Unit 5 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading

Listening

You will hear a podcaster called Debbie talking about the fight for women’s rights. For each
question, write no more than two words or a number in the blank.
(Bạn sẽ nghe một podcaster tên là Debbie nói về cuộc chiến vì quyền của phụ nữ. Đối với mỗi câu
hỏi, viết không quá hai từ hoặc một số vào chỗ trống.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:
Good morning and welcome to Colfax. I'm Debbie Davis. In today's podcast, we're going to talk
about how women around the world won their right to vote. You heard me, right? Women in most
countries didn't use to be allowed to vote up until the nineteenth or twentieth century. Many could
not even own property. The lawmakers thought that women should just stay at home and take care
of their families. They did not let women have any opinions on how the country should be run.
Because they thought that women were not smart enough to make those decisions. Unbelievable,
right? But some women were determined to fight for that right. The organized events and asked to
change the laws so that women can vote in elections and even become politicians. Thanks to those
passionate activists, most countries now allow women over 18 years old to vote and own property.
As a woman, I will forever be grateful to those who fought hard to make sure women have the
same rights as men. What about you? Leave a comment below to tell us what you think. I'll see you
again in the next podcast. Bye.
Tạm dịch:
Chào buổi sáng và chào mừng đến với Colfax. Tôi là Debbie Davis. Trong podcast hôm nay, chúng
ta sẽ nói về cách phụ nữ trên khắp thế giới giành được quyền bầu cử. Bạn đã nghe tôi, phải không?
Phụ nữ ở hầu hết các quốc gia không được phép bỏ phiếu cho đến thế kỷ 19 hoặc 20. Nhiều người
thậm chí không thể sở hữu tài sản. Các nhà làm luật cho rằng phụ nữ chỉ nên ở nhà chăm sóc gia
đình. Họ không để phụ nữ có bất kỳ ý kiến nào về cách điều hành đất nước. Vì họ cho rằng phụ nữ
không đủ thông minh để đưa ra những quyết định đó. Không thể tin được, phải không? Nhưng một
số phụ nữ đã quyết tâm đấu tranh cho quyền đó. Các sự kiện được tổ chức và yêu cầu thay đổi luật
để phụ nữ có thể bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử và thậm chí trở thành chính trị gia. Nhờ những
nhà hoạt động tâm huyết đó, hầu hết các quốc gia hiện nay đều cho phép phụ nữ trên 18 tuổi được
quyền bầu cử và sở hữu tài sản. Là phụ nữ, tôi sẽ mãi mãi biết ơn những người đã chiến đấu hết
mình để đảm bảo phụ nữ có quyền như nam giới. Thế còn bạn? Để lại bình luận bên dưới để cho
chúng tôi biết suy nghĩ của bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong podcast tiếp theo. Tạm biệt.

Lời giải chi tiết:

1. 19 th      2. opinions      3. determined      4. property      5. grateful

THE FIGHT FOR WOMEN’S RIGHT (CUỘC ĐẤU TRANH QUYỀN CỦA PHỤ NỮ)
+ Most countries did not allow women to vote until the 19 th or 20 th century. (Hầu hết các quốc gia
không cho phép phụ nữ bỏ phiếu cho đến thế kỷ 19 hoặc thế kỷ 20.)
+ Lawmakers did not let women have any opinions on how the country should be run. (Các nhà
làm luật không để phụ nữ có ý kiến gì về cách điều hành đất nước.)
+ Some women were determined to fight for women’s right to vote. (Một số phụ nữ đã quyết tâm
đấu tranh cho quyền bầu cử của phụ nữ.)
+ Women over 18 years old in many countries now can vote and own property. (Phụ nữ trên 18
tuổi ở nhiều nước hiện đã có thể bầu cử và sở hữu tài sản.)
+ Debbie feels grateful to the women who fought for women’s rights. (Debbie cảm thấy biết ơn
những người phụ nữ đã đấu tranh cho quyền của phụ nữ.)

Reading

For each question, choose the correct answer.
(Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng.)
                                                         Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương was a Vietnamese female poet born in the late 18 th century. She is (1) ________
one of the country’s most famous classical poets.
Hồ Xuân Hương was famous for her poetry using chữ Nôm, a form of old Vietnamese writing
system based on Chinese characters. As an independent, well-educated woman with very modern
ideas, she used her writing to offer sympathy and (2) ________ for other women, to ask for gender
(3) ________ in society, and show disagreement about the strict rules that controlled Vietnamese
women at the time. The language she used was usually funny and smart. Most of Hồ Xuân Hương’s
works have a double meaning: one is easy to see, the other is (4) ________ and needs to be found.
Hồ Xuân Hương was a woman ahead of her time. Her poems and the modern (5) ________ behind
them make her one of the greatest writers in Vietnamese literature.
1. A. known     B. considered   C. called             D. awarded
2. A. support   B. call              C. agreement      D. thinking
3. A. roles       B. differences   C. equality           D. rights
4. A. covered   B. deleted        C. shown             D. hidden
5. A. writing    B. messages     C. understanding  D. texts

Lời giải chi tiết:

1. B      2. A      3. C      4. D      5. B

                                                     Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương was a Vietnamese female poet born in the late 18 th century. She is considered one
of the country’s most famous classical poets.
Hồ Xuân Hương was famous for her poetry using chữ Nôm, a form of old Vietnamese writing
system based on Chinese characters. As an independent, well-educated woman with very modern
ideas, she used her writing to offer sympathy and support for other women, to ask for gender
equality in society, and show disagreement about the strict rules that controlled Vietnamese
women at the time. The language she used was usually funny and smart. Most of Hồ Xuân Hương’s
works have a double meaning: one is easy to see, the other is hidden and needs to be found.
Hồ Xuân Hương was a woman ahead of her time. Her poems and the modern messages behind
them make her one of the greatest writers in Vietnamese literature.

Tạm dịch:

                                                         Hồ Xuân Hương

Hồ Xuân Hương là một nữ thi sĩ Việt Nam sinh vào cuối thế kỷ 18. Cô được coi là một trong những
nhà thơ cổ điển nổi tiếng nhất của đất nước.
Hồ Xuân Hương nổi tiếng với thơ chữ Nôm, một dạng hệ thống chữ viết cổ của Việt Nam dựa trên
chữ Hán. Là một phụ nữ độc lập, có học thức, có tư tưởng rất hiện đại, bà đã dùng bài viết của
mình để bày tỏ sự cảm thông và ủng hộ cho những người phụ nữ khác, đòi bình đẳng giới trong xã
hội, đồng thời bày tỏ sự không đồng tình về những luật lệ khắt khe kiểm soát phụ nữ Việt Nam lúc
bấy giờ. Ngôn ngữ cô ấy sử dụng thường hài hước và thông minh. Hầu hết các tác phẩm của Hồ
Xuân Hương đều có ý nghĩa kép: một là dễ thấy, hai là ẩn và cần tìm.
Hồ Xuân Hương là một phụ nữ đi trước thời đại. Những bài thơ của bà và những thông điệp hiện
đại đằng sau chúng khiến bà trở thành một trong những nhà văn vĩ đại nhất của nền văn học Việt
Nam.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi