Unit 4: My birthday party - SBT Global Success 4

Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
A Bài 1
A Bài 2
A Bài 3
B Bài 1
B Bài 2
C Bài 2
D Bài 2
E Bài 1
E Bài 2
F Bài 1
F Bài 2
Lựa chọn câu hỏi để xem giải nhanh hơn
A Bài 1
A Bài 2
A Bài 3
B Bài 1
B Bài 2
C Bài 2
D Bài 2
E Bài 1
E Bài 2
F Bài 1
F Bài 2

A Bài 1

1. Nội dung câu hỏi 

Complete and say. 

j           w

a. _anuary

b. _ater

c. _am

 

2. Phương pháp giải

Hoàn thành và nói.

 

3. Lời giải chi tiết

a. January (tháng Một) 

b. water (nước) 

c. jam (mứt) 

 

 

A Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen and circle. Then say.

 

 

1. My birthday is in______.

a. March

b. April

c. January

2. I want some __________.

a. juice

b. water

c. jam

 

2. Phương pháp giải

Nghe và khoanh tròn. Sau đó nói.

 

3. Lời giải chi tiết

1. c              2. b

 

Bài nghe:

1. My birthday is in January.

(Sinh nhật của mình vào tháng Một.)

2. I want some water.

(Tôi muốn một chút nước.)

A Bài 3

1. Nội dung câu hỏi

 Look, complete and read.

 

 

2. Phương pháp giải

Nhìn, hoàn thành và đọc.

 

3. Lời giải chi tiết

1. March 

2. April 

3. chips 

4. lemonade

 

1. My birthday is in March.

(Sinh nhật tôi vào tháng Ba.)

2. My birthday is in April.

(Sinh nhật tôi vào tháng Tư.)

3. I want some chips.

(Tôi muốn chút khoai tây chiên.)

4. I want some lemonade.

(Tôi muốn chút nước chanh.)

B Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read and complete. 

 

a. your birthday

b. chips 

c. May 

d. to drink 

1. I want some ____________.

2. What do you want__________?

3. When’s _____________?

4. My birthday is in _____________.

 

2. Phương pháp giải 

Đọc và hoàn thành.

 

3. Lời giải chi tiết

1. b

2. d

3. a

4. c

 

1. I want some chips.

(Tôi muốn chút khoai tây chiên.)

2. What do you want to drink?

(Bạn muốn uống gì?)

3. When’s your birthday?

(Sinh nhật bạn là khi nào?) 

4. My birthday is in May.

(Sinh nhật tôi vào tháng Năm.)

B Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Read and match.

1. When’s your birthday?

a. I want some grapes.

2. Happy birthday to you!

b. I want some water.

3. What do you want to eat?

c. It’s in February.

4. What do you want to drink?

d. Thank you.

 

2. Phương pháp giải

Đọc và nối.

 

3. Lời giải chi tiết

1. c

2. d

3. a

4. b

 

1. c

A: When’s your birthday?

B: It’s in February.

2. d

A: Happy birthday to you!

B: Thank you.

3. a

A: What do you want to eat?

B: I want some grapes.

4. b

A: What do you want to drink?

B: I want some water.

Tạm dịch:

1.

A: Khi nào là sinh nhật của bạn?

B: Vào tháng Hai.

2.

A: Chúc mừng sinh nhật bạn!

B: Cảm ơn bạn.

3.

A: Bạn muốn ăn gì?

B: Tôi muốn một ít nho.

4.

A: Bạn muốn uống gì?

B: Tôi muốn một ít nước.

C Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Listen and tick or cross.

 


 

 

2. Phương pháp giải

Nghe và đánh dấu tick hoặc gạch chéo.

 

3. Lời giải chi tiết

1. x

2. ✔

3. x

4. ✔

 

Bài nghe:

1.

A: When’s your birthday?

B: It’s in January.

2.

A: When’s your birthday?

B: It’s in April.

3.

A: What do you want to eat?

B: I want some grapes.

4.

A: What do you want to drink?

B: I want some water.

A: Here you are.

B: Thank you.

Tạm dịch: 

1.

A: Khi nào là sinh nhật của bạn?

B: Vào tháng Một.

2.

A: Khi nào là sinh nhật của bạn?

B: Vào tháng Tư.

3.

A: Bạn muốn ăn gì?

B: Tôi muốn một ít nho.

4.

A: Bạn muốn uống gì?

B: Tôi muốn một ít nước.

A: Của bạn đây.

B: Cảm ơn bạn.

D Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

Ask and answer.

 

 

2. Phương pháp giải

Hỏi và trả lời.

 

3. Lời giải chi tiết

1.

When’s your birthday? (Khi nào là sinh nhật của bạn?)

It’s in February. (Vào tháng Hai.)

2.

What do you want to eat? (Bạn muốn ăn gì?)

I want some chicken and chips. (Tôi muốn một ít gà và khoai tây chiên.)

3.

What do you want to drink? (Bạn muốn uống gì?)

I want some water. (Tôi muốn một ít nước.)

E Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Read and circle.

A: What are you doing, Mary? 

B: I'm (1) __________ a birthday party invitation. 

A: (2)___________ your birthday? 

B: It's (3)____________ April. 

A: Oh, it's soon! 

B: Yes, it is. Come to my (4)_____________ party!

1. a. playing

b. writing

2. a. When’s

b. Where’s

3. a. on

b. in

4. a. school

b. birthday

 

2. Phương pháp giải

Đọc và khoanh tròn.

 

3. Lời giải chi tiết

1. b

2.a

3.b

4.b

 

Đoạn hội thoại hoàn chỉnh: 

A: What are you doing, Mary? 

B: I'm writing a birthday party invitation. 

A: When’s your birthday? 

B: It's in April. 

A: Oh, it's soon! 

B: Yes, it is. Come to my birthday party!

Tạm dịch:

A: Bạn đang làm gì vậy Mary?

B: Tôi đang viết thiệp mời dự tiệc sinh nhật.

A: Khi nào là sinh nhật của bạn?

B: Vào tháng Tư đó.

A: Ồ, sẽ sớm thôi!

B: Đúng thế. Hãy đến bữa tiệc sinh nhật của tôi nhé!

E Bài 2

1. Nội dung câu hỏi 

Read and complete.

Hi. I'm Katie. I'm from Britain. My hobby is cooking. My birthday is in February. I want some chicken and milk at my birthday party.

Hi, I'm Akiko, I'm from Japan I like drawing My birthday is in May I want some chips and apple juice at my birthday party.

Name (tên)

Country (quốc gia)

Hobby (sở thích)

Birthday (sinh nhật)

Food (thức ăn)

Drink (đồ uống)

Katie

Britain (Anh)

(1)_______

(2)_________

chicken (thịt gà)

(3)________

Akiko

Japan (Nhật Bản)

drawing (vẽ)

(4)_________

(5)________

apple juice (nước ép táo)

 

2. Phương pháp giải

Đọc và hoàn thành

 

3. Lời giải chi tiết

1. cooking

(nấu ăn)

2. February

(tháng Hai)

3. milk

(sữa)

4. May

(tháng Năm)

5. chips

(khoai tây chiên)

 

Tạm dịch:

Chào. Tôi là Katie. Tôi đến từ nước Anh. Sở thích của tôi là nấu ăn. Sinh nhật của tôi là vào tháng Hai. Tôi muốn một ít thịt gà và sữa trong bữa tiệc sinh nhật của tôi.

Xin chào, tôi là Akiko, tôi đến từ Nhật Bản. Tôi thích vẽ Sinh nhật của tôi là vào tháng 5. Tôi muốn có một ít khoai tây chiên và nước táo trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

F Bài 1

1. Nội dung câu hỏi

Make sentences.

 

1. some grapes/ want/ I.

2. your/ When is/ birthday?

3. do you want/ What/ to drink?

4. March/ My birthday is/ in.

 

2. Phương pháp giải

Đặt câu.

 

3. Lời giải chi tiết

1. I want some grapes.

(Tôi muốn một chút nho.)

2. When is your birthday?

(Sinh nhật của bạn là khi nào?)

3. What do you want to drink?

(Bạn muốn uống gì?)

4. My birthday is in March.

(Sinh nhật tôi vào tháng Ba.)

F Bài 2

1. Nội dung câu hỏi

 Let’s write.

I have a friend. His / Her name is ______________. He/ She is from ____________. His / Her hobby is _____________. His/ Her birthday is in ________________. He / She wants____________ at his /her birthday party.

 

2. Phương pháp giải

Hãy cùng viết.

 

3. Lời giải chi tiết


I have a friend. Her name is Anna. She is from Japan. Her hobby is playing badminton. Her birthday is in October. She wants some chicken, chips and orange juice at her birthday party.

Tạm dịch:

Tôi có một người bạn. Tên của cô ấy là Anna. Cô ấy đến từ Nhật Bản. Sở thích của cô ấy là chơi cầu lông. Sinh nhật của cô ấy là vào tháng Mười. Cô ấy muốn một ít thịt gà, khoai tây chiên và nước cam trong bữa tiệc sinh nhật của mình.

Fqa.vn
Bình chọn:
0/5 (0 đánh giá)
Bình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận
FQA.vn Nền tảng kết nối cộng đồng hỗ trợ giải bài tập học sinh trong khối K12. Sản phẩm được phát triển bởi CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ GIA ĐÌNH (FTECH CO., LTD)
Điện thoại: 1900636019 Email: info@fqa.vn
Location Địa chỉ: Số 21 Ngõ Giếng, Phố Đông Các, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Tải ứng dụng FQA
Người chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Nguyễn Tuấn Quang Giấy phép thiết lập MXH số 07/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 05/01/2024
Copyright © 2023 fqa.vn All Rights Reserved
gift-box
survey
survey

Chatbot GPT

timi-livechat
Đặt câu hỏi