Đề thi giữa kì 1 Hóa 10 Chân trời sáng tạo - Đề số 1

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Đáp án
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
Đề bài
Đáp án

Đề bài

I. Trắc nghiệm

Câu 1: Cho ba nguyên tố M, N và P có số hiệu nguyên tử lần lượt là 11 và 13, 15. Dựa vào đặc điểm cấu hình electron trong nguyên tử, khẳng định nào sau đây là đúng?

A. Có 2 nguyên tố phi kim.

B. Có 1 nguyên tố thuộc họ p.

C. Có 2 nguyên tố kim loại.

D. Có 2 nguyên tố thuộc họ s.

Câu 2: Trong nguyên tử, hạt mang điện là

A. electron và nơtron.                                     B. proton và nơton.

C. electron.                                                      D. proton và electron

Câu 3: Theo sự biến đổi tuần hoàn về tính kim loại, tính phi kim của các nguyên tố thì phi kim mạnh nhất

A. oxi.                                                             B. flo.

C. nitơ.                                                                        D. clo.

Câu  4: Nguyên tố X ở chu kì 3, nhóm IIIA, cấu hình electron lớp ngoài của X :

A. 1s22s22p3                                                    B. 1s22s22p63s23p1

C. 1s22s22p5                                                    D. 1s22s22p63s23p5

Câu 5: Nguyên tử của nguyên tố X có 3 lớp electron, lớp ngoài cùng có 5e. Vậy số hiệu nguyên tử của nguyên tố X là:

A. 3                 B. 15                           C. 14                           D. 13

Câu 6: Electron cuối cùng của nguyên tố M điền vào phân lớp 3p3. Số electron lớp ngoài cùng của M là:

A. 4                 B. 3                             C. 2                             D. 5

Câu 7: Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số eletron ở phân lớp p bằng 7. Vị trí của X trong bảng tuần hoàn là:

A. Ô 13, chu kì 3, nhóm IIIA                         B. Ô 20, chu kì 4, nhóm IIA

C. Ô 12, chu kì 3, nhóm IIA                           D. Ô 19, chu kì 4, nhóm IA

Câu 8: Tính chất/đặc điểm  nào sau đây của các nguyên tố giảm dần từ trái sang phải trong một chu kì?

A. Độ âm điện.

B. Tính kim loại.

C. Hóa trị cao nhất của một nguyên tố với oxi.

D. Tính phi kim

Câu 9: 
Trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh trong khu vực không gian xung quanh hạt nhân và

A. theo những quỹ đạo xác định.

B. theo quỹ đạo tròn.

C. theo quỹ đạo bầu dục.

D. không theo những quỹ đạo xác định

Câu 10: Tính chất nào sau đây không biến đổi tuần hoàn?

A. Độ âm điện.

B. Số electron lớp ngoài cùng.

C. Số lớp elecCtron.

D. Tính kim loại, tính phi kim.

Câu 11: Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử

A. có cùng số nơtron .

B. có cùng số proton và số nơtron.

C. có cùng số khối A.

D. có cùng số proton.

Câu 12: Nguyên tử \({}_{13}^{27}Al\)có

A. 13p, 13e, 14n                                                         B. 13p, 14e, 14n

C. 13p, 14e, 13n                                                          D. 14p, 14e, 13n

Câu 13: Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng

A. số lớp electron.

B. số electron hóa trị.

C. số proton.

D. số điện tích hạt nhân.

Câu 14: Cấu hình electron nào sau đây là của nguyên tố kim loại:

A. 1s22s22p63s23p6                                                     B.  1s22s22p63s23p5

C. 1s22s22p63s23p3                                                     D. 1s22s22p63s23p1

Câu 15: Argon tách ra từ không khí là hỗn hợp của 3 đồng vị: 40Ar (99.6%); 38Ar(0,063%); 36Ar (0,337%). Nguyên tử khối trung bình của Ar là:

A. 38,89                                  B. 39,89                      C. 39,99                      D. 38,52

II. Tự luận:

Câu 1: Trong tự nhiên, nguyên tố Copper có 2 đồng vị là \({}_{29}^{63}Cu\)và \({}_{29}^{65}Cu\), trong đó đồng vị \({}_{29}^{65}Cu\)chiếm 27% về số nguyên tử. Tính phần trăm khối lượng của \({}_{29}^{63}Cu\)trong Cu2O.

Câu 2:

Cho nguyên tố R (Z = 20)

a)      Viết cấu hình electron nguyên tử R

b)      Xác định vị trí của R trong Bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học?

c)      Tính chất hóa học đặc trưng của R

d)      Đốt cháy hoàn toàn 8 gam R trong không khí, thu được 11,2 gam chất rắn. Xác định tên nguyên tố R?

Câu 3: Hai nguyên tố X và Y có tổng số hạt p, n, e, là 64 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số htaj không mang điện là 20. Số hạt mang điện của X nhiều hơn số hạt mang điện của Y là 10. Tìm số hiệu nguyên tử của X, Y.

-------- Hết --------

Đáp án

I. Trắc nghiệm

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

C

D

D

B

B

D

A

B

B

C

D

A

A

D

C

 Lời giải chi tiết

Câu 1:

Cấu hình electron:

M (Z=11): 1s22s22p63s1 => nguyên tố s, kim loại

N (Z=13): 1s22s22p63s23p1 => nguyên tố p, kim loại

P (Z=15): 1s22s22p63s23p5 => nguyên tố p, phi kim

=> Đáp án C

Câu 2:

Trong nguyên tử, hạt mang diện là electron và neutron

=> Đáp án D

Câu 3:

Phi kim mạnh nhất là Fuorine vì F đứng đầu nhóm VIIA và cuối chu kì 2

=> Đáp án D

Câu 4:

X ở chu kì 3 => có 3 lớp electron

Nhóm IIIA => có 3 electron hóa trị và thuộc nguyên tố p

=> Cấu hình electron: 1s22s22p63s23p1

=> Đáp án B

Câu 5:

X có 3 lớp lectron -> có 3 lóp e

X có 5 lớp ngoài cùng

=> Cấu hình e của X là: 1s22s22p63s23p3

=> Số e = Z=15

=> Đáp án B

Câu 6:

Electron cuối cùng của nguyên tố M điền vào phân lớp 3p3

=> Cấu hình electron lớp ngoài cùng là: 3s23p3

=> Số lectron lớp ngoài cùng là: 5

-> Đáp án D

Câu 7:

X có tổng số eletron ở phân lớp p bằng 7

=> Cấu hình eectron của X là: 1s22s22p63s23p1

=> Vị trí của X: ô số 13, chu kì 3, nhóm IIIA

-> Đáp án A

Câu 8:

Trong mỗi chu kì., từ trái sang phải tính kim loại giảm dần

=> Đáp án B

Câu 9:

Trong nguyên tử, electron chuyển động rất nhanh trong khu vực không gian zung quanh hạt nhân và theo quỹ đạo tròn

=> Đáp án B

Câu 10:

Số lớp electron không biến đổi tuần hoàn

=> Đáp án C

Câu 11:

Nguyên tố hóa học bao gồm các nguyên tử có cùng số proton

=> Đáp án D

Câu 12:

Nguyên tử \({}_{13}^{27}Al\)có

- Z = P = 13

- N = A – P = 27 – 13 = 14

=> Đáp án A

Câu 13:

Chu kì là dãy các nguyên tố có cùng số lớp electron

-> Đáp án A

Câu 14: 
Nguyên tố kim loại là nguyên tố có 1, 2, 3 electron

A có 8 electron ngoài cunggg

B có 7 electron ngoài cùng

C có  5 electron ngoài cùng

D có  3 electron ngoài cùng

=> Đáp án D

Câu 15:

Áp dung CT tính nguyên tử khối trung bình

\(\overline {A{}_{{\rm{Ar}}}}  = \frac{{40.99,6 + 38.0,063 + 36.0,337}}{{100}} = 39,99\)

=> Đáp án C

II. Tự luận

Câu 1:

Áp dụng CT tính nguyên tử khối trung bình:

\(\overline {A{}_{Cu}}  = \frac{{65.27 + 63.73}}{{100}} = 63,54\)

Gọi số mol của Cu2O là 1mol -> nCu = 1.2 = 2 mol

-> \({n_{{}^{63}Cu}} = \frac{{2.73}}{{100}} = 1,46\)mol

-> \(\% {m_{{}^{63}Cu}} = \frac{{{m_{{}^{63}Cu}}}}{{{m_{C{u_2}O}}}}.100\%  = \frac{{63.1,46}}{{63,54 + 16}}.100\%  = 64,29\% \)

Câu 2:

a) R (Z = 20) -> Cấu hình e: 1s22s22p63s23p64s2

b) R có 4 lớp electron -> chu kì 4

R có electron hóa trị = electron ngoài cùng = 2 -> nhóm II

Electron cuối cùng điền vào phân lớp s -> nguyên tố A

=> Vị trí của R: chu kì 4, nhóm IIA

c) R có 2 electron ngoài cùng -> nguyên tố kim loại

-> Tính chất hóa học đặc trưng là tính kim loại

d) PTHH:

Theo PTHH nR = nRO

=> \(\begin{array}{l}\frac{8}{{{M_R}}} = \frac{{11,2}}{{{M_R} + 16}}\\ =  > {M_R} = 40\end{array}\)

=> Nguyên tố Calcium (Ca)

Câu 3:

Gọi Z1, N1 là số hiệu nguyên tử và số neutron của X

Z2, N2 là số hiệu nguyên tử và số neutron của Y

Theo đề bài: Tổng số hạt p, n, e của X và Y là 64

=> 2Z1 + 2Z2 + N1 + N2 = 64              (1)

Số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 20

=> 2Z1 + 2Z2 – (N1 + N2) = 20            (2)

Số hạt mang điện của X nhiều hơn số hạt mang điện của Y là 10

=> 2Z1 - 2Z2 = 10                                (3)

Từ (1), (2), (3) giải hệ phương trình => Z1 = 13, Z2 = 8

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey
Đặt câu hỏi