Language Focus: Past simple: affirmative, negative and questions, regular and irregular verbs - Unit 3: The Past - SBT Tiếng Anh 7 Friends Plus

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4

Bài 1

Bài 1

1.Complete the table with the words.

(Hoàn thành bảng sau.)

Affirmative

I/You /He/She/It/We/They

watched

TV last night.

  Negative

I/You /He/She/It/We/They

1           listen

to music.

Question

(Why)

2            

3            

I/you /he/she/it/we/they

I/you /he/she/it/we/they

4          the film?

like the end?

Short answers

Affirmative

Yes, I/you / he /she /it/ we /they 5                 

Negative

No, I /you / he /she / it /we /they 6             

Phương pháp giải:

Thể khẳng định: S + V2/ed +…

(Subject): Chủ ngữ

V2/ed: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)

Thể phủ định: S + did not + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V (nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + did./No, S + didn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S + (not) + V (nguyên mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Lời giải chi tiết:

Affirmative (Khẳng định)

I/You /He/She/It/We/They

(Tôi/Bạn/Anh ấy/Nó thì/Chúng tôi/Họ)

watched (xem)

TV last night. (TV vào tối hôm qua.)

  Negative (Nghi vấn)

I/You /He/She/It/We/They

(Tôi/Bạn/Anh ấy/Nó thì/Chúng tôi/Họ)

1 didn’t listen (không nghe)

to music. (nhạc)

Question (Câu hỏi)

(Why) (Tại sao)

2 Did3 Did

I/you /he/she/it/we/they

(tôi/bạn/anh ấy/nó thì/chúng tôi/họ)

I/you /he/she/it/we/they

(tôi/bạn/anh ấy/nó thì/chúng tôi/họ)

4 enjoy the film? (thưởng thức bộ phim?)

like the end? (thích cái kết?)

Short answers (Câu trả lời)

Affirmative (Khẳng định)

Yes, I/you / he /she /it/ we /they 5 did

(Vâng,tôi/bạn/anh ấy/nó thì/chúng tôi/họ có)

Negative (Nghi vấn)

No, I /you / he /she / it /we /they 6 didn’t

(Không,tôi/bạn/anh ấy/nó thì/chúng tôi/họ không có)

Bài 2

2.Complete the sentences using the affirmative or negative past simple form of the verbs. 

(Viết các câu hỏi sử dụng thể khẳng định hoặc phủ định của thì quá khứ đơn.)

Alex was ill on Thursday and he didn’t come to basketball club.

(Alex bị ốm vào thứ Năm và anh ấy đã không đến câu lạc bộ bóng rổ.)

1 We                our mum with the housework because she was very busy.

2 The weather was awful yesterday so we                 to the beach.

3 I wasn’t very hungry at lunch so I              a lot of food.

4 I                 my friend Selin at the concert on Friday and she said hello.

5 That TV programme was terrible so I               the end of it.

6 Dan               at home on Sunday because he was really tired.

Phương pháp giải:

Thể khẳng định: S + V2/ed +…

S (Subject): Chủ ngữ

V2/ed: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)

Thể phủ định: S + did not + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V (nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + did./No, S + didn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S + (not) + V (nguyên mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Lời giải chi tiết:

1 We helped our mum with the housework because she was very busy.

(Chúng tôi đã giúp mẹ làm việc nhà vì mẹ rất bận.)

Giải thích: đề bài cho thể khẳng định, động từ có quy tắc

Bài 3

3.Complete the dialogue using the past simple form of the verbs and short answers.

(Hoàn thành cuộc đối thoại bằng cách sử dụng thì quá khứ đơn của các động từ và câu trả lời ngắn.)

Lucy: What did you do (do) on Saturday?

Anna: I 1              (meet) my cousin Emma in town.

Lucy: 2             you               (have) a nice time?

Anna: Yes, I 3               . We 4                   (go) to the new shopping centre and I 5            (get) a lovely present for my dad’s birthday.

Lucy: 6             you               (go) to any other places after that?

Anna: No, I 7               . I 8               (come) home on the bus. But I 9              (leave) the bus very quickly and I 10                     (not take) my shopping bag with the present in it! It was under the seat and I 11               (not see) it!

Lucy: Oh no What 12             you               (do)?

Anna: My mum  13               (take) me to the bus station in the car. I 14              (find) the same bus and the driver 15               (give) me back my bag!

Lucy: That was lucky!

Phương pháp giải:

Thể khẳng định: S + V2/ed +…

S (Subject): Chủ ngữ

V2/ed: Động từ chia thì quá khứ đơn (theo quy tắc hoặc bất quy tắc)

Thể phủ định: S + did not + V (nguyên mẫu)

Lưu ý: did not = didn’t

Thể nghi vấn

Câu hỏi Yes/ No question

Cấu trúc: Did + S + V (nguyên thể)?

Trả lời: Yes, S + did./No, S + didn’t.

Câu hỏi WH- question

Cấu trúc: WH-word + did + S + (not) + V (nguyên mẫu)?

Trả lời: S + V-ed +…

Lời giải chi tiết:

Lucy: What did you do (do) on Saturday?

Anna: I 1 met my cousin Emma in town.

Lucy: 2 Did you have a nice time?

Anna: Yes, I 3 did. We 4 went to the new shopping centre and I 5 got a lovely present for my dad’s birthday.

Lucy: 6 Did you goto any other places after that?

Anna: No, I 7 didn’t . I 8 came home on the bus. But I 9 left the bus very quickly and I 10 didn’t take my shopping bag with the present in it! It was under the seat and I 11didn’t see it!

Lucy: Oh no What 12 did you do ?

Anna: My mum  13 took me to the bus station in the car. I 14 found the same bus and the driver 15 gave me back my bag!

Lucy: That was lucky!

1 Giải thích: đề bài cho thể khẳng định, động từ bất quy tắc

Bài 4

4.Write a dialogue about what you did after school yesterday.

(Viết một đoạn hội thoại về những điều mà bạn đã làm tối qua.) 

Your friend: What did you do after school yesterday?

You: I came to the game center and played video games in there.

Your friend: That was amazing. Then where did you go next?

You: I bought some icecreams and headed to the park. But there was an accident in the street so I came back home.

Your friend: Oh no! Were anybody hurt? 

You: No, they didn’t. Everybody kept going when they stood up.

Your friend: That was lucky!

Tạm dịch:

Bạn của bạn: Bạn đã làm gì sau giờ học ngày hôm qua?

Bạn: Tôi đến trung tâm trò chơi và chơi trò chơi điện tử trong đó.

Bạn của bạn: Điều đó thật tuyệt vời. Sau đó, bạn đã đi đâu tiếp?

Bạn: Tôi đã mua một ít kem và đi đến công viên. Nhưng có một tai nạn trên đường phố nên tôi đã trở về nhà.

Bạn của bạn: Ồ không! Có ai bị thương không?

Bạn: Không, họ không. Tất cả mọi người đã đi tiếp khi họ đứng lên.

Bạn của bạn: Thật là may mắn!

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi