Unit 11: Science and technology

4. Writing - Unit 11 VBT Tiếng Anh 8 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

Bài 1

Task 1. Turn these sentences into reported speech. (Chuyển câu sau thành câu gián tiếp)

Lời giải chi tiết:

1. 'I try to learn hard to pass the entrance exam.' Nam said

Lời giải: lùi một thì: hiện tại đơn => quá khứ đơn

Đáp án: Nam said that he tried to learn hard to pass the entrance exam.

Tạm dịch: 
Nam cho biết mình đã cố gắng học tập chăm chỉ để vượt qua kỳ thi tuyển sinh.

2. Jane doesn't want to come to Bobby's party.' Mary told
Lời giải: lùi một thì: hiện tại đơn => quá khứ đơn

Đáp án: Mary told me that Jane didn't want to come to Bobby's party.

Tạm dịch:

Mary nói với tôi rằng Jane không muốn đến bữa tiệc của Bobby.

3. “My daughter is writing a letter to her French friends now.” Jane's mother informed
Lời giải: lùi một thì: hiện tại tiếp diễn => quá khứ tiếp diễn

Đáp án: Jane's mother informed me that her daughter was writing a letter to French friends then.

Tạm dịch:

Mẹ của Jane thông báo với tôi rằng con gái bà đang viết một lá thư cho những người bạn Pháp.

4. “Kate will be a good teacher in the future.” The Principal hoped
Lời giải: lùi một thì: hiện tại đơn => quá khứ đơn

Đáp án: The Principal hoped Kate would be a good teacher in the future.

Tạm dịch:
Hiệu trưởng hy vọng Kate sẽ trở thành một giáo viên giỏi trong tương lai.

5. “We may go sightseeing in Sapa next week.” My friends told me
Lời giải: may + V_infi => might + V_infi

Đáp án: My friends told me that they might go sightseeing in Sapa the next

week/ the following week.

Tạm dịch:
Bạn bè của tôi nói với tôi rằng họ có thể đi tham quan ở Sapa vào tuần tới.

Bài 2

Bài 2

Task 2. Turn these sentences from reported speech into direct speech. (Chuyển câu sau thành câu trực tiếp)

Lời giải chi tiết:

1. Albert Einstein stated that once you stop learning, you start dying.
Lời giải: tiến lên một thì: quá khứ đơn => hiện tại đơn

Đáp án: "Once you stop learning, you start dying,” Albert Einstein stated.

Tạm dịch:

"Một khi bạn ngừng học hỏi, bạn bắt đầu chết.” Albert Einstein tuyên bố.

2. Lan told me that she would go camping with her classmates the next day.
Lời giải: would => will, the next day => tomorrow

Đáp án: “I will go camping with my classmates tomorrow," Lan said.

Tạm dịch:

Tôi sẽ đi cắm trại với các bạn cùng lớp vào ngày mai ", Lan nói.

3. The scientists told us that in the near future, robots in our home would do all the housework for us.
Lời giải: would => will

Đáp án: "In the near future, robots in our home will do all the housework for us” the scientists told us.

Tạm dịch:

"Trong tương lai gần, robot trong nhà của chúng tôi sẽ làm tất cả việc nhà cho chúng tôi, các nhà khoa học nói với chúng tôi.
4. I believed science and technology were the keys to develop in the society
Lời giải: tiến lên một thì: quá khứ đơn => hiện tại đơn (were => are)

Đáp án: "Science and technology are the keys to develop in the society," I believed.

Tạm dịch:

"Khoa học và công nghệ là chìa khóa để phát triển trong xã hội", tôi tin.

5. All of us knew that the way to the success was not easy.
Lời giải:

quá khứ đơn => hiện tại đơn (was => is)

Đáp án: "The way to the success is not easy,” all of us knew.

Tạm dịch:

"Con đường dẫn đến thành công không hề dễ dàng” tất cả chúng ta đều biết điều đó.

Bài 3

Bài 3

Task 3. There are five mistakes in ten underlined prepositions in this passage. Find out and correct them
(có 5 lỗi  trong 10 giới từ được gạch chân bên dưới. Hãy tìm và sửa.)

The man who made and lost a fortune manufacturing kitchen furniture is back in business again. 37-year-old Timothy Lindlaw is now designing furniture for offices in the director's suite to the secretarial office. Lindlaw had always had a lot of good ideas. After he had run a highly successful computer business for two years, he started his second business at a small garage, selling and installing kitchen furniture. He had made his first million pounds of the time he was thirty. Then he went on to earn over five million in three years. But, after quarrelling with the managers of his company, he suddenly dismissed them. Within six months the business had gone bankrupt. And so had Lindlaw 'I had made five million pounds before things began to go wrong,' he said, 'I was just unlucky to lose it later. All companies go with good times and through bad times. Now I've learnt several lessons which I'll never forget.' He said that he had decided to call his new company 'Office-Fit' and was already very successful. Lindlaw said that it was a market worth hundreds of millions. He added that, until he started, no one had ever thought of designing and supplying furniture to whole business companies, according to their individual requirements.

Lời giải chi tiết:

In => From

At => in

Of => by

With => through

To => For

The man who made and lost a fortune manufacturing kitchen furniture is back from business again. 37-year-old Timothy Lindlaw is now designing furniture for offices in the director's suite to the secretarial office. Lindlaw had always had a lot of good ideas. After he had run a highly successful computer business for two years, he started his second business in a small garage, selling and installing kitchen furniture. He had made his first million pounds by the time he was thirty. Then he went on to earn over five million in three years. But, after quarrelling with the managers of his company, he suddenly dismissed them. Within six months the business had gone bankrupt. And so had Lindlaw 'I had made five million pounds before things began to go wrong,' he said, 'I was just unlucky to lose it later. All companies go through good times and through bad times. Now I've learnt several lessons which I'll never forget.' He said that he had decided to call his new company 'Office-Fit' and was already very successful. Lindlaw said that it was a market worth hundreds of millions. He added that, until he started, no one had ever thought of designing and supplying furniture for whole business companies, according to their individual requirements.

Tạm dịch:

Người đàn ông đã làm và mất một gia tài sản xuất đồ nội thất nhà bếp đã trở lại từ kinh doanh một lần nữa. Timothy Lindlaw, 37 tuổi, hiện đang thiết kế nội thất cho các văn phòng trong phòng giám đốc cho văn phòng thư ký. Lindlaw luôn có rất nhiều ý tưởng hay. Sau khi anh điều hành một doanh nghiệp máy tính rất thành công trong hai năm, anh bắt đầu công việc kinh doanh thứ hai trong một gara nhỏ, bán và lắp đặt nội thất nhà bếp. Anh ta đã kiếm được một triệu bảng đầu tiên khi anh ta ba mươi tuổi. Sau đó, anh tiếp tục kiếm được hơn năm triệu trong ba năm. Nhưng, sau khi cãi nhau với những người quản lý công ty của mình, anh bất ngờ đuổi việc họ. Trong vòng sáu tháng, doanh nghiệp đã phá sản. Và Lindlaw cũng vậy 'Tôi đã kiếm được năm triệu bảng trước khi mọi thứ bắt đầu trục trặc', anh nói, 'Tôi thật không may khi mất nó sau này. Tất cả các công ty trải qua thời gian tốt và qua thời gian xấu. Bây giờ tôi đã học được một số bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên. ' Anh ấy nói rằng anh ấy đã quyết định gọi công ty mới của mình là 'Office-Fit' và đã rất thành công. Lindlaw nói rằng đó là một thị trường trị giá hàng trăm triệu. Ông nói thêm rằng, cho đến khi ông bắt đầu, không ai từng nghĩ đến việc thiết kế và cung cấp đồ nội thất cho toàn bộ các công ty kinh doanh, theo yêu cầu cá nhân của họ.

In => From

At => in

Of => by

With => through

To => For

The man who made and lost a fortune manufacturing kitchen furniture is back from business again. 37-year-old Timothy Lindlaw is now designing furniture for offices in the director's suite to the secretarial office. Lindlaw had always had a lot of good ideas. After he had run a highly successful computer business for two years, he started his second business in a small garage, selling and installing kitchen furniture. He had made his first million pounds by the time he was thirty. Then he went on to earn over five million in three years. But, after quarrelling with the managers of his company, he suddenly dismissed them. Within six months the business had gone bankrupt. And so had Lindlaw 'I had made five million pounds before things began to go wrong,' he said, 'I was just unlucky to lose it later. All companies go through good times and through bad times. Now I've learnt several lessons which I'll never forget.' He said that he had decided to call his new company 'Office-Fit' and was already very successful. Lindlaw said that it was a market worth hundreds of millions. He added that, until he started, no one had ever thought of designing and supplying furniture for whole business companies, according to their individual requirements.

Tạm dịch:

Người đàn ông đã làm và mất một gia tài sản xuất đồ nội thất nhà bếp đã trở lại từ kinh doanh một lần nữa. Timothy Lindlaw, 37 tuổi, hiện đang thiết kế nội thất cho các văn phòng trong phòng giám đốc cho văn phòng thư ký. Lindlaw luôn có rất nhiều ý tưởng hay. Sau khi anh điều hành một doanh nghiệp máy tính rất thành công trong hai năm, anh bắt đầu công việc kinh doanh thứ hai trong một gara nhỏ, bán và lắp đặt nội thất nhà bếp. Anh ta đã kiếm được một triệu bảng đầu tiên khi anh ta ba mươi tuổi. Sau đó, anh tiếp tục kiếm được hơn năm triệu trong ba năm. Nhưng, sau khi cãi nhau với những người quản lý công ty của mình, anh bất ngờ đuổi việc họ. Trong vòng sáu tháng, doanh nghiệp đã phá sản. Và Lindlaw cũng vậy 'Tôi đã kiếm được năm triệu bảng trước khi mọi thứ bắt đầu trục trặc', anh nói, 'Tôi thật không may khi mất nó sau này. Tất cả các công ty trải qua thời gian tốt và qua thời gian xấu. Bây giờ tôi đã học được một số bài học mà tôi sẽ không bao giờ quên. ' Anh ấy nói rằng anh ấy đã quyết định gọi công ty mới của mình là 'Office-Fit' và đã rất thành công. Lindlaw nói rằng đó là một thị trường trị giá hàng trăm triệu. Ông nói thêm rằng, cho đến khi ông bắt đầu, không ai từng nghĩ đến việc thiết kế và cung cấp đồ nội thất cho toàn bộ các công ty kinh doanh, theo yêu cầu cá nhân của họ.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi