/

/

VIDEO TỔNG HỢP KIẾN THỨC GIỮA HỌC KÌ 2 CÁC MÔN TỪ LỚP 1 ĐẾN LỚP 12

Admin FQA

18/01/2024, 15:58

832

Với mong muốn giúp các bạn học sinh chủ động ôn luyện kiến thức và nắm vững phương pháp làm bài thuộc nội dung học tập giữa học kì 2 bám sát chương trình giáo dục hiện hành và chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, FQA gửi đến các bạn Video tổng hợp kiến thức giữa học kì 2 các môn từ lớp 1 đến lớp 12 cùng đề cương ôn tập kèm theo.

Bài giảng ôn luyện được thiết kế dưới dạng video tổng hợp kiến thức quan trọng một cách ngắn gọn kết hợp cùng tài liệu đề cương bao gồm lí thuyết- dạng bài thường gặp - câu hỏi ôn luyện bám sát chương trình học tập sẽ giúp các bạn học sinh hiểu sâu - nhớ lâu kiến thức, từ đó tự tin áp dụng để làm bài tập.

FQA mong rằng, đây chính là tài liệu học tập cần thiết, đồng hành và giúp các bạn đạt được điểm số cao nhất trong những kì thi sắp tới.

Video tổng hợp kiến thức giữa học kì 2

Lớp

Môn

Tên video

Link video

Link đề cương

Lớp 1

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 1

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 1

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 1

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 2

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 2

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 2

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 2

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 3

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 3

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 3

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 3

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 4

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 4

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 5

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 5

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Việt

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 5

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 5

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 6

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 6

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 6

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 6

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Khoa học tự nhiên

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên lớp 6

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 6

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 6

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 6

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 7

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 7

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 7

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Khoa học tự nhiên

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên lớp 7

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 7

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 7

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 7

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 8

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 8

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 8

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 8

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Khoa học tự nhiên

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Khoa học tự nhiên lớp 8

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 8

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 8

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 8

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 9

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập 

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Vật lí lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 9

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 10

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Vật lí lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Giáo dục kinh tế và pháp luật

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 10

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 11

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Vật lí lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Giáo dục kinh tế và pháp luật

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Giáo dục kinh tế và pháp luật lớp 11

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lớp 12

Toán

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Toán lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Ngữ văn

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Ngữ Văn lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Tiếng Anh

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Tiếng Anh lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Lịch sử

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Lịch sử lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Địa lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Địa lí lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Sinh học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Sinh học lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Hóa học

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Vật lí

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Vật lí lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

Giáo dục công dân

Bài giảng ôn luyện kiến thức giữa học kì 2 môn Giáo dục công dân lớp 12

Video xem tại đây

Đề cương ôn tập

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
Bài viết liên quan
new
Cụm động từ quen thuộc bắt đầu bằng chữ T mà bạn cần biết

Khám phá các cụm động từ quen thuộc bắt đầu bằng chữ "T" trong tiếng Anh, bao gồm định nghĩa và ví dụ minh họa chi tiết. Bài viết giúp bạn nắm vững và sử dụng các cụm động từ này một cách hiệu quả.

Admin FQA

15/05/2024

new
10 từ điển tiếng Anh online tốt nhất hiện nay

Hiện nay, từ điển online đang trở thành loại từ điển hữu hiệu nhất và được nhiều người sử dụng. Nhưng làm sao để chọn được loại từ điển uy tín? Thì không phải là dễ. Do đó, FQA.vn xin giới thiệu tới các bạn 10 từ điển tiếng Anh online tốt nhất hiện nay ở bài viết dưới đây, nhằm giúp các bạn dễ dàng lựa chọn.

Admin FQA

08/05/2024

new
Tổng hợp kinh nghiệm khi giải bài tập toán lớp 8

Toán lớp 8 là một trong những môn quan trọng bậc nhất ở bậc THCS, nó xuyên suốt cả khoảng thời gian dài học tập và công việc sau này. Đặc biệt là các em bước vào năm học lớp 8 thì càng phải tập trung học môn toán hơn bao giờ hết, bởi đây là một trong những năm tạo dựng nền tảng kiến thức vững chắc phục vụ cho các năm học tiếp theo để ôn thi vượt cấp, tốt nghiệp, đại học. Để bứt phá điểm số môn Toán trong năm học lớp 8 này, các bạn học sinh có thể tham khảo và áp dụng những kinh nghiệm để giải bài tập Toán 8 hiệu quả mà FQA đã tổng kết dưới đây!

Admin FQA

07/05/2024

new
1 phút nắm trọn cách sử dụng câu với "Now"

Trong thế giới của các trạng từ chỉ thời gian, từ “now” chắc chắn là một trong những từ đầu tiên chúng ta tiếp xúc và nhớ mãi. Nhưng liệu khi nào chúng ta nên sử dụng từ này và nó đại diện cho thì nào? Hãy cùng FQA.vn khám phá ngay về “now” và cách sử dụng nó một cách chính xác và linh hoạt nhất trong các câu. Điều này không chỉ giúp bạn hiểu rõ hơn về ngữ cảnh sử dụng của từ “now”, mà còn giúp nâng cao khả năng diễn đạt của bạn trong giao tiếp tiếng Anh!

Admin FQA

25/04/2024

new
Top 4 web tra phiên âm tiếng Anh miễn phí và chính xác nhất

Đã bao giờ bạn đã cảm thấy tự ti khi phát âm sai một từ và không được ai sửa chữa? Hay khi những từ cùng chữ vẫn lại được phát âm khác nhau, liệu có khiến bạn bối rối không? Nếu câu trả lời là có, thì bạn không phải một mình. Đây là thời điểm tuyệt vời để khám phá thế giới của các từ điển trực tuyến, giúp bạn tiến gần hơn đến mục tiêu hoàn hảo hóa phát âm tiếng Anh của mình! Dưới đây là bốn nguồn tài nguyên trực tuyến được FQA.vn đánh giá cao, mang lại cho bạn những tính năng độc đáo và hữu ích trong quá trình học tập.

Admin FQA

25/04/2024

new
Tất tần tật về Câu hỏi đuôi: Định nghĩa, cách sử dụng và ví dụ

Bạn đã biết câu hỏi đuôi là gì chưa? Đừng lo lắng về vấn đề này nữa! FQA.vn sẽ chỉ cho bạn tất cả những gì bạn cần biết về câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Bạn có biết câu hỏi đuôi là gì không? Chúng là những câu hỏi thêm vào cuối câu để xác nhận hoặc nhấn mạnh điều gì đó. Vấn đề này khiến nhiều người cảm thấy bối rối vì có nhiều cách sử dụng khác nhau. Nhưng đừng lo, trang web FQA.vn có bài viết chi tiết về chủ đề này. Họ sẽ giải thích rõ ràng về cấu trúc và cách sử dụng của câu hỏi đuôi trong tiếng Anh. Hãy cùng đọc và thử thực hành để hiểu rõ hơn nhé!

Admin FQA

25/04/2024

FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi