Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Chương II - Hóa học 11

Đề bài

Câu 1: Cho hỗn hợp khí X gồm N2, Cl2, SO2, CO2, H2 qua dung dịch NaOH dư, người ta thu được các khí thoát ra gồm

A. N2, Cl2, O2

B. Cl2, SO2, CO2

C. N2, Cl2, H2.   

D. N2, H2.

Câu 2: Nitơ phản ứng với chất nào sau đây ở điều kiện thường ?

A. Mg.     

B. O2.      

C. Cl2.

D. Li.

Câu 3: Nhận xét nào đúng về tính oxi hóa khử của N2 ?

A. Không có tính khử và oxi hóa.

B. Chỉ có tính khử.

C. Chỉ có tính oxi hóa.

D. Vừa có tính khử, vừa có tính oxi hóa.

Câu 4: Phương trình phản ứng nhiệt phân nào sau đây sai?

A. (NH4)2CO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) 2NH3 + CO2 + H2O. 

B. NH4NO3 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NH3 + HNO3.

C. NH4NO2 \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) N2 + 2H2O. 

D. NH4Cl \(\xrightarrow{{{t^0}}}\) NH3 + HCl

Câu 5: Muối amoni là chất điện li thuộc loại:

A. Mạnh

B. Trung bình

C. Tùy gốc axit

D. Yếu

Câu 6: Cho các dung dịch sau: NH4Cl, Na2SO4, Ba(HCO3)2. Hóa chất nào sau đây có thể sử dụng để phân biệt các dung dịch đó?

A. Dung dịch NaCl.    

B. Dung dịch NaOH.

C. Dung dịch phenolphtalein

D. Dung dịch Ba(OH)2.

Câu 7: Thí nghiệm với dung dịch HNO3 thường sinh ra khí độc NO2. Để hạn chế khí NO2 thoát ra từ ống nghiệm, người ta nút ống nghiệm bằng

(a) bông khô                                  

(b) bông có tẩm nước

(c) bông có tẩm nước vôi trong

(d) bông có tẩm giấm ăn

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là:

A. (b)

B. (a)

C. (d)

D. (c)

Câu 8: Nhiệt phân hết 9,4 gam một muối nitrat của kim loại M được 4 gam chất rắn là oxit kim loại. Kim loại M là

A. Fe

B. Cu

C. Zn

D. Mg

Câu 9: Hoà tan đến phản ứng hoàn toàn 0,1 mol FeS2 vào HNO3 đặc nóng dư. Thể tích NO2 bay ra (ở đktc, biết rằng N+4  là sản phẩm khử duy nhất của N+5) là   

A. 11,2lít     

B. 22,4lít    

C. 33,6lít         

D. 44,8lít

Câu 10: Cho 6 mol N2 và 20 mol H2 vào bình kín. Tại thời điểm cân bằng thu được 18 mol hỗn hợp khí. Hiệu suất của phản ứng tổng hợp NH3 trên.

A. 75%      

B. 50,67%      

C.  66,67%    

D. 85%

Lời giải chi tiết

 

Câu 1:

Đáp án D

Câu 2:

Đáp án D

Câu 3:

Đáp án D

Câu 4:

Đáp án B

Câu 5:

Tất cả các muối amoni đều tan nhiều tronng nước và phân li hoàn toàn thành các ion.

Đáp án A

Câu 6:

Ta dùng NaOH vì

Đáp án B

Câu 7:

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp có hiệu quả nhất là dùng bông có tẩm nước vôi trong để nút vào ống nghiệm.

2Ca(OH)2 + 4NO2 → Ca(NO3)2 + Ca(NO2)2 + 2H2O

Đáp án D

Câu 8:

TH1: Nếu muối nitrat của M là Fe(NO3)2

4Fe(NO3)2 → 2Fe2O3 + 8NO2 + O2              

47/900 mol     0,025 mol                 => loại

TH2: Muối nitrat có hóa trị không đổi khi nhiệt phân

 2M(NO3)n   →   M2On  +  2nNO +  n/2O2              

\(\frac{9,4}{M+62n}$    →    $\frac{4,7}{M+62n}\)

\(=>\,\,\frac{4,7}{M+62n}\,\,=\,\,\frac{4}{2M+16n}=>M=32n\)

Với n = 2 => M = 64 => M là Cu

Đáp án B

Câu 9:

Xét quá trình cho – nhận e:

\(\begin{align}& Fe{{S}_{2}}\to \,\,F{{e}^{3+}}+\,\,2\overset{+6}{\mathop{S}}\,\,\,+\,\,15e\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\overset{+5}{\mathop{N}}\,\,\,+\,\,1e\,\,\to \,\,\overset{+4}{\mathop{N}}\,{{O}_{2}} \\ & 0,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\to \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,1,5\,\,\,\,\to \,\,\,\,1,5 \\ \end{align}\)

=> VNO2 = 1,5.22,4 = 33,6 lít

Đáp án C

Câu 10:

N2  + 3 H2  ó 2NH3

có     6          20

p/u   x        3x             2x

sau   6-x    20-3x          2x

6-x   + 20-3x+ 2x=18

=> 26-2x=18

=> x=4

\(\frac{{n{H_2}}}{{n{N_2}}} = \frac{{20}}{6} = 3,33 > 3\)=> Tính H theo N2

 \(H\%  = \frac{{n{N_{2(p/u)}}}}{{n{N_{2(bd)}}}}.100\%  = \frac{4}{6}.100 = 66,67\% \)

 

Đáp án C

 

 
Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi