9.8. Speaking - Unit 9. Consumer society - SBT Tiếng Anh 10 English Discovery

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3

Bài 1

1. Translate the phrases into your own language.

(Dịch các cụm từ sang ngôn ngữ của bạn.)

SPEAKING BANK

Shopping for clothes

Shop assistant 

Can I help you? __________________

Would you like to try it on? __________________

The changing rooms are over there. __________________

How would you like to pay? __________________

Make sure you keep your receipt. __________________

Customer 

Excuse me, I'm looking for a top. __________________

I'm a size 10. __________________

Do you have this in a size 12, please? __________________

I'll take it. __________________

Cash, please./By credit card. __________________

If it doesn't fit, can we get a refund?__________________

Making complaints 

Shop assistant

What's wrong with it? __________________

Do you have your receipt? __________________

We can exchange it for a new one. __________________

Customer 

I bought this dress last week, but the zip doesn't work. __________________

I think it's faulty. / It shrank. / There's a hole in it. / The colour ran.                __________________

I'd like a refund, please.__________________

Lời giải chi tiết:

Shopping for clothes                                          Mua quần áo

Shop assistant                                                     Nhân viên bán hàng

Can I help you?                                                    Tôi có thể giúp gì cho bạn?

Would you like to try it on?                                 Bạn có muốn mặc thử nó không?

The changing rooms are over there.                Phòng thay đồ ở đằng kia.

How would you like to pay?                               Bạn muốn thanh toán thế nào?

Make sure you keep your receipt.                     Hãy chắc chắn rằng bạn giữ biên lai của bạn.

Customer                                                              Khách hàng

Excuse me, I'm looking for a top.                      Xin lỗi, tôi đang tìm kiếm hàng đầu.

I'm a size 10.                                                         Tôi cỡ 10.

Do you have this in a size 12, please?              Bạn có cái này trong cỡ 12 không?

I'll take it.                                                                Tôi sẽ lấy nó.

Cash, please./By credit card.                              Tiền mặt/ Bằng thẻ tín dụng.

If it doesn't fit, can we get a refund?                Nếu nó không vừa, chúng tôi có được hoàn lại tiền không?

Making complaints                                             Khiếu nại

Shop assistant                                                     Nhân viên bán hàng

What's wrong with it?                                          Có vấn đề gì với nó vậy?

Do you have your receipt?                                  Bạn có biên lai của bạn không?

We can exchange it for a new one.                   Chúng tôi có thể đổi nó cho một cái mới.

Customer                                                               khách hàng

I bought this dress last week, but the zip doesn't work. Tôi đã mua chiếc váy này tuần trước, nhưng khóa kéo không hoạt động.

I think it's faulty. / It shrank. / There's a hole in it. / The colour ran. Tôi nghĩ nó bị lỗi. / Nó co lại. / Có  một cái lỗ trong đó. / Màu sắc đã phai.

I'd like a refund, please.  Tôi muốn được hoàn lại tiền, làm ơn.

Bài 2

2. Complete the dialogue in a shop with the missing phrases. The first and last letters are given. 

(Hoàn thành cuộc đối thoại trong một cửa hàng với các cụm từ còn thiếu. Các chữ cái đầu tiên và cuối cùng được đưa ra.)

Harry: Excuse me, I'm looking for a pair of dark blue jeans. 

SA: Sure, we have several different brands. What's (1)s______e are you? 

Harry: I don't really know. I think 32. 

SA: OK ... I'll give you a few different ones to try. The (2) c___ g  r__ s are over there.

Five minutes later... 

SA: Do you like any of those? 

Harry: I like these, but they're a bit too big. Do you have them (3) i____ a  s____e 30, please? 

SA: Yes, we do. Just a moment ... OK, here they are. 

Harry: Thanks ... 

SA: ... Are they better?

 Harry: Yeah, I think (4) I'll t ___e them. You

know what? If I buy them and my girlfriend doesn't like them, (5) can I get a r____d? 

SA: Yes, for 28 days you can. Make sure you keep your (6) r___t . 

Harry: Great. How much are they? 

SA: They're f 99.99. (7) H___w would you like to p___ y ? 

Harry: What?! A hundred pounds for a pair of jeans?! Er ... look, I'm sorry, I have - a to to now. Maybe I'll ... er ... come back for them later, OK?

Lời giải chi tiết:

1. size 2. changing rooms 3.  in - size4. take
5. refund6. receipt7. How / pay 

 

Harry: Excuse me, I'm looking for a pair of dark blue jeans. 

SA: Sure, we have several different brands. What's (1)  size  are you? 

Harry: I don't really know. I think 32. 

SA: OK ... I'll give you a few different ones to try. The (2) changing  rooms are over there.

Five minutes later... 

SA: Do you like any of those? 

Harry: I like these, but they're a bit too big. Do you have them (3) in a  size 30, please? 

SA: Yes, we do. Just a moment ... OK, here they are. 

Harry: Thanks ... 

SA: ... Are they better?

Harry: Yeah, I think (4) I'll take them. You

know what? If I buy them and my girlfriend doesn't like them, (5) can I get a refund? SA: Yes, for 28 days you can. Make sure you keep your (6)receipt . 

Harry: Great. How much are they? 

SA: They're f 99.99. (7) How would you like to pay ? 

Harry: What?! A hundred pounds for a pair of jeans?! Er ... look, I'm sorry, I have - a to to now. Maybe I'll ... er ... come back for them later, OK?

Tạm dịch:

Harry: Xin lỗi, tôi đang tìm một chiếc quần jean màu xanh đậm.

SA: Chắc chắn, chúng tôi có một số thương hiệu khác nhau. Bạn có (1) kích thước là bao nhiêu?

Harry: Tôi thực sự không biết. Tôi nghĩ là 32.

SA: OK ... Tôi sẽ đưa cho bạn một vài cái khác nhau để bạn thử. (2) Phòng thay đồ ở đằng kia.

Năm phút sau ...

SA: Bạn có thích cái nào trong số đó không?

Harry: Tôi thích những thứ này, nhưng chúng hơi quá lớn. Bạn có chúng (3) trong một kích thước 30 không?

SA: Có, chúng tôi làm. Chờ một chút ... OK, chúng đây rồi.

Harry: Cảm ơn ...

SA: ... Chúng có tốt hơn không?

Harry: Vâng, tôi nghĩ tôi sẽ (4) lấy chúng. Bạn biết gì không? Nếu tôi mua chúng và bạn gái của tôi không thích chúng, tôi có được (5) hoàn lại tiền không? 

SA: Có, bạn có thể làm trong 28 ngày. Đảm bảo rằng bạn giữ (6) biên lai của mình.

Harry: Tuyệt vời. Chúng bao nhiêu tiền?

SA: Chúng là f 99,99. (7) Bạn muốn thanh toán như thế nào?

Harry: Cái gì ?! Một trăm bảng Anh cho một chiếc quần jean ?! Er ... nhìn này, tôi xin lỗi, tôi phải đi bây giờ. Có lẽ tôi sẽ ... ờ ... quay lại gặp chúng sau, được chứ?

 

Bài 3

3.Choose the correct word.

(Chọn từ đúng)

1. What's wrong to / for / with it? 

2. Do you have / get / keep your receipt? 

3. We can exchange it to / for / with a new one. 

4. I bought this last week, but it doesn't / isn't/ hasn't work. 

5. I think it's fault/ faulting / faulty.

6.  I'd / I'm/l like a refund, please.

Lời giải chi tiết:

1. with2. keep3. for4. hasn’t5. faulty6. I’d

 

1. What's wrong with it? 

(Có gì  xảy ra với với nó vậy?)

2. Do you keep your receipt? 

(Bạn có giữ biên lai của mình không?)

3. We can exchange it for a new one. 

(Chúng tôi có thể đổi nó với một cái mới.)

4. I bought this last week, but it  hasn't work. 

(Tôi đã mua cái này tuần trước, nhưng nó không / không / không hoạt động.)

5. I think it's faulty.

(Tôi nghĩ đó bị lỗi)

6.  I'd ike a refund, please.

(Tôi muốn được hoàn lại tiền)

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi