4e. Writing - Unit 4 - SHS Bright 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3 a
Bài 3 b
Bài 4
Bài 5
Bài 6
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3 a
Bài 3 b
Bài 4
Bài 5
Bài 6

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look at the advert in Exercise 3 on page 48. Then read the letter and answer the questions.

 

Dear Mr Blackwell,

I am writing to you regarding the volunteer programme at the Prambanan Temple Compound in Indonesia. I am interested in becoming a volunteer and would like to have some information about the programme.

Firstly, do you know what kind of training volunteers get? I have never worked at a heritage site before and I am a bit nervous about what I should do.

Secondly, could you tell me more about the accommodation with the families? Do volunteers have roommates? I also want to know how far the accommodation is from the site.

Finally, I want to find out more about the participation fee. Can you let me know if there are any other costs during the programme? I need to know the total cost for the trip.

I look forward to your reply and learning more about the programme. It sounds like an excellent volunteering experience. Thank you in advance for the information.

Kind regards,

Jack Hackett

1. Who is the letter from?

(Bức thư đến từ ai?)

2. Who is the letter for?

(Bức thư gửi cho ai?)

3. What is the letter about?

(Bức thư nói về cái gì?)

4. What opening/closing remarks did Jack use?

(Jack đã sử dụng câu mở đầu/kết thúc nào?)

5. Which paragraph requests information about the costs? the training? the accommodation?

(Đoạn nào yêu cầu thông tin về chi phí? đào tạo? chỗ ở?)

6. What does the writer do in the last paragraph?

(Người viết làm gì trong đoạn cuối?)

 

2. Phương pháp giải

Nhìn vào quảng cáo trong Bài tập 3 ở trang 48. Sau đó đọc bức thư và trả lời các câu hỏi.

 

3. Lời giải chi tiết

1. The letter is from Jack Hackett.

(Bức thư đến từ Jack Hackett.)

2. The letter is for Mr Blackwell.

(Bức thư gửi cho Mr Blackwell.)

3. The letter is about the volunteer programme at the Prambanan Temple Compound in Indonesia.

(Bức thư viết về chương trình tình nguyện tại Prambanan Temple Compound ở Indonesia.)

4. The opening remark is " I am writing to you regarding the volunteer programme at the Prambanan Temple Compound in Indonesia. " and the closing remark is " I look forward to your reply and learning more about the programme. "

(Lời mở đầu là " I am writing to you regarding the volunteer programme at the Prambanan Temple Compound in Indonesia. " và lời kết thúc là " I look forward to your reply and learning more about the programme. ")

5. The second paragraph requests information about the training, the third paragraph requests information about the accommodation, and the fourth paragraph requests information about the costs.

(Đoạn thứ hai yêu cầu thông tin về đào tạo, đoạn thứ ba yêu cầu thông tin về chỗ ở, và đoạn thứ tư yêu cầu thông tin về chi phí.)

6. In the last paragraph, the writer expresses his interest in the programme and looks forward to the reply.

(Ở đoạn cuối, người viết bày tỏ sự quan tâm đến chương trình và mong nhận được hồi âm.)

 

Tạm dịch:

Thưa ông Blackwell,

Tôi viết thư này cho bạn về chương trình tình nguyện tại Khu phức hợp Đền Prambanan ở Indonesia. Tôi quan tâm đến việc trở thành một tình nguyện viên và muốn có một số thông tin về chương trình.

Đầu tiên, bạn có biết tình nguyện viên được đào tạo như thế nào không? Tôi chưa bao giờ làm việc tại một khu di sản trước đây và tôi hơi lo lắng về những gì mình nên làm.

Thứ hai, bạn có thể cho tôi biết thêm về chỗ ở với các gia đình? Tình nguyện viên có bạn cùng phòng không? Tôi cũng muốn biết chỗ ở cách địa danh bao xa.

Cuối cùng, tôi muốn tìm hiểu thêm về phí tham gia. Bạn có thể cho tôi biết nếu có bất kỳ chi phí nào khác trong chương trình không? Tôi cần biết tổng chi phí cho chuyến đi.

Tôi mong được trả lời của bạn và tìm hiểu thêm về chương trình. Nghe có vẻ như là một kinh nghiệm tình nguyện tuyệt vời. Cảm ơn bạn trước cho các thông tin.

Trân trọng,

Jack Hackett

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read the Useful Language box. Find the phrases Jack used in the letter in Exercise 1 to ask for information.

 

Useful Language

Asking for information

(Hỏi thông tin)

• I was wondering if you could tell me ...

(Tôi tự hỏi liệu bạn có thể nói cho tôi…)

• I want to find out...

(Tôi muốn xác định…)

• I also need to know...

(Tôi cũng cần biết…)

 Is/Are there...?

(Có…?)

• Could you please tell me...?

(Bạn có thể vui long nói cho tôi…?)

 Can/Could you let me know...?

(Bạn có thể cho tôi biết…?)

 

2. Phương pháp giải

Đọc hộp Ngôn ngữ hữu ích. Tìm những cụm từ Jack sử dụng trong bức thư ở Bài tập 1 để hỏi thông tin.

 

3. Lời giải chi tiết

- Firstly, do you know what kind of training volunteers get?

(Đầu tiên, bạn có biết tình nguyện viên được đào tạo như thế nào không?)

- Secondly, could you tell me more about the accommodation with the families?

(Thứ hai, bạn có thể cho tôi biết thêm về chỗ ở với các gia đình?)

- Do volunteers have roommates?

(Tình nguyện viên có bạn cùng phòng không?)

- Can you let me know if there are any other costs during the programme?

(Bạn có thể cho tôi biết nếu có bất kỳ chi phí nào khác trong chương trình không?)

Bài 3 a

1. Nội dung câu hỏi

Look at the following advert and write short questions about the underlined words as in the example.

 

Volunteer at Auberry Castle

Join us this summer for our Volunteer Programme and help protect our historical landmark. When exactly? Volunteers work 5 days a week. We provide training.

Volunteers help:

- clean up the castle

- raise money for castle repairs

- give guided tours of the castle

We pay for accommodation and travel

Contact: vac@mr.miller.org

 

2. Phương pháp giải

Nhìn vào quảng cáo sau đây và viết những câu hỏi ngắn về những từ được gạch chân như trong ví dụ.

 

3. Lời giải chi tiết

- When does the Volunteer Programme take place?

(Chương trình tình nguyện diễn ra khi nào?)

- How many days a week do volunteers work?

(Các tình nguyện viên làm việc bao nhiêu ngày một tuần?)

- What does the programme provide?

(Chương trình cung cấp những gì?)

- What do volunteers help for castle repairs?

(Tình nguyện viên giúp gì cho việc sửa chữa lâu đài?)

- What does the programme pay?

(Chương trình trả tiền cho cái gì?)

 

Tạm dịch:

Tình nguyện viên tại lâu đài Auberry

Tham gia với chúng tôi vào mùa hè này cho Chương trình tình nguyện của chúng tôi và giúp bảo vệ địa danh lịch sử của chúng tôi. Khi nào chính xác? Tình nguyện viên làm việc 5 ngày một tuần. Chúng tôi cung cấp đào tạo.

Tình nguyện viên giúp:

- dọn dẹp lâu đài

- quyên góp tiền để sửa chữa lâu đài

- đưa ra các chuyến tham quan có hướng dẫn của lâu đài

Chúng tôi trả tiền ăn ở và đi lại

Liên hệ: vac@mr.miller.org

Bài 3 b

1. Nội dung câu hỏi

Use your short questions to write sentences requesting information.

 

2. Phương pháp giải

Sử dụng câu hỏi ngắn của bạn để viết câu yêu cầu thông tin.

 

3. Lời giải chi tiết

- I would like to know when exactly the volunteer programme is.

(Tôi muốn biết chính xác khi nào có chương trình tình nguyện.)

- I was wondering if you could tell me when the Volunteer Programme takes place.

(Tôi đang thắc mắc liệu bạn có thể cho tôi biết khi nào chương trình tình nguyện diễn ra không.)

- I want to find out how many days a week volunteers work.

(Tôi muốn biết các tình nguyện viên làm việc bao nhiêu ngày một tuần.)

- I also need to know what the programme provides.

(Tôi cũng cần biết chương trình cung cấp những gì.)

- I would like to know what volunteers help for castle repairs.

(Tôi muốn biết những người tình nguyện giúp gì để sửa chữa lâu đài.)

- I want to find out what the programme pays.

(Tôi muốn tìm hiểu những gì chương trình trả tiền.)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

You are going to write a letter requesting information about the volunteer programme in Exercise 3a. Answer the questions.

1. What is the volunteer programme about?

2. What information do you want to know about the programme?

 

2. Phương pháp giải

Bạn sẽ viết một lá thư yêu cầu thông tin về chương trình tình nguyện trong Bài tập 3a. Trả lời các câu hỏi.

1. Chương trình tình nguyện về cái gì?

2. Bạn muốn biết thông tin gì về chương trình?

 

3. Lời giải chi tiết

1. The volunteer programme is about to help protect historical remark at Auberry Castle

(Chương trình tình nguyện về việc bảo vệ di tích lịch sử tại lâu đài Auberry.)

2. I want to know about the time the programme takes place, how long volunteers work and what volunteers need to do.

(Tôi muốn biết về thời gian diễn ra chương trình, tình nguyện viên làm việc trong bao lâu và những công việc tình nguyện viên cần làm.)

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi

Write your letter.

• Use Jack's letter as a model.

• Use your answers in Exercise 4.

• Use appropriate language to ask for information.

• Use the plan below.

 

Plan (Kế hoạch)

Dear Mrs/Ms/Mr + (name of recipient), (tên người nhận)

(Paragraph 1) writing the opening remarks, reason for writing

(Đoạn 1 - viết lời mở đầu, lý do)

(Paragraphs 2-4) asking for information, each question in a new paragraph

(Đoạn 2-4 - hỏi về thông tin, mỗi câu hỏi trong một đoạn mới)

(Paragraph 5) writing the formal closing remarks

(Đoạn 5 - viết lời kết thúc trang trọng)

Kind regards, (trân trọng)

(your full name) (họ tên)

 

2. Phương pháp giải

Viết bức thư.

• Sử dụng bức thư của Jack làm mẫu.

• Sử dụng câu trả lời trong bài 4.

• Sử dụng ngôn ngữ phù hợp để hỏi thông tin.

• Sử dụng kế hoạch phía dưới.

 

3. Lời giải chi tiết

Dear Ms Sheila,

I am writing to you to inquire about the Volunteer Programme at Auberry Castle this summer. I am interested in participating in the programme and would like to have some information about it.

Firstly, I would appreciate it if you could let me know when exactly the programme will be taking place and how many days a week volunteers are expected to work. I have never joined the volunteer programme, so I want to know detailed information about it.

Secondly, I would like to know what volunteers are expected to do during the programme, Could you please provide more information about these activities?

Finally, I would like to find out more about the accommodation and, snd the total cost for this programme as well.

I am looking forward to your reply and learning more about the programme. Thank you in advance for the informatuon.

Kind regards,

Sarah Kayers

Tạm dịch:

Cô Sheila thân mến,

Tôi viết thư này cho bạn để hỏi về Chương trình Tình nguyện tại Lâu đài Auberry vào mùa hè này. Tôi quan tâm đến việc tham gia chương trình và muốn có một số thông tin về nó.

Đầu tiên, tôi sẽ trân trọng nếu bạn có thể cho tôi biết chính xác khi nào chương trình sẽ diễn ra và các tình nguyện viên dự kiến sẽ làm việc bao nhiêu ngày trong tuần. Tôi chưa bao giờ tham gia chương trình tình nguyện, vì vậy tôi muốn biết thông tin chi tiết về nó.

Thứ hai, tôi muốn biết những tình nguyện viên dự kiến sẽ làm gì trong chương trình, Bạn có thể vui lòng cung cấp thêm thông tin về các hoạt động này không?

Cuối cùng, tôi muốn tìm hiểu thêm về chỗ ở và cũng như tổng chi phí cho chương trình này.

Tôi rất mong nhận được phản hồi của bạn và tìm hiểu thêm về chương trình. Cảm ơn bạn trước cho các thông tin.

Trân trọng,

Sarah Kayers

Bài 6

1. Nội dung câu hỏi

Check your letter for spelling/ grammar mistakes. Then, in pairs, swap your letters and check each other's work.

 

2. Phương pháp giải

Kiểm tra thư của bạn để tìm lỗi chính tả/ngữ pháp. Sau đó, theo cặp, trao đổi các bức thư và kiểm tra công việc của nhau.

 

3. Lời giải chi tiết

HS tiến hành kiểm tra lỗi chính tả/ngữ pháp

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi