Tiếng Anh 10 Unit 7 7.1 Vocabulary

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Do you know these festivals? Write the correct names under the pictures.

(Em có biết những lễ hội này không? Viết tên đúng dưới các bức tranh.)

Cold Food Festival 

Đền Hùng Festival

Lunar New Year

Mid-Autumn Festival

Phủ Dầy Festival 

Hương Pagoda Festival 

Lời giải chi tiết:

1 - Mid-Autumn Festival (Tết trung thu)

2 - Hương Pagoda Festival (Lễ hội chùa Hương)

3 - Lunar New Year (Tết Nguyên đán)

4 - Đền Hùng Festival (Lễ hội đền Hùng)

5 - Phủ Dầy Festival (Lễ hội Phủ Dầy)

6 - Cold Food Festival (Tết Hàn thực)

Bài 2

2. Match the words on the left with the definitions on the right.

(Nối các từ bên trái với các định nghĩa ở bên phải.)

1) incense

a) to show respect and admiration for someone

2) pilgrim

b) a set of actions performed regularly

3) commemorate

c) something burnt to produce a great smell at pagodas 

4) worship

d) a person who makes a long journey to a special place for religious reasons

5) ritual

e) to remember and give respect to a person or an event 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1) hương / nhang

a) thể hiện sự tôn trọng và ngưỡng mộ đối với một người nào đó

2) người hành hương

b) một tập hợp các hành động được thực hiện thường xuyên

3) tưởng nhớ 

c) một cái gì đó cháy để tạo ra một mùi thơm ở chùa 

4) thờ cúng 

d) một người thực hiện một cuộc hành trình dài đến một nơi đặc biệt vì lý do tôn giáo

5) nghi thức

e) để ghi nhớ và bày tỏ sự kính trọng tới một người hoặc một sự kiện

Lời giải chi tiết:

1 - c

2 - d

3 - e

4 - a

5 - b

Bài 3

3. Read the texts below. Then match the festivals with the correct statements. 

(Đọc văn bản bên dưới. Sau đó nối các lễ hội với câu đúng.)

The Lim Festival is held around the 12th and 13th day of the first lunar month in Bắc Ninh. People offer incense and flowers at the pagoda to worship Nguyễn Đình Diễn, who started the festival. The festival is famous for its Quan Họ singing.

The Hương Pagoda Festival takes place in Hà Nội. The pagoda is decorated for three months every year. It is located near rice fields and beautiful mountains. People come here to pray atHương Tích Cave. The pagoda has become a famous place that welcomes thousands of visitors every year.

The Mid-Autumn Festival is mainly for children and celebrated with lion dancers, mooncakes, lanterns and colourful masks. It is celebrated in the middle of the 8th lunar month. Some streets in Hà Nội and Hội An become very crowded with families. At night, children can light up lanterns and visit their neighbours' houses.

1. This is a festival for children. ____

2. At this festival, people go to a pagoda to pray for good health and happiness.___

3. This festival features Quan Ho singing._____ 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Hội Lim được tổ chức vào khoảng ngày 12 và 13 tháng Giêng âm lịch tại Bắc Ninh. Người dân dâng hương hoa tại chùa thờ Nguyễn Đình Diễn, người khai hội. Lễ hội nổi tiếng với hát Quan họ. 

Lễ hội chùa Hương diễn ra tại Hà Nội. Chùa được trang hoàng trong ba tháng hàng năm. Nó nằm gần những cánh đồng lúa và những ngọn núi tuyệt đẹp. Mọi người đến đây để cầu nguyện tại Động Hương Tích. Chùa đã trở thành một địa điểm nổi tiếng đón hàng nghìn lượt khách mỗi năm. 

Tết Trung thu chủ yếu dành cho trẻ em và được tổ chức với các vũ công sư tử, bánh trung thu, đèn lồng và mặt nạ nhiều màu sắc. Nó được tổ chức vào giữa tháng 8 âm lịch. Một số con phố ở Hà Nội và Hội An trở nên rất đông đúc các gia đình. Vào ban đêm, trẻ em có thể thắp sáng đèn lồng và đi thăm nhà hàng xóm của chúng. 

1. Đây là lễ hội dành cho trẻ em. ____ 

2. Vào lễ hội này, mọi người đi lễ chùa để cầu sức khỏe và hạnh phúc .___ 

3. Lễ hội này có hát Quan họ ._____

Lời giải chi tiết:

1 - Mid-Autumn Festival (Tết trung thu)

2 - Hương Pagoda Festival (Lễ hội chùa Hương)

3 - Lim Festival (Hội Lim)

Bài 4

4. Complete the text below with the words highlighted in Exercise 3. 

(Hoàn thành văn bản dưới đây với các từ được đánh dấu trong Bài tập 3.)

1. Cold Food Festival is _______ on the 5th of the fifth lunar month. 

2. At Hương Pagoda Festivals, pagodas are colourfully _______ and people bring offerings. 

3. Vietnamese people _______ their ancestors in their houses. 

4. The old town of Hội An is _______ beautiful lanterns. 

5. People _______ incense and various dishes and fruits when they visit pagodas. 

Lời giải chi tiết:

1. held

(Tết Hàn thực được tổ chức vào ngày 5/5 âm lịch.)

2. decorated 

(Tại lễ hội chùa Hương, các ngôi chùa được trang hoàng rực rỡ và người dân mang lễ đến.)

3. worship

(Người Việt thờ cúng tổ tiên trong nhà của họ.)

4. famous for

(Phố cổ Hội An nổi tiếng với những chiếc đèn lồng tuyệt đẹp.)

5. offer

(Mọi người dâng hương và các món ăn, hoa quả khi viếng chùa.)

 

Bài 5

5. Work in pairs. Ask and answer about the festivals. Student A looks at worksheet A. Student B looks at worksheet B on page 103. 

(Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời về các lễ hội. Học sinh A xem worksheet A. Học sinh B xem worksheet B trang 103.)

Worksheet A

Đền Gióng Festival

Đền Hùng Festival

Time:The 6th to 8th day of 1st lunar month

Time:

Place:Sóc Temple, Vệ Linh mountain, Phú Linh commune, Sóc Sơn district, Hà Nội 

Place:

Meaning:to commemorate Gióng, one of the Vietnamese four immortals 

Meaning:

Activities:

- ceremonies 

- traditional games 

- traditional singing 

Activities:

Worksheet B

Đền Gióng Festival

Đền Hùng Festival

Time:

Time: 8th to 11th day of the third lunar month

Place:

Place: Hung King Temple, Nghĩa Linh Mountain, Phú Thọ Province

Meaning:

Meaning: To honour Hùng Kings

Activities:

Activities:

- Pay respect to ancestors of Vietnamese people

- Traditional games, rice cooking competitions, and lion dance,...

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Bảng A

Lễ hội Đền Gióng 

Lễ hội Đền Hùng 

Thời gian: Mùng 6 đến mùng 8 tháng Giêng âm lịch.

Thời giangian:

Địa điểm: Đền Sóc, núi Vệ Linh, xã Phú Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội

Địa điểm:

Ý nghĩa: tưởng nhớ anh hùng Gióng, một trong tứ bất tử của người Việt. 

Ý nghĩa:

Các hoạt động: 

- nghi lễ 

- trò chơi truyền thống 

- hát truyền thống 

Các hoạt động:

Bảng B

Lễ hội Đền Gióng 

Lễ hội Đền Hùng 

Thời gian:

Thời gian: ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch

Địa điểm:

Địa điểm: Đền Hùng, núi Nghĩa Lĩnh, tỉnh Phú Thọ

Ý nghĩa:

Ý nghĩa: Để tôn vinh những vị Vua Hùng

Các hoạt động:

Các hoạt động:

- Tỏ lòng thành kính với tổ tiên của người Việt Nam

- Trò chơi dân gian, thi nấu cơm, múa lân, ...

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi