Skills trang 10 Unit 6 SGK Tiếng Anh 11 mới

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Reading 1
Reading 2
Reading 3
Reading 4
Reading 5
Speaking 1
Speaking 2
Speaking 3
Speaking 4
Listening 1a
Listening 1b
Listening 2
Listening 3
Listening 4
Writing 1
Writing 2
Writing 3
Từ vựng

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Reading 1
Reading 2
Reading 3
Reading 4
Reading 5
Speaking 1
Speaking 2
Speaking 3
Speaking 4
Listening 1a
Listening 1b
Listening 2
Listening 3
Listening 4
Writing 1
Writing 2
Writing 3
Từ vựng

Reading 1

1. Work with a partner and what problems are described in the pictures. Then answer the question: what do you know about the problems?

(Cùng trao đối với bạn về các vấn đề được mô tả trong tranh. Sau đó trả lời câu hỏi: em biết gì về những vấn đề này?) 

 

Lời giải chi tiết:

- The first picture describes one of the causes of climate change. In the picture, we can see factories are burning fossil fuels that increase the amount of CO2 in the atmosphere. Increased levels of carbon dioxide contribute to the greenhouse effect; as a result, the earth is heating up. Warmer temperatures may cause many problems such as heat-related illnesses and reduced water and air quality, which in turn have a variety of adverse effects on human health. 

(Hình ảnh đầu tiên mô tả một trong những nguyên nhân gây ra biến đổi khí hậu. Trong bức tranh, chúng ta có thể thấy các nhà máy đang đốt nhiên liệu hóa thạch làm tăng lượng khí CO2 trong bầu khí quyển. Tăng lượng carbon dioxide góp phần vào hiệu ứng nhà kính; kết quả là trái đất nóng lên. Nhiệt độ ấm hơn có thể gây ra nhiều vấn đề như các bệnh liên quan đến nhiệt và làm giảm chất lượng nước và không khí, do đó có nhiều tác động xấu đến sức khoẻ con người.)

- What can you see in the second picture? Running cars are sending smoke and fumes into the atmosphere, causing the Earth to warm up and increase its average temperature. To climate scientists, personal vehicles are a major cause of global warming.

(Những gì bạn có thể nhìn thấy trong bức tranh thứ hai? Xe ô tô đang thả khói vào bầu khí quyển, làm Trái đất nóng lên và tăng nhiệt độ trung bình. Đối với các nhà khoa học về khí hậu, các phương tiện cá nhân là nguyên nhân chính gây nóng lên toàn cầu.)

- In the third picture, we can see trees are cut down, for many reasons such as for land, paper, wood products or cooking fuel... Trees remove carbon dioxide, a major greenhouse gas, from the atmosphere, while cycling oxygen back into it. When trees are cut down: however, the CO2 is released again. The area of land covered by forests in the world is reduced rapidly, causing climate change.

(Trong bức tranh thứ ba, chúng ta có thể thấy cây cối bị chặt, vì nhiều lý do như đất, giấy, sản phẩm từ gỗ hoặc nhiên liệu nấu ăn ... Cây cối thải carbon dioxide, khí nhà kính chính ra khỏi khí quyển, trong khi lấy ôxy. Khi cây bị chặt: tuy nhiên CO2 sẽ được thải ra . Diện tích đất bị rừng che phủ trên toàn thế giới giảm, gây ra biến đổi khí hậu.)

 

Reading 2

2. Read the text and select the statement that expresses its main idea.

(Đọc bài khóa chọn một câu thích hợp thể hiện ý chính của bài.)

Global warming, the rise in temperature around the earth’s atmosphere, is one of the biggest issues facing humans nowadays. The results of numerous studies show that global warming is real. It is mainly man-made and its effects on people and nature are catastrophic. 

The biggest cause of global warming is carbon dioxide (CO2) emissions from coal burning power plants. When coal is burnt to make electricity, it releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere. In the USA, about 40% of CO, emissions come from electricity production. The second greatest source of CO emissions is the burning of petrol for transport. In the USA, motor vehicles running on petrol are responsible for about 33% of CO2 emissions. The situation is getting worse as the demand for cars is increasing rapidly in the modern world. Another reason for the temperature rise is the cutting down of forests for wood, paper or farming. Forests absorb and capture CO from the atmosphere. This process has been disrupted by the current alarming rate of deforestation. The worst effect of global warming is the rise in sea levels worldwide, which could make millions of people lose their homes. 
Global warming also results in severe weather-related natural disasters such as droughts and floods that can kill or injure large numbers of people. Global warming with increasingly high temperatures can reduce crop harvests globally, which may lead to famine. It is also predicted to have the worst impact on water supplies. Water shortages are likely to delay economic growth and damage ecosystems. Another scary effect of global warming is the disappearance of millions of species in the world. Widespread loss of species is a matter of great concern for humans since we cannot exist without species diversity on Earth.

It is important that people understand that human-caused global warming is happening and its effects on us are serious. Everybody has to take some action now to reduce the risks.

A. Global warming is the rise in the world's temperature.

(Hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự gia tăng trong nhiệt độ của toàn thế giới.)

B. Global warming leads to the extinction of millions of species in the world.

(Hiện tượng nóng lên toàn cầu có thể dẫn đến sự tuyệt chủng của hàng triệu loài trên thế giới.)

C. Global warming is mainly caused by humans and has negative impacts on people's lives.

(Hiện tượng nóng lên toàn cầu chủ yếu là do con người gây ra và có tác động tiêu cực đến cuộc sống của họ.)

D. People have to work together to reduce the risks of global warming.

(Mọi người phải hợp tác cùng nhau để giảm thiểu những rủi ro của hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hiện tượng nóng lên toàn cầu, sự gia tăng nhiệt độ xung quanh bầu khí quyển Trái Đất. Một trong những vấn đề lớn nhất mà ngày nay con người phải đối mặt. Theo kết quả của rất nhiều công trình nghiên cứu thì hiện tượng nóng lên toàn cầu đang thực sự xảy ra. Hiện tượng này chủ yếu do con người gây ra và ảnh hưởng của nó đến cuộc sống thật thảm khốc.

Nguyên nhân lớn nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự phát thải khí CƠ2 từ nhà máy điện chạy bằng than đốt. Khi người ta đốt than để sản xuất điện, một lượng lớn khí CO2 bay vào không khí. Ở Mỹ, khoảng 40% lượng phát thải khí CO2 có nguồn gốc việc sản xuất điện. Nguồn phát thải khí CO2 lớn thứ hai là việc đốt cháy xăng dầu trong giao thông vận tải. Ở Mỹ, có đến khoảng 33% lượng khí CO2 được thải ra từ các loại xe cộ. Tình hình trở nên tồi tệ hơn khi nhu cầu sử dụng xe hơi ngày càng tăng nhanh trong thế giới hiện đại. Một lý do nữa làm gia tăng nhiệt độ Trái Đất là nạn chặt phá rừng lấy gỗ làm giấy và để khai hoang đất nông nghiệp. Rừng hấp thụ và giữ khí CO2 không cho thoát ra ngoài bầu khí quyển. Quá trình này bị gián đoạn bởi tốc độ chặt phá rừng ở mức báo động.

Ảnh hưởng tồi tệ nhất của hiện tượng nóng lên toàn cầu là sự dâng lên của mực nước biển trên toàn thế giới, có thể khiến hàng triệu người mất nhà cửa. Sự nóng lên toàn cầu cũng gây ra những thảm họa tự nhiên liên quan đến thời tiết như hạn hán, lũ lụt làm thiệt mạng hoặc bị thương rất nhiều người. Hiện tượng nóng lên toàn cầu với nhiệt độ càng gia tăng có thể khiến mùa màng trên thế giới thất thu, nguy cơ dẫn đến nạn đói. Nó còn được dự đoán có ảnh hưởng xấu nhất đến các nguồn nước. Việc thiếu nước có thể kìm hãm phát triển kinh tế, làm tổn hại hệ sinh thái. Hiện tượng nóng lên toàn cầu còn có một ảnh hưởng đáng sợ khác nữa là nguy cơ làm biến mất hàng triệu loài động thực vật trên thể giới. Việc mất đi các loài trên diện rộng là mối quan tâm lớn của con người vì chúng ta không thể tồn tại được nếu thiếu sự đa dạng loài trên trái đất.

Điều quan trọng con người phải hiểu rằng hiện tượng nóng lên toàn cầu do chính con người gây nên vẫn đang xảy ra và ảnh hưởng của nó đối với chúng ta rất nghiêm trọng. Tất cả mọi người phải hành động ngay để giảm thiểu các nguy cơ.

Lời giải chi tiết:

Đáp án C

 

Reading 3

3. Match the words with their meanings. 

(Nối các từ với nghĩa của chúng.)

1. catastrophic (adj)

2. famine (n)

3. absorb (v)

4. capture (v)

5. atmosphere (n)

6. ecosystem (n)

7. diversity (n)

a. catch and keep somebody/ something in a place

b. the mixture of gases surrounding the earth

c. when a lot of people do not have enough food and many die

d. the fact of having many different types of people, animals, plants or things

e. disastrous

f. take in (gas, liquid, heat) from the space or surface around

g. all living creatures and plants in a certain area and the relationships between them

Lời giải chi tiết:

1. g2. f3. d4. e
5. b6. a7. c 

 

1. catastrophic (adj) - g. disastrous

(thảm họa - thảm khốc)

2. famine (n) - f. when a lot of people do not have enough food and many die

(nạn đói - khi có nhiều người không có đủ thức ăn và nhiều người chết)

3. absorb (v) - d. take in (gas, liquid, heat) from the space or surface around

(hấp thụ - nhận vào (khí, chất lỏng, nhiệt) từ không gian hoặc bề mặt xung quanh)

4. capture (v) - e. catch and keep somebody/ something in a place

(chụp - bắt và giữ ai đó / cái gì đó ở một nơi)

5. atmosphere (n) - b. the mixture of gases surrounding the earth

(khí quyển - hỗn hợp các khí xung quanh Trái Đất)

6. ecosystem (n) - a. all living creatures and plants in a certain area and the relationships between them

(hệ sinh thái - tất cả các sinh vật và thực vật sống trong một khu vực nhất định và mối quan hệ giữa chúng)

7. diversity (n) - c. the fact of having many different types of people, animals, plants or things

(tính đa dạng - thực tế là có nhiều loại người, động vật, thực vật hoặc vật khác nhau)

Reading 4

4. Answer the following questions.

(Trả lời các câu hỏi sau đây.)

1. Who is mainly responsible for global warming?

(Ai là người chịu trách nhiệm cho hiện tượng nóng lên toàn cầu?)

2. What happens when coal is burnt to make electricity?

(Điều gì xảy ra khi than đá bị đốt để sản xuất điện?)

3. How does deforestation contribute to global warming?

(Nạn chặt phá rừng góp phần vào hiện tượng nóng lên toàn cầu như thế nào?)

4. What could happen to people when sea levels rise?

(Điều gì có thể xảy ra với mọi người khi mực nước biển tăng?)

5. How can high temperatures affect crops?

(Nhiệt độ cao có thể ảnh hưởng như thế nào đối với mùa màng?)

6. Why is widespread loss of species a matter of great concern for humans?

(Tại sao việc mất đi các loài trên diện rộng là mối quan tâm lớn của con người?)

 

Lời giải chi tiết:

1. Humans/People/We are responsible.

(Con người chịu trách nhiệm cho việc này.)

2. It releases a large amount of carbon dioxide into the atmosphere.

(Một lượng lớn khí CO2 được xả ra trong không khí.)

3. Deforestation disrupts the process of absorbing and capturing CO2 from the atmosphere, which causes the world’s temperature to rise.

(Nạn chặt phá rừng làm gián đoạn quá trình hấp thụ và lưu trữ khí CO2 từ trong không khí gây nên sự gia tăng nhiệt độ trên toàn thế giới)

4. They could lose their homes.

(Họ có thể mất nhà.)

5. They can reduce crop harvests globally.

(Nhiệt độ cao có thể khiên mùa màng trên thế giới thất thu.)

6. Because humans cannot exist without species diversity on Earth.

(Bởi vì con người không thể tồn tại được nếu thiếu đi sự đa dạng loài trên Trái Đất.)

 

Reading 5

5. Work in groups. Discuss with a partner.

(Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận với bạn bên cạnh.) 

1. Which of the effects of global warming do you think is the most serious?

(Đâu là ảnh hưởng của nóng lên toàn cầu mà bạn nghĩ là nghiêm trọng nhất?)

2. What do you think we should do to reduce the risks caused by global warming?

(Bạn nghĩ chúng ta nên làm gì để giảm nguy cơ gây nên bởi hiện tượng nóng lên toàn cầu?)

Lời giải chi tiết:

1. In my opinion, the most serious effect of global warming is droughts because it is killing millions of creatures on Earth. As temperatures rise globally, droughts will become more frequent and more severe, with potentially devastating consequences for agriculture, water supply. When people and other creatures do not have food to eat and water to drink, we will die.

(Theo tôi, tác động nghiêm trọng nhất của sự nóng lên toàn cầu là hạn hán vì nó đang giết chết hàng triệu sinh vật trên trái đất. Khi nhiệt độ tăng lên trên toàn cầu, hạn hán sẽ trở nên thường xuyên hơn và trầm trọng hơn, với những hậu quả có thể gây tàn phá đối với nông nghiệp, cấp nước. Khi con người và sinh vật khác không có thức ăn để uống và uống thì chúng ta sẽ chết.)

2. There are some simple things that we can do to reduce the risks of global warming such as planting trees, turning off electronic devices when they are not in use , using environmentally friendly products, telling people about global warming and its negative impacts, and so on.

(Có một vài điều đơn giản mà chúng có thể làm đó là trồng cây, tắt các thiết bị điện tử khi không sử dụng, sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường, nói cho mọi người biết về hiện tượng nóng lên toàn cầu và ảnh hưởng của nó,...)

Speaking 1

Going green (Sống xanh)     

1. Work in pairs. In your opinion, which of the activities in the table below can help reduce global warming. 

(Làm bài tập theo cặp. Theo ý kiến của em, hoạt động nào ở bảng bên dưới có thế giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu.)

1. Reusing and recycling glass, plastic, paper and other products

(Tái sử dụng và tái chế thủy tinh, nhựa, giấy và các sản phẩm khác)

 

2. Reducing use of paper products

(Giảm thiểu việc sử dụng các sản phẩm giấy)

 

3. Travelling by air around the world to study global warming

(Di chuyển khắp thế giới bằng đường hàng không để nghiên cứu sự nóng lên toàn cầu)

 

4. Cutting down on energy use: use LED light bulbs and unplug unused electronic devices

(Cắt giảm việc sử dụng năng lượng: dùng bóng đèn led và rút phích cắm các thiết bị không sử dụng đến)

 

5. Using green methods of transport: ride a bicycle or just walk

(Sử dụng phương tiện giao thông thân thiện như: đi xe đạp hoặc đi bộ)

 

6. Planting trees or plants wherever they can grow

(Trồng cây và thực vật ở bất cứ nơi nào chúng có thể phát triển)

 

7. Living in forests surrounded by a diverse population of species

(Sống trong rừng bao quanh bởi đa dạng các loài sinh vật)

 

 

Lời giải chi tiết:

Agree: 1; 2; 4; 5; 6. 

Speaking 2

2. The table below presents the reasons why the activities in 1 can help reduce global warming. Match them with the activities.

(Bảng dưới đây giải thích lý do tại sao các hoạt động ở mục 1 có thể giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu. Ghép lý do với các hoạt động đó.)

Reason

Activities

a. This helps to reduce the amount of emissions from the burning of petrol in vehicles. 

(Hoạt động này giúp giảm bớt lượng khí phát thải từ việc đốt cháy xăng dầu đề vận  hành tàu xe.)

b. This helps to save trees and forests since these products are made from wood.    

(Hoạt động này cứu được cây rừng vì đây là những sản phẩm làm bằng gỗ.)         

c. These are more efficient, longer lasting and use much less electricity. Even when turned off, electronic devices still use energy.   

(Đây là cách sử dụng điện năng hiệu quả và lâu bền hơn nhiều. Thậm chí khi máy được tắt, các thiết bị điện tử vẫn sử dụng điện.)       

d. They absorb carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime.     

(Chúng hấp thụ khí CO2 và nhá khí O2. Một cây có thể hấp thụ khoảng một tấn khí CO2 trong toàn bộ vòng đời.)

e. This helps to reduce waste and pollution, and conserve natural resources.   

(Hoạt động này giúp giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.)  

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

_____________

 

Lời giải chi tiết:

1. e

2. b

4. c

5. a

6. d

Speaking 3

3. Lan, Mai and Minh are talking about the activities presented in 1. Work in group of three. Complete their conversation using the phrases in the box and then practise it.

(Lan, Mai và Minh đang nói về các hoạt động được trình bày ở mục 1. Thực hành theo nhóm 3 người. Sử dụng các cụm từ trong hộp để hoàn thành đoạn hội thoại, tập nói theo đoạn hội thoại đó.)

planting trees                    reusing and recycling                    electronic devices                    carbon dioxide                    energy use

 

Lan: Minh, which of these activities do you think are the most effective in reducing global warming?

Minh: In my opinion, the most effective activity is cutting down on (1) _________. If you use LED light bulbs or turn off your (2) _________ when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

Lan: Uh-huh. And these things are very easy to do. What about you, Mai?

Mai: I think (3) _________ is the most effective way to help to reduce global warming.

Minh: I'm not so sure about that. What makes you think so?

Mai: It's because trees absorb (4) _________ and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime. Do you agree with me, Lan?

Lan: Well, I don't think these can reduce global warming significantly. I believe that (5) _________ are more effective, because they can reduce waste and pollution, and conserve natural resources.

Lời giải chi tiết:

1. energy use2. electronic devices3. planting trees
4. carbon dioxide5. reusing and recycling 

 

Lan: Minh, which of these activities do you think are the most effective in reducing global warming?

Minh: In my opinion, the most effective activity is cutting down on (1) energy use. If you use LED light bulbs or turn off your (2) electronic devices when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

Lan: Uh-huh. And these things are very easy to do. What about you, Mai?

Mai: I think (3) planting trees is the most effective way to help to reduce global warming.

Minh: I'm not so sure about that. What makes you think so?

Mai: It’s because trees absorb (4) carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime. Do you agree with me, Lan?

Lan: Well, I don’t think these can reduce global warming significantly. I believe that (5) reusing and recycling are more effective, because they can reduce waste and pollution, and conserve natural resources.

Tạm dịch:

Lan: Minh, cái nào trong số các hoạt động này bạn cho là hiệu quả nhất để giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Minh: Theo ý mình thì hoạt động có hiệu quả nhất là việc cắt giảm sử dụng năng lượng. Nếu bạn sử dụng bóng đèn chiếu sáng LED hoặc tất các thiết bị điện tử khi không dùng đến chúng, bạn có thể tiết kiệm một lượng lớn điện năng.

Lan: Ừ. mấy việc này không khó thực hiện. Thế ý kiến của bạn thế nào, Mai?

Mai: Mình cho rằng trồng cây là cách giảm bớt sự nóng lên toàn cầu có hiệu quả nhất.

Minh: Mình không chắc về điều này. Lý do gì khiến bạn nghĩ vậy?

Mai: Vì cây hấp thụ khí CO2 và nhả khí O2. Mỗi cây có thể hấp thụ khoảng một tấn CO2 trong toàn bộ vòng đời. Bạn có đồng ý với mình không Lan?

Lan: Hừm, mình không nghĩ những hoạt động này có thể giảm đáng kể hiện tượng nóng lên toàn cầu. Mình tin rằng việc tái sử dụng và tái chế là cách làm hiệu quả hơn bởi vì chúng giảm bớt lãng phí và ô nhiễm, đồng thời bảo tồn tài nguyên thiên nhiên.

Speaking 4

4. What do you think about these solutions to global warming? Work in groups of 3. Use the ideas in 1 & 2 to a have similar conversation.

(Em có suy nghĩ gì về các giải pháp giảm bớt sự nóng lên toàn cầu. Thực hành nói theo nhóm 3 người. Sử dụng các ý tường ở mục 1 & 2 để xây đựng một đoạn hội thoại tương tự.)

 

Lời giải chi tiết:

Ha: Min, which of these activities do you think are the most effective in reducing global warming?

Min: I believe that reusing and recycling are the most effective ways to stop global warming because they can reduce waste and pollution as well as conserve natural resources.

Ha: I agree. What about you Hand?

Hand: In my opinion, the most effective activity to help reduce global warming is to plant trees.

Ha: What makes you think so?

Hand: It's because trees absorb carbon dioxide and give off oxygen. A single tree can absorb about one ton of carbon dioxide in its lifetime.

Ha: You are probably right but I think cutting down on energy can reduce global warming significantly. If you use LED light bulbs or turn off your electronic devices when they are not in use, you can save a large amount of electricity.

Tạm dịch:

Hạ: Min, hoạt động nào trong những hoạt động trên mà cậu nghĩ sẽ hiệu quả nhất trong việc giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu?

Min: Tớ tin rằng tái sử dụng và tái chế là cách hiệu quả nhất để ngăn chặn hiện tượng nóng lên toàn cầu bởi vì nó nó có thể giảm thiểu được rác thải và ô nhiễm cũng như là bảo tồn được những tài nguyên thiên nhiên

Hạ: Tớ đồng ý. Còn ý cậu thì sao, Hand?

Hand: Theo ý tớ, hoạt động hiệu quả nhất để giúp giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu là trồng cây xanh

Hạ: Sao cậu là nghĩ vậy?

Hand: Là bởi vì cây xanh hấp thụ khi CO2 và nhả ra khí O2. Một cây xanh có thể hấp thụ khoảng 1 tấn CO2 trong toàn bộ vòng đời.

Hạ: Có thể đúng nhưng tớ nghĩ việc cắt giảm sử dụng năng lượng có thể giảm thiểu hiện tượng nóng lên toàn cầu một các đáng kể. Nếu cậu sử dụng bóng đèn led và tắt các thiết bị điện tử khi không dùng đến, cậu có thể tiết kiệm được rất nhiều điện.

 

Listening 1a

1.a. Match the words with the pictures and answer the question.

(Ghép các từ và tranh dưới đây cho phù hợp, sau đó trả lòi câu hỏi.)

Lời giải chi tiết:

 

1. c2. d3. a4. e5. b

 

1. c - drought: hạn hán

2. d - flood: lũ lụt

3. a - famine: nạn đói

4. e - water shortage: thiếu nước

5. b - forest fire: cháy rừng

Listening 1b

1.b. What is the common cause of all the disasters depicted in the pictures above?

(Nguyên nhân chung của các thảm hoạ được mô tả trong tranh là gì?)

Lời giải chi tiết:

It's global warming.

(Là sự nóng lên toàn cầu.)

Listening 2

2. Professor Linn is talking to a class of grade 11 students about global warming Listen to the talk and choose the best answers.

(Giáo sư đang nói chuyện với học sinh lớp 11 về hiện tượng nóng lên toàn cầu. Nghe bài nói chuyện và chọn những câu trả lời đúng nhất.)

1. Which of the following is NOT mentioned in the talk?

(Câu nào sau đây KHÔNG được đề cập trong cuộc nói chuyện?)

A. What global warming is. (Nóng lên toàn cầu là gì.)

B. What causes global warming. (Nguyên nhân gây ra sự nóng lên toàn cầu.)

C. The effects of global warming. (Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu.)

D. How to reduce global warming. (Làm thế nào để làm giảm sự nóng lên toàn cầu.)

2. What is the main purpose of Prof. Linn’s talk?

(Mục đích chính của bài giảng của giáo sư Linn là gì?)

A. To make the students understand global warming.

(Làm cho học sinh hiểu được sự nóng lên toàn cầu.)

B. To make the students understand that it is their duty to reduce global warming.

(Để làm cho học sinh hiểu rằng đó là nhiệm vụ của họ để giảm sự nóng lên toàn cầu.)

C. To make the students understand what greenhouse gases are.

(Để giúp học sinh hiểu được khí nhà kính là gì.)

D. To make the students understand that global warming leads to catastrophic weather patterns.

(Để làm cho học sinh hiểu rằng sự nóng lên toàn cầu dẫn đến các mô hình thời tiết thảm khốc.)

3. How many sources of greenhouse gas emissions does Prof. Linn mention?

(Có bao nhiêu nguồn thải khí nhà kính mà GS. Linn nhắc đến?)

A. one (một)

B. two (hai)

C. three (ba)

D. four (bốn)

4. How many people may have to suffer from the effects of global warming?

(Có bao nhiêu người có thể phải chịu ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu?)

A. A million people. (Một triệu người.)

B. Hundreds of people. (Hàng trăm người.)

C. Hundreds of millions of people. (Hàng trăm triệu người.)

D. 20–30% of the world’s population. (20-30% dân số thế giới.)

5. According to the talk, what is the first step to take to help to reduce global warming?

(Theo cuộc nói chuyện này, bước đầu tiên để làm gì để giúp giảm sự ấm lên toàn cầu?)

A. To have a lot of information about the topic. (Để có rất nhiều thông tin về chủ đề.)

B. To change your lifestyle. (Thay đổi lối sống của bạn.)

C. To inform others about the topic. (Để thông báo cho người khác về chủ đề.)

D. To inspire others to change. (Để truyền cảm hứng cho người khác thay đổi.)

 

Phương pháp giải:

Audio Script:

Hi, everybody. In my talk today, I'll discusss global warming, and its causes and effects on our lives. I hope you can all understand that it’s everyone's duty to help reduce global warming right now.

You all know that global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, methane, and water vapour. Climate scientists now believe that humans are mainly responsible for this. The burning of fossil fuels such as coal, oil, and natural gas. and the cutting down of large areas of forests have contributed to the emission of a large amount of harmful gases into the atmosphere in recent years. The thick layer of these gases traps more heat from the sun, which leads to the increase in the earth's temperature. 

Global warming results in climate change and catastrophic weather patterns such as heat waves, Hoods, droughts and storms, which can affect human lives. Hundreds of millions of people may suffer from famine, water shortages, and extreme weather conditions if we do not reduce the rate of global warming. This could also result in a 20-30% loss of animal and plant species.

Being well-informed about the effects of global warming is the first important step towards solving this problem. You'll be more willing to change your lifestyle if you understand the impact of global warming. Moreover, you'll be able to inform others and inspire change.

Dịch bài nghe:

Chào mọi người. Trong bài nói chuyện của tôi hôm nay, tôi sẽ thảo luận về sự nóng lên toàn cầu, các nguyên nhân và ảnh hưởng của nó đối với cuộc sống của chúng ta. Tôi hy vọng tất cả các bạn đều hiểu rằng nhiệm vụ của mọi người là giúp giảm sự nóng lên toàn cầu ngay bây giờ. 

Bạn đều biết rằng sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng các khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, khí mê-tan và hơi nước. Các nhà khoa học khí hậu hiện nay tin rằng con người chủ yếu chịu trách nhiệm về điều này. Việc đốt các nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, và khí tự nhiên. và việc cắt giảm các khu rừng rộng lớn đã góp phần phát thải một lượng lớn khí độc hại vào bầu khí quyển trong những năm gần đây. Các tầng lớp dày nhận nhiệt nhiều hơn từ mặt trời, dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ của trái đất.

Hậu quả của sự nóng lên toàn cầu dẫn đến sự thay đổi khí hậu và các kiểu thời tiết khắc nghiệt như sóng thần, lũ lụt, hạn hán và bão, có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của con người. Hàng trăm triệu người có thể bị nạn đói, thiếu nước và điều kiện thời tiết cực đoan nếu chúng ta không làm giảm tỷ lệ ấm lên toàn cầu. Điều này cũng có thể dẫn đến mất 20-30% các loài động vật và thực vật.

Được thông tin đầy đủ về tác động của sự nóng lên toàn cầu là bước đầu tiên quan trọng để giải quyết vấn đề này. Bạn sẽ sẵn sàng thay đổi lối sống của mình nếu bạn hiểu được tác động của sự nóng lên toàn cầu. Hơn nữa, bạn sẽ có thể thông báo cho người khác và tạo cảm hứng cho sự thay đổi.

Lời giải chi tiết:

1. D

2. B

3. B

4. C

5. A

 

 

 

Listening 3

3. Listen to the talk again and answer the questions.

(Nghe lại bài nói chuyện và trả lời câu hỏi.)

1. According to Prof. Linn, what are the greenhouse gases?

(Theo giáo sư Linn, khí gây hiệu ứng nhà kính là gì?)

2. What leads to the increase in temperature?

(Điều gì dẫn đến sự tăng nhiệt độ?)

3. What catastrophic weather patterns are mentioned in the talk?

(Các thảm họa thời tiết thảm khốc được đề cập đến trong bài nói là gì?)

4. What can the catastrophic weather patterns lead to?

(Các thảm họa thời tiết thảm khốc có thể dẫn đến điều gì?)

5. Why is it necessary to be well-informed about the topic?

(Tại sao cần phải được thông tin đầy đủ về chủ đề này?)

 

Lời giải chi tiết:

1. Carbon dioxide, carbon monoxide, methane, water vapour.

(Khí CO2 và CO, mê tan và sự bốc hơi nước.)

2. The thick layer of the greenhouse gases traps more heat from the sun leading to the increase of the temperature on the earth.

(Tăng khí ga dày đặc hút thêm nhiệt lượng từ mặt trời, điều này dẫn tới sự tăng nhiệt độ Trái Đất.)

3. Heatwaves, floods, droughts and storm surges.

(Thủy triều nóng, lũ lụt, hạn hán, bão tố.)

4. Famine, water shortages, extreme weather conditions and a 20-30% loss of animal and plant species.

(Nạn đói, sự thiếu nước và điều kiện khí hậu khắc nghiệt và mất 20-30% số lượng động và thực vật.)

5. When you have a lot of information about the topic, you’ll be more willing to change your lifestyle and you'll be able to inform others and inspire change.

(Khi bạn có nhiều thông tin về chủ đề này, bạn sẽ sẵn sàng hơn trong việc thay đổi lối sống nếu hiểu các hậu quả của việc nóng lên toàn cầu và bạn sẽ có thể nói cho người khác và truyền cảm hứng để mọi người cùng thay đổi.)

 

Listening 4

4. Work in groups. Discuss if the weather patterns in Viet Nam have changed over the last ten years. Provide some examples. Then report the results to the class.

(Làm bài tập theo nhóm. Thảo luận xem trong 10 năm qua các kiểu khí hậu ở Việt Nam có thay đổi không. Cho ví dụ, sau đó trình bày kết quả trước cả lớp.)

 

Lời giải chi tiết:

Over the last ten years, there have been noticeable changes in Vietnam's climate due to the rise in temperatures and sea level. It is hotter and hotter and the temperatures reach 40c or even over. Summer rainfall has declined, causing droughts in many areas, for example in central and central highland provinces. In rainny season, the levels of flooding and storms have increased rapidly. They are often unpredictable. The most vulnerable areas are Quang Binh, Quang Tri, Thua Thien Hue, Quang Ngai, Phu Yen.

Tạm dịch:

Trong 10 năm qua, đã có những thay đổi đáng chú ý trong khí hậu Việt Nam do sự gia tăng nhiệt độ và mực nước biển. Trời nóng hơn và nóng hơn và nhiệt độ đạt 40c hoặc thậm chí hơn. Lượng mưa mùa hè đã giảm, gây ra hạn hán ở nhiều vùng, ví dụ ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên. Vào mùa mưa, mức độ ngập lụt và bão đã tăng nhanh. Chúng thường không thể đoán trước. Các vùng dễ bị tổn thương nhất là Quảng Bình, Quáng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Phú Yên.

 

Writing 1

1. Which are the causes and which are the effects of global warming. Complete the diagram with the ideas below.

(Các nguyên nhân và hậu quả của hiện tượng nóng lên toàn cầu là gì. Hoàn thành sơ đồ bằng các ý nêu bên dưới.)

1. Heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases

(Các căn bệnh và cái chết liên quan đến nhiệt nóng, và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm)

2. Carbon dioxide emissions from the burning offossil fuels in power plants and motor vehicles

(Khí thải CO2 từ việc đốt nhiên liệu hoá thạch trong các nhà máy điện và xe có động cơ)

3. The melting of polar ice caps and rising of sea levels

(Sự tan chảy băng tại Bắc cực và mực nước biển dâng cao)

4. Deforestation for farmland, wood and paper

(Phá hoại rừng để làm nông nghiệp, gỗ và giấy)

5. People losing homes

(Mọi người mất nhà cửa)

6. Extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts

(Điều kiện thời tiết cực đoan như bão lớn, sóng nóng, lũ lụt và hạn hán)

7. The increasing use of chemical fertilisers on croplands

(Việc sử dụng phân bón hoá học ngày càng tăng trên đất trồng trọt)

8. Widespread extinction of species

(Sự tuyệt chủng trên diện rộng của các loài)

9. Water and food shortages

(Thiếu nước và lương thực)

Lời giải chi tiết:

 

Writing 2

2. Work in pairs. Discuss and complete the outline using the ideas from 1. Brainstorm some possible solutions.

(Làm bài tập theo cặp. Thảo luận và lập dàn bài dựa trên các ý tưởng ở bài tập 1. Suy nghĩ tìm một số giải pháp thích hợp.)

1. Introduction

-

-

-

2. What global warming is and what causes it

-

-

-

3. Effects of global warming

-

-

-

4. Some possible solutions

-

-

-

5. Conclusion

-

-

-

 

Lời giải chi tiết:

1. Introduction (Introduce the topic and the main content of the essay)

(Giới thiệu (Giới thiệu chủ đề và nội dung chính của bài luận))

- one of the biggest issues facing humans nowadays 

(một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay)

- caused mainly by humans

(chủ yếu gây ra bởi con người)

- most catastrophic effects on humans

(những hậu quả thảm khốc nhất trên người)

-  humans have to take actions to reduce the risks

(con người phải hành động để giảm rủi ro)

-  the essay will discuss the causes and effects, and possible solutions

(bài luận sẽ thảo luận về các nguyên nhân và các hiệu ứng, và các giải pháp khả thi)

2. What global warming is and its causes 

(Sự nóng lên toàn cầu là gì và nguyên nhân của nó)

- the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhous gases in the atmosphere

(sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng của khí trong bầu khí quyển)

-  causes: (Nguyên nhân)

+ carbon dioxide emissions from the burning of fossil fuels

(lượng khí thải CO2 từ việc đốt nhiên liệu hóa thạch)

+ deforestation for farmland, wood and paper

(nạn phá rừng đối với đất nông nghiệp, gỗ và giấy)

+ increasing use of chemical fertilizers on croplands

(tăng cường sử dụng phân bón hoá học trên đất trồng trọt)

3. Effects of global warming 

(Ảnh hưởng của sự nóng lên toàn cầu)

- heat-related illnesses and death, and spread of infectious diseases

(bệnh và tử vong liên quan đến nhiệt, và sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm)

- melting of polar ice caps and rising of sea level

(sự tan chảy của mũ Bắc cực và mực nước biển dâng cao)

- extreme weather patterns such as severe storms, heat waves, floods and droughts

(các mô hình thời tiết cực đoan như bão lớn, sóng nhiệt, lũ lụt và hạn hán)

- widespread extinction of species

(sự tuyệt diệt của loài)

4. Some possible solutions 

(Một số giải pháp có thể)

- reducing energy use

(giảm sử dụng năng lượng)

- planting trees or plants

(trồng cây hoặc gây rừng)

- using green methods of transport

(sử dụng các phương pháp vận chuyển xanh)

5. Conclusion (Summarise the main points and state your opinion)

(Kết luận (Tóm tắt các điểm chính và nêu ý kiến của bạn))

 

Writing 3

3. Now write your essay (between 160-180 words) using the helpful expressions in the box, the outline and your notes in 2.

(Hãy viết một bài luận dài từ 160-180 từ, sử dụng các cách diễn đạt ở hộp bên dưới, dàn bài và phần ghi chép ở bài tập 2.)

 

Lời giải chi tiết:

One of the biggest problems facing humans nowadays is global warming. The Earth is heating up: warmer temperatures are causing changes in climate around the world. Human demand for natural resources has increased rapidly, especially in developing countries. Human activities have led to the pollution of the environment, threatening living conditions for millions of species, including people themselves. If we do not take actions to reduce the risks now, the impacts of global warming on us will become more and more severe. The essay will discuss the problem of global warming, its causes and effects and suggest some solutions for it.

Global warming is the rise in the average temperature of the earth due to the increase of greenhouse gases like carbon dioxide, carbon monoxide, methane and others in the atmosphere. People pollute the environment by burning fossil fuels; cutting down trees for farmland, wood and paper; increasing the use of chemical fertilizers on croplands... Human activities have serious consequences on life on Earth. We have so far witnessed more severe storms, heatwaves, droughts, floods and high tides. Under extreme weather conditions, people have to suffer heat-related illnesses and infectious diseases.

Global warming is seriously affecting our life on Earth in many ways, so every one of us should do something to reduce it. Begin at home by reducing energy use: unplug all electronic devices when they are not used, avoid lighting at day time, use solar energy instead; saving clean water; planting trees or growing our own foods. Walking and biking to work are green methods of transport, good for health.

In conclusion, global warming is threatening human beings and millions of species Earth. The Earth is the common home for all of us and because of this great attention should be paid to environmental problems. Taking small but effective actions such as reducing energy use, saving natural resources, planting trees or using green means L transportation can make the Earth a better place to live.

Tạm dịch:

Một trong những vấn đề lớn nhất mà con người phải đối mặt hiện nay là sự nóng lên toàn cầu. Trái đất đang nóng lên: nhiệt độ ấm hơn đang gây ra sự thay đổi khí hậu trên toàn thế giới. Nhu cầu về tài nguyên thiên nhiên của con người đã tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển. Các hoạt động của con người đã dẫn tới tình trạng ô nhiễm môi trường, đe doạ đến điều kiện sống của hàng triệu loài, bao gồm cả con người. Nếu chúng ta không có hành động để giảm bớt những rủi ro hiện nay, những tác động của sự nóng lên toàn cầu đối với chúng ta sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn. Bài luận sẽ thảo luận về vấn đề cảnh báo toàn cầu, nguyên nhân và các hiệu ứng của nó và đề xuất một số giải pháp cho nó.

Sự nóng lên toàn cầu là sự gia tăng nhiệt độ trung bình của trái đất do sự gia tăng khí nhà kính như carbon dioxide, carbon monoxide, mêtan và các chất khác trong khí quyển. Người gây ô nhiễm môi trường bằng cách đốt nhiên liệu hoá thạch; chặt cây cho đất nông nghiệp, gỗ và giấy; tăng cường sử dụng phân hoá học trên đồng cỏ ... Hoạt động của con người có những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống trên trái đất. Chúng tôi đã chứng kiến những cơn bão, sóng thần, hạn hán, lũ lụt và thủy triều cao. Trong điều kiện thời tiết cực đoan, người dân phải chịu đựng các bệnh liên quan đến nhiệt và các bệnh truyền nhiễm.

Sự thay đổi toàn cầu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng ta trên Trái Đất bằng nhiều cách, vì vậy tất cả mọi người trong chúng ta nên làm gì đó để giảm thiểu nó. Bắt đầu ở nhà bằng cách giảm sử dụng năng lượng: rút ổ điện tất cả các thiết bị điện tử khi không sử dụng, tránh bật đèn vào ban ngày, thay vào đó sử dụng năng lượng mặt trời; tiết kiệm nước sạch; trồng cây hoặc trồng thức ăn của riêng mình. Đi bộ và đi xe đạp để làm việc là những phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, tốt cho sức khoẻ.

Tóm lại, sự nóng lên toàn cầu đang đe dọa con người và hàng triệu loài trái đất. Trái đất là ngôi nhà chung cho tất cả chúng ta và vì sự quan trọng lớn này nên chú ý tất cả các vấn đề môi trường. Thực hiện các hành động nhỏ nhưng có hiệu quả như giảm sử dụng năng lượng, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, trồng cây xanh hoặc sử dụng phương tiện giao thông vận tải thân thiện với môi trường có thể làm cho trái đất trở thành một nơi tốt hơn để sinh sống.  

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi