3.1 Vocabulary - Unit 3 - SHS English Discovery 11

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Look at the photos. Tick (✔) the activities that are good for the environment and cross (X) the activities that are not good for the environment. Which of these activities can cause global warming?

 

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn vào những bức ảnh. Đánh dấu (✔) vào những hoạt động tốt cho môi trường và gạch chéo (X) những hoạt động không tốt cho môi trường. Hoạt động nào sau đây có thể gây ra sự nóng lên toàn cầu?

 

3. Lời giải chi tiết

The activities that are good for the environment: 1, 2, 3, 4

(Những hoạt động tốt cho môi trường: 1, 2, 3, 4)

The activities that are not good for the environment: 5, 6

(Những hoạt động không tốt cho môi trường: 5, 6)

Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Match the words and phrases in the VOCABULARY FOCUS with their definitions. Write the number of the words in the blanks.

 

VOCABULARY FOCUS

1. atmosphere

2. carbon dioxide

3. climate change

4. deforestation

5. emissions

6. fossil fuels

7. greenhouse gas

a. A gas that traps heat above the Earth _______

b. The cutting down of trees in a forest   _______

c. A mixture of gases that surround a planet    _______

d. A gas produced by animals and burning fuels   _______

e. A permanent change in the Earth's weather conditions   _______

f. Gases that are sent out   _______

g. Fuels made from decaying animals and plants  _______

 

2. Phương pháp giải

Nối các từ và cụm từ trong TỪ VỰNG TRỌNG TÂM  với định nghĩa của chúng. Viết số từ vào chỗ trống.

1. atmosphere (n): không khí

2. carbon dioxide (n): khí CO2

3. climate change (n): biến đổi khí hậu

4. deforestation (n): nạn phá rừng

5. emissions (n): khí thải

6. fossil fuels (n): nhiên liệu hóa thạch

7. greenhouse gas (n): khí nhà kính

 

3. Lời giải chi tiết

a.7b. 4c. 1d. 2
e. 3f. 5g. 6 

 

a - 7. A gas that traps heat above the Earth: greenhouse gas

(Một loại khí giữ nhiệt trên Trái Đất: khí nhà kính)

b - 4. The cutting down of trees in a forest: deforestation 

(Việc chặt cây trong rừng: phá rừng)

c - 1. A mixture of gases that surround a planet: atmosphere 

(Một hỗn hợp khí bao quanh một hành tinh: không khí)

d - 2. A gas produced by animals and burning fuels: carbon dioxide

(Một loại khí được tạo ra bởi động vật và đốt cháy nhiên liệu: khí CO2)

e - 3. A permanent change in the Earth's weather conditions: climate change

(Một sự thay đổi vĩnh viễn trong điều kiện thời tiết của Trái Đất : biến đổi khí hậu)

f - 5. Gases that are sent out: emissions 

(Khí thoát ra: khí thải)

g - 6. Fuels made from decaying animals and plants: fossil fuels

(Nhiên liệu làm từ động vật và thực vật phân hủy: nhiên liệu hóa thạch)

Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

Fill in the blanks with the words from VOCABULARY FOCUS in Exercise 2.

 

1. _______ is a cause of climate change.

2. We must reduce our use of _______ to help the environment.

3. _______ is a gas found in our atmosphere.

4. The _______ above the Earth traps heat from the sun.

5. The _______of greenhouse gases come from factories.

 

2. Phương pháp giải

Điền vào chỗ trống với các từ NGÔN NGỮ TRỌNG TÂM trong Bài tập 2.

 

3. Lời giải chi tiết

1. Deforestation is a cause of climate change.

(Phá rừng là một nguyên nhân của biến đổi khí hậu.)

2. We must reduce our use of fossil fuels to help the environment.

(Chúng ta phải giảm sử dụng nhiên liệu hóa thạch để bảo vệ môi trường.)

3. Carbon dioxide is a gas found in our atmosphere.

(Carbon dioxide là một loại khí được tìm thấy trong bầu khí quyển của chúng ta.)

4. The greenhouse gas above the Earth traps heat from the sun.

(Khí nhà kính phía trên Trái Đất giữ nhiệt từ mặt trời.)

5. The emissions of greenhouse gases come from factories.

(Khí thải gây hiệu ứng nhà kính đến từ các nhà máy.)

Bài 4

1. Nội dung câu hỏi

Choose the correct option to complete the sentences.

 

GLOBAL WARMING QUIZ

1. The greenhouse effect occurs when gases in our atmosphere trap heat and block it from escaping _______.

a. the Earth

b. the solar system

c. the glasses

2. Most scientists think climate change is _______.

a. not serious

b. real

c. not real

3. Examples of greenhouse gases include water vapor, methane and _______.

a. oxygen

b. hydrogen

c. carbon dioxide

4. We can reduce greenhouse gas emissions by wasting less _______.

a. atmosphere

b. food

c. rubbish

5. Climate change causes heatwaves, rising surface temperatures and _______.

a. sea levels

b. ozone layer depletion

c. floods

6. Production of electricity and heat emits greenhouse _______.

a. vapour

b. gases

c. emissions

7. Deforestation and the use of fossil fuels cause _______.

a. rising sea level

b. water shortage

c. climate change

8. China and the US emit the most _______ in the world.

a. carbon dioxide

b. water

c. fossil fuels

 

2. Phương pháp giải

Chọn phương án đúng để hoàn thành các câu.

 

3. Lời giải chi tiết

1. a2. b3. c4. b
5. a6. b7. c8. a

 

1. a

The greenhouse effect occurs when gases in our atmosphere trap heat and block it from escaping the Earth.

(Hiệu ứng nhà kính xảy ra khi khí trong bầu khí quyển của chúng ta giữ nhiệt và ngăn chặn nó thoát khỏi Trái Đất.)

a. the Earth: Trái Đất

b. the solar system: hệ mặt trời

c. the glasses: kính

2. b

Most scientists think climate change is real.

(Hầu hết các nhà khoa học nghĩ rằng biến đổi khí hậu là có thật.)

a. not serious: không nghiêm trọng

b. real: thật

c. not real: không thật

3. c

Examples of greenhouse gases include water vapor, methane and carbon dioxide.

(Ví dụ về khí nhà kính bao gồm hơi nước, khí CH4 và CO2.)

a. oxygen: O2

b. hydrogen: H2

c. carbon dioxide: CO2

4. b

We can reduce greenhouse gas emissions by wasting less food.

(Chúng ta có thể giảm phát thải khí nhà kính bằng cách lãng phí ít thực phẩm hơn.)

a. atmosphere: không khí

b. food: thực phẩm

c. rubbish: rác

5. a

Climate change causes heatwaves, rising surface temperatures and sea levels.

(Biến đổi khí hậu gây ra sóng nhiệt, tăng nhiệt độ bề mặt và mực nước biển.)

a. sea levels: mức nước biển

b. ozone layer depletion: suy giảm tầng ô-zon

c. floods: lũ lụt

6. b

Production of electricity and heat emits greenhouse gases.

(Sản xuất điện và nhiệt phát thải khí nhà kính.)

a. vapour: hơi nước

b. gases: khí

c. emissions: khí thải

7. c

Deforestation and the use of fossil fuels cause climate change.

(Phá rừng và sử dụng nhiên liệu hóa thạch gây ra biến đổi khí hậu.)

a. rising sea level: tăng mực nước biển

b. water shortage: thiếu nước

c. climate change: thay đổi khí hậu

8. a

China and the US emit the most carbon dioxide in the world.

(Trung Quốc và Hoa Kỳ thải ra nhiều khí carbon dioxide nhất trên thế giới.)

a. carbon dioxide: CO2

b. water: nước

c. fossil fuels: nhiên liệu hóa thạch

Bài 5

1. Nội dung câu hỏi 

In pairs, look at the pictures in Exercise 1. Ask and answer the following questions:

 

1. Which problems do you find in your area?

(Những vấn đề bạn tìm thấy trong khu vực của bạn?)

2. What causes each problem to occur?

(Điều gì khiến các vấn đề này xảy ra?)

Use the words you've learnt in this lesson in your discussion.

(Sử dụng những từ bạn đã học được trong bài học này trong cuộc thảo luận của bạn.)

 

2. Phương pháp giải

Theo cặp, nhìn vào các bức tranh trong Bài tập 1. Hỏi và trả lời các câu hỏi sau

 

3. Lời giải chi tiết

1. Air pollution is the most serious problem in my area. 

(Ô nhiễm không khí là vấn đề nghiêm trọng nhất trong khu vực của tôi.)

2. Cars and transport are the most obvious causes of air pollution in my area. My city is not big but always crowded, even if it isn’t rush hour. At the same time, factories also emit gases that pollute the environment.

(Ô tô và phương tiện giao thông là những nguyên nhân rõ ràng nhất gây ô nhiễm không khí ở khu vực của tôi. Thành phố của tôi không lớn nhưng lúc nào cũng đông đúc dù không phải giờ cao điểm. Đồng thời, các nhà máy cũng thải ra các loại khí gây ô nhiễm môi trường.)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi