Tiếng Anh 10 Unit 8 Getting Started

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Từ vựng

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Từ vựng

Bài 1

New learning activities

1. Listen and read.

(Nghe và đọc.)


Long: Hi, Nick. What are you doing?

Nick: I’m watching the video that my geography teacher uploaded on Eclass.

Long: Really? What is it about?

Nick: It’s about global warming. My teacher asked us to watch the video and find more information about this topic.

Long: So, is watching the video part of your homework?

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

Long: Sounds interesting. You can watch the video many times and also search for more information at home.

Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know. So I prefer this way of learning. It gives me a chance to discuss with my classmates, who may have original ideas on the topic.

Long: Does your teacher often ask you to prepare materials at home and discuss in class, Nick?

Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better. This way of studying, which gives us more control over our own learning, is quite useful.

Long: You’re lucky. My teachers use very traditional methods of teaching at my school. I wish I could try these new learning activities.

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Long: Xin chào, Nick. Bạn đang làm gì đấy?

Nick: Tôi đang xem video mà giáo viên địa lý của tôi đã tải lên trên Eclass.

Long: Thật không? Nó nói về cái gì?

Nick: Nó về sự nóng lên toàn cầu. Giáo viên của tôi yêu cầu chúng tôi xem video và tìm thêm thông tin về chủ đề này.

Long: Vậy xem video có phải là một phần trong bài tập của bạn không?

Nick: Có, sau đó vào tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận về chủ đề này trong lớp.

Long: Nghe có vẻ thú vị. Bạn có thể xem video nhiều lần và cũng có thể tìm kiếm thêm thông tin tại nhà.

Nick: Bạn nói đúng. Tôi không giỏi ghi chép bài trên lớp, bạn biết đấy. Vì vậy, tôi thích cách học này hơn. Nó cho tôi cơ hội thảo luận với các bạn cùng lớp, những người có thể có ý tưởng ban đầu về chủ đề này.

Long: Giáo viên của bạn có thường yêu cầu bạn chuẩn bị tài liệu ở nhà và thảo luận trên lớp không, Nick?

Nick: Có, cô ấy có. Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều dự án giúp chúng tôi hiểu bài học hơn. Cách học này, cái mà giúp chúng tôi kiểm soát tốt hơn việc học của mình, khá hữu ích.

Long: Bạn thật may mắn. Các giáo viên của tôi sử dụng các phương pháp giảng dạy rất truyền thống ở trường tôi. Tôi ước tôi có thể thử những hoạt động học tập mới này.

Bài 2

 2. Read the conversation again and decide whether the following statements are true (T) or false (F).

(Đọc lại đoạn hội thoại và quyết định xem các câu sau là đúng (T) hay sai (F).)

 

T

F

1. Nick is preparing for his next geography class.

  

2. Nick’s note taking skills are quite good.

  

3. Nick’s class is working on many projects now.

  

Lời giải chi tiết:

1. T

2. F

3. T

1. T

Nick is preparing for his next geography class.

(Nick đang chuẩn bị cho lớp học địa lý tiếp theo của mình.)

Thông tin:

Long: So, is watching the video part of your homework?

(Vậy xem video có phải là một phần trong bài tập của bạn không?)

Nick: Yes, then next week, we’ll work in groups and discuss the topic in class.

(Có, sau đó vào tuần tới, chúng tôi sẽ làm việc theo nhóm và thảo luận về chủ đề này trong lớp.)

2. F

Nick’s note taking skills are quite good.

(Kỹ năng ghi chép bài của Nick khá tốt.)

Thông tin:

Nick: You’re right. I’m not good at taking notes in class, you know.

(Bạn nói đúng. Tôi không giỏi ghi chép bài trên lớp, bạn biết đấy.)

3. T

Nick’s class is working on many projects now.

(Lớp của Nick hiện đang thực hiện nhiều dự án.)

Thông tin: 

Nick: Yes, she does. We’re doing a lot of projects that help us understand the lessons better.

(Có, cô ấy có. Chúng tôi đang thực hiện rất nhiều dự án giúp chúng tôi hiểu bài học hơn.)

Bài 3

 3. Match the verbs with the nouns to make phrases in 1.

(Ghép các động từ với danh từ để tạo thành các cụm từ trong bài 1.)

1. upload

a. notes

2. do

b. a video

3. find

c. a project

4. take

d. information

Phương pháp giải:

upload (v): đăng, tải lên

do (v): làm, thực hiện

find (v): tìm kiếm

take (v): làm


Lời giải chi tiết:

1. b

2. c

3. d

4. a

upload a video: đăng video lên

do a project: làm dự án

find information: tìm kiếm thông tin

take notes: ghi bài, ghi chú

Bài 4

 4. Complete each of the following sentences with ONE word from the conversation.

(Hoàn thành mỗi câu sau với MỘT từ trong cuộc hội thoại.)

1. Nick is watching the video _______ his geography teacher uploaded on Eclass.

2. This way of learning gives him a chance to discuss with his classmates, ______ may have original ideas on the topic.

3. They are doing a lot of projects _______ help them understand the lessons better.

4. That way of studying, _______ gives them more control over their own learning, is quite useful.

Lời giải chi tiết:

1. that

2. who

3. that

4. which

1. Nick is watching the video that his geography teacher uploaded on Eclass.

(Nick đang xem đoạn video mà giáo viên địa lý của anh ấy đã tải lên trên Eclass.)

2. This way of learning gives him a chance to discuss with his classmates, who may have original ideas on the topic.

(Cách học này giúp anh ấy có cơ hội thảo luận với các bạn cùng lớp, những người có thể có những ý tưởng ban đầu về chủ đề này.)

3. They are doing a lot of projects that help them understand the lessons better.

(Họ đang làm rất nhiều dự án giúp họ hiểu bài hơn.)

4. That way of studying, which gives them more control over their own learning, is quite useful.

(Cách học mà giúp họ kiểm soát tốt hơn việc học của mình thì khá hữu ích.)

Từ vựng

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi