuyện với các sinh viên khác. Tôi sẽ học ít nhất ba lần một tuần để xem liệu điểm của tôi có cải thiện hay không. Cha mẹ tôi không hài lòng lắm với kết quả kiểm tra lịch sử của tôi vì tôi thấp nhất trong lớp. Tôi sẽ đăng ký một khóa học lịch sử trực tuyến. Có một vài sinh viên từ trường của tôi đã học nó rồi. Nó giống như một lớp học ảo với một giáo viên thực. Chúng tôi sẽ gọi điện video và thuyết trình. Tôi nghĩ rằng nó sẽ được vui vẻ. Tôi muốn học một ngôn ngữ, vì vậy tôi sẽ cài đặt một trò chơi máy tính có tên là Star City One. Đây là một trò chơi tiếng Tây Ban Nha và tất cả các diễn viên lồng tiếng đều sử dụng tiếng Tây Ban Nha và hướng dẫn được viết bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể học rất dễ dàng.
1. Lucas đã lập một kế hoạch học tập vì…
A. anh ấy muốn vui vẻ.
B. anh ấy muốn cải thiện điểm của mình.
C. học là nhàm chán đối với anh ta.
2. Lucas nói gì về A + Learning?
A. Bạn phải học trực tuyến mỗi ngày.
B. Nó cung cấp nhiều môn học và cấp độ.
C. Giáo viên chấm bài làm của bạn.
3. Lucas nghĩ điều gì tốt nhất về A + Learning?
A. Bạn có thể xem video.
B. Bạn có thể chơi trò chơi.
C. Bạn có thể giao tiếp với các sinh viên khác.
4. Lucas nói gì về khóa học lịch sử trực tuyến của mình?
A. Anh ấy có thể học trong một lớp học thực sự.
B. Anh ấy không thích thuyết trình.
C. Anh ấy sẽ tận hưởng nó.
5. Đâu sẽ là một câu giới thiệu phù hợp cho bài luận này?
A. Tôi sẽ học ở một quốc gia khác trong tương lai.
B. Tôi đang học lớp 10 và bố mẹ tôi muốn tôi cải thiện điểm số của mình, vì vậy tôi đã lập một kế hoạch để giúp tôi học tập tốt hơn.
C. Giáo dục ở nhiều nước sẽ thay đổi trong tương lai.

Lời giải chi tiết:

1. B      2. B      3. C      4.C      5.B
1. Lucas has made a learning plan because … => B. he wants to improve his grades.
(Lucas đã lập một kế hoạch học tập vì… => B. anh ấy muốn cải thiện điểm số của mình.)
Thông tin:I’m going to use e-learning apps and play learning games so I can get higher marks at school.
(Tôi sẽ sử dụng các ứng dụng học tập điện tử và chơi các trò chơi học tập để có thể đạt điểm cao hơn
ở trường.)
2. What does Lucas say about A + Learning? => B. It provides many subjects and levels.
( Lucas nói gì về A + Learning? => B. Nó cung cấp nhiều môn học và cấp độ.)
Thông tin:I’m going to download an app called A + Learning that has a lot of courses for different subjects and levels.
(Tôi sẽ tải xuống một ứng dụng có tên A + Learning có rất nhiều khóa học cho các môn học và cấp độ khác nhau.)
3. What does Lucas think is best about A + Learning? => C. You can communicate with other students.
(Lucas nghĩ điều gì tốt nhất về A + Learning? => C. Bạn có thể giao tiếp với các sinh viên khác.)
Thông tin: The best thing is you can chat with other students.
(Điều tốt nhất là bạn có thể trò chuyện với các sinh viên khác.)
4. What does Lucas say about his online history course? => C. He will enjoy it.
( Lucas nói gì về khóa học lịch sử trực tuyến của mình? => C. Anh ấy sẽ tận hưởng nó.)

Thông tin:We’ll do video calls and give presentations. I think it will be fun.
(. Chúng tôi sẽ gọi điện video và thuyết trình. Tôi nghĩ rằng nó sẽ được vui vẻ.)
5. What would be a good introduction sentence for this essay? => B. I’m in Grade 10, and my parents want me to improve my grades, so I’ve made a plan to help me study better.
(Đâu sẽ là một câu giới thiệu tốt cho bài luận này? => B. Tôi đang học lớp 10 và bố mẹ tôi muốn tôi cải thiện điểm số của mình, vì vậy tôi đã lập một kế hoạch để giúp tôi học tập tốt hơn.)
Thông tin:I’m going to use e-learning apps and play learning games so I can get higher marks at school./Two of my weakest subjects are math and physics. I’m going to download an app called A + Learning that has a lot of courses for different subjects and levels./I’m going to study at least three times a week to see if my grades improve.
(Tôi sẽ sử dụng các ứng dụng học tập điện tử và chơi các trò chơi học tập để có thể đạt điểm cao hơn ở trường. / Hai môn học yếu nhất của tôi là toán và vật lý. Tôi sẽ tải xuống một ứng dụng có tên A + Learning có rất nhiều khóa học cho các môn học và cấp độ khác nhau./Tôi sẽ học ít nhất ba lần một tuần để xem điểm của mình có cải thiện hay không.)
=> Bài đọc xoay quanh việc Lucas tìm hiểu về một phần mềm và cách để cải thiện điểm số trong khi sử dụng phần mềm đó.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi