Đề kiểm tra 1 tiết (45 phút) - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11

Đề bài

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Hỗn hơp X gồm 2 khí N2 và H2 theo tỉ lệ mol là 1 : 4. Nung X với xúc tác ở nhiệt độ cao thu được hỗn hợp khí Y, trong đó NH3 chiếm 20% thể tích. Hiệu suất phản ứng trên là:

A. 41,67%             B. 45,00%

C. 35,67%              D. 50,60%

Câu 2. Cho phản ứng oxi hóa – khử sau:

\(Al + HN{O_3} \to Al{\left( {N{O_3}} \right)_3} + {N_2}O \uparrow \)\(\, + {N_2} \uparrow  + {H_2}O\)

Nếu tỉ lệ giữa N2O và N2 là 2 : 3 thì sau khi cân bằng tỉ lệ số mol \({n_{Al}}:{n_{{N_2}O}}:{n_{{N_2}}}\)là dãy nào sau đây?

\(\begin{array}{l}A.23:4:6\\B.46:2:3\end{array}\)              \(\begin{array}{l}C.46:6:9\\D.20:5:4\end{array}\)

Câu 3. Cho hỗn hợp X gồm Al và Fe tác dụng với dung dịch gồm AgNO3 và Cu(NO3)2 thu được dung dịch Y và chất rắn Z gồm 3 kim loại. Thành phần của chất rắn Z là:

\(\begin{array}{l}A.Al;Fe;Cu\\B.Al;Cu;Ag\end{array}\)          \(\begin{array}{l}C.Al;Fe\\D.Fe;Cu;Ag\end{array}\)

Câu 4. Cho FeO tác dụng với dung dịch HNO3 đặc, nóng tạo ra khí NO2. Tổng hệ số của các chất sau khi phản ứng thu được cân bằng là:

A.9                        B.11

C.10                      D.12

Câu 5. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử một nguyên tố thuộc nhóm VA có dạng tổng quát là:

A.ns2np                    B.ns1np4

C.ns2nd2np1                D.ns2np5

Câu 6. NH3 thể hiện tính chất gì khi tham gia phản ứng hóa học?

A. Tính bazo

B. Tính khử 

C. Tính bazo và tính khử

D. Tính oxi hóa

Câu 7. Dãy nào sau đây biểu thị đầy đủ các số oxi hóa cơ bản của nitơ?

\(\begin{array}{l}A. - 1;0; + 4; + 5; + 6\\B. - 4; - 3;0; + 2\\C. - 3;0; + 1; + 2; + 3; + 4; + 5\\D. + 1; + 2; + 3; + 4; + 5\end{array}\)

Câu 8. Để phân biệt 4 lọ không dán nhãn được đựng riêng biệt từng khí sau: O2; N2; H2S; và Cl2 người ta có thể chọn trình tự tiến hành nào sau đây?

A. Dùng đốm lửa đỏ, dùng giấy tẩm Pb(NO3)2, dùng giấy màu ẩm.

B. Đốt các khí, dùng giấy quỳ ẩm

C. Dùng tàn đóm đỏ, đốt các khí

D. Dùng tàn đóm đỏ, dùng giấy tẩm NaOH, dùng giấy màu ẩm.

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9. Một hỗn hợp X chứa 100 mol gồm N2 và H2 tỉ lệ 1: 3. Áp suất ban đầu là 300 atm. Sau phản ứng tạo amoniac, áp suất giảm còn 285 atm, nếu nhiệt độ phản ứng được giữ không đổi thì hiệu suất phản ứng là bao nhiêu?

Câu 10. Đồng nitrat bị phân hủy khi nung theo phản ứng:   \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to CuO + 2N{O_2} \uparrow  + \frac{1}{2}{O_2} \uparrow \)

Khi nung 15,04 gam đồng nitrat thấy còn lại 8,56 gam chất rắn. Hãy xác định phần trăm đồng nitrat bị phân hủy và thành phần chất rắn còn lại.

Câu 11. Hòa tan hoàn toàn 20,8 gam hợp kim Sắt – Đồng bằng dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thu được 20,16 lít khí NO2 (đktc). Xác định thành phần phần trăm theo khối lượng mỗi kim loại trong hợp kim ban đầu.

Lời giải chi tiết

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

Câu 1:

Gỉa sử hỗn hợp trên có chứa 1 mol N2 và 4 mol H2

Ta có phương trình:

                    N2 + 3H2 → 2NH3 (1)

Ban đầu      1        4

Phản ứng    x        3x          2x

Sau pu     1-x       4-3x       2x

Ta có phương trình:

\(\frac{{2x}}{{1 - x + 4 - 3x + 2x}} = 20\% \)

=> x= 0,4167

(1) 1/1 < 4/3

=> Sau phản ứng H2 còn dư => H% tính theo N2

H% = 41,67%

Đáp án A

Câu 2

46Al +168 HNO→ 46Al(NO3)3 + 6N2O + 9N2 + 84H2O

\(\begin{array}{l}\left. {46x} \right|Al \to A{l^{ + 3}} + 3e\\3x\left| \begin{array}{l}4{N^{ + 5}} + 16e \to 2{\mathop N\limits^{ + 1} _2}O\\4{N^{ + 5}} + 30e \to 3\mathop {{N_2}}\limits^0 \end{array} \right.\end{array}\)

Đáp án C

Câu 3

3 kim loại thu được sau phản ứng là: Ag, Cu, Fe dư

Đáp án D

Câu 4

FeO + 4HNO3 → Fe(NO3)3 + NO2 + 2H2O

=> Tổng hệ số của phương trình là 9

Đáp án A

Câu 5

Đáp án A

Câu 6

NH3 thể hiện cả tính khử và tính bazo yếu

Đáp án C

Câu 7

Đáp án C

Câu 8

Dùng đốm lửa đỏ => Nhận ra khí O2

Dùng giấy tẩm Pb(NO3)2 => Khí tạo kết tủa đen => Nhận ra khí H2S

Dùng giấy màu ẩm => Khí làm mất màu giấy => Khí Clo

Còn lại khí N2

Đáp án A

II. PHẦN TỰ LUẬN

Câu 9.

Tổng số mol sau phản ứng: 100 – 2x (mol)

Ta có tỉ lệ:

\(\begin{array}{l}\dfrac{{{p_t}}}{{{p_s}}} = \dfrac{{{n_t}}}{{{n_s}}}\\ \Rightarrow {n_s} = \dfrac{{285 \times 100}}{{300}} = 95\left( {mol} \right)\\{\rm{            }} \Rightarrow 100 - 2x = 95 \Rightarrow x = 2,5\left( {mol} \right)\end{array}\)

Vậy hiệu suất \(H = \dfrac{{2,5}}{{25}} \times 100\%  = 10\% \)

 

Câu 10.

Ta có: \({n_{Cu{{\left( {N{O_3}} \right)}_2}}} = \dfrac{{15,04}}{{188}} = 0,08\left( {mol} \right)\)

Phản ứng:         \(Cu{\left( {N{O_3}} \right)_2} \to 2CuO + 4N{O_2} \uparrow  + {O_2} \uparrow {\rm{    }}\left( 1 \right)\)

Gọi a là số mol của Cu(NO3)2 phản ứng

Suy ra số mol của Cu(NO3)2 còn dư là: (0,08 – a) mol

Từ (1) \( \Rightarrow {n_{CuO}} = a\left( {mol} \right)\)

Theo đề bài, ta có phương trình:

mchất rắn = \({m_{CuO}} + {m_{Cu{{\left( {N{O_3}} \right)}_2}}}\)dư

\(\begin{array}{l} \Leftrightarrow 8,56 = 80a + 188\left( {0,08 - a} \right)\\ \Leftrightarrow 8,56 = 80a + 15,04 - 188a\\ \Rightarrow a = \dfrac{{6,48}}{{108}} = 0,06\end{array}\)

Vậy:

+) Phần trăm đồng nitrat bị phân hủy là:  \(\dfrac{{0,06}}{{0,08}} \times 100\%  = 75\% \)

+) Thành phần chất rắn: CuO (0,06 mol) và Cu(NO3)2 dư (0,02 mol)

Câu 11.

Ta có: \({n_{N{O_2}}} = \dfrac{{20,16}}{{22,4}} = 0,9\left( {mol} \right)\) 

Theo đề bài, ta có hệ phương trình:

\(\left\{ \begin{array}{l}56x + 64y = 20,8\\3x + 2y = 0,9\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}x = 0,2\\y = 0,15\end{array} \right.\)

Vậy \(\begin{array}{l}\% {m_{Fe}} = \dfrac{{0,2 \times 56}}{{20,8}} \times 100\%  = 53,85\% \\\% {m_{Cu} = 100\%  - 53,85\%  = 46,15\% }\end{array}\)

 

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi