VBT Toán 4 - Cánh Diều tập 1

Bài 52: Ôn tập chung - VBT Toán lớp 4 - Cánh diều

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Bài tập trang 127
Câu hỏi 2 - Mục Bài tập trang 128
Câu hỏi 3 - Mục Bài tập trang 129
Câu hỏi 4 - Mục Bài tập trang 129
Câu hỏi 5 - Mục Bài tập trang 130
Câu hỏi 6 - Mục Bài tập trang 130
Câu hỏi 7 - Mục Bài tập trang 130
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Câu hỏi 1 - Mục Bài tập trang 127
Câu hỏi 2 - Mục Bài tập trang 128
Câu hỏi 3 - Mục Bài tập trang 129
Câu hỏi 4 - Mục Bài tập trang 129
Câu hỏi 5 - Mục Bài tập trang 130
Câu hỏi 6 - Mục Bài tập trang 130
Câu hỏi 7 - Mục Bài tập trang 130

Câu hỏi 1 - Mục Bài tập trang 127

1. Nội dung câu hỏi

Chọn đáp án đúng.

a) Số sáu mươi tám nghìn ba trăm linh sáu viết là:

A. 60 836.

B. 608 306.

C. 6 836.

D. 68 306.

b) Số gồm 9 triệu, 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm và 7 đơn vị là:

A. 9 238 007.

B. 9 020 387.

C. 9 203 807.

D. 9 023 807.

c) Số lớn nhất trong các số 589 021, 589 201, 598 021, 589 102 là:

A. 589 021.

B. 589 201.

C. 598 021.

D. 589 102.

d) Số 547 819 làm tròn đến hàng trăm nghìn là:

A. 547 820.

B. 548 000.

C. 550 000.

D. 500 000.

e) Năm 1903, người ta công bố phát minh ra máy bay. Hỏi máy bay được phát minh vào thế kỉ nào?

A. XIX.

B. XX.

C. IXX.

D. XXI.

g) Một xe tải chở 1 tấn 6 tạ gạo. xe tải đó đã chở số ki-lô-gam gạo là:

A. 160 kg.

B. 16 000 kg.

C. 1 600 kg.

D. 160 000 kg.

h) Hình nào dưới đây có 2 góc nhọn, 2 góc tù và 2 cặp cạnh đối diện song song?

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 52: Ôn tập chung

i) Lớp học bơi của Lan Anh có tất cả 38 bạn, biết rằng số bạn Nam nhiều hơn số bạn nữ 6 bạn. Số bạn nữ trong lớp học bơi là:

A. 32 bạn.

B. 44 bạn.

C. 22 bạn.

D. 16 bạn.

k) Bốn bạn Hùng, Bách, Dũng, Nam lần lượt có cân nặng là: 32 kg, 38 kg, 36 kg và 34 kg. Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là:

A. 34 kg.

B. 35 kg.

C. 36 kg.

D. 38 kg.

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Ôn tập chung.

 

3. Lời giải chi tiết

a) Đáp án đúng là: D

Số sáu mươi tám nghìn ba trăm linh sáu viết là: 68 306.

b) Đáp án đúng là: A

Số gồm 9 triệu, 2 chục nghìn, 3 nghìn, 8 trăm và 7 đơn vị là: 9 238 007.

c) Đáp án đúng là: C

Số lớn nhất trong các số 589 021, 589 201, 598 021, 589 102 là: 598 021.

d) Đáp án đúng là: D

Vì số547 819 gần với số 500 000 hon số 600 000

Vậy số 547 819 làm tròn đến hàng trăm nghìn là: 500 000.

e) Đáp án đúng là: B

Năm 1903 thuộc thế kỉ ×× (thế kỉ 20).

g) Đáp án đúng là: C

Một ×e tải chở 1 tấn 6 tạ gạo. ×e tải đó đã chở số ki-lô-gam gạo là: 1 600 kg.

h) Đáp án đúng là: C

Hình B là hình bình hành nên có 2 góc nhọn, 2 góc tù và 2 cặp cạnh đối diện song song.

i) Đáp án đúng là: D

Lớp học bơi của Lan Anh có tất cả 38 bạn, biết rằng số bạn Nam nhiều hơn số bạn nữ 6 bạn. Số bạn nữ trong lớp học bơi là: (38 – 6) : 2 = 16 (bạn)

k) Đáp án đúng là: B

Bốn bạn Hùng, Bách, Dũng, Nam lần lượt có cân nặng là: 32 kg, 38 kg, 36 kg và 34 kg. Trung bình mỗi bạn cân nặng số ki-lô-gam là: (32 + 38 + 36 + 34) : 4 = 35

 

 

Câu hỏi 2 - Mục Bài tập trang 128

1. Nội dung câu hỏi 

Đặt tính rồi tính:

a) 378 021 + 19 688

…………………………

…………………………

…………………………

c) 12 406 × 31

…………………………

…………………………

…………………………

b) 85 724 – 7 361

…………………………

…………………………

…………………………

d) 7 925 : 72

…………………………

…………………………

…………………………

 

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Ôn tập chung.

 

3. Lời giải chi tiết

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 52: Ôn tập chung

 

 

Câu hỏi 3 - Mục Bài tập trang 129

1. Nội dung câu hỏi

Đọc các thông tin sau:

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 52: Ôn tập chung

Trả lời các câu hỏi:

a) Để sản xuất 12 tấn nhựa cần bao nhiêu tấn nước?

..................................................................................................................................

b) Để sản xuất 20 tấn thép cần bao nhiêu tấn nước?

..................................................................................................................................

c) Để sản xuất 5 tấn giấy cần bao nhiêu tấn nước?

..................................................................................................................................

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Ôn tập chung.

 

3. Lời giải chi tiết

a) Để sản xuất 12 tấn nhựa cần số tấn nước là: 2 000 × 12 = 24 000 (tấn)

b) Để sản xuất 20 tấn thép cần số tấn nước là: 20 × 20 = 400 (tấn)

c) Để sản xuất 5 tấn giấy cần số tấn nước là: 40 × 5 = 200 (tấn)

 

Câu hỏi 4 - Mục Bài tập trang 129

1. Nội dung câu hỏi

Để nấu một bát cơm bạn Lâm cần khoảng 75 g gạo. Nếu mỗi ngày bạn Lâm ăn 4 bát cơm như thế thì 30 ngày Bạn Lâm ăn hết khoảng bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 52: Ôn tập chung

Bài giải

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Ôn tập chung.

 

3. Lời giải chi tiết

Mỗi ngày bạn Lâm ăn hết số gam gạo là:

75 × 4 = 300 (g)

30 ngày bạn Lâm ăn hết số ki-lô-gam gạo là:

300 × 30 = 9 000 (g) = 9 (kg)

 

Câu hỏi 5 - Mục Bài tập trang 130

1. Nội dung câu hỏi

Người ta cắt tấm gỗ sau ra thành 20 đoạn bằng nhau. Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu xăng-ti-mét (mạch cưa không đáng kể)?

Vở bài tập Toán lớp 4 Cánh diều Bài 52: Ôn tập chung

Bài giải

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Ôn tập chung.

 

3. Lời giải chi tiết

Đổi: 4 m = 400 cm

Mỗi đoạn dài số xăng-ti-mét là:

400 : 20 = 20 (cm)

Đáp số: 20 cm

 

Câu hỏi 6 - Mục Bài tập trang 130

1. Nội dung câu hỏi

a) Anh Hồng đóng số hành tím thu hoạch được vào các túi, mỗi túi 5 kg thì được 132 túi. Hỏi nếu anh Hồng đóng số hành tím đó vào các túi, mỗi túi 3 kg thì được bao nhiêu túi?

b) 5 kg hành tím bán với giá 195 000 đồng. Hỏi với cùng giá đó thì 3 kg hành tím có giá bao nhiêu tiền?

Bài giải

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

...............................................................................................................................

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Ôn tập chung.

 

3. Lời giải chi tiết

Bài giải

a) Số ki-lô-gam hành tím thu hoạch được là:

132 × 5 = 660 (kg)

Nếu đóng 660 kg hành tím vào các túi 3 kg thì được số túi là:

660 : 3 = 220 (túi)

b) Một ki-lô-gam hành tím bán được số tiền là:

195 000 : 5 = 39 000 (đồng)

Ba ki-lô-gam hành tím bán được số tiền là:

39 000 × 3 = 117 000 (đồng)

Đáp số: a) 220 túi

b) 117 000 đồng

 

Câu hỏi 7 - Mục Bài tập trang 130

1. Nội dung câu hỏi

Linh nhìn thấy dòng chữ trong thang máy “Số người tối đa: 12 người. Cân nặng tối đa: 900 kg”. Theo em, nếu thang máy đã chở tối đa cân nặng và có 12 người trong thang máy thì cân nặng trung bình của mỗi người là bao nhiêu ki-lô-gam?

Trả lời: ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….....

 

2. Phương pháp giải

Dựa vào kiến thức của bài Ôn tập chung.

 

3. Lời giải chi tiết

Cân nặng trung bình của mỗi người là:

900 : 12 = 75 (kg)

...............................................................................................................................

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi