Review 3 - Skills trang 44 SGK Tiếng Anh 11 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

Reading - The risk of sea-level rise

1. Read the text about the risk of sea-level rise.

(Đọc bài khóa nói về nguy cơ dâng nước biển.) 

More than 20 coastal cities in Viet Nam are directly affected by rising sea levels. This can endanger water supply in all coastal cities and threaten the life of millions of people.

Viet Nam’s Me Kong Delta, one of Asia's most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people, faces the risk of fast sea-level rise. Sea-level rise could flood more than 80 per cent of the Me Kong Delta, and rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch: 

Hơn 20 thành phố vùng bờ biển của Việt Nam đang chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi mực nước biển đang dâng cao. Điều này sẽ nguy hại đến nguồn cung cấp nước cho tất cả các thành phố vùng bờ biển và đe dọa mạng sống của hàng triệu người.

Vùng châu thổ sông Mê Kông của Việt Nam, một trong những vùng trồng lúa màu mỡ nhất châu Á và là nơi sinh sống của khoảng 20 triệu người đang đối mặt với nguy cơ mực nước biển dâng nhanh. Việc dâng mực nước biển có thể gây ngập lụt đến hơn 80% vùng châu thổ sông Mê Kông, và việc sản xuất lúa ở đây có thể tụt xuống khoảng 2.6 triệu tấn mỗi năm.

Bên cạnh đó hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tế như đánh bắt cá và du lịch có thể gây ra sự xói mòn bờ sông, bờ biển mà có thể dẫn đến mất đất.

Vấn đề nước biển dâng là vấn đề toàn cầu. Mọi người cần hiểu những nguy hại đối với đời sống ở những vùng bờ biển và chuẩn bị giải quyết những vấn đề này.

Bài 2

2. Read the text and answer the questions.

(Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi.)

1. Why are rising sea levels a direct threat to Viet Nam?

(Tại sao nước biển dâng đe dọa đến Việt Nam?)

2. How is the Mekong Delta described?

(Đồng bằng sông Mê Kong được miêu tả thế nào?)

3. What may happen as a result of sea-level rise in the MeKong Delta?

(Điều gì có thể xảy ra do mực nước biển dâng ở đồng bằng sông Mê Kong?)

4. How can natural ecosystems and economic activities be affected?

(Hệ sinh thái tự nhiên và hoạt động kinh tế bị ảnh hưởng như thế nào?)

5. What can storms and rising sea levels lead to?

(Bão và nước biển dâng có thể dẫn đến điều gì?)

 

Lời giải chi tiết:

1. Because more than 20 cities are directly affected. Rising sea levels can endanger water supply in these cities threaten the life of millions of people.

(Vì sẽ có hơn 20 thành phố sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp. Nước biển dâng có thể phá hủy nguồn nước ở các thành phố đe dọa cuộc sống của hàng triệu người dân.)

Thông tin: Đoạn 1

2. It is described as one of Asia's most fertile rice-growing regions and home to approximately 20 million people.

(Nó được miêu tả như là vựa lúa màu mỡ nhất châu Á và có khoảng xấp xỉ 20 triệu người.)

Thông tin: Đoạn 2

3. More than 80 percent of the Me Kong Delta could be flooded. Rice production may drop by about 2.6 million tonnes per year.

(Hơn 80% đồng bằng sông Mê Kong sẽ bị ngập lụt. Việc sản xuất lúa gạo có thể sụt giảm khoảng 2.6 triệu tấn mỗi năm.)

Thông tin: Đoạn 2

4. Natural ecosystems and economic activites such as fisheries and tourism can be disrupted.

(Hệ sinh thái tự nhiên và các hoạt động kinh tế như đánh bắt thuỷ sản và du lịch có thể bị gián đoạn.)

Thông tin: Đoạn 3

5. They can lead to erosion of river banks and beaches, and loss of land.

(Chúng có thể dẫn đến sói mòn các bờ sông và biển, bị mất đất.)

Thông tin: Đoạn 3

 

Bài 3

Speaking - A heritage tour

3. Work with a partner. Choose a heritage site and talk about what you can do and see there. Use the information in Unit 8, if necessary.

(Làm việc với bạn bên cạnh. Chọn một miền đất di sản và nói về những điều em đã thấy và đã làm ở đó, sử dụng thông tin ở bài 8 nếu cần.)

Example:

Student A: Let’s talk about our heritage tour. Which site do you think we should visit?

(Hãy nói về chuyến đi du lịch di sản văn hóa của chúng ta. Bạn nghĩ địa danh nào nên đến thăm?)

Student B: How about going to Trang An Scenic Landscape Complex?

(Chúng mình đi Khu danh thắng Tràng An nhé?)

Student A: What can we see there?

(Chúng ta có thể nhìn thấy gì ở đó?)

Student B: There are many beautiful caves and unique pagodas.

(Có rất nhiều hang động đẹp và chùa độc đáo.)

Student A: Well,... (Ừm, ...)

 

Bài 4

Listening - Trang An Scenic Landscape Complex

4. Listen to the recording about Trang An Scenic Landscape Complex. Decide whether the following statements are true (T) or false (F) according to the speaker.

(Nghe đoạn ghi âm nói về Quần thể danh lam thắng cảnh Tràng An và nói xem những lời phát biểu dưới đây đúng (T) hay sai (F) theo người nói trong đoạn ghi âm.)

 

 

T

F

1. Known as ‘Ha Long Bay on Land', Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological relics.  
2. Tourists may come to see Trang An's limestone mountains and lakes.  
3. Archaeological relics have proved that ancient people settled in this region about 10,000 – 20,000 years ago.  
4. Hoa Lu Ancient Citadel used to be the capital of Viet Nam from 968 to 1019.  
5. Trang An Scenic Landscape Complex deserves to be on the World Heritage List because of its distinctive values.  


 

Phương pháp giải:

Audio Script: 

Known as "Ha Long Bay on land", Trang An Scenic Landscape Complex is famous fat its mountains, caves and archaeological relics. It includes Trang An Eco-tourist Site, Tan Coc - Bich Dong Landscape and Hoa Lu Ancient Citadel.

Visitors come to Trang An to admire its diverse flora and fauna, beautiful caves and unique pagodas. Archaeological relics have proved that humans in this region date back to about 10,000 - 20.000 years ago. Ancient people took advantage of the rich land, settled down in the area and developed their culture.

Kings from the Dinh, Le and Ly Dynasties set up the capital in Hoa Lu Ancient Citadel from 968 to 1009. After King Ly Thai To moved the capital from Hoa Lu to Ha Noi in 1010. the citadel remained known as the ancient capital of Viet Nam. 

Having unique natural and cultural values. Trang An scenic Landsepae Complex deserves its place on the UNESCO's World Heritage List.

Tạm dịch:

Được biết đến với cái tên "Vịnh Hạ Long trên đất liền", Khu danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, hang động và di tích khảo cổ. Bao gồm Khu du lịch sinh thái Tràng An, cảnh Tam Cốc - Bích Động và thành cổ Hoa Lư.

Du khách đến Tràng An để chiêm ngưỡng động thực vật đa dạng, những hang động đẹp và những ngôi chùa độc đáo. Các di tích khảo cổ học đã chứng minh rằng con người ở khu vực này đã trở lại từ khoảng 10.000 - 20.000 năm trước. Người cổ đại đã dùng đất đai phong phú, định cư trong khu vực và phát triển văn hóa của họ.

Các vị vua từ các triều Đình, Lê và Lý đã thành lập thành Hoa Lư từ năm 968 đến năm 1009. Sau khi vua Lý Thái Tổ di chuyển thành Hoa Lư sang Hà Nội năm 1010. Thành trì vẫn được biết đến như là thành cổ của Việt Nam.

Có những giá trị tự nhiên và văn hoá độc đáo. Tổ hợp phong cảnh Tràng An xứng đáng nằm trong Danh sách Di sản Thế giới của UNESCO.

Lời giải chi tiết:

1.T2.F3.T4.F5.T

 

1 – T. Known as ‘Ha Long Bay on Land’, Trang An Scenic Landscape Complex is famous for its mountains, caves and archaeological relics.

(Được xem như "Vịnh Hạ Long trên đất liền", Quần thể Danh thắng Tràng An nổi tiếng với những ngọn núi, những hang động và các di tích khảo cổ của nó.)

2 – F. Tourists may come to see Trang An’s limestone mountains and lakes.

(Du khách có thể đến để  chiêm ngưỡng các núi đá vôi và hồ ở Tràng An.)

3 – T. Archaeological relics have proved that ancient people settled in this region about 10,000 – 20,000 years ago.

(Các di tích khảo cổ cho thấy con người cổ đại đã định cư ở vùng này khoảng 10000-20000 năm trước.)

4 – F. Hoa Lu Ancient Citadel used to be the capital of Viet Nam from 968 to 1019.

(Thành cổ Hoa Lư từng là Kinh đô của Việt Nam từ năm 968-1019.)

5 – T. Trang An Scenic Landscape Complex deserves to be on the World Heritage List because of its distinctive values.

 (Khu danh thắng Tràng An xứng đáng nằm trong danh sách di sản thế giới nhờ vẻ đẹp độc đáo của nó.)

Bài 5

Writing

5. Read and complete David’s letter, using the words in the box.

(Đọc và hoàn thành bức thư của David, dùng từ cho trong khung.)

your culture                extra-curricular activities                     higher education                  scholarship                   admitted to

 

Hi Viet,

You asked me about my future plans. Of course, I'd like to go to university, and I'm wondering if I can pursue (1) _________ in your country, Viet Nam.

I'm good at computer science, maths, English and French. Could I apply and be (2) _________ one of your universities without a good command of Vietnamese?

Can international students apply for a (3) _________ in Vietnamese universities? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

I'm involved in many social and (4) _________ too. I'm very active and like organising different events for my class and school.

Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying in Viet Nam and learning more about (5) _________. Can my dream come true?

Look forward to hearing from you soon.

All the best,

David


 

Phương pháp giải:

your culture: văn hóa của bạn

extra-curricular activities: các hoạt động ngoại khóa                     

higher education: giáo dục cao hơn                 

scholarship: học bổng                   

admitted to: được nhận vào

Lời giải chi tiết:

1. higher education

2. admitted to3. scholarship
4. extra- curricular activities5. your culture

 

Hi Viet,

You asked me about my future plans. Of course, I’d like to go to university, and I’m wondering if I can pursue (1) higher education in your country, Viet Nam.

I’m good at computer science, maths, English and French. Could I apply and be (2) admitted to one of your universities without a good command of Vietnamese?

Can international students apply for a (3) scholarship in Vietnamese universities? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

I’m involved in many social and (4) extra-curricular activities too. I’m very active and like organising different events for my class and school.

Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying in Viet Nam and learning more about (5) your culture. Can my dream come true?

Look forward to hearing from you soon.

All the best,

David

Tạm dịch: 

Chào Việt,

Bạn hỏi tôi về kế hoạch tương lai của tôi. Tất nhiên, tôi muốn lên đại học, và tôi tự hỏi liệu tôi có thể theo được giáo dục đại học ở nước bạn, Việt Nam.

Tôi giỏi về khoa học máy tính, toán, tiếng Anh và tiếng Pháp. Tôi có thể xin và được nhận vào một trong những trường đại học của bạn mà không có một sự kiểm soát chặt chẽ ở Việt Nam?

Sinh viên quốc tế có thể nộp đơn xin học bổng tại các trường đại học Việt Nam không? Liệu tôi có đủ điều kiện để được nhận vào học tại trường trường hoặc ngoài trường không?

Tôi tham gia nhiều hoạt động xã hội và các hoạt động ngoại khóa nữa. Tôi rất năng động và thích tổ chức các sự kiện khác nhau cho lớp học và trường học của tôi.

Bạn nghĩ tôi nên nộp đơn vào trường đại học nào? Tôi luôn mơ ước học tập ở Việt Nam và học hỏi thêm về nền văn hoá của bạn. Giấc mơ của tôi có thành hiện thực không?

Hi vọng nhận được phản hồi sớm từ bạn.

Trân trọng,

David

Bài 6

6. Write a similar letter to the letter in 5.

(Hãy viết một bức thư tương tự như ở bài tập 5.)

 

Lời giải chi tiết:

Hi Tim, 

You asked me about my future plans. Of course, I'd like to go to university, and I’m wondering if I can pursue higher education in your country, the USA.

I'm good at English, maths, science and geography, now. I'm working hard to get high scores in the test of English as a foreign language. Would high scores on this test help me obtain a good scholarship? Can international students like me apply for financial aid in our colleges? Would I qualify for on-campus or off-campus jobs?

I'm involved in many social and extra-curricular activities too. I'm very active and like organising different events for my class and school.

Which universities do you think I should apply to? I have always dreamed of studying at a US college and graduating with the highest honours. Can my dream come true?

Look forward to hearing from you soon.

All the best,

Quang

Tạm dịch:

Chào Tim,

Bạn hỏi tôi về kế hoạch tương lai của tôi. Tất nhiên, tôi muốn lên đại học, và tôi tự hỏi liệu tôi có thể theo đuổi nền giáo dục đại học ở nước bạn, Mỹ hay không.

Tôi giỏi tiếng Anh, toán, khoa học và địa lý. Tôi đang làm việc chăm chỉ để có được điểm số cao trong bài thi tiếng Anh. Liệu điểm số cao trong kỳ thi này sẽ giúp tôi có được một suất học bổng tốt? Các sinh viên quốc tế như tôi có thể xin trợ cấp tài chính ở trường đại học không? Liệu tôi có đủ điều kiện để học theo học tại trường hoặc ngoài trường không?

Tôi cũng tham gia nhiều hoạt động xã hội và ngoại khóa. Tôi rất năng động và thích tổ chức các sự kiện khác nhau cho lớp học và trường học của tôi.

Bạn nghĩ trường đại học nào tôi nên nộp đơn? Tôi luôn mơ ước học tại một trường đại học Hoa Kỳ và tốt nghiệp với danh dự cao. Giấc mơ của tôi có thành hiện thực không?

Hi vọng nhận được phản hồi sớm.

Gửi lời chúc tốt nhất, 

Quang

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi