2. Bài tập cuối tuần 6 - Đề 2

Đề bài

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a)   102m2 9dm2 = 10 290dm2    

b)   102m2 9dm2 = 10 209dm2    

c)   52dm2 40cm2 = 5240cm2      

d)   52dm2 40cm2 = 52 400cm2  

e)   446ha = \(4\dfrac{{46}}{{100}}\)km2                

f)   446ha = \(4\dfrac{{46}}{{1000}}\) km2              

g)   27ha 4dam2 = \(27\dfrac{4}{{10}}\)ha         

h)   27ha 4dam2 = \(27\dfrac{4}{{100}}\)ha       

Bài 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Viết phân số tối giản vào chỗ chấm:

350m2 = ………………ha

A. \(\dfrac{7}{{20}}\)                           B. \(\dfrac{7}{{200}}\)                          C. \(\dfrac{7}{{2000}}\) 

Bài 3: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Điền hỗn số vào chỗ chấm:

25hm2 567m2 = ……………. dam2

A. \(255\dfrac{{67}}{{100}}\)                           B. \(2556\dfrac{7}{{100}}\)

C. \(2505\dfrac{{67}}{{100}}\)                         D. \(2550\dfrac{{67}}{{100}}\)

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Điền dấu (<, =, >) vào chỗ chấm:

27ha 45m2 ……………270045m2

27ha 45m2  >  270045m2     

27ha 45m2  =  270045m2     

27ha 45m2  <   270045m2        

Bài 5: Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Một khu an dưỡng có diện tích là \(3\dfrac{2}{5}\)ha, trong đó \(\dfrac{5}{{17}}\) là diện tích hồ nước. Hỏi diện tích còn lại là bao nhiêu mét vuông?

A. 24 000m2                          B. 25 000m2

C. 27 000m2                          D. 28 000m2

Bài 6: Một hình thoi có diện tích là \(\dfrac{{25}}{4}\)m2. Có một đường chéo có độ dài \(\dfrac{{10}}{3}\)m. Biết rằng cạnh của hình thoi bằng \(\dfrac{3}{5}\) tổng độ dài hai đường chéo. Hỏi chu vi của hình thoi đó là bao nhiêu xăng-ti-mét?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Bài 7: Một khu đất hình chữ nhật có chu vi 1200m. Biết chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng. Hỏi khu đất đó có diện tích là bao nhiêu héc-ta?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Lời giải chi tiết

 

Bài 1:

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức:

 1m2  =100dm2 ;             1dm2 =100cm2 ;

1km2 =100ha  hay 1ha = \(\dfrac{1}{{100}}\)km2 ;

1ha = 100dam2  hay 1dam2  = \(\dfrac{1}{{100}}\)ha .

Cách giải:

• 1m2 = 100dm2  nên 102m2  9dm2 = 10 200dm2 + 9dm2 =  10 209 dm2.

• 52dm2 40cm2 = 5200cm2 + 40cm2 = 5240cm2.

• 446ha = 400ha + 6ha = 4km2 + 6ha  = 4km2 6ha = \(4\dfrac{{46}}{{100}}\)km2.

• 27ha 4dam2 = \(27\dfrac{4}{{100}}\)ha.

Vậy ta có kết quả như sau:

a)   102m2 9dm2 = 10 290dm2    

b)   102m2 9dm2 = 10 209dm2    

 

c)   52dm2 40cm2 = 5240cm2      

d)   52dm2 40cm2 = 52 400cm2   

e)   446ha = \(4\dfrac{{46}}{{100}}\)km2                

f)   446ha = \(4\dfrac{{46}}{{1000}}\) km2              

g)   27ha 4dam2 = \(27\dfrac{4}{{10}}\)ha         

h)   27ha 4dam2 = \(27\dfrac{4}{{100}}\)ha

 

Bài 2:

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức:

1ha = 10000m2  hay 1m2 = \(\dfrac{1}{{10000}}\)ha.

Cách giải:

Ta có: 1ha = 10000m2  hay 1m2 = \(\dfrac{1}{{10000}}\)ha.

Do đó: 350m2 = \(\dfrac{{350}}{{10000}}\)ha = \(\dfrac{7}{{200}}\)ha.

Vậy ta có kết quả như sau:

A. \(\dfrac{7}{{20}}\)                           B. \(\dfrac{7}{{200}}\)                          C. \(\dfrac{7}{{2000}}\) 

Bài 3:

Phương pháp giải:

Áp dụng kiến thức:

1 hm2 = 100dam2 ;

1dam = 100m hay 1m2 = \(\dfrac{1}{{100}}\)dam2.

Cách giải:

Ta có 1 hm2 = 100dam2 nên 25hm2 = 2500dam2 ;

567m2 = 500m2 + 67m2 = 5dam2 + 67m2;

Do đó:

25hm2 567m2 = 2500dam2 + 5dam2 + 67m2

= 2505dam2 + 67m2 = 2505dam2 67m2 = \(2505\dfrac{{67}}{{100}}\)m2

Vậy: 25 hm2 567 m2 = \(2505\dfrac{{67}}{{100}}\) dam2.

Vậy đáp án đúng là C.

Bài 4:

Phương pháp giải:

Áp dụng cách đổi 1 ha = 10000 m2 để đổi các số đo về cùng đơn vị đo là m2 rồi so sánh kết quả với nhau.

 

Cách giải:

Ta có: 1 ha = 10000 m2 nên 27ha = 270 000m2.

Do đó: 27ha 45m2 = 270 000m2 + 45m2 = 270045 m2. 

Vậy ta có kết quả:

            27ha 45m2  >  270045m2      

            27ha 45m2  =  270045m2      

            27ha 45m2  <  270045m2      

Bài 5:

Phương pháp giải:

Để giải bài toán ta thực hiện các bước:

- Đổi \(3\dfrac{2}{5}\)ha sang số đo có đơn vị là m2, lưu ý ta có: 1ha = 10000m2.

- Tính diện tích hồ nước = diện tích khu an dưỡng × \(\dfrac{5}{{17}}.\)

- Tính diện tích còn lại = diện tích khu an dưỡng – diện tích hồ nước.

Cách giải:

Đổi: \(3\dfrac{2}{5}\) ha = 3ha + \(\dfrac{2}{5}\)ha = 3ha + \(\dfrac{{4000}}{{10000}}\)ha

        = 30000m2  + 4000m2  = \(34000\)m2.

Diện tích hồ nước là:

          \(34000 \times \dfrac{5}{{17}} = 10000\) (m2)

Diện tích còn lại là:

          34000 – 10000 = 24000 (m2)

 

                        Đáp số: 24000m2.

Vậy đáp án đúng là A.

Bài 6:

Phương pháp giải:

Để giải bài toán ta thực hiện các bước:

- Tính độ dài đường chéo còn lại = diện tích × 2 : đường chéo đã biết.

- Tính tổng độ dài hai đường chéo.

- Tính cạnh của hình thoi = tổng độ dài hai đường chéo \( \times \dfrac{3}{5}.\)

- Tính chu vi của hình thoi = cạnh × 4.

- Đổi số đo vừa tìm được sang đơn vị xăng-ti-mét.

Cách giải:

Độ dài đường chéo còn lại là:

\(\dfrac{{25}}{4} \times 2:\dfrac{{10}}{3} = \dfrac{{15}}{4}\) (m)

Tổng độ dài hai đường chéo là:

\(\dfrac{{15}}{4} + \dfrac{{10}}{3} = \dfrac{{85}}{{12}}\) (m)

Độ dài cạnh của hình thoi là:

\(\dfrac{{85}}{{12}} \times \dfrac{3}{5} = \dfrac{{17}}{4}\) (m)

Chu vi của hình thoi là:

\(\dfrac{{17}}{4} \times 4 = 17\)(m)

Đổi: 17m = 1700cm.

Đáp số: 1700cm.

Bài 7:

Phương pháp giải:

 

- Tìm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng: Do chiều dài bằng trung bình của nửa chu vi và chiều rộng nên chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.

- Tìm nửa chu vi = chu vi : 2.

- Tìm chiều rộng khu đất theo bài toán tìm hai số khi biết tổng và tỉ số của hai số đó.

- Tính chiều dài khu đất = nửa chu vi – chiều rộng.

- Tính diện tích khu đất = chiều dài × chiều rộng.

Cách giải:

Nửa chu vi khu đất là:

             1200 : 2 = 600 (m)

Đổi: 600m = 6hm

Do chiều dài bằng trung bình của nửa chu vi và chiều rộng nên chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.

Coi chiều rộng gồm 1 phần thì chiều dài gồm 2 phần như thế (Học sinh có thể vẽ sơ đồ).

Tổng số phần bằng nhau là:

             1 + 2 = 3 (phần)

Chiều rộng khu đất là:

             6 : 3 × 1 = 2 (hm)

Chiều dài khu đất là:

             6 – 2 = 4 (hm)

Diện tích khu đất là:

           4 × 2 = 8 (ha)

                   Đáp số: 8ha.

Lưu ý: Giải thích bước tìm tỉ số giữa chiều dài và chiều rộng.

Theo đề bài, chiều dài bằng trung bình cộng của nửa chu vi và chiều rộng.

\(\Rightarrow\) 2 lần chiều dài = nửa chu vi + chiều rộng

\(\Rightarrow\) chiều dài × 2 = chiều dài + chiều rộng + chiều rộng

\(\Rightarrow\) chiều dài × 2 – chiều dài = chiều rộng + chiều rộng

\(\Rightarrow\) chiều dài = chiều rộng × 2.

Do đó, chiều dài gấp 2 lần chiều rộng.

 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi