Unit 8: Ecology and the Environment

Unit 8 - Review - SBT Tiếng Anh 10 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening
Reading

Listening

You will hear a talk by a scientist. For each question, choose the correct answer (A, B, or C).
You will hear the talk twice.
(Bạn sẽ nghe một bài nói chuyện của một nhà khoa học. Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời
đúng (A, B hoặc C). Bạn sẽ nghe thấy bài nói chuyện hai lần.)

Phương pháp giải:

Bài nghe:
Good evening. I'd first like to talk about plastic pollution on our beaches. People bring plastic water bottles and bags then they leave them on the beach. The quickest way to reduce it isn't more recycling bins or trash bins. It stops using single-use plastic. Local stores shouldn't give plastic bags to their customers. The second problem is air pollution in our cities and towns. Although factories and construction sites cause air pollution, the biggest cause is traffic, we should encourage people to use more public transportation and build cycle lanes. People shouldn't drive to work they should take the bus instead. And people should plant more trees in their homes. Trees actually make the air cleaner and they look beautiful. Finally, we need to clean up our rivers. Most water pollution comes from nearby factories discharging waste although farms also cause pollution. We should make them get rid of their waste another way. People also throw trash in the river. I suggest we put more trash bins near the rivers. We should make people pay a lot of money if they throw anything in the river.
Tạm dịch:
Chào buổi tối. Đầu tiên tôi muốn nói về ô nhiễm nhựa trên các bãi biển của chúng ta. Mọi người mang theo chai nước và túi nhựa sau đó họ để chúng trên bãi biển. Cách nhanh nhất để giảm nó không phải là thùng rác tái chế hoặc thùng rác. Nó ngừng sử dụng nhựa sử dụng một lần. Các cửa hàng địa phương không nên đưa túi nhựa cho khách hàng của họ. Vấn đề thứ hai là ô nhiễm không khí ở các thành phố và thị trấn của chúng ta. Mặc dù các nhà máy và công trường xây dựng gây ô nhiễm không khí nhưng nguyên nhân lớn nhất là do giao thông, chúng ta nên khuyến khích người dân sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhiều hơn và xây dựng các làn đường dành cho xe đạp. Mọi người không nên lái xe đi làm mà thay vào đó nên đi xe buýt. Và mọi người nên trồng nhiều cây xanh hơn trong nhà. Cây cối thực sự làm cho không khí sạch hơn và chúng trông rất đẹp. Cuối cùng, chúng ta cần làm sạch các con sông của mình. Hầu hết ô nhiễm nước đến từ các nhà máy gần đó xả chất thải mặc dù các trang trại cũng gây ô nhiễm. Chúng ta nên làm cho họ loại bỏ chất thải của họ theo cách khác. Người ta cũng vứt rác xuống sông. Tôi đề nghị chúng ta đặt nhiều thùng rác hơn gần các con sông. Chúng ta nên bắt mọi người trả nhiều tiền nếu họ ném bất cứ thứ gì xuống sông.

Lời giải chi tiết:

1. A      2. C      3. C      4. A      5. C

1. What do people bring to the beach? A. plastic bottles and bags
(Mọi người mang gì đến bãi biển? A. chai và túi nhựa)
2. What is the quickest way to reduce plastic pollution? C. stop using single-use plastic
( Cách nhanh nhất để giảm thiểu ô nhiễm nhựa là gì? C. ngừng sử dụng đồ nhựa dùng một lần)
3. What is the biggest cause of air pollution in cities? B. traffic
( Nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm không khí ở các thành phố là gì? B. giao thông)
4. What is the biggest cause of water pollution? A. factories
(Nguyên nhân lớn nhất gây ô nhiễm nguồn nước là gì? A. nhà máy)
5. What should we make people do if they throw trash in the river? C. pay a lot of money
(Chúng ta nên bắt mọi người làm gì nếu họ vứt rác xuống sông? C. trả nhiều tiền)

 

Reading

For each question, choose the correct answer.
(Đối với mỗi câu hỏi, hãy chọn câu trả lời đúng.)

                                     How to help improve local environment

There are many things people can do to improve their local environment. Families should make sure that glass, paper, and other recyclables are put into the right bins for recycling. If your neighborhood doesn’t have a recycling program, ask your mayor to start one. It’d be easier for everyone to recycle their trash if there were drop-off locations near their house or if they could leave their trash outside for pickup. Stores can also help solve environmental problems. They should stop giving single-use plastic bags to their customers and sell reusable bags. If people had to buy reusable bags, they would start to bring their own bags. Stores should also use less packaging for food items. Lots of fruit and vegetables don’t need to be wrapped in plastic. Schools and businesses should try to use less electricity because electrical power plants can cause a lot of pollution. Use fans and open windows when you can to save electricity. Or try to set the air conditioner temperature to around 24-27 degrees Celsius and not too low like 18 degrees. Everyone will still feel comfortable, and the air conditioners won’t use as much electricity. Schools should stop selling plastic bottles in their cafeterias and ask students to bring reusable bottles. Teachers can organize clean-ups around the school or in parks. Students should bring reusable water bottles to school and try to use less paper.
1. Families should …
A. start recycling programs in their neighborhoods.
B. recycle their household trash.
C. leave their glass and paper outside for recycling.
2. How can stores help make the environment better?
A. ask their customers to bring their own bags
B. make their customers pay for plastic bags
C. reduce food packaging
3. What can schools and businesses do to save electricity?
A. use air conditioners at a higher temperature
B. open windows and only use fans
C. use air conditioners at between 18 and 27 degrees
4. What should schools do to help the environment?
A. give lessons about the local environment

B. encourage students to use their own bottles
C. ask teachers and students to clean up parks
5. What would be the best conclusion for this article?
A. Environmental issues are one of the biggest problems we face today.
B. Recycling is the best way to improve things.
C. If we all do our best to improve things, the local environment will be cleaner and less polluted.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

                                      Cách giúp cải thiện môi trường địa phương

Có rất nhiều điều mọi người có thể làm để cải thiện môi trường địa phương của họ. Các gia đình nên đảm bảo rằng thủy tinh, giấy và các đồ tái chế khác được bỏ vào đúng thùng để tái chế. Nếu khu vực lân cận của bạn không có chương trình tái chế, hãy yêu cầu thị trưởng của bạn bắt đầu một chương trình. Mọi người sẽ dễ dàng tái chế thùng rác hơn nếu có địa điểm trả hàng gần nhà của họ hoặc nếu họ có thể để thùng rác bên ngoài để lấy. Các cửa hàng cũng có thể giúp giải quyết các vấn đề về môi trường. Họ nên ngừng tặng túi nhựa dùng một lần cho khách hàng và bán túi tái sử dụng. Nếu mọi người phải mua những chiếc túi có thể tái sử dụng, họ sẽ bắt đầu mang theo những chiếc túi của riêng mình. Các cửa hàng cũng nên sử dụng ít bao bì hơn cho các mặt hàng thực phẩm. Nhiều loại trái cây và rau quả không cần phải bọc trong ni lông. Các trường học và doanh nghiệp nên cố gắng sử dụng ít điện hơn vì các nhà máy điện có thể gây ra nhiều ô nhiễm. Sử dụng quạt và mở cửa sổ khi bạn có thể để tiết kiệm điện. Hoặc cố gắng đặt nhiệt độ điều hòa khoảng 24-27 độ C và không quá thấp như 18 độ. Mọi người sẽ vẫn cảm thấy thoải mái và máy điều hòa không khí sẽ không sử dụng nhiều điện. Các trường học nên ngừng bán chai nhựa trong nhà ăn của họ và yêu cầu học sinh mang theo chai có thể tái sử dụng. Giáo viên có thể tổ chức dọn dẹp xung quanh trường hoặc trong công viên. Học sinh nên mang theo chai nước có thể tái sử dụng đến trường và cố gắng sử dụng ít giấy hơn.
1. Gia đình nên…
A. bắt đầu các chương trình tái chế trong khu vực lân cận của họ.
B. tái chế thùng rác gia đình của họ.
C. để thủy tinh và giấy của họ bên ngoài để tái chế.
2. Làm thế nào các cửa hàng có thể giúp cải thiện môi trường?
A. yêu cầu khách hàng của họ tự mang theo túi của họ
B. bắt khách hàng của họ trả tiền cho túi nhựa
C. giảm bao bì thực phẩm
3. Trường học và doanh nghiệp có thể làm gì để tiết kiệm điện?
A. sử dụng máy điều hòa nhiệt độ cao hơn
B. mở cửa sổ và chỉ sử dụng quạt
C. sử dụng máy điều hòa nhiệt độ từ 18 đến 27 độ
4. Trường học nên làm gì để giúp đỡ môi trường?
A. đưa ra bài học về môi trường địa phương
B. khuyến khích học sinh sử dụng bình riêng của mình
C. yêu cầu giáo viên và học sinh dọn dẹp công viên
5. Đâu sẽ là kết luận tốt nhất cho bài viết này?
A. Các vấn đề môi trường là một trong những vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay.
B. Tái chế là cách tốt nhất để cải thiện mọi thứ.
C. Nếu tất cả chúng ta làm hết sức mình để cải thiện mọi thứ, môi trường địa phương sẽ sạch hơn và ít ô nhiễm hơn.

Lời giải chi tiết:

1. B      2. C      3. A       4. B      5.C
1. Families should … => B. recycle their household trash.
(Gia đình nên… => B. tái chế thùng rác gia đình của họ.)
Thông tin:Families should make sure that glass, paper, and other recyclables are put into the right bins for recycling.

(Các gia đình nên đảm bảo rằng thủy tinh, giấy và các đồ tái chế khác được bỏ vào đúng thùng để tái chế.)
2. How can stores help make the environment better? => C. reduce food packaging
(Làm thế nào các cửa hàng có thể giúp cải thiện môi trường? => C. giảm bao bì thực phẩm)
Thông tin:Stores should also use less packaging for food items.
(Các cửa hàng cũng nên sử dụng ít bao bì hơn cho các mặt hàng thực phẩm.)
3. What can schools and businesses do to save electricity? => A. use air conditioners at a higher
temperature
(Trường học và doanh nghiệp có thể làm gì để tiết kiệm điện? => A. dùng máy điều hòa nhiệt độ
cao hơn)
Thông tin:Schools and businesses should try to use less electricity because electrical power plants can cause a lot of pollution. Use fans and open windows when you can to save electricity. Or try to set the air conditioner temperature to around 24-27 degrees Celsius and not too low like 18 degrees. (Các trường học và doanh nghiệp nên cố gắng sử dụng ít điện hơn vì các nhà máy điện có thể gây ra nhiều ô nhiễm. Sử dụng quạt và mở cửa sổ khi bạn có thể để tiết kiệm điện. Hoặc cố gắng đặt nhiệt độ điều hòa khoảng 24-27 độ C và không quá thấp như 18 độ.)
4. What should schools do to help the environment? => B. encourage students to use their own
bottles
(Trường học nên làm gì để giúp đỡ môi trường? => B. khuyến khích học sinh sử dụng bình riêng)
Thông tin:Schools should stop selling plastic bottles in their cafeterias and ask students to bring reusable bottles.
(Các trường học nên ngừng bán chai nhựa trong nhà ăn của họ và yêu cầu học sinh mang theo chai có thể tái sử dụng.)
5. What would be the best conclusion for this article? => C. If we all do our best to improve things,
the local environment will be cleaner and less polluted.
( Đâu sẽ là kết luận tốt nhất cho bài viết này? => C. Nếu tất cả chúng ta làm hết sức mình để cải thiện mọi thứ, môi trường ở địa phương sẽ sạch hơn và ít ô nhiễm hơn.)
Thông tin:There are many things people can do to improve their local environment.
(Có rất nhiều điều mọi người có thể làm để cải thiện môi trường địa phương của họ.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi