Lesson 3 - Unit 2. Health - SBT Tiếng Anh 7 iLearn Smart World

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Planning
Writing
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Listening a
Listening b
Reading a
Reading b
Writing Skill
Planning
Writing

Listening a

a. Listen to Ben talking about exercise and healthy eating and circle the correct answer.

(Nghe Ben nói về thể dục và việc ăn uống có lợi cho sức khỏe và khoanh tròn câu trả lời đúng.)

Ben is…….  

a. healthy           

b. unhealthy

Phương pháp giải:

Bài nghe:

People are always telling me that I should be careful about my health. My mom says I should eat more fruit and vegetables, and my dad says I'm too lazy and should do more exercise .My teachers at school are always telling me that playing sport is important. I don't agree with them. I like to eat a lot of hamburgers and french fries and I enjoy watching TV and playing video games. I'm not very good at sport and I don't like it. I  don't want to waste time doing things Idon't enjoy and eating food I don't like. I hate salad and fruit. I'll take a burger and fries and can of soda every time.

Tạm dịch:

Mọi người luôn nói với tôi rằng tôi nên cẩn thận về sức khỏe của mình. Mẹ tôi nói rằng tôi nên ăn nhiều trái cây và rau hơn, và bố tôi nói rằng tôi quá lười và nên tập thể dục nhiều hơn. Các giáo viên của tôi ở trường luôn nói với tôi rằng chơi thể thao là quan trọng. Tôi không đồng ý với họ. Tôi thích ăn nhiều bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên và tôi thích xem TV và chơi trò chơi điện tử. Tôi không giỏi thể thao và tôi không thích nó. Tôi không muốn lãng phí thời gian để làm những việc Tôi không thích và ăn những món tôi không thích. Tôi ghét salad và trái cây. Tôi sẽ ăn một chiếc bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên và lon nước ngọt mỗi lần.

Lời giải chi tiết:

Đáp án: b. Ben is unhealthy. (Ben không khỏe mạnh.)

Because he is too lazy, he likes to eat a lot of hamburgers and french fries and he enjoys watching TV and playing video games. He hates salad and fruit and he takes a burger and fries and can of soda every time

(Vì anh ấy quá lười biếng, anh ấy thích ăn nhiều bánh mì kẹp thịt và khoai tây chiên và anh ấy thích xem TV và chơi trò chơi điện tử. Anh ấy ghét salad và trái cây và lần nào anh ấy cũng ăn bánh mì kẹp thịt, khoai tây chiên và lon nước ngọt.)

Listening b

b. Now, listen and choose the correct answers.

(Bây giờ, hãy nghe và chọn câu trả lời đúng. )

1. His mom says he should…. (Mẹ anh ấy nói anh ấy nên...)

a. do more exercise. (tập thể dục nhiều hơn)

b. watch less TV. (xem TV ít lại)

c. eat more fruit. (ăn nhiều hoa quả hơn)

2. His teachers say playing sport is…. (Giáo viên anh ấy nói chơi thể thao thì...)

a. not important. (không quan trọng)

b. important. (quan trọng)

c. healthy. (lành mạnh)

3. He doesn’t agree with… (Anh ấy không đồng ý với...)

a. his parents. (bố mẹ của mình)

b. his teachers. (giáo viên của mình)

c. both. (cả hai)

4. He doesn’t like…. (Anh ấy không thích...)

a. hamburgers. (bánh mì kẹp thịt)

b. salad. 

c. soda. (nước ngọt cá ga)

Lời giải chi tiết:

1. c

2. b

3. c

4. b

1. c

His mom says he should eat more fruit

(Mẹ anh ấy nói anh ấy nên ăn nhiều trái cây hơn.)

2. b

His teachers say playing sport is important.

(Các giáo viên của anh ấy nói chơi thể thao là quan trọng.)

3. c

He doesn’t agree with both (his parents and his teacher).

(Anh ấy không đồng ý với cả hai - cha mẹ và giáo viên của anh ấy.)

4. b

He doesn’t like salad

(Anh ấy không thích salad.)

Reading a

a. Read the letter and answer the question. What does Roger want to use the youth club for?

(Đọc đoạn thư và trả lời câu hỏi. Roger muốn sử dụng cái gì cho câu lạc bộ trẻ?)

1. a football match       

2. A sports day

Roger Jones

102 Brown Street,

Arkham, Massachusetts

10004

 

Mr. Ron Johnson - Manager

Arkham Youth Club, 247 Elm Hill,

Arkham, Massachusetts

10006

 

Dear Mr. Johnson,

My name is Roger Jones and I am a member of the youth club. I am writing to ask if you can let our class use the youth club next month for a special sports day. We do not have our own place to hold the sports day. We would like to use the club's playing field for a sponsored football match between our class and our teachers. We would also like to use the table tennis room for a competition. We want our school students to be healthier by playing more sport in their free time. Please help us.

Sincerely,

Roger Jones

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Roger Jones

102 Phố Brown,

Arkham, Massachusetts

10004

Ông Ron Johnson - Quản lý

Câu lạc bộ Thanh niên Arkham, 247 Elm Hill,

Arkham, Massachusetts

10006

Ông Johnson thân mến,

Tên tôi là Roger Jones và tôi là thành viên của câu lạc bộ thanh niên. Tôi viết thư này để hỏi liệu ông có thể cho lớp chúng tôi sử dụng câu lạc bộ thanh thiếu niên vào tháng tới cho một ngày thể thao đặc biệt không. Chúng tôi không có địa điểm riêng để tổ chức ngày hội thể thao. Chúng tôi muốn sử dụng sân chơi của câu lạc bộ cho một trận đấu bóng đá được tài trợ giữa lớp chúng tôi và giáo viên của chúng tôi. Chúng tôi cũng muốn sử dụng phòng chơi bóng bàn để thi đấu. Chúng tôi muốn học sinh của trường khỏe mạnh hơn bằng cách chơi nhiều môn thể thao hơn trong thời gian rảnh. Làm ơn giúp chúng tôi.

Trân trọng,

Roger Jones

Lời giải chi tiết:

Roger wants to use the youth club for 2. a sports day

(Roger muốn sử dụng câu lạc bộ thanh niên cho một ngày thể thao.)

Thông tin: I am writing to ask if you can let our class use the youth club next month for a special sports day.

(Tôi viết thư này để hỏi liệu ông có thể cho lớp chúng tôi sử dụng câu lạc bộ thanh thiếu niên vào tháng tới cho một ngày thể thao đặc biệt không.)

Reading b

b. Now, read and answer the questions.

(Bây giờ, hãy đọc và trả lời các câu hỏi. )

1. What street does Roger live on?

(Roger sống trên đường nào?)

2. What is the problem?

(Vấn đề là gì?)

3. What do Roger and his class want to use?

(Roger và lớp của anh ấy muốn sử dụng gì?)

4. Why do they want students to play more sport in their free time?

(Tại sao họ muốn học sinh chơi thể thao nhiều hơn trong thời gian rảnh?)

Lời giải chi tiết:

1. He lives in  Brown Street.

 (Anh ta sống ở đường Brown.)

2. They do not have their own soace to hold the sports day.

(Họ không có không gian riêng để tổ chức ngày hội thể thao.)

3. They want to use the club playing field and the table tennis room.

(Họ muốn sử dụng sân chơi của câu lạc bộ và phòng chơi bóng bàn.) 

4. They want students to be heathier.

(Họ muốn học sinh khỏe mạnh hơn.)

Writing Skill

Read about writing request letters, then number the sentences (1-7)

(Đọc cách viết các lá thư yêu cầu, sau đó đánh số các câu (1-7).)

 

a. Our fitness hall is closed until next month.__________

b. John West, 215 Penny Lane, Liverpool L15 9EB  __________

Ms. Harris, 83 Pound Street, Liverpool L15 9AY

c. Dear Ms. Harris, __________

d. My name is John from Penny Lane Fitness Center and I am writing to ask if we can use the town hall for our fitness classes. __________

e. Sincerely, __________

John West

f. We would like to use the town hall on Wednesdays from 7 until 9 p.m__________

g. Please help us by saying yes. __________

Phương pháp giải:

Writing Skill (Kỹ năng viết)

Writing request letters (Viết thư yêu cầu)

To make requests effectively in a letter, you should:

(Để đưa ra các yêu cầu một cách hiệu quả trong một bức thư, bạn nên)

1. Write your address at the top and the receiver's address below.

(Viết địa chỉ của bạn ở trên cùng và địa chỉ của người nhận bên dưới.)

2. Write a greeting.

(Viết lời chào.)

3. Say who you are and why you are writing.

(Nói bạn là ai và tại sao bạn lại viết.)

4. Introduce the problem.

(Giới thiệu vấn đề.)

5. Give useful solutions.

(Đưa ra các giải pháp hữu ích.)

6. Ask the reader to do something.

(Yêu cầu người đọc làm điều gì đó.)

7. Finish the letter with a farewell and your name.

(Kết thúc bức thư với một lời tạm biệt và tên của bạn.)

Lời giải chi tiết:

John West, 215 Penny Lane, Liverpool L15 9EB  

Ms. Harris, 83 Pound Street, Liverpool L15 9AY

Dear Ms. Harris,

My name is John from Penny Lane Fitness Center and I am writing to ask if we can use the town hall for our fitness classes. Our fitness hall is closed until next month. We would like to use the town hall on Wednesdays from 7 until 9 p.m. Please help us by saying yes.

Sincerely, 

John West

Tạm dịch:

John West, 215 Penny Lane, Liverpool L15 9EB

Bà Harris, 83 Pound Street, Liverpool L15 9AY

Cô Harris thân mến,

Tên tôi là John đến từ Trung tâm Thể dục Penny Lane và tôi viết thư này để hỏi liệu chúng tôi có thể sử dụng tòa thị chính cho các lớp học thể dục của mình không. Phòng tập thể dục của chúng tôi đóng cửa cho đến tháng sau. Chúng tôi muốn sử dụng tòa thị chính vào các ngày thứ Tư từ 7 đến 9 giờ tối. Hãy giúp chúng tôi bằng cách nói đồng ý.

Trân trọng,

John West

Planning

Think about sports and fitness in your school. Is there enough space to play sports and do exercise? What kind of sports equipment (bats, balls, table tennis) or facilities (swimming pool, football pitch) would you like to have? Complete the table about your school.

(Hãy suy nghĩ về các môn thể thao và thể dục trong trường học của bạn. Có đủ không gian để chơi thể thao và tập thể dục không? Bạn muốn có những loại dụng cụ thể thao nào (vợt, bóng, bóng bàn) hoặc cơ sở vật chất (hồ bơi, sân bóng đá)? Hoàn thành bảng về trường học của bạn.)

Lời giải chi tiết:

Address of your school

(Địa chỉ trường của bạn)

Oxford High School

(Trường trung học Oxford)

Name of your principal

(Tên hiệu trưởng của bạn)

Mr. Johanson

(ông Johanson)

Space and equipment in your school

(Không gian và thiết bị trong trường)

club's playing field

(Sân chơi của câu lạc bộ)

Sports and fitness equipment you would like to have

(Thiết bị thể dục thể thao bạn muốn có)

Net, ball, pat…..

(Lưới bóng, gậy bóng chày)

Writing

Now, write a letter to the principal of your school asking for more sports and fitness facilities. Use the Writing Skill box to help you. Write 60 to 80 words.

(Bây giờ hãy viết một bức thư gửi tới hiệu trưởng trường bạn hỏi về cơ sở vật thể dục thể thao. Sử dụng khung Writing Skill để giúp em. Viết 60 - 80 từ.)

Lời giải chi tiết:

Jenny Pitt, 215 Penny Lane, Oxford 23

Mr. Johanson, 83 Pound Street, Oxford 24

Dear Mr. Johanson

My name is Jenny from 215 Penny Lane at Oxford High School and I am writing to ask if we can use the club's playing field for our basketball match. Our playing ground is closed until next month. We would like to use the club's playing field on Wednesdays from 7 until 9 p.m. All we need are things for the basketball match such as a net, ball, clothes, pat……Please help us by saying yes.

Sincerely, 

Jenny

Tạm dịch:

Jenny Pitt, 215 Penny Lane, 23 Oxford

Ông Johanson, 83 Pound Street, Oxford 24

Kính gửi ông Johanson

Tên tôi là Jenny đến từ 215 Penny Lane tại trường trung học Oxford và tôi viết thư này để hỏi liệu chúng ta có thể sử dụng sân chơi của câu lạc bộ cho trận đấu bóng rổ của mình không. Sân chơi của chúng tôi đóng cửa cho đến tháng sau. Chúng tôi muốn sử dụng sân chơi của câu lạc bộ vào các ngày thứ Tư từ 7 đến 9 giờ tối. Tất cả những gì chúng tôi cần là những thứ cho trận đấu bóng rổ như lưới, bóng, quần áo, tấm lót …… Hãy giúp chúng tôi bằng cách nói có.

Trân trọng,

Jenny

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi