Vocabulary: Music and instruments - Unit 7: Music - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Bài 1

1.Which word is the odd one out?
(Từ nào khác với các từ còn lại.)

Phương pháp giải:

violin: đàn vi ô lông
concert: buổi hòa nhạc
guitar: đàn ghi ta
piano: đàn pi a nô
song: bài hát
hit: bài hát được nhiều nguời biết đến
lyrics: lời baì hát
traditional: truyền thống
fan: người hâm mộ
hard rock: nhạc rock
hip-hop: nhạc hip hop
heavy metal: một dạng nhạc rock
rhythm: nhịp điệu
beat: phách
catchy: bắt tay

music: âm nhạc
bass: ghi ta bass
classical: cổ điển
drums: trống
salsa: điệu nhảy salsa
samba: điệu nhảy samba
DJ: người chỉnh nhạc
rumba: diệu nhảy rumba

Lời giải chi tiết:

1 Giải thích: ‘concert’ là danh từ chỉ sự kiện, ba từ còn lại là danh từ chỉ nhạc cụ
2 Giải thích: ‘traditional’ là tính từ, ba từ còn còn lại là danh từ
3 Giải thích: ‘fan’ là danh từ chỉ người, ba từ còn lại là danh từ chỉ thể loại âm nhạc
4 Giải thích: ‘catchy’ là tính từ, ba từ còn lại là danh từ chỉ các yếu tố cấu thành nên một bài hát
5 Giải thích: ‘classical’ là tính từ, các từ còn lại là danh từ chỉ nhạc cụ
6 Giải thích: ‘DJ’ là danh từ chỉ người, ba từ còn lại là danh từ chỉ các điệu nhảy

Bài 2

Bài 2

2.Complete the words.

(Hoàn thành từ vựng.)

Children like listening to catchy song.

1 When Liam plays the d               he makes a lot of noise ! He hit them very hard.

2 We like t                         music from our country. It isn’t very modern, but it’s got a good rhythm.

3 She wants to be p                        singer like Mỹ Tâm.

4 My brother plays the g                       in a band.

5 Her favourite music is by Run-DMC, a r                   group.

6 S                       is Brazilian music. You can dance to it.

7 He’s practising hard for his p                            exam.

8 This song was a big h                              for the band last year.

9 A band played s                          , and spectators danced wildly.

10 We love loud music like heavy metal and r                          .

11 Paul Simon writes the l                      for most of his songs.

12 Grace likes her guitar with six strings, but she wants a b                 guitar too.

Lời giải chi tiết:

1 When Liam plays the drum, he makes a lot of noise ! He hit them very hard.

(Khi Liam chơi trống, cậu ấy tạo ra rất nhiều tiếng ồn! Cậu ấy đánh chúng rất mạnh.)

2 We like traditonal music from our country. It isn’t very modern, but it’s got a good rhythm.

(Chúng tôi thích âm nhạc truyền thống từ đất nước của chúng tôi. Nó không hiện đại lắm nhưng có nhịp
điệu hay.)

3 She wants to be pop singer like Mỹ Tâm.

(Cô ấy muốn trở thành ca sĩ nhạc pop như Mỹ Tâm.)

4 My brother plays the guitar in a band.

(Anh trai tôi chơi guitar trong một ban nhạc.)

5 Her favourite music is by Run-DMC, a rock group.

(Thứ âm nhạc yêu thích của cô là của Run-DMC, một nhóm nhạc rock.)

6 Samba is Brazilian music. You can dance to it.

(Samba là một thể loại âm nhạc của người Brazil. Bạn có thể nhảy theo nó.)

7 He’s practising hard for his piano exam.

(Anh ấy đang luyện tập chăm chỉ cho kỳ thi piano của mình.)

8 This song was a big hit for the band last year.

(Bài hát này là một bản hit lớn của ban nhạc vào năm ngoái.)

9 A band played salsa , and spectators danced wildly.

(Một ban nhạc chơi điệu salsa, và khán giả nhảy múa cuồng nhiệt.)

10 We love loud music like heavy metal and rock.

(Chúng tôi yêu âm nhạc ồn ã như heavy metal và rock.)

11 Paul Simon writes the lyrics for most of his songs.

(Paul Simon viết lời cho hầu hết các bài hát của mình.)

12 Grace likes her guitar with six strings, but she wants a bass guitar too.

(Grace thích cây đàn có sáu dây, nhưng cô ấy cũng muốn có một cây ghi ta bass.)

Bài 3

Bài 3

3.Complete the text with the words.

(Hoàn thiện đoạn văn sau sử dụng các từ vựng.)

What type of music do you like?

Alisha I’m into all types of pop music and my favourite 1                 is Maroon 5 – I love watching
their music videos. I really like catchy songs with a good beat – nothing too heavy or loud! My brother likes
hard 2               and 3                   metal, but it’s not really my thing!

Zac My favourite music? Well, I’m a big 4                     of rap music and it sounds relaxing to me. I’m
also into street dance and I love American 5                        – it’s really good for dancing to.

Lottie I like Kpop a lot and I often sing to it in my bedroom! I also play the piano and the 6                     and I’m sometimes in 7                    at school, so I need to listen to 8                 music like Mozart
or Beethoven.

Adam I love modern folk music, but the singers need to have a good voice – the 9               are very
important to me. I’m interested in the words to the songs, too, so I often read the 10                         

Phương pháp giải:

band: nhóm nhạc

classical: cổ điển

concerts: buổi hòa nhạc

fan: người hâm mộ

heavy: nặng

hip-hop: nhạc hip hop

lyrics: lời

pop: nhạc pop

rock: nhạc rock

violin: đàn vi ô lông

vocals: giọng hát

Lời giải chi tiết:

What type of music do you like?

Alisha I’m into all types of pop music and my favourite 1 band is Maroon 5 – I love watching
their music videos. I really like catchy songs with a good beat – nothing too heavy or loud! My brother likes
hard 2 rock and 3 heavy metal, but it’s not really my thing!

Zac My favourite music? Well, I’m a big 4 fan of rap music and it sounds relaxing to me. I’m
also into street dance and I love American 5 hip-hop – it’s really good for dancing to.

Lottie I like Kpop a lot and I often sing to it in my bedroom! I also play the piano and the 6 violin
and I’m sometimes in 7 concerts at school, so I need to listen to 8 classical music like Mozart
or Beethoven.

Adam I love modern folk music, but the singers need to have a good voice – the 9 vocals are very
important to me. I’m interested in the words to the songs, too, so I often read the 10 lyrics.

Tạm dịch:

Bạn thích thể loại nhạc nào?

Alisha Tôi yêu thích tất cả các thể loại nhạc pop và ban nhạc yêu thích của tôi là Maroon 5 - Tôi thích xem
các video âm nhạc của họ. Tôi thực sự thích những ca khúc bắt tai với nhịp điệu tốt - không có gì quá nặng
nề hay ồn ào! Anh trai tôi thích hard rock và heavy metal, nhưng đó không phải là sở thích của tôi!

Zac Âm nhạc yêu thích của tôi? Chà, tôi là một người hâm mộ thứ thiệt của nhạc rap và khi nghe nó tôi cảm
thấy thư giãn. Tôi cũng đam mê nhảy đường phố và tôi yêu thích hip-hop của Mỹ - nó thực sự rất tuyệt để
nhảy theo.

Lottie Tôi rất thích Kpop và tôi thường hát theo trong phòng ngủ của mình! Tôi cũng chơi piano và vi-ô-
lông và đôi khi tôi tham gia vào các buổi hòa nhạc ở trường, vì vậy tôi cũng cần nghe các bản nhạc cổ điển
như của Mozart hoặc Beethoven.

Adam Tôi yêu dòng nhạc dân gian hiện đại, nhưng người hát nó cần phải có chất giọng tốt - giọng hát rất
quan trọng đối với tôi. Tôi cũng quan tâm đến từ ngữ của bài hát, vì vậy tôi thường đọc lời bài hát.

Bài 4

Bài 4

4.Write about your favourite music. Use some of the words in the box and in exercise 3 to help you.

(Viết về âm nhạc yêu thích của bạn. Sử dụng các từ vựng trong bảng và trong bài tập số 3 để giúp bạn.)

My favourite music
(Âm nhạc yêu thích của tôi)
I really like listening to hip-hop and I love dancing to cool electronic music.

(Tôi thực sự thích nghe nhạc hip-hop và tôi thích nhảy theo những bản nhạc điện tử thú vị.)

Lời giải chi tiết:

I love Kpop and my favourite band is BigBang because their music is very modern and always catchy. I’m
also into hip-hop and I sometimes dance to it.

(Tôi yêu Kpop và nhóm nhạc yêu thích của tôi là BigBang vì âm nhạc của họ rất hiện đại và luôn bắt tai.
Tôi cũng mê hip-hop và đôi khi tôi cũng nhảy theo nó.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi