Tiếng Anh 7 Unit 1 A Closer Look 1

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Từ vựng

Bài 1

Vocabulary.

1. Complete the words webs below with the words from the box.

(Hoàn thành mạng lưới từ dưới đây với từ trong hộp.)

dolls

jogging

coins

judo

swimming

yoga

go

 

 

do

 

 

collect

 

 

Can you add more words?

(Bạn có thể thêm từ nào không?)

Phương pháp giải:

- dolls (n): búp bê

- judo (n): võ judo

- jogging (n): môn chạy bộ

- swimming (n): bơi lội

- coins (n): đồng xu

- yoga (n): môn yoga.

Lời giải chi tiết:

1. go: jogging, swimming

(đi chạy bộ, đi bơi)

2. do: judo, yoga

(tập judo, tập yoga)

3. collect: dolls, coins

(thu thập búp bê, thu thập đồng xu)

More words: (Thêm từ)

- do housework (làm việc nhà), do homework (làm bài tập về nhà),...

- go fishing (đi câu cá), go shopping (đi mua sắm),...

- collect comic books (sưu tầm truyện tranh), collect greeting cards (sưu tầm thiệp mừng),... 

Bài 2

2. Complete the sentences, using the -ing form of the verbs from the box.

(Hoàn thành những câu sau, sử dụng động từ đuôi -ing trong khung.)

go                         play                         collect                        do                         make

1. My dad has a big bookshelf because he loves_________ old books.

2. My sister likes _________ camping at the weekend.

3. My best friend hates___________ computer games.

4. Does your brother like________ models?

5. My mum enjoys _______ yoga every day to keep fit.

Phương pháp giải:

- go (v): đi

- play (v): chơi

- collect (v): thu thập

- do (v): làm

- make (v): tạo ra

Lời giải chi tiết:

1. collecting

2. going

3. playing

4. making

5. doing

1. My dad has a big bookshelf because he loves collecting old books.

(Bố tôi có một chiếc kệ sách lớn bởi vì ông ấy yêu thích sưu tập sách cũ.)

2. My sister likes going camping at the weekend.

(Chị tôi thích đi cắm trại vào cuối tuần.)

3. My best friend hates playing computer games.

(Bạn thân của tôi ghét chơi trò chơi máy tính.)

4. Does your brother like making models?

(Anh trai bạn có thích làm mô hình không?)

5. My mum enjoys doing yoga every day to keep fit.

(Mẹ tôi thích tập yoga mỗi ngày để giữ dáng.)

Bài 3

3. Look at the pictures and say the sentences. Use suitable verbs of liking or disliking and the -ing form.

(Nhìn vào các bức tranh và nói các câu. Sử dụng các động từ thích hợp hoặc không thích và dạng -ing.)

Example: They are making models. 

(Họ đang làm mô hình.)

Phương pháp giải:

:( = hate (ghét)

:) = like (thích)

Lời giải chi tiết:

1. He hates doing judo. 

(Cậu ấy ghét tập judo.)

2. They like/love playing football. 

(Họ thích chơi bóng đá.)

3. They like/ love doing gardening. 

(Họ thích làm vườn.)

4. They like/ love collecting stamps. 

(Họ thích sưu tầm tem.)

5. She hates horse riding. 

(Cô ấy không thích cưỡi ngựa.)

Bài 4

Pronunciation /ə/ and /ɜː/

4. Listen and repeat. Pay attention to the sounds /ə/ and /ɜː/

(Nghe và nhắc lại. Chú ý đến các âm /ə/ /ɜː/.)


/ə/

/ɜː/

amazing

yoga

collect

column

learn

surf

work

thirteen

Lời giải chi tiết:

/ə/

/ɜː/

amazing /əˈmeɪ.zɪŋ/ (adj): đáng ngạc nhiên

yoga /ˈjəʊ.ɡə/ (n): yoga

collect /kəˈlekt/ (v): sưu tầm

column /ˈkɒl.əm/ (n): cột

learn /lɜːn/ (v): học

surf  /sɜːf/ (v): lướt

work /wɜːk/ (v): làm việc

thirteen /θɜːˈtiːn/ (n): số 13

Bài 5

5. Listen to the sentences and pay attention to the underlined parts. Tick the appropriate sounds. Practise the sentences.

(Nghe những câu sau và chú ý đến những phần gạch chân. Đánh dấu vào âm thích hợp. Luyện tập những câu đó.)


 

/ə/

/ɜː/

1. My hobby is collecting dolls.

 

 

2. I go jogging every Thursday.

 

 

3. My cousin likes getting up early.

 

 

4. My best friend has thirty pens.

 

 

5. Nam enjoys playing the violin.

 

 

Phương pháp giải:

1. collecting /kəˈlek.tɪŋ/ 

2. Thursday /ˈθɜːz.deɪ/

3. early /ˈɜː.li/

4. thirty /ˈθɜː.ti/

5. violin /ˌvaɪəˈlɪn/

Lời giải chi tiết:

 

/ə/

/ɜː/

1. My hobby is collecting dolls. 

(Sở thích của tôi là sưu tầm búp bê.)

 

2. I go jogging every Thursday. 

(Tôi chạy bộ mỗi thứ Năm.)

 

3. My cousin likes getting up early. 

(Anh chị em họ của tôi thích thức dậy sớm.)

 

4. My best friend has thirty pens. 

(Bạn thân nhất của tôi có 30 cây bút mực.)

 

5. Nam enjoys playing the violin. 

(Nam thích chơi đàn vĩ cầm.)

 

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Fqa.vn
Bình chọn:
5/5 (1 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi