Tiếng Anh 10 CLIL 4 Literature

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Read about three famous British authors. What kind of books did they write? 

(Đọc về ba tác giả nổi tiếng của Anh. Họ đã viết những loại sách gì?)

FAMOUS AUTHORS

Alan Alexander Milne was was born in 1882 in London, England. He wrote stories about a teddy called Winnie-the-Pooh in the 1920s. His son Christopher and his son's soft toys gave him the idea for the characters: Christopher Robin, Piglet, Kanga, Roo and others. Milne's Pooh stories: Winnie-the Pooh Corner quickly became children's classics in the UK and other countries. In 1927, A. A. Milne published Now We Are Six - a book of poems. After A. A. Milne died, a film studio bought the rights to the stories, so today there are picture books, films, and cartoon series about Pooh Bear. 

Frances Hodgson Burnett wrote the well-known books Little Lord Fauntleroy, A Little Princess and Secret Garden between The born in 1916 in 1885 and 1911. She was born in

Cardiff, Wales, but Manchester, England in 1849, but she lived in America most of the time and she published her first stories in American magazines. The illustrations of Little Lord Fauntleroy's suit and white shirt started a fashion for boys. Today her first books aren't as popular as they were 100 years ago, but The Secret Garden is still a best-seller. 

Roald Dahl was born in 1916 in Cardiff, Wales, but his parents were from Norway. He disliked school because some teachers were unkind. He probably remembered this in his books as others his good characters are children and his bad characters are often adults.  His most well-known books are James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, and Matilda. Roald Dahl often worked with a well-known British illustrator, Quentin Blake. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:                                                                                                      

CÁC TÁC GIẢ NỔI TIẾNG

Alan Alexander Milne sinh năm 1882 tại London, Anh. Ông đã viết những câu chuyện về một con gấu bông có tên là Winnie-the-Pooh vào những năm 1920. Con ông  ấy, Christopher và đồ chơi của con anh ta đã  lấy đã cho ông ý tưởng cho các nhân vật: Christopher Robin, Piglet, Kanga, Roo và những người khác. Truyện Milne's Pooh: Winnie-the Pooh Corner nhanh chóng trở thành tác phẩm kinh điển của trẻ em ở Anh và các nước khác. Năm 1927, A. A. Milne xuất bản Now We Are Six - một tập thơ. Sau khi A. A. Milne qua đời, một hãng phim đã mua bản quyền của các câu chuyện, vì vậy ngày nay có sách ảnh, phim và loạt phim hoạt hình về Gấu Pooh.      

Frances Hodgson Burnett đã viết những cuốn sách nổi tiếng Little Lord Fauntleroy, A Little Princess and Secret Garden between The born vào năm 1916 năm 1885 và 1911. Cô sinh tại Cardiff, Wales, nhưng Manchester, Anh vào năm 1849, nhưng cô ấy đã sống ở Mỹ phần lớn thời gian và cô ấy đã xuất bản những câu chuyện đầu tiên của mình trên các tạp chí của Mỹ. Những hình ảnh minh họa về bộ đồ và áo sơ mi trắng của Little Lord Fauntleroy đã bắt đầu mốt thời trang dành cho các bé trai. Ngày nay những cuốn sách đầu tiên của bà không còn nổi tiếng như 100 năm trước, nhưng Khu vườn bí mật vẫn là một cuốn sách bán chạy nhất.

Roald Dahl sinh năm 1916 tại Cardiff, xứ Wales, nhưng cha mẹ anh đến từ Na Uy. Anh không thích trường học vì một số giáo viên không tử tế. Anh ấy có thể nhớ điều này trong các cuốn sách của mình vì những người khác nhân vật tốt của anh ấy là trẻ em và nhân vật xấu của anh ấy thường là người lớn. Những cuốn sách nổi tiếng nhất của ông là James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, và Matilda. Roald Dahl thường làm việc với một họa sĩ minh họa nổi tiếng người Anh, Quentin Blake.

Lời giải chi tiết:

- Alan Alexander Milne wrote stories about a teddy called Winnie-the-Pooh in the 1920s. In 1927, A. A. Milne published Now We Are Six - a book of poems.

(Alan Alexander Milne đã viết những câu chuyện về chú gấu bông có tên là Winnie-the-Pooh vào những năm 1920. Năm 1927, A. A. Milne xuất bản Now We Are Six - một tập thơ.)

- Frances Hodgson Burnett wrote the well-known books Little Lord Fauntleroy, A Little Princess and Secret Garden between The born in 1916 in 1885 and 1911.

(Frances Hodgson Burnett đã viết những cuốn sách nổi tiếng Little Lord Fauntleroy, A Little Princess and Secret Garden between The sinh năm 1916 năm 1885 và 1911.)

- Roald Dahl wrote James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, and Matilda.

(Roald Dahl viết James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, và Matilda.)

Bài 2

2. Complete the sentences with the words from the box.

 (Hoàn thành các câu với các từ trong hộp.)

author                          best-seller                    characters                   classic                           illustrations                  picture books                     poems                               popular                        publish                        series                         well-known                   illustrator 

1. A.A. Milne wrote stories and poems for children.

2. The Pooh stories are now a cartoon_________

3. The __________in one of Frances Hodgson Burnett's books started a fashion.

4. The classic novel The Secret Garden is a_________still today.

5. Charlie and the Chocolate Factory is one of Roald Dahl's most _______books.

6. Quentin Blake was the _______Roald Dahl's books. 

Phương pháp giải:

- author (n): tác giả

- best-seller (n): bán chạy

- characters (n): nhân vật

- classic (adj): cổ điển

- illustrations (n): ảo tưởng, giả tưởng

- picture books (n): sách kèm ảnh

- poems (n): thơ

- popular (adj): phổ biến

- publish (v): xuất bản

- series (n): phim dài tập

- well-known (adj): nổi tiếng

- illustrator (n): người vẽ tranh minh họa

Lời giải chi tiết:

1. A.A. Milne wrote stories and poems for children.

(A.A. Milne viết các câu chuyện và bài thơ cho trẻ em.)

2. The Pooh stories are now a cartoon series.

(Những câu chuyện về Pooh bây giờ là một loạt phim hoạt hình.)

3. The illustrations in one of Frances Hodgson Burnett's books started a fashion.

(Những hình ảnh minh họa trong một trong những cuốn sách của Frances Hodgson Burnett đã bắt đầu trở thành mốt.)

4. The classic novel The Secret Garden is a best-seller still today.

(Cuốn tiểu thuyết kinh điển The Secret Garden vẫn là một cuốn sách bán chạy nhất cho đến ngày nay.)

5. Charlie and the Chocolate Factory is one of Roald Dahl's most well-known books.

(Charlie and the Chocolate Factory là một trong những cuốn sách nổi tiếng nhất của Roald Dahl.)

6. Quentin Blake was the illustrator Roald Dahl's books. 

(Quentin Blake là người vẽ tranh minh họa sách của Roald Dahl.)

Bài 3

3. Read the texts again and complete the information for each author.

(Đọc lại các văn bản và điền đầy đủ thông tin cho từng tác giả.)

1. Name: A. A. Milne 

    Date of birth: 1882

    Place of birth: ___________,England

    Well-known books: _______, The House at Pooh Corner, Now We Are Six 

2. Name: Frances Hodgson Burnett 

    Date of birth: __________

    Place of birth: __________,England

    Well-known books: Little Lord Fauntleroy__________The Secret Garden

3. Name: Roald Dahl 

    Date of birth: __________

    Place of birth: ____________,Wales

    Well-known books: James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, _________

Lời giải chi tiết:

1. Name: A. A. Milne (Tên: A. A. Milne)

    Date of birth: 1882 (Ngày sinh: 1882)

    Place of birth:  London,England (Nơi sinh: London, Anh)

    Well-known books: Winnie-the Pooh Corner,The House at Pooh Corner, Now We Are Six 

    (Những cuốn sách nổi tiếng: Winnie-the Pooh Corner, The House at Pooh Corner, Now We Are Six.)

2. Name: Frances Hodgson Burnett (Tên: Frances Hodgson Burnett)

    Date of birth: 1849 (Ngày sinh: 1849)

    Place of birth: Manchester, England (Nơi sinh: Manchester, Anh)

    Well-known books: Little Lord FauntleroyA Little Princess, The Secret Garden

    (Những cuốn sách nổi tiếng: Little Lord Fauntleroy, A Little Princess, The Secret Garden)

3. Name: Roald Dahl (Tên: Roald Dahl)

   Date of birth: 1916 (Ngày sinh: 1916)

   Place of birth: Cardiff, Wales (Nơi sinh: Cardiff, Wales)

   Well-known books: James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda.

   (Những cuốn sách nổi tiếng: James and the Giant Peach, Charlie and the Chocolate Factory, Matilda)

Bài 4

4. Answer the questions.

(Trả lời các câu hỏi.

1. Have you read any of these books? Which ones?

(Bạn đã từng đọc bất kỳ cuốn sách nào này bao giờ chưa? Cuốn sách nào?)

2. Which of these books would you like to read? 

(Bạn thích đọc nhất là cuốn nào?)

Lời giải chi tiết:

1. I have read The House at Pooh Corner when I was 8 years old.

(Tôi đã đọc Ngôi nhà ở Góc Pooh khi tôi 8 tuổi.)

2. I would like to read The Secret Garden.

(Tôi muốn đọc Khu vườn bí mật.)

Bài 5

5. PROJECT Work in groups of four. Use the Internet to find out about one of the famous Vietnamese authors that you like. Make notes about: 

(DỰ ÁN Làm việc theo nhóm bốn người. Sử dụng Internet để tìm hiểu về một trong những tác giả nổi tiếng của Việt Nam mà bạn yêu thích. Ghi chú về)

• Name of the author (Tên của tác giả)

• Date of birth and place of birth  (Ngày sinh và nơi sinh)

• Famous works of this author (Các tác phẩm nổi tiếng của tác giả này)

• The reasons why you like this author (Những lý do tại sao bạn thích tác giả này)

Make a PowerPoint presentation using the above information and present it to the class. 

(Tạo một bản trình bày PowerPoint bằng cách sử dụng thông tin trên và trình bày trước lớp.)

Lời giải chi tiết:

• Name of the author: Xuan Quynh 

(Tên tác giả: Xuân Quỳnh)

• Date of birth and place of birth: in 1942 Ha Dong, Ha Noi, Viet Nam

(Ngày sinh và nơi sinh: 1942 Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam)

• Famous works of this author: Sóng, Tơ Tằm, Lời ru,..

(Các tác phẩm nổi tiếng của tác giả này: Sóng, Tơ Tằm, Lời ru, ..)

• The reasons why you like this author: Because Xuan Quynh's poetry is imprinted with feminine beauty, is the voice of a soul rich in compassion, kindness, honesty and always in the longing for a happiness in everyday life.

(Lí do bạn thích tác giả này: Vì thơ Xuân Quỳnh mang đậm vẻ đẹp nữ tính, là tiếng nói của một tâm hồn giàu lòng nhân ái, nhân hậu, lương thiện và luôn khát khao một hạnh phúc giữa đời thường.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi