Reading: Advice on how to do something - Unit 7: Music - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Reading
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Reading
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Reading

Reading

How to write songs

1 Before you start writing the lyrics, think of a title for your song. If you are writing a song about the future, use a title such as Look at the Future or What the Future Brings.

2 Find a tune for your song and make sure it's catchy! If you play the guitar, choose three notes - play the notes again and again to find a tune.

3 Think of a good beat for your song. What type of beat is it going to have? Are you going to choose a reggae beat, or a traditional rock beat?

4 So, now you have got a title, a tune and a beat. Next, write the first three verses. You can begin with the topic of the song, fun words like la la la,or even a little laugh.

5 Then, you should think of a good chorus. A chorus is a verse that is repeated many times. It usually has the

title of the song and it should be about the topic.

6 Next, write the ‘bridge’ - this goes after the third verse. The bridge sounds different to the rest of the song and it can say something new about the topic or story. It has sometimes got a different rhythm, too.

7 Finally, you should repeat the chorus one last time...and then your song will be ready!

Tips: When you start writing a song, always finish it. You can change the lyrics later.

Bài 1

Bài 1

1.Read the article. Choose the correct answer. 

(Đọc bài báo. Chọn câu trả lời đúng.)

The article is giving advice to... on how to write songs.

a music experts        c young beginners

b adults                    d teachers of teenagers

Lời giải chi tiết:

c young beginners

The article is giving advice to young beginners on how to write songs.

(Bài viết đưa ra lời khuyên cho các bạn trẻ mới bắt đầu về cách viết nhạc.)

Bài 2

Bài 2

2.Read the text again. Choose the correct words. 

(Đọc đoạn văn một lần nữa. Chọn từ đúng.)

When you write a song, you should think of the chorus/title/tune first.

(Khi bạn viết một bài hát, bạn nên nghĩ đến tiêu đề đầu tiên.)

1. After you have got the title, choose a good video/tune/verse for the song.

2. When you start writing the verses you should/can/mustn’t start with the topic of the song.

3. You should write the chorus before/after/at the same time as the verses.

4. Always put the bridge/chorus/title one last time at the end.

5. If you aren’t happy with a song, you can always change the topic/lyrics/singer.

Lời giải chi tiết:

1 After you have got the title, choose a good tune for the song.

(Sau khi bạn đã có tiêu đề, hãy chọn một giai điệu hay cho bài hát.)

Giải thích: Find a tune for your song and make sure it's catchy!

2 When you start writing the verses you should start with the topic of the song.

(Khi bạn bắt đầu viết những phần lời chính, bạn nên bắt đầu với chủ đề của bài hát.)

Giải thích: Next, write the first three verses. You can begin with the topic of the song, fun words like la la la,or even a little laugh.

3 You should write the chorus after the verses.

(Bạn nên viết đoạn điệp khúc sau các phần lời chính.)

Giải thích: Then, you should think of a good chorus.

4 Always put the chorus one last time at the end.

(Luôn đặt điệp khúc một lần cuối vào cuối bài hát.)

Giải thích: Finally, you should repeat the chorus one last time...and then your song will be ready!

5 If you aren’t happy with a song, you can always change the lyrics.

(Nếu không hài lòng với một bài hát, bạn luôn có thể thay đổi lời bài hát.)

Giải thích: Tips: When you start writing a song, always finish it. You can change the lyrics later.

Bài 3

Bài 3

3.Read the text again. Correct the words. 

(Đọc đoạn văn một lần nữa. Sửa các từ.)

Before you write the lyrics, you need to think of a chorus. title

1 The text gives example song titles for the topic of love.

2 It’s important to have a traditional tune.

3 Its OK to begin the song with a small shout.

4 You can hear the bridge many times in a song.

Lời giải chi tiết:

1 The text gives example song titles for the topic of future.

(Đoạn văn đưa ra ví dụ cho chủ đề tương lai.)

Giải thích: If you are writing a song about the future, use a title such as Look at the Future or What the Future Brings.

2 It’s important to have a catchy tune.

(Điều quan trọng là phải có một giai điệu hấp dẫn.)

Giải thích: Find a tune for your song and make sure it's catchy!

3 Its OK to begin the song with a small laugh.

(Bắt đầu bài hát với một tiếng cười nhẹ là được.)

Giải thích: You can begin with the topic of the song, fun words like la la la,or even a little laugh.

4 You can hear the chorus many times in a song.

(Bạn có thể nghe điệp khúc nhiều lần trong một bài hát.)

Giải thích: Then, you should think of a good chorus. A chorus is a verse that is repeated many times.

Bài 4

Bài 4

4.Answer the questions. Write complete sentences. 

(Trả lời các câu hỏi. Viết câu hoàn chỉnh.)

How many example titles does the writer give?

(Người viết đưa ra bao nhiêu tiêu đề ví dụ?)

The writer gives two examples.

(Người viết đưa ra hai ví dụ.)

1 If you play the guitar, how can you find a good tune for your song?

2 What thing is usually in the chorus?

3 How is the ‘bridge’ different from the rest of the song?

4 Do you think it’s easy to write a song? Why?/Why not?

Lời giải chi tiết:

1 If you play the guitar, how can you find a good tune for your song?

(Nếu bạn chơi guitar, làm thế nào bạn có thể tìm được giai điệu hay cho bài hát của mình?)

If you play the guitar, choose three notes - play the notes again and again to find a tune.

(Nếu bạn chơi guitar, hãy chọn ba nốt - chơi đi chơi lại các nốt để tìm được giai điệu đó.)

2. What thing is usually in the chorus?

(Điều gì thường có trong điệp khúc?)

It usually has the title of the song and it should be about the topic.

(Nó thường có tiêu đề của bài hát và nó nên nói về chủ đề của bài hát.)

3. How is the ‘bridge’ different from the rest of the song?

(‘Bridge’ khác với phần còn lại của bài hát như thế nào?)

The bridge sounds different to the rest of the song and it can say something new about the topic or story. It has sometimes got a different rhythm, too.

(‘Bridge’ nghe khác với phần còn lại của bài hát và nó có thể nói điều gì đó mới về chủ đề hoặc câu chuyện trong đó.)

4. Do you think it’s easy to write a song? Why?/Why not?

(Bạn có nghĩ viết một bài hát có dễ không? Tại sao có và tại sao không?)

No, I don’t. Because it’s hard to to have an idea to find a topic or beat for a song.

(Không, tôi không nghĩ là dễ. Vì rất khó để có ý tưởng tìm chủ đề hoặc nhịp cho bài hát.)

Bài 5

Bài 5

5 VOCABULARY PLUS Complete the sentences. 

(Hoàn thành câu.)

I won the competition! It wasn’t a dream, it was reality!

(Tôi đã thắng cuộc thi! Đó không phải là một giấc mơ, đó là sự thật!)

1 She isn't good at dancing. ‘No, but she's an amazing singer. She's got a beautiful

2 ‘It’s very sunny today.’ ‘Yes, it's too ! – I need my sunglasses!’

3 Two years ago, nobody knew the name of that actress. Now she's a Hollywood !

4 The band had a big last summer. The song was really popular.

Lời giải chi tiết:

1 She isn't good at dancing. ‘No, but she's an amazing singer. She's got a beautiful voice

(Cô ấy nhảy không giỏi. “Không, nhưng cô ấy là một ca sĩ tuyệt vời. Cô ấy có một giọng hát tuyệt vời)

2 ‘It’s very sunny today.’ ‘Yes, it's too dazzling! – I need my sunglasses!’

(Hôm nay trời nắng thật đấy. ‘Ừ, hoa mắt quá! - Tôi cần kính râm của mình! ')

3 Two years ago, nobody knew the name of that actress. Now she's a Hollywood celebrity!

(Hai năm trước, không ai biết tên của nữ diễn viên đó. Bây giờ cô ấy là một người nổi tiếng của Hollywood!)

4 The band had a big hit last summer. The song was really popular.

(Ban nhạc đã có một bản hit lớn vào mùa hè năm ngoái. Bài hát đã thực sự phổ biến.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi