Tiếng Anh 10 Unit 5 5I. Culture

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

Bài 1

1. Work in pairs. Look at the photo. Are there Body Shop stores in your country? What do they sell?

(Làm việc theo cặp. Nhìn vào bức hình. Có cửa hàng Body Shop ở quốc gia của bạn không? Họ bán cái gì ở đó?)

Lời giải chi tiết:

- Yes, there are Body Shop in my country.

(Có, có các cửa hàng Body Shop ở đất nước của mình.)

- They sell shower gel, body lotion,... other things that take care our body.

(Họ bán sữa tắm, sữa dưỡng thể,… và những thứ khác mà chăm sóc cơ thể của chúng ta.)

Bài 2

Bài 2

2. Read the text and fill in the gaps with the words below.

(Đọc văn bản và điền vào khoảng trống với các từ dưới đây.)

as     got     in     later     of (x2)     that     to (x3)

Anita Roddick

Anita Perilli was born in 1942 in Littlehampton, a town (1) _____ the south of England. After leaving school, she trained (2) _____ an English teacher, but before she found a job, she decided to travel around the world. When Anita returned (3) _____ Britain, she met a Scottish man called Gordon Roddick. They fell in love and (4) _____ married. They had two daughters and moved to Brighton. 

It was there in 1976 that Anita Roddick opened the first Body Shop store. She wanted (5) _____ sell cosmetics that were natural and not tested on animals. She also recycled the bottles (6) _____ contained her products: customers could bring them back to the shop and refill them. Six months (7) _____, she opened another shop, and by 1991, there were seven hundred Body Shop stores. By 2004, the Body Shop had over two thousand stores with 71 million customers in 51 countries. Anita Roddick was passionate about social and environmental issues. She gave money (8) _____ many charities. She joined anti-globalisation protests and criticised big oil companies that did not invest in renewable energy.

Near the end (8) _____ her life, she sold Body Shop to LOréal, one of the world's largest cosmetics companies.

Many of her customers were angry, but she gave most (10) _____ her money to charities. She died in 2007 at the age of 65.

Lời giải chi tiết:

 1. in

 2. as

 3. to

 4. got

 5. to

 6. that

 7. later

 8. to

 9. of

 10. of

Anita Roddick

Anita Perilli was born in 1942 in Littlehampton, a town (1) in the south of England. After leaving school, she trained (2) as an English teacher, but before she found a job, she decided to travel around the world. When Anita returned (3) to Britain, she met a Scottish man called Gordon Roddick. They fell in love and (4) got married. They had two daughters and moved to Brighton.

It was there in 1976 that Anita Roddick opened the first Body Shop store. She wanted (5) to sell cosmetics that were natural and not tested on animals. She also recycled the bottles (6) that contained her products: customers could bring them back to the shop and refill them. Six months (7) later, she opened another shop, and by 1991, there were seven hundred Body Shop stores. By 2004, the Body Shop had over two thousand stores with 71 million customers in 51 countries. Anita Roddick was passionate about social and environmental issues. She gave money (8) to many charities. She joined anti-globalisation protests and criticised big oil companies that did not invest in renewable energy.

Near the end (9) of her life, she sold Body Shop to LOréal, one of the world's largest cosmetics companies.

Many of her customers were angry, but she gave most (10) of her money to charities. She died in 2007 at the age of 65.

Tạm dịch:

Anita Roddick

Anita Perilli chào đời năm 1942 ở Littlehampton, một thị trấn nằm ở miền nam nước Anh. Sau khi rời ghế nhà trường, bà ấy được đào tạo trở thành một giáo viên tiếng Anh, nhưng trước khi bà ấy tìm được bàng việc, bà quyết định đi chu du vòng quanh thế giới. Khi Anita trở lại Anh, bà gặp một người đàn ông Scotland tên là Gordon Roddick. Họ yêu nhau rồi cưới nhau. Họ có hai cô con gái và chuyển đến Brighton.

Cũng là nơi đó vào năm 1976 khi mà Anita Roddick mở cửa hàng Body Shop đầu tiên. Bà ấy muốn bán các loại mĩ phẩm tự nhiên và không bị thử nghiệm trên động vật. Bà ấy cũng tái chế các chai họ đựng sản phẩm của bà: khách hàng có thể mang chai trở lại để làm đầy bình. Sáu tháng sau, bà ấy mở thêm một cửa hàng nữa, và đến năm 1991, có bảy trăm cửa hàng Body Shop. Đến năm 2004, có hai nghìn cửa hàng Body Shop với bảy mươi mốt triệu khách hàng ở năm mươi mốt quốc gia.

Anita Roddick rất nhiệt huyết với những vấn đề về môi trường. Bà gửi tiền đến nhiều tổ chức từ thiện. Bà cũng tham gia vào phong trào chống toàn cầu hóa và chỉ trích các những bàng ty dầu khí lớn không đầu tư vào nguồn năng lượng có thể tái tạo.

Gần cuối đời, bà ấy bán Body Shop cho L’Oreal, một trong những hãng ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới. Có rất nhiều khách hàng của bà đã rất giận dữ, nhưng bà ấy đã gửi toàn bộ tiền cho từ thiện. Bà qua đời vào năm 2007 ở tuổi 65.

Bài 3

Bài 3

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. Where did Roddick go after she left school?

(Roddick đã đi đâu sau khi bà ấy rời ghế nhà trường?)

2. Where did she live when she opened her first Body Shop store?

(Bà ấy sống ở đâu khi mở cửa hàng Body Shop đầu tiên?)

3. What was different about the Body Shop products?

(Có điều gì khác biệt về sản phẩm của Body Shop?)

4. Why did some of her customers feel angry?

(Tại sao một vài khách hàng của cô ấy lại tức giận?)

Lời giải chi tiết:

1. She travelled around the world.

(Bà ấy đi vòng quanh thế giới.)

Thông tin: After leaving school, she trained as an English teacher, but before she found a job, she decided to travel around the world.

(Sau khi rời ghế nhà trường, bà ấy được đào tạo trở thành một giáo viên tiếng Anh, nhưng trước khi bà ấy tìm được bàng việc, bà quyết định đi chu du vòng quanh thế giới.)

2. She lived in Brighton.

(Bà ấy sống ở Brighton.)

Thông tin: They had two daughters and moved to Brighton. It was there in 1976 that Anita Roddick opened the first Body Shop store.

(Họ có hai cô con gái và chuyển đến Brighton. Cũng là nơi đó vào năm 1976 khi mà Anita Roddick mở cửa hàng Body Shop đầu tiên.)

3. They were natural and not tested on animals.

(Chúng tự nhiên và không bị thử nghiệm trên động vật.) 

Thông tin: She wanted to sell cosmetics that were natural and not tested on animals.

(Bà ấy muốn bán các loại mĩ phẩm tự nhiên và không bị thử nghiệm trên động vật.)

4. Because she sold the Body Shop to L’Oreal.

(Vì bá ấy bán Body Shop cho L’Oreal.)

Thông tin: Near the end (9) of her life, she sold Body Shop to LOréal, one of the world's largest cosmetics companies.

(Gần cuối đời, bà ấy bán Body Shop cho L’Oreal, một trong những hãng ty mỹ phẩm lớn nhất thế giới.)

Bài 4

Bài 4

4. Listen to a radio programme about the Tata family. Put their business activities in the order they are mentioned.

(Nghe chương trình radio về gia đình Tata. Đặt các hoạt động kinh doanh của họ theo thứ tự mà chúng được đề cập.)

1. Steel (Thép)

2. Electricity (Điện)

3. Indian Institute of Science (Viện Khoa học Ấn Độ)

4. Cotton (Sợi)

5. Tata Airlines (Hãng hàng không Tata)

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Jamsetji Nusserwanji Tata was an Indian industrialist and entrepreneur. He was one of the most influential people in the world of industry, and is often called the ‘Father of Indian Industry’. It all started in 1858, when Jamsetji joined his father’s export trading business. He worked there until he was 29, when he started his own company, a cotton mill. He went on to establish several other cotton mills. His companies became famous for being efficient and producing the best quality cotton.

In 1898, Tata donated 14 buildings for a research institute that later became the Indian Institute of Science. His family gave a lot of money to education and scientific research, and helped the progress of science in India.

In 1901 Tata began organising large steel factories. After he died in 1904, his two sons continued his steel companies until they became the largest private steel makers in India.

Tata Steel, in fact, became one of the largest steel companies in the world.

Tata’s family went on to create many companies, including the Tata Power Company, India’s largest private electricity company, and in 1932 Tata Airlines, which eventually became Indian Airlines.

Since then, they have also bought a London-based Tea company and British car companies, Jaguar and Land

Rover.

The Tata family have been incredibly successful and have done a lot to help people in India. Their business empire is still going strong today!

Tạm dịch:

Jamsetji Nusserwanji Tata là một nhà tư bản công nghiệp và là một doanh nhân. Ông ta là một trong những người có tầm ảnh hưởng nhất trong thế giới công nghiệp và thường được gọi là “cha đẻ của nền công nghiệp Ấn Độ”. Tất cả bắt đầu vào năm 1858, khi Jamsetji tham gia vào công việc kinh doanh thương mại xuất khẩu của bố. Ông ấy làm việc ở đó đến năm 29 tuổi, khi ông bắt đầu công ty riêng của mình, một nhà máy sợi. Ông ấy tiếp tục thành lập thêm vài nhà máy sợi khác. Những công ty của ông ấy trở nên nổi tiếng về năng suất và sản xuất ra loại sợi có chất lượng tốt nhất.

Vào năm 1898, Tata khuyên góp 14 công trình xây dựng cho một học viện nghiên cứu mà sau này trở thành Viện Khoa học Ấn Độ. Gia đình của ông ấy đã chi rất nhiều tiền cho giáo dục và các nghiên cứu khoa học, và giúp đỡ vào sự tiến bộ khoa học ở Ấn Độ.

Vào năm 1901, Tata bắt đầu thành lập nhà máy thép. Sau khi ông qua đời vào năm 1904, hai con của ông ấy tiếp tục điều hành nhà máy théo cho đến khi chúng trở thành hãng sản xuất thép tư nhân lớn nhất Ấn Độ.

Hãng thép Tata, thực tế thì, trở thành một trong những công ty thép lớn nhất thế giới.

Gia đình Tata tiếp tục tạo ra nhiều công ty khác, bao gồm Công ty Năng lượng Tata, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ấn Độ, và vào năm 1932 Hãng hàng không Tata, sau đó trở thành Hãng hàng không Ấn Độ.

Từ đó, họ cũng mua thêm một công ty trà có trụ sở tại Luân Đôn và hãng xe của Anh: Jaguar và Land Rover.

Gia đình Tata đã trở nên vô cùng thành công và đã làm rất nhiều thứ để giúp người dân Ấn Độ. Đế chế kinh doanh của họ vẫn còn hùng mạnh cho đến ngày nay!

Lời giải chi tiết:

1. Cotton 

2. Indian Institute of Science 

3. Steel

4. Electricity 

5. Tata Airlines

Bài 5

Bài 5

5. Listen again. Are the sentences true or false? Write T or F.

(Nghe lại. Những câu sau đúng hay sai? Viết T hoặc F.)

1. Jamsetji Nusserwanji set up his own business as soon as he left school.

2. Tata companies worked fast and created excellent products.

3. Tata had one son who managed his steel companies.

4. Tata Airlines became a new company with a new name.

Lời giải chi tiết:

 1. F

2. T 

 3. F

4. T 

1. F

Jamsetji Nusserwanji set up his own business as soon as he left school.

(Jamsetji Nusserwanji bắt đầu công việc kinh doanh riêng của mình ngay khi rời ghế nhà trường.)

Thông tin: It all started in 1858, when Jamsetji joined his father’s export trading business. He worked there until he was 29…

(Tất cả bắt đầu vào năm 1858, khi Jamsetji tham gia vào công việc kinh doanh thương mại xuất khẩu của bố. Ông ấy làm việc ở đó đến năm 29 tuổi…)

2. T

Tata companies worked fast and created excellent products.

(Các công ty Tata làm việc nhanh trong và tạo ra các sản phẩm xuất sắc.)

Thông tin: His companies became famous for being efficient and producing the best quality cotton.

(Những công ty của ông ấy trở nên nổi tiếng về năng suất và sản xuất ra loại sợi có chất lượng tốt nhất.)

3. F

Tata had one son who managed his steel companies.

(Tata có một người con trai quản lý công ty sắt của ông ấy.)

Thông tin: After he died in 1904, his two sons continued his steel companies until they became the largest private steel makers in India.

(Sau khi ông qua đời vào năm 1904, hai con của ông ấy tiếp tục điều hành nhà máy théo cho đến khi chúng trở thành hãng sản xuất thép tư nhân lớn nhất Ấn Độ.)

4. T

Tata Airlines became a new company with a new name.

(Hãng hàng không Tata trở thành công ty mới với tên mới.)

Thông tin: Tata’s family went on to create many companies, including the Tata Power Company, India’s largest private electricity company, and in 1932 Tata Airlines, which eventually became Indian Airlines.

(Gia đình Tata tiếp tục tạo ra nhiều công ty khác, bao gồm Công ty Năng lượng Tata, công ty điện lực tư nhân lớn nhất Ấn Độ, và vào năm 1932 Hãng hàng không Tata, sau đó trở thành Hãng hàng không Ấn Độ.)

Bài 6

Bài 6

6. Work in pairs. Ask and answer the questions.

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi.)

1. Where are the entrepreneurs below from? What are they famous for?

(Những doanh nhân này đến từ đâu? Họ nổi tiếng vì điều gì?)

Coco Chanel

Walt Disney

Steve Jobs

2. Do you know any entrepreneurs from Viet Nam? What are they famous for?

(Bạn có biết doanh nhân nào từ Việt Nam không? Họ nổi tiếng vì điều gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Coco Chanel is from France. He is famous for luxury fashion products.

(Coco Chanel đến từ Pháp, Ông ta nổi tiếng với những sản phẩm thời trang sang trọng.)

Walt Disney is from USA. He is famous for cartoon film.

(Walt Disney đến từ Mỹ. Ông ta nổi tiếng về phim hoạt hình.)

Steve Jobs is from USA. He is the man who estabished Apple.

(Steve Jobs đến từ Mĩ. Ông ta là người sáng lập ra Apple.)

2. Pham Nhat Vuong is a entrepreneur in Viet Nam. His company "Vingroup" is famous for real estate projects, resorts, schools all over the country.

(Phạm Nhật Vượng là một doanh nhân Việt Nam. Công ty Vingroup của ông ấy nổi tiếng nhờ những dự án bất động sản và những ngôi trường trên khắp cả nước.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi