Tiếng Anh 7 Unit 3 Culture: Thanksgiving

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

Bài 1

1. Check the meaning of the words in the box. Then look at the pictures and answer the questions.

turkey            pumpkin           corn             harvest           hunt              settler

1. What is happening in picture A? What are people eating?

2. When did the event in picture B take place?

a. 1500  

b. 1621  

c. 1756

Phương pháp giải:

- turkey: gà tây

- pumpkin: bí đỏ

- corn: bắp, ngô

- harvest: vụ mùa

- hunt: săn bắt

- settler: người định cư 

1. Điều gì đang xảy ra trong bức tranh A? Mọi người đang ăn gì?

2. Sự kiện trong hình B diễn ra khi nào?

a. Năm 1500

b. Năm 1621

c. Năm 1756

Lời giải chi tiết:

1. In picture A, the people are having a special meal. They are eating turkey, corn, potatoes and pumpkin pie.

(Trong hình A, mọi người đang có một bữa ăn đặc biệt. Họ đang ăn gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô.)

2. b

Bài 2

Bài 2

2. Read and listen to the text and check your answers to exercise 1.

(Đọc và nghe văn bản và kiểm tra câu trả lời của bạn cho bài tập 1.)


Thanks giving Day

Americans celebrate the Thanksgiving holiday on the fourth Thursday of November. Families meet for a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie – a popular dessert. Then families do activities together or watch TV.

The Thanksgiving festival celebrates the first harvest of the Pilgrims – a group of religious settlers. In September 1620, they left England for America on a ship – the Mayflower. That winter, when they arrived, they were very cold and didn't have enough food. So half of them died. A Native American leader, Squanto, visited the settlers. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animals for food.

In autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to thank God. They invited the Native Americans. For three days, they ate together. Also, they played games, sang songs and danced. It was the start of a long tradition. 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

NGÀY LỄ TẠ ƠN

Người Mỹ kỷ niệm ngày lễ Tạ ơn vào thứ Năm lần thứ tư của tháng Mười Một. Các gia đình gặp nhau trong một bữa ăn đặc biệt bao gồm gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô - một món tráng miệng phổ biến. Sau đó, các gia đình sinh hoạt cùng nhau hoặc xem TV.

Lễ hội Tạ ơn kỷ niệm vụ thu hoạch đầu tiên của những người Hành hương - một nhóm người định cư theo tôn giáo. Vào tháng 9 năm 1620, họ rời Anh đến Mỹ trên một con tàu - chiếc Mayflower. Mùa đông năm đó, khi họ đến, họ rất lạnh và không có đủ thức ăn. Vì vậy, một nửa trong số họ đã chết. Một nhà lãnh đạo người Mỹ bản địa, Squanto, đã đến thăm những người định cư. Người dân của ông đã chỉ cho những người định cư cách trồng ngô và rau cũng như cách săn bắt động vật để làm thực phẩm.

Vào mùa thu năm 1621, sau một vụ mùa bội thu, những người Hành hương đã tổ chức một buổi lễ lớn để tạ ơn Chúa. Họ mời những người Mỹ bản địa. Trong ba ngày, họ đã ăn cùng nhau. Ngoài ra, họ còn chơi trò chơi, hát các bài hát và nhảy múa. Đó là sự khởi đầu của một truyền thống lâu đời.

Lời giải chi tiết:

1. In picture A, the people are having a special meal. They are eating turkey, corn, potatoes and pumpkin pie.

(Trong hình A, mọi người đang có một bữa ăn đặc biệt. Họ đang ăn gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô.)

Thông tinFamilies meet for a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie – a popular

dessert.

2. b

Thông tin: In autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to thank God.

Bài 3

Bài 3

3. Read the text again and answer the questions.

(Đọc lại văn bản và trả lời các câu hỏi.)

1. What do people eat on Thanksgiving Day?

2. Where did the Pilgrims arrive in 1620?

3. Why did many settlers die in the first winter?

4. How did they learn to grow food?

5. Who went to the first Thanksgiving meal?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Mọi người ăn gì vào Ngày Lễ Tạ ơn?

2. Những người hành hương đến đâu vào năm 1620?

3.Tại sao nhiều người định cư chết trong mùa đông đầu tiên?

4. Họ đã học cách trồng thực phẩm như thế nào?

5 Ai đã đến bữa ăn đầu tiên trong Lễ Tạ ơn?

Lời giải chi tiết:

1. People eatturkey, corn, potatoes and pumpkin pie on Thanksgiving Day.

(Mọi người ăn gà tây, ngô, khoai tây và bánh bí ngô vào ngày Lễ Tạ ơn.)

Thông tin: Families meet for a special meal including turkey, corn, potatoes and pumpkin pie – a popular dessert.

2.They arrived America in 1620.

(Họ đến Mỹ vào năm 1620.)

Thông tin: In September 1620, they left England for America on a ship – the May flower.

3.Because they were very cold and didn't have enough food.

(Bởi vì họ rất lạnh và không có đủ thức ăn.)

Thông tin: That winter, when they arrived, they were very cold and didn't have enough food. So half of them died.

4. The Native Americans showed them how to grow food.

(Người Mỹ bản địa đã chỉ cho họ cách trồng thực phẩm.)

Thông tin: A Native American leader, Squanto, visited the settlers. His people showed the settlers how to grow corn and vegetables and how to hunt animals for food.

5. The Native Americans went to the first Thanksgiving meal.

(Những người Mỹ bản địa đã đến ăn bữa ăn đầu tiên trong Lễ Tạ ơn.)

Thông tin: In autumn 1621, after a good harvest, the Pilgrims held a big celebration to thank God. They invited the Native Americans.

Bài 4

Bài 4

 4. YOUR CULTURE - Choose a festival in your hometown / city. Then ask and answer the questions with your partner.

(VĂN HÓA CỦA BẠN - Chọn một lễ hội ở quê hương / thành phố của bạn. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi với bạn của bạn.)

1. When is the festival?

2. Where is it?

3. What do people celebrate?

4. How do they celebrate it?

5. Do people have special food?

6. Do they do special activities?

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

1. Lễ hội diễn ra khi nào?

2. Nó ở đâu?

3. Mọi người kỷ niệm điều gì?

4. Họ kỷ niệm nó như thế nào?

5. Mọi người có thức ăn đặc biệt không?

6 Họ có thực hiện các hoạt động đặc biệt không?


Lời giải chi tiết:

1. The festival is on the 10th day of the third lunar March, we call it “The Hung King Temple Festival”.

(Ngày lễ vào mùng 10 tháng 3 Âm lịch, chúng mình gọi nó là “Lễ hội Đền Hùng”.)

2. It is the Hung Temple on Nghia Linh Mountain in Phong Chau District, Phu Tho Province.

(Là Đền Hùng ở núi Nghĩa Linh, huyện Phong Châu, tỉnh Phú Thọ.)

3. They celebrate the anniversary of the Hung King’s death. 

(Người ta tổ chức lễ để kỉ niệm ngày mất của vua Hùng.)

4. The major ceremony takes place over several days, but the 10th day of the month is considered the most important. A procession starts at the foot of the mountain, and stops at every small temple before reaching the High Temple. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors.

(Lễ chính kéo dài vài ngày, nhưng ngày 1o của tháng được xem là ngày quan trọng nhất. Một Lễ diễu hành bắt đầu từ chân núi, và dừng lại ở mọi ngôi đền nhỏ trước khi lên đến Đền Cao. Tại đây, những khách hành hương sẽ dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên.)  

5. Yes, they have. Hung Kings’ Temple Festival foods include rice cakes and five fruits.

(Họ có. Đồ ăn của lễ Giỗ tổ Hùng Vương bao gồm bánh dày và ngũ quả.)

6. Yes,they have. In Hung Temple Festival, there are a wide range of folk games including bamboo swings, rice cooking competitions, sacred ball throwing through a ring, human chess, wrestling, lion dance, crossbow shooting, water puppet performance.

(Họ có. Lễ hội Đền Hùng có nhiều trò chơi dân gian đa dạng như đu tre, thi thổi cơm thi, ném bóng qua vòng, cờ người, đấu vật, múa lân, bắn nỏ, múa rối nước.)

Bài 5

Bài 5

 5. USE IT!Write a short description (35 – 50 words) of a festival in Việt Nam. Use your answers in  exercise 4 to help you.

(THỰC HÀNH! Viết đoạn văn miêu tả ngắn (35 - 50 từ) về một lễ hội ở Việt Nam. Sử dụng các câu trả lời của bạn trong bài tập 4 để giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

The Hung King Temple Festival is on the 10th day of the third lunar March in Phu Tho Province to celebrate the Hung King’s death. A procession starts at the foot of the mountain, and stops at every small temple before reaching the High Temple. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. The foods include rice cakes and five fruits. There are a wide range of folk games including bamboo swings, rice cooking competitions, etc.

Tạm dịch:

Lễ hội Đền Hùng vào ngày 10 tháng 3 âm lịch tại tỉnh Phú Thọ để kỷ niệm ngày Giỗ Tổ Hùng Vương. Một đoàn rước bắt đầu ở chân núi, và dừng lại ở mọi ngôi đền nhỏ trước khi đến Đền Cao. Tại đây, khách hành hương dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên. Thức ăn gồm có bánh đa và ngũ quả. Có rất nhiều trò chơi dân gian bao gồm đu tre, thi nấu cơm, v.v.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi