Tiếng Anh 10 Unit 2 2.4 Reading

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. What do you think is the most important invention? Why?

(Bạn nghĩ phát minh quan trọng nhất là gì? Tại sao?)

Lời giải chi tiết:

- I think every invention is important. Because each invention has its own beneficial function

Bài 2

2.  Listen to the words and phrases in the box and repeat them. Then locate these words in the text.

(Nghe các từ và cụm từ trong hộp và lặp lại chúng. Sau đó xác định vị trí các từ này trong văn bản.)

light bulb (bóng đèn)    version (phiên bản)     activist (nhà hoạt động)

electric (điện)      long-lasting filament (sợi đốt kéo dài)

Bài 3

3 Read the text. Match the headings with the paragraphs. There is one extra heading.

(Đọc văn bản. Nối các tiêu đề với các đoạn văn. Có một tiêu đề phụ.)

1 Family background

(nền tảng gia đình)

2 The role of light bulb

(Vai trò của bóng đèn)

3 The best version of all 

(Phiên bản tốt nhất của tất cả)

4 Scientific tests

(Bài kiểm tra khoa học)

5 On the market

(Trên thị trường)

"I have not failed, I've just found 10,000 ways that won't work".

Thomas Alva Edison

THE LIGHT BULB

A. The electric light, one of the everyday inventions that have great influences on our lives, was not "invented" in the traditional sense. Thomas Alva Edison was neither the first nor the only person trying to invent a light bulb. Twenty three different light bulbs were developed before Edison's. However, Edison is often known as the inventor because his version was better than the earlier versions.

B. Edison was born on 11 February 1847, in Milan, Ohio. He was the youngest of seven children of Samuel and Nancy Edison. His father was a political activist from Canada, while his mother was an accomplished schoolteacher and a major influence in Edison's early life.

C. In 1878, Thomas Edison began serious research into developing a practical lamp. Edison and his lab associates conducted thousands of experiments to develop the electric light bulb. The greatest challenge was to find a material that could serve as a long-lasting filament. By 4 November 1879, he filed a patent for an electric lamp using a carbon filament.

D. This discovery marked the beginning of commercial light bulbs. In 1880, Thomas Edison's company, Edison Electric Light Company, began marketing its new product. Almost every household now owns one light bulb. The invention has put an end to humans' experience of darkness.

Phương pháp giải:

Dịch bài

"Tôi không thất bại, tôi chỉ tìm ra 10.000 cách mà không hiệu quả".

Thomas Alva Edison

BÓNG ĐÈN

A. Đèn điện, một trong những phát minh hàng ngày có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của chúng ta, không được "phát minh" theo nghĩa truyền thống. Thomas Alva Edison không phải là người đầu tiên cũng không phải là người duy nhất cố gắng phát minh ra bóng đèn. Hai mươi ba bóng đèn khác nhau đã được phát triển trước Edison. Tuy nhiên, Edison thường được biết đến với tư cách là nhà phát minh vì phiên bản của ông tốt hơn các phiên bản trước đó.

B. Edison sinh ngày 11 tháng 2 năm 1847, tại Milan, Ohio. Ông là con út trong số bảy người con của Samuel và Nancy Edison. Cha ông là một nhà hoạt động chính trị đến từ Canada, trong khi mẹ ông là một giáo viên giỏi và là người có ảnh hưởng lớn trong cuộc đời của Edison.

C. Năm 1878, Thomas Edison bắt đầu nghiên cứu nghiêm túc để phát triển một loại đèn thực tế. Edison và các cộng sự trong phòng thí nghiệm của ông đã tiến hành hàng nghìn thí nghiệm để phát triển bóng đèn điện. Thách thức lớn nhất là tìm ra một vật liệu có thể dùng làm dây tóc lâu dài. Đến ngày 4 tháng 11 năm 1879, ông đăng ký bằng sáng chế cho đèn điện sử dụng dây tóc carbon.

D. Khám phá này đánh dấu sự khởi đầu của bóng đèn thương mại. Năm 1880, công ty của Thomas Edison, Edison Electric Light Company, bắt đầu tiếp thị sản phẩm mới của mình. Hầu hết mỗi hộ gia đình hiện nay đều sở hữu một bóng đèn. Phát minh đã chấm dứt việc phải sống trong bóng tối của con người.

Lời giải chi tiết:

1. B           2. A                3. A

4. C          5. D

 

Bài 4

4. Read the text again. For questions 1-5, decide if the following statements are true (T), false (F) or not given (NG).

1 Thomas Edison was the first person to invent the light bulb.

2 Edison's light bulb was more advanced than other light bulbs.

3 Edison's father was the most influential person in his life.

4 Edison received his first patent for the light bulb in 1879.

5 Edison's light bulb became a popular product in 1879.

Phương pháp giải:

Dịch bài

1 Thomas Edison là người đầu tiên phát minh ra bóng đèn.

2 Bóng đèn của Edison tiên tiến hơn các bóng đèn khác.

3 Cha của Edison là người có ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời anh.

4 Edison nhận được bằng sáng chế đầu tiên cho bóng đèn vào năm 1879.

5 Bóng đèn của Edison đã trở thành một sản phẩm phổ biến vào năm 1879.

Lời giải chi tiết:

1. F             2. T                 3. F

4. T            5. F

Bài 5

5. Match the words in blue in the text with the definitions.

(Ghép các từ màu xanh lam trong văn bản với các định nghĩa.)

1 tests done in order to learn something or to discover if something works or is true 

2 skilled and able to do or finish something successfully

3 introducing something to buyers and encouraging them to buy more

4 a legal right to make or sell an invention 

5 someone who are closely related to others as a companion, a friend or a business partner 

Phương pháp giải:

Dịch bài

1 Bài kiểm tra được thực hiện để tìm hiểu điều gì đó hoặc để khám phá xem điều gì đó hoạt động hoặc đúng

2 Có kỹ năng và có thể làm hoặc hoàn thành một việc gì đó thành công

3 Giới thiệu thứ gì đó cho người mua và khuyến khích họ mua nhiều hơn

4 Quyền hợp pháp để tạo ra hoặc bán một sáng chế

5 Người có quan hệ mật thiết với những người khác như một người bạn đồng hành, một người bạn hoặc một đối tác kinh doanh

Lời giải chi tiết:

1. Experiments (thí nghiệm)

2. Accomplished (hoàn thành)

3. Marketing (tiếp thị)

4. Patent (bằng sáng chế)

5. Associates (cộng sự)

Bài 6

6 Tell your partner five things you remember about the invention of the light bulb. You can use these following questions

(Nói với bạn của bạn năm điều bạn nhớ về việc phát minh ra bóng đèn. Bạn có thể sử dụng những câu hỏi sau)

 • Who invented it?

 • When was it invented?

 • What was the main material?

 • How important was the invention?

Phương pháp giải:

Dịch bài

 • Người phát minh ra bóng đèn là ai?  (Thomas Alva Edison )

 • Nó được phát minh khi nào? (1879)

 • Vật liệu chính là gì? (sợi các-bon)

 • Tầm quan trọng của phát minh này như thế nào? (Nó đã chấm dứt việc sống trong bóng tối của con người)

Lời giải chi tiết:

 • Thomas Alva Edison 

 • 1879

 • A carbon filament

 • It has put an end to human’s experience of darkness

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi