5.8. Speaking - Unit 5. Charity - SBT Tiếng Anh 10 English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Match the sentences with their functions. 

(Ghép các câu với chức năng của chúng.)

1. I'm Mai and I am going to tell you about an educational project. 

(Tôi là Mai và tôi sẽ kể cho bạn nghe về một dự án giáo dục.)

2. If you'd like to join us, please visit our website and register. 

(Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi và đăng ký.)

3. There are a lot of activities and some main activities are teaching English and

organizing cultural games for children. (Có rất nhiều hoạt động và một số hoạt động chính là dạy tiếng Anh và tổ chức các trò chơi văn nghệ cho trẻ em.)

4. The main purpose of this project is to help children in rural areas to learn English. (Mục đích chính của dự án này là giúp trẻ em ở các vùng nông thôn học tiếng Anh.)

a. inviting people to join (mời mọi người tham gia)

b. talking about the aim of the project (nói về mục tiêu của dự án)

c. introducing the talk (giới thiệu buổi nói chuyện)

d. mentioning the main activities of the project (đề cập đến các hoạt động chính của dự án)

Lời giải chi tiết:

1. c2. a3. d4. b

Bài 2

 2. Complete each question with ONE WORD. 

(Hoàn thành mỗi câu hỏi với MỘT TỪ.)

1. What is the __________  of the volunteering program?

It's Green Summer 

2. What is the ___________ of the program?

To make our city green and clean. 

3. What is the ____________ of this program?

It lasts one week. 

4. What are some main __________ in the program? 

We are planting trees, collecting rubbish both in parks and on the streets. 

5. What should I do if I want to _____________.

I’ll send you the link for registration.

Lời giải chi tiết:

1. name2. aim3. length4. activities5. join

 

1. What is the name  of the volunteering program?

(Tên của chương trình tình nguyện là gì?)

It's Green Summer. (Đó là mùa hè xanh.)

2. What is the aim of the program?

(Mục tiêu của chương trình là gì?)

To make our city green and clean. (Để làm cho thành phố của chúng ta xanh và sạch.)

3. What is the length of this program? (Thời lượng của chương trình này là bao nhiêu?)

It lasts one week. (Nó kéo dài một tuần.) 

4. What are some main activities in the program? 

(Một số hoạt động chính trong chương trình là gì?)

We are planting trees, collecting rubbish both in parks and on the streets. 

(Chúng tôi đang trồng cây, thu gom rác cả trong công viên và trên đường phố.)

5. What should I do if I want to join?

(Tôi phải làm gì nếu tôi muốn tham gia?)

I’ll send you the link for registration. (Tôi sẽ gửi cho bạn liên kết để đăng ký.)

 

Bài 3

3. Reorder the words / phrases to make sentences. 

(Sắp xếp lại thứ tự các từ / cụm từ để tạo thành câu.)

1. to / the needy / our /is/ warm clothes / to / project's aim / help / collect /

2. new / I / to /about / our/talk / project / would like /

3. us, / visit/ to join / website / you'd like / and / our / register / if /

4. variety / have / of/ for / children / we / a / activities / the /

Lời giải chi tiết:

1. Our project’s aim is to collect warm clothes to help the needy.

(Mục đích của dự án của chúng tôi là quyên góp quần áo ấm để giúp đỡ những người khó khăn.)

2. I would like to talk about our new project.

(Tôi muốn nói về dự án mới của chúng tôi.)

3. If you’d like to join us, visit our website and register. 

(Nếu bạn muốn tham gia với chúng tôi, hãy truy cập trang web của chúng tôi và đăng ký.)

4. We have a variety of activities for the children.

(Chúng tôi có một loạt các hoạt động cho trẻ em.)

Bài 4

4. Complete the text with th e phrases from the box.

(Hoàn thành bài văn với các cụm từ trong ô trống.)

find us online       a lot of activities 

main aim             local Vietnamese families 

the right choice

I'm Mai and I'm going to tell you about our project - Volunteer English Teaching Program. The (1) _______ of this program is to help children in rural areas to have opportunities to learn English with native speakers. We have (2) ________ including teaching English classes, organizing cultural exchange activities. Vietnamese students will help you with the teaching and organizing activities. 

You will have access to wifi and other resources at the school. You will have chance to stay with (3) _______ in lovely areas of different provinces in Việt Nam. You can also explore beautiful places in the province and visit other provinces as well. Vietnamese foods are amazing and you will like them. 

If you are from English-speaking countries and you come to Việt Nam with volunteering purposes, our program is   (4) __________ for you. (5) ________ at www.volunteerteachEnglish.org.vn

Phương pháp giải:

find us online: tìm thấy chúng tôi trực tuyến

a lot of activities: rất nhiều hoạt động

main aim: mục tiêu chính

local Vietnamese families: các gia đình Việt Nam tại địa phương

the right choice: sự lựa chọn đúng đắn

Lời giải chi tiết:

1. main aim2. a lot of activities3. local Vietnamese families4. the right choice5. Find us online

 

I'm Mai and I'm going to tell you about our project - Volunteer English Teaching Program. The (1) main aim of this program is to help children in rural areas to have opportunities to learn English with native speakers. We have (2) a lot of activities including teaching English classes, organizing cultural exchange activities. Vietnamese students will help you with the teaching and organizing activities. 

You will have access to wifi and other resources at the school. You will have chance to stay with (3) local Vietnamese families in lovely areas of different provinces in Việt Nam. You can also explore beautiful places in the province and visit other provinces as well. Vietnamese foods are amazing and you will like them. 

If you are from English-speaking countries and you come to Việt Nam with volunteering purposes, our program is (4) the right choice for you. (5) Find us online at www.volunteerteachEnglish.org.vn

Tạm dịch:

Tôi là Mai và tôi sẽ kể cho bạn nghe về dự án của chúng tôi - Chương trình dạy tiếng Anh tình nguyện. (1) Mục đích chính của chương trình này là giúp trẻ em ở các vùng nông thôn có cơ hội học tiếng Anh với người bản xứ. Chúng tôi có (2) rất nhiều hoạt động bao gồm dạy các lớp tiếng Anh, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa. Sinh viên Việt Nam sẽ giúp bạn trong việc giảng dạy và tổ chức các hoạt động.

Bạn sẽ có quyền truy cập vào wifi và các tài nguyên khác tại trường. Bạn sẽ có cơ hội ở cùng (3) gia đình Việt Nam bản địa tại các khu vực dễ thương thuộc các tỉnh khác nhau ở Việt Nam. Bạn cũng có thể khám phá những địa điểm đẹp trong tỉnh và tham quan các tỉnh khác. Các món ăn Việt Nam thật tuyệt vời và bạn sẽ thích chúng.

Nếu bạn đến từ các nước nói tiếng Anh và bạn đến Việt Nam với mục đích tình nguyện, chương trình của chúng tôi là (4) sự lựa chọn phù hợp cho bạn. (5) Tìm chúng tôi trực tuyến tại www.volunteerteachEnglish.org.vn

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi