Tiếng Anh 10 Unit 4 4.5 Grammar

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Bài 1
Bài 2
Bài 3
Bài 4
Bài 5

Bài 1

1. What makes a good house party? Put the following ideas in order of importance. Compare your ideas with a partner. What else can you add to the list? 

(Điều gì tạo nên một bữa tiệc tại nhà tốt? Xếp các ý sau theo thứ tự quan trọng. So sánh ý tưởng của bạn với một bạn của bạn. Bạn có thể thêm gì nữa vào danh sách?)

decoration           food and drink            music           furniture            lighting            people            theme 

Bài 2

2. Read and listen to the dialogue. Then answer the questions. 

1. Why is Tony having a party? 

2. Where and when is he having it? 

3. How is Luisa going to help? 

Tony: I'm having a birthday party on the 25th.  Can you come? 

Luisa: That's next Saturday, right? Yes, that sounds great. Are you having it at home? 

Tony: No, our apartment isn't big enough. I'm using my aunt and uncle's house. They're  really nice – they say it's fine. 

Luisa: That's kind of them - do they know how  many friends you've got? 

Tony: Not yet. I'm going to tell them later. We'll probably use the basement. It's huge. 

Luisa: A basement? Are you going to decorate it? 

Tony: I suppose so. I'm not very good at that  sort of thing. 

Luisa: Don't worry, I'll help you. What are you doing later? 

Tony: I'm going to text everybody to invite them now, but after that I'm free. 

Lời giải chi tiết:

1. Because he is celebrating his birthday party on the 25th.

2. He is having it at his aunt and uncle’s house on the next Saturday.

3. She going to help Tony to decorate the basement.

Bài 3

3. Choose the correct forms of the verbs. Then listen and check. 

(Chọn dạng đúng của các động từ. Sau đó, lắng nghe và kiểm tra.)

Tony: Two of my friends 1 are helping / will help me prepare the room on Saturday afternoon. We 2're going to hang/'ll hang sheets on the walls and the ceiling. Then we 3're going to put / 're putting coloured ligharn/'m going to warn the neighbours! 

Tony: We've decided to have a fancy dress theme - everybody 6 will come I is coming as their favourite film character. ts everywhere. We 4'll have / 're having a band and a DJ from eight to midnight. I've already booked them. 

Aunt: Okay, I think I 5'll 

Uncle: Oh good, I think 7 I'll come / 'm going to come as Captain Jack Sparrow! 

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Tony: Hai người bạn của tôi 1 sẽ giúp tôi chuẩn bị phòng vào chiều thứ bảy. Hai chúng ta sẽ treo các tấm giấy lên tường và trần nhà. Sau đó, 3 chúng ta sẽ đặt màu ligharn sẽ để cảnh báo những người hàng xóm!

Tony: Chúng tôi đã quyết định có một chủ đề trang phục đẹp mắt - tất cả mọi người sẽ đến. Tôi sẽ đến với tư cách là nhân vật phim yêu thích của họ ở khắp mọi nơi. Chúng ta sẽ có một ban nhạc và một DJ từ tám tuổi đến

nửa đêm. Tôi đã đặt chúng rồi.

Dì: Được rồi, tôi nghĩ tôi sẽ đến.

Chú: Ồ tốt, tôi nghĩ tôi sẽ đến với tư cách là thuyền trưởng Jack Sparrow!

Lời giải chi tiết:

1. Will help

2. are going to hang

3. are going to put

4. will come

5. will have

6. am going to

Bài 4

4. Complete the email with appropriate future forms in gaps 1-6 and your own ideas in gaps a-c. 

(Hoàn thành email với các biểu mẫu tương lai thích hợp trong khoảng trống 1-6 và ý tưởng của riêng bạn trong khoảng trống a-c.)

Hi Amy 

You know I 1'm moving (move) house next week. Well, I've decided that I 2______(have) a house-warming party in the new house. The theme is Superheroes, so I 3______ (dress up) as a _______. You know my mum's a fantastic cook, so she _______(make). I think everybody 5 ________(like) that. I'm not sure about the music. I think I 6________(get) a DJ and ask him to play lots of ______

Lời giải chi tiết:

2. going to have

3. will dress up

Gap 1: superman

4. is going to make

5. will like 

6. will get

Gap 2: song

Bài 5

5. Imagine you are going to organize a birthday party next week. 

1. In pairs, make some decisions about location, food and drink, music,  decoration, and theme. 

(Theo cặp, hãy đưa ra một số quyết định về địa điểm, đồ ăn thức uống, âm nhạc, trang trí và chủ đề.)

2. Write an email to the class to explain your ideas. Use all three future forms.

Lời giải chi tiết:

1. 

I’m going to buy some drinks for us.

I will help you to decorate your house.

He’s going to organize his birthday party on this Sunday.

2. 

Dear Friends,

I hope you all are doing fine. I have something very special to tell you which is that my birthday is on its way and I want you all to come over to my place on the Sunday night of this week at 7pm for the birthday party I have arranged for all the friends and family. (Describe in your words). I do not want to listen to any refusals and I expect you all to be there on time as the mother is going to bake our favorite cake and also I want to spend quality time with you guys so that I can have good memories for my birthday.

I hope to see you guys soon and also expect you all to be there as you all are very special to me.

Regards

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi