Writing: A blog post - Unit 5 - SBT Friends Plus 8

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Study the example. Then match 1 – 6 with a-f and write the complete sentences, using to-infinitive to express purposes.

The mother left her office early to go home with her child.

(Người mẹ rời văn phòng sớm để về nhà cùng con.)

1 I took the train to town

2 They are going to the café.

3 There will be some costumes for you

4 She volunteered at the soup kitchen

5 My father works two jobs

6 Jeffrey ran outside quickly

a support the family.

b help the poor.

c visit my uncle and aunt.

d see the parade.

e wear at the prom next week.

f grab some hot espresso.

2. Phương pháp giải

Nghiên cứu ví dụ. Sau đó nối 1 – 6 với a-f và viết câu hoàn chỉnh, sử dụng to-infinitive để diễn đạt mục đích.

3. Lời giải chi tiết

1 I took the train to town to visit my uncle and aunt.

(Tôi bắt tàu lên thị trấn thăm chú và dì.)

2 They are going to the café to see the parade.

(Họ đang đi đến quán cà phê để xem cuộc diễu hành.)

3 There will be some costumes for you to wear at the prom next week.

(Sẽ có một số trang phục cho bạn mặc tại buổi vũ hội vào tuần tới.)              

4 She volunteered at the soup kitchen to help the poor.

(Cô tình nguyện vào bếp nấu súp giúp đỡ người nghèo.)

5 My father works two jobs to support the family.

(Bố tôi làm hai công việc phụ giúp gia đình.)

6 Jeffrey ran outside quickly to grab some hot espresso.

(Jeffrey chạy ra ngoài nhanh chóng lấy một tách espresso nóng.)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Combine two sentences using to.

1 My son brushed his teeth at 9.00 p.m. He wanted to go to bed early.

(Con trai tôi đánh răng lúc 9 giờ tối. Anh muốn đi ngủ sớm.)

2 Emily is borrowing some books from the library. She needs to do some research.

(Emily đang mượn một số sách từ thư viện. Cô ấy cần phải thực hiện một số nghiên cứu.)

3 Denis buys a dozen eggs. He's going to make a cake for his wife.

(Denis mua một tá trứng. Anh ấy sẽ làm bánh cho vợ mình.)

4 We should drink a lot of water. It's necessary to prevent dehydration.

(Chúng ta nên uống nhiều nước. Nó là cần thiết để ngăn ngừa tình trạng mất nước.)

5 We left home early yesterday. We could avoid traffic jams at rush hours.

(Hôm qua chúng tôi rời nhà sớm. Chúng ta có thể tránh được ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.)

2. Phương pháp giải

Kết hợp hai câu sử dụng to.

3. Lời giải chi tiết

1 My son brushed his teeth at 9.00 p.m to go to bed early.

(Con trai tôi đánh răng lúc 9 giờ tối để đi ngủ sớm.)

2 Emily is borrowing some books from the library to do some research.

(Emily đang mượn một số sách từ thư viện để nghiên cứu.)

3 Denis buys a dozen eggs to make at cake for his wife.

(Denis mua chục quả trứng để làm bánh cho vợ.)

4 We should drink a lot of water to prevent dehydration.

(Chúng ta nên uống nhiều nước để tránh tình trạng mất nước.)

5 We left home early yesterday to avoid traffic jams at rush hours.

(Hôm qua chúng tôi rời nhà sớm để tránh ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm.)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Complete Tony’s blog about the future life with the correct words in the box.


 

If there is not enough room on Earth for everyone, what will happen?

The planet will someday become congested due to the tremendous rate of population growth. To survive, we should locate a better home in another world. It is conceivable that humans will create technologies that will 1……… us to survive on planets like Mars, which have been identified in the solar system. Additionally, we can continue to explore the Milky Way 2…….  hope of a planet that resembles our own. With our ability, we can exploit the planet efficiently, as well as combining what we have on Earth to 3……… shorten that process.

If this happens, we may see a very diverse community living 4 ……… on a new planet, where people from different 5 …………giving their hand to create a new society on a 'second home'. Besides, we can also give 6 ………… opportunities to study the new world, explore a new ecosystem, build shelters and live healthily.

2. Phương pháp giải

Hoàn thành bài blog của Tony về cuộc sống tương lai với những từ đúng trong khung.

3. Lời giải chi tiết

Đoạn văn hoàn chỉnh:

If there is not enough room on Earth for everyone, what will happen?

The planet will someday become congested due to the tremendous rate of population growth. To survive, we should locate a better home in another world. It is conceivable that humans will create technologies that will 1 enable us to survive on planets. like Mars, which have been identified in the solar system. Additionally, we can continue to explore the Milky Way 2 rapidly  hope for a planet that resembles our own. With our ability, we can exploit the planet efficiently, as well as combining what we have on Earth to 3 growth shorten that process.

If this happens, we may see a very diverse community living 4 together on a new planet, where people from different 5 races give their hand to create a new society on a 'second home'. Besides, we can also give 6 selves opportunities to study the new world, explore a new ecosystem, build shelters and live healthily.

Tạm dịch:

Nếu trái đất không có đủ chỗ cho tất cả mọi người thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hành tinh này một ngày nào đó sẽ trở nên tắc nghẽn do tốc độ tăng dân số quá nhanh. Để tồn tại, chúng ta nên tìm một ngôi nhà tốt hơn ở một thế giới khác. Có thể hình dung rằng con người sẽ tạo ra những công nghệ giúp chúng ta có thể tồn tại trên các hành tinh. giống như sao Hỏa, đã được xác định trong hệ mặt trời. Ngoài ra, chúng ta có thể tiếp tục khám phá Dải Ngân hà 2 một cách nhanh chóng với hy vọng về một hành tinh giống hành tinh của chúng ta. Với khả năng của mình, chúng ta có thể khai thác hành tinh này một cách hiệu quả, cũng như kết hợp những gì chúng ta có trên Trái đất để tăng trưởng rút ngắn quá trình đó.

Nếu điều này xảy ra, chúng ta có thể thấy một cộng đồng rất đa dạng cùng chung sống trên một hành tinh mới, nơi mọi người từ 5 chủng tộc khác nhau chung tay tạo ra một xã hội mới trên 'ngôi nhà thứ hai'. Bên cạnh đó, chúng ta cũng có thể cho 6 bản thân cơ hội khám phá thế giới mới, khám phá hệ sinh thái mới, xây dựng nơi trú ẩn và sống lành mạnh.

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Imagine you are planning to move to a new planet. Write a blog about what you will be doing to prepare for your journey. Include information about the following things:

+ what your general plans are (kế hoạch chung của bạn là gì)

+ where you will be living (nơi bạn sẽ sống)

+ what you will do to survive there (bạn sẽ làm gì để tồn tại ở đó)

+ what your expectation about the new planet. (mong đợi của bạn về hành tinh mới.)

+ how you will cope with the difficulties (bạn sẽ đương đầu với những khó khăn như thế nào)

Use the blog in exercise 3 to help you. Include to-infinitive, future simple, future continuous and the phrases on this page.

(Sử dụng blog trong bài tập 3 để giúp bạn. Bao gồm to-infinitive, tương lai đơn, tương lai tiếp diễn và các cụm từ trên trang này.)

2. Phương pháp giải

Hãy tưởng tượng bạn đang có kế hoạch chuyển đến một hành tinh mới. Viết blog về những gì bạn sẽ làm để chuẩn bị cho cuộc hành trình của mình. Bao gồm thông tin về những điều sau đây

3. Lời giải chi tiết

If the earth continues to experience climate change as it is now, what will happen?

This planet will one day be scorched by the heat of the sun and the world will be wiped out. To survive, let's find a better home together on another planet, like Mars, which has been identified in the solar system, close to Earth and known to have life. Our plan will be to send about 100 people to Mars to live for 1 year and gradually form human life there.

People will have a truly healthy, environmentally friendly life but still full of amenities. We will do the same work we used to do on Earth: farming, raising livestock,... but done with advanced environmentally friendly technologies.

The new planet is expected to be a place where there will be no war, countries will live peacefully with each other and there will be no pollution, the population will no longer be overcrowded and will not have to live in poor conditions.

However, because this is a new planet, finding underground water sources that provide life is still difficult. At the same time, the construction of housing infrastructure and equipment is also limited.

Besides the limitations, planning to live on a new planet will give us hope for a new, better and healthier life, exploring new and exciting lands.

Tạm dịch:

Nếu trái đất tiếp tục xảy ra tình trạng biến đổi khí hậu như hiện nay thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Hành tinh này một ngày nào đó sẽ bị sức nóng của mặt trời thiêu đốt và thế giới sẽ bị xóa sổ. Để tồn tại, chúng ta hãy cùng nhau tìm một ngôi nhà tốt hơn ở một hành tinh khác, giống như sao Hỏa, đã được xác định trong hệ mặt trời , gần với Trái đất và được xác định có sự sống. Kế hoạch của chúng ta sẽ là đưa khoảng 100 người lên sao Hỏa sống trong 1 năm và hình thành dần cuộc sống con người ở đó.

Con người sẽ có một cuộc sống thực sự lành mạnh, thân thiện với môi trường nhưng vẫn đầy đủ các tiện ích. Chúng ta sẽ làm các công việc giống như ở Trái Đất chúng ta đã từng làm: trồng trọt, chăn nuôi, ... nhưng được thực hiện bằng những công nghệ tiên tiến thân thiện với môi trường.

Hành tinh mới được mong đợi rằng sẽ là nơi không có chiến tranh, các quốc gia chung sống hòa bình với nhau và không còn ô nhiễm, dân cư sẽ không còn quá đông đúc và không phải sống trong điều kiện thiếu thốn.

Tuy nhiên, vì đây là một hành tinh mới nên việc tìm ra các nguồn nước ngầm cung cấp cho cuộc sống còn gặp nhiều khó khăn. Đồng thời, việc xây dựng cơ sở hạ tầng nhà ở, trang thiết bị cũng bị hạn chế.

Bên cạnh những hạn chế, việc lên kế hoạch sống ở hành tinh mới sẽ mang lại cho chúng ta hi vọng về một cuộ sống mới tốt đẹp và khỏe mạnh hơn, được khám phá vùng đất mới đầy thú vị.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi